NJA 2000 s. 479

I ett mål om försättande i konkurs av ett kommanditbolag har delgivning med bolaget ansetts kunna ske genom överlämnande av handlingarna till förvaltaren i komplementärens - ett aktiebolag - konkursbo.

TR:n

Kronofogdemyndigheten i Stockholm ansökte d 28 jan 1999 vid Jönköpings TR att Ramarona Kommanditbolag skulle försättas i konkurs enligt 2 kap 8 § KL. Komplementär i kommanditbolaget var Kusari Trading Aktiebolag, som var försatt i konkurs. Kommanditbolaget delgavs d 9 mars 1999 konkursansökningen jämte kallelse till förhandling genom advokaten P.Å., som var utsedd till förvaltare i Kusari Trading Aktiebolags konkurs.

Vid förhandling d 16 mars 1999 inställde sig inte kommanditbolaget.

Domskäl

TR:n (rådmannen Edvardsson) anförde i beslut d 16 mars 1999: Sökanden har en fordran på gäldenären. Vid verkställighet enligt 4 kap UB inom de senaste sex månaderna före konkursansökningen har framgått att gäldenären saknat tillgångar till full betalning av utmätningsfordringen. Då annat inte visats skall gäldenären anses vara på obestånd. TR:n försätter gäldenären i konkurs. -Till förvaltare utses advokaten P.Å..

Göta HovR

Ramarona Kommanditbolag och J.J.B.V.. överklagade i Göta HovR och yrkade att HovR:n skulle visa målet åter till TR:n för förnyad handläggning. Som grund för yrkandet anfördes att Ramarona inte delgivits kallelse till TR:ns förhandling och att Ramarona inte var insolvent. Bolaget yrkade vidare, för det fall att konkursbeslutet skulle kvarstå, att annan än P.Å. utsågs till konkursförvaltare.

Riksskatteverket medgav att konkursbeslutet upphävdes och att målet återförvisades till TR:n. P.Å. hade ingen erinran mot att konkursbeslutet undanröjdes.

HovR:n (hovrättslagmannen Carrick samt hovrättsråden Ström och Bång, referent) anförde i beslut d 28 maj 1999: Skäl. Ramarona och J.J.B.V.. har anfört bl a: Kallelsen till förhandlingen har sänts med vitt kort till Ramaronas postboxadress. Den har inte nått prokuristen, som inte befunnit sig i Sverige. Samtidigt har en kallelse sänts till P.Å. i egenskap av förvaltare i komplementärens konkurs. Sistnämnda kallelse har inte varit utformad som en kallelse till Ramarona. Konkursförvaltare i en handelsbolagsmans konkurs är emellertid inte berättigad att företräda det handelsbolag, där konkursgäldenären äger del, vid utomprocessuella rättshandlingar mot tredje man eller i rättegång. En annan sak är att handelsbolagsmannens konkursbo företrätt av förvaltaren kan ha vissa rättigheter internt i handelsbolaget, såsom att uppbära den löseskilling som vid uteslutning i anledning av konkursen av den handelsbolagsman som är konkursgäldenär må tillkomma den handelsbolagsman som är konkursgäldenär eller att uppbära andra handelsbolagsmannen tillkommande likvider från handelsbolaget. Behöriga ställföreträdare för Ramarona har varit endera av prokuristen U.E. och advokaten J.K. i hans egenskap av likvidator för Kusari Trading Aktiebolag i likvidation och konkurs och likvidator för ett antal av Ramaronas kommanditdelägare i likvidation och konkurs. -Ramarona är inte insolvent. Det förhållandet att kronofogdemyndigheten i Stockholms län inte funnit utmätningsbar egendom hos Ramarona utgör inte insolvenspresumtion eftersom Ramarona har sitt säte i Jönköpings län. - Annan konkursförvaltare än P.Å. bör i vart fall utses eftersom P.Å. har att tillvarata Kusari Trading Aktiebolags konkursbos rätt gentemot Ramarona.

Riksskatteverket har anfört: Man bör skilja på företrädare för konkursbo och företrädare för konkursbolag. P.Å. är i egenskap av konkursförvaltare i Kusari Trading Aktiebolag i konkurs företrädare för konkursboet men inte för gäldenärsbolaget. P.Å. kan därför inte anses behörig att ta emot delgivning avseende konkursbolaget. Endast gäldenären eller företrädare för denne är enligt Elliot, Handbok i konkursförvaltning, 1989 s 20 behörig att motta delgivningsförsändelser riktade mot gäldenären.

P.Å. har anfört: Konkursförvaltaren har i egenskap av företrädare för konkursboet att omhänderta konkursbolagets tillgångar och genomföra en för konkursbolagets borgenärer så fördelaktig avveckling av dessa som möjligt. I den aktuella situationen utgör komplementärsandelen i Ramarona en tillgång som förvaltas av komplementärsbolagets, Kusari Trading Aktiebolags, konkursbo. Genom att konkursansökan riktar sig mot en tillgång som ingår i Kusari Trading Aktiebolags konkurs kan man argumentera för att TR:n har haft fog för att delge kallelsen med Kusari Trading Aktiebolags konkursbo.

HovR:n gör följande bedömning.

I målet är utrett att Kusari Trading Aktiebolag försattes i konkurs d 28 maj 1998 och att Kusari Trading Aktiebolag tecknade kommanditbolagets firma. Det är vidare utrett att advokaten P.Å. utsågs till förvaltare i Kusaris konkurs och att han alltjämt är förvaltare i den konkursen samt att han i denna egenskap mottagit kallelse att inställa sig till förhandling d 16 mars 1999, då frågan om kommanditbolagets försättande i konkurs skulle prövas.

