NJA 1997 s. 503

Konkursförvaltare har ansetts vara rätt mottagare av underrättelse om utövande i visst fall av option.

TR:n

C.S yrkade vid Örebro TR förpliktande för Tenne Invest Aktiebolag i konkurs att utge 1 750 000 kr jämte ränta.

Tenne Invest Aktiebolag i konkurs och Tenne Invest Aktiebolags konkursbo bestred yrkandet.

TR:n antecknade att C.S väckt talan mot Tenne Invest Aktiebolag i konkurs och att konkursboet inträtt i processen.

Domskäl

TR:n (lagmannen Levin samt rådmännen Andersson och Gustafsson) anförde i dom d 27 mars 1995:

C.S har anfört: Den 27 dec 1988 träffade hon och Tenne Invest Aktiebolag (nedan kallat Tenne) avtal med bl a det innehållet att hon hade rätt att till Tenne fr o m d 1 juni 1993 t o m d 1 sept 1993 sälja 61 stycken aktier i L.S. Trading Aktiebolag för en sammanlagd köpeskilling om 1 750 000 kr. Enligt avtalet skulle hon senast d 1 juni 1993 meddela Tenne genom rekommenderat brev om hon ville utnyttja denna rättighet. Den 21 april 1992 försattes Tenne i konkurs. Advokaten P.W förordnades till konkursförvaltare. I skrivelse av d 24 maj 1993, ställd till Tenne Invest AB, c/o advokat P.W, Jernecks advokatbyrå, Box 205, 701 44 Örebro, meddelade hon denne att hon i enlighet med överenskommelsen i avtalet önskade utnyttja sin rätt att sälja aktierna för 1 750 000 kr. I brev av d 21 juni 1993 tillbakavisade P.W hennes krav för konkursboets räkning.

Tenne Invest Aktiebolag i konkurs och konkursboet har anfört: I första hand bestrids yrkandet på den grund att C.S inte har framställt sin begäran till behörig firmatecknare. Konkursförvaltaren P.W företräder endast konkursboet och han var inte behörig att företräda Tenne i konkurs. Behörig firmatecknare var Tennes styrelse eller verkställande direktör och C.S skulle ha skickat sin skrivelse till någon av dem. Det vitsordas i och för sig att C.S framställt sin begäran i rätt tid. I andra hand bestrids yrkandet på den grund att det åberopade avtalet, med stöd av bestämmelserna i 36 § avtalslagen, bör lämnas utan avseende med hänsyn till avtalets innehåll, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. ---.

C.S har genmält: Enligt 3 kap 1 § KL får gäldenären inte råda över den egendom som hör till konkursboet sedan gäldenären försatts i konkurs. Ställföreträdare för Tenne ägde således inte i förevarande fall teckna Tennes firma. Sedan Tenne försatts i konkurs har advokaten P.W rådigheten över bolagets egendom. En av konkursförvaltarens första åtgärder är att ställa om all konkursgäldenärens post till sig. C.S:s skrivelse måste därför under alla omständigheter anses vara rätt adresserad. C.S har påkallat försäljning i rätt ordning hos Tenne. ---.

Avtalet av d 27 dec 1988, fogat som bilaga till TR:ns dom, upptog följande: "Föremål: 61 st aktier i L.S. Trading AB nom 100:-/st (aktierna). Under tiden 199306-01-199309-01 äger Tenne rätt att få köpa C.S:s aktier enligt ovan för en sammanlagd köpeskilling om kr 1 750 000:-. Om Tenne vill utnyttja denna rättighet skall Tenne senast d 1 juni 1993 med rekommenderat brev meddela C.S detta. C.S är då skyldig att efter erhållande av kontant likvid överlämna aktierna i transporterat skick.

Under tiden 199306-01-1993-09-01 äger C.S rätt att sälja aktierna till Tenne för en sammanlagd köpeskilling om kr 1 750 000:-. Om C.S vill utnyttja denna rättighet skall C.S senast d 1 juni 1993 med rekommenderat brev meddela Tenne detta. C.S är då skyldig att efter erhållande av kontant likvid överlämna aktierna i transporterat skick."

Domskäl. C.S har såsom bevisning åberopat det mellan henne och Tenne upprättade avtalet, hennes brev av d 24 maj 1993 ställt till Tenne, c/o P.W, inlämningskvitto för detta brev, kopia av det kuvert som brevet var inneslutet i, mottagningsbeviset som hör till brevet, P.W:s brev av d 21 juni 1993 till C.S, förvaltarberättelsen i bl a Tennes och L.S. Trading Aktiebolags konkurser och en av Föreningsbanken d 5 okt 1989 upprättad borgensförbindelse.

Varken Tenne eller konkursboet har åberopat någon bevisning. TR:ns bedömning.

Enligt det mellan C.S och Tenne träffade avtalet skulle C.S senast d 1 juni 1993 meddela Tenne om hon ville utnyttja sin rättighet att till bolaget sälja vissa aktier för visst angivet pris. Enär Tenne dessförinnan gått i konkurs skickade hon sin underrättelse till konkursförvaltaren P.W i stället för till företrädare för Tenne i konkurs. Av 13 kap 20 § 2 st aktiebolagslagen framgår emellertid att ett aktiebolag, som gått i konkurs, såsom konkursgäldenär företräds av styrelse och verkställande direktör. Konkursförvaltaren har således inte varit behörig att företräda Tenne i konkurs. Enär C.S således inte framställt sin begäran till behörig firmatecknare, föreligger det inte någon skyldighet för Tenne i konkurs att fullgöra avtalet. C.S:s talan skall därför lämnas utan bifall.