Enligt 9 § 1 st delgivningslagen skall delgivning med juridisk person ske genom att handlingen överbringas till någon som har rätt att företräda den juridiska personen eller, om flera är gemensamt behöriga, någon av dem.

Rätten att företräda ett kommanditbolag är enligt 3 kap 7 § lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag förbehållen komplementären, i detta fall Kusari Trading Aktiebolag. Kusari Trading Aktiebolag är försatt i konkurs. Sedan ett beslut om konkurs har meddelats får gäldenären enligt 3 kap 1 § KL inte råda över egendom som hör till konkursboet. Enligt 3 § samma kapitel hör till konkursboet, såvitt nu är i fråga, all egendom som tillhörde gäldenären när konkursbeslutet meddelades och som är sådan att den kan utmätas. Egendomen i Kusari Trading Aktiebolags konkursbo utgjordes bland annat av andelen i Ramarona Kommanditbolag. Företrädaren för konkursboet, förvaltaren P.Å. får vid sådant förhållande anses ha varit behörig att mottaga konkursansökan och kallelsen till konkursförhandlingen d 16 mars 1999. På grund härav och då utredningen i HovR:n inte visar att Ramarona Kommanditbolag är solvent skall överklagandet lämnas utan bifall.

HovR:ns beslut. HovR:n fastställer TR:ns beslut.

Ramarona Kommanditbolag och J.J.B.V.. (ombud för båda jur kand Sture Wennerström) överklagade. De yrkade att HD skulle 1. undanröja eller upphäva TR:ns och HovR:ns beslut och återförvisa målet till TR:n, 2. undanröja TR:ns och HovR:ns beslut och avvisa konkursansökningen, 3. upphäva konkursbeslutet, 4. upphäva beslutet om förordnande av konkursförvaltare och återförvisa målet i den delen till HovR:n, eller 5. utse annan person till konkursförvaltare.

Riksskatteverket inkom med svarsskrivelse.

HD meddelade prövningstillstånd i frågan om bolaget delgivits kallelse till konkursförhandlingen och förklarade frågan om meddelande av prövningstillstånd rörande målet i övrigt vilande.

Målet föredrogs.

Föredraganden, RevSekr Bergene, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut: Skäl. Frågan i målet är om Ramarona Kommanditbolag i laga ordning delgivits kallelsen till förhandling med föreläggande att vid denna svara på ansökningen om bolagets försättande i konkurs. Kallelsen har delgivits med konkursförvaltaren i Kusari Trading Aktiebolags konkurs, ett bolag som var komplementär i kommanditbolaget och självt då sedan tidigare försatt i konkurs.

I 9 § 1 st delgivningslagen (1970:428) föreskrivs att delgivning med annan juridisk person än staten skall ske genom att handlingen överbringas till någon som har rätt att företräda den juridiska personen eller, om flera är gemensamt behöriga, till någon av dem. I målet är utrett att Kusari Trading Aktiebolag tecknade kommanditbolagets firma. Frågan är då huruvida, sedan aktiebolaget försatts i konkurs, delgivning kan ske med bolagets konkursbo.

Ett aktiebolags rättskapacitet och partshabilitet består även efter det att bolaget försatts i konkurs eller trätt i likvidation. Under konkursen omhändertas, enligt 1 kap 1 § konkurslagen (1987:672), konkursgäldenärens samlade tillgångar för borgenärernas räkning av konkursboet. Konkursbolaget får inte råda över egendom som hör till konkursboet och inte heller åta sig sådana förbindelser som kan göras gällande i konkursen (3 kap 1 §). Förvaltningen av konkursboet handhas av en eller flera förvaltare (1 kap 3 §; se också 7 kap). För rättsförhållanden utanför konkursen gäller för bolaget i konkurs huvudsakligen vanliga regler om ställföreträdarskap (jämför NJA 1975 s 566). Då åtgärden att motta den aktuella delgivningen varit en rättshandling utanför aktiebolagets konkurs, har förvaltaren inte varit behörig att för aktiebolagets räkning utföra denna.

Kommanditbolaget har således inte delgivits kallelsen med föreläggande att yttra sig över konkursansökningen. Det rättegångsfel som förekommit bör föranleda att TR:ns beslut undanröjs och att konkursärendet återförvisas till TR:n för fortsatt handläggning.

Domslut

HD:s avgörande. Med ändring av HovR:ns beslut undanröjer HD TR:ns beslut och återförvisar konkursärendet till TR:n för fortsatt handläggning.

HD (JustR:n Gregow, Svensson, Lennander, Victor och Pripp, referent) fattade följande slutliga beslut: Skäl. HD, som prövar den dispenserade frågan på talan av Ramarona Kommanditbolag, finner på de skäl som HovR:n anfört att bolaget i behörig ordning delgivits kallelse till konkursförhandlingen med föreläggande att svara på konkursansökningen. HD finner inte skäl för att meddela prövningstillstånd i målet i övrigt.

Domslut

HD:s avgörande. HD förklarar att Ramarona Kommanditbolag i behörig ordning delgivits kallelse till konkursförhandlingen med föreläggande att svara på ansökningen om bolagets försättande i konkurs.

HD meddelar inte prövningstillstånd i målet i övrigt. HovR:ns beslut skall därför stå fast.

HD:s beslut meddelades d 11 oktober 2000 (mål nr Ö 2728-99).