Domslut

Domslut. Käromålet ogillas.

Göta HovR

C.S överklagade i Göta HovR och yrkade att Tenne Invest Aktiebolag och Tenne Invest Aktiebolags konkursbo skulle solidariskt förpliktas att till henne betala 1 750 000 kr jämte ränta.

Tenne Invest Aktiebolag och konkursboet bestred ändring.

HovR:n (hovrättslagmannen Persson, referent, hovrättsråden Sunden och Karlsson samt tf hovrättsassessorn Nebelius) anförde i dom d 20 juni 1996: Domskäl. C.S har i HovR:n yrkat att konkursboet skall solidariskt med Tenne Invest AB åläggas betalningsskyldighet. För att yrkandet skall kunna upptas till prövning, hade C.S måst ansöka om stämning å konkursboet. Yrkandet skall därför avvisas.

Sedan Tenne Invest AB försatts i konkurs, ingick rätten enligt avtalet d 27 dec 1988 att förvärva C.S:s aktier i L.S. Trading AB i konkursboet. Om C.S under konkursen begärde att köpet skulle komma till stånd, ankom det på konkursförvaltaren att ta ställning härtill. Genom det till Tenne Invest AB ställda brevet, som skickades av henne till förvaltaren och mottogs av denne före d 1 juni 1993, måste hon anses ha fullgjort vad som krävdes enligt avtalet för försäljningens genomförande. Köp på sätt som anges i avtalet har således kommit till stånd.

Tenne Invest AB och konkursboet har invänt att avtalet såsom oskäligt skall lämnas utan avseende med stöd av 36 § avtalslagen. --Enligt HovR:ns mening har inte förutsättningar för tillämpning av 36 § avtalslagen visats föreligga.

På grund av vad nu anförts skall C.S:s talan vinna bifall. Det är ostridigt att aktierna i L.S. Trading AB saknar värde och Tenne Invest AB och konkursboet har inte heller i och för sig invänt att betalningsskyldighet kan åläggas bolaget endast om aktierna överlämnas i samband därmed. I domslutet skall därför något sådant villkor inte förknippas m ed åläggandet för Tenne Invest AB att utge det fordrade beloppet.

Domslut

Domslut. HovR:n avvisar mot Tenne Invest Aktiebolags konkursbo framställt yrkande.

Tenne Invest Aktiebolag i konkurs förpliktas att till C.S genast utge 1 750 000 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från d 9 nov 1993 tills betalning sker.

Tenne Invest Aktiebolag i konkurs (ombud advokaten S.O) överklagade och yrkade befrielse från skyldigheten att utge i HovR:n utdömt belopp jämte ränta,

C.S (ombud advokaten J.M) bestred ändring. Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Melchior, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande dom: HD, som anmärker att andrahandsgrunden i HovR:n frånfallits, fastställer HovR:ns dom.

HD (JustR:n Lind, Lars K Beckman, Solerud, Nyström och Thorsson, referent) beslöt följande dom: Domskäl. Tenne InvestAktiebolag i konkurs har som grund för sitt överklagande angivit att C.S:s meddelande om utövande av optionen riktats till en icke behörig ställföreträdare för konkursgäldenären, dvs till konkursförvaltaren, varför gäldenären inte är bunden av meddelandet. Bolaget har frånfallit den tidigare i andra hand åberopade grunden att bestämmelserna i optionsavtalet bör lämnas utan avseende med stöd av 36 § avtalslagen.

Sedan ett beslut om konkurs har meddelats får gäldenären enligt 3 kap 1 § KL inte råda över egendom som hör till konkursboet. Enligt 3 § samma kapitel hör till boet, såvitt nu är i fråga, all egendom som tillhörde gäldenären när konkursbeslutet meddelades och som är sådan att den kan utmätas.

Bolagets rätt enligt optionsavtalet d 27 dec 1988 tillkom i enlighet med det sagda konkursboet. Det skulle därför ankomma på förvaltaren att ta ställning till frågan om rätten enligt optionen skulle utnyttjas. Gäldenären skulle inte vara berättigad att utnyttja optionen annat än om förvaltaren avstått rätten till gäldenären, vilket inte skett i detta fall. Anledning saknas att behandla gäldenärens skyldigheter enligt optionsavtalet på annat sätt.

I enlighet med det anförda får anses att det alltid är tillräckligt om ett meddelande av det slag som här är aktuellt sänds till konkursförvaltaren, oavsett om boet eller gäldenären anges som adressat. (Jfr beträffande preskriptionsavbrott HD:s domar d 7 maj 1997 i målen T 4121/ 94 och 4122/94.)1

HovR:ns domslut skall därför fastställas.

Domslut

Domslut. HD fastställer HovR:ns domslut i överklagade delar.

HD:s dom meddelades d 8 juli 1997 (mål nr T 3249/96).