NJA 2000 s. 659

Tolkning vid två efter varandra följande häktningsförhandlingar i samma mål har ansetts vara två uppdrag och har gett tolken rätt till ersättning med ett grundbelopp för vardera förhandlingen. 5 kap 8 § RB.

P.F. anlitades som tolk vid två häktningsförhandlingar i samma mål vid Stockholms TR d 5 maj 1998. Förhandlingarna varade den ena mellan kl 14.00 och 14.35 och den andra mellan kl 14.40 och 15.05. P.F. yrkade ersättning av allmänna medel med 255 kr i arvode och 142 kr för tidsspillan eller sammanlagt 397 kr för vardera förhandlingen.

TR:n (rådmannen Sidenbladh) meddelade d 5 maj 1998 i ersättningsfrågan följande beslut: De två häktningsförhandlingarna måste anses som ett uppdrag. P.F. tillerkänns 354 kr för arbete och 282 kr för tidsspillan, sammanlagt 638 kr att utgå av allmänna medel. Beslutet överklagas särskilt.

Svea HovR

P.F. överklagade i Svea HovR och yrkade att HovR:n skulle tillerkänna honom tolkersättning med sammanlagt 794 kr, varav 510 kr för arbete och 284 kr för tidsspillan. Till grund för sitt yrkande hänvisade P.F. till 5 § i Domstolsverkets tillämpningsföreskrifter DVFS 1997:19, B 85. Han anförde vidare att TR:n räknat fel beträffande ersättningen för tidsspillan.

HovR:n (hovrättslagmannen Widebäck, hovrättsrådet Hahn, referent, och tf hovrättsassessorn Högdahl) anförde i slutligt beslut d 10 juni 1998: I likhet med TR:n finner HovR:n att de två häktningsförhandlingarna utgör ett tolkuppdrag.

HovR:n ändrar TR:ns beslut endast på så sätt att av den ersättning om 638 kr som TR:n bestämt utgör 284 kr ersättning för tidsspillan.

HD

P.F. överklagade och yrkade att HD skulle tillerkänna honom tolkersättning med sammanlagt 794 kr, varav 510 kr för arbete och 284 kr för tidsspillan.

Domstolsverket bestred ändring.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Sjöblom, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut: Skäl. (Efter en inledande redogörelse för TR:ns och HovR:ns bedömningar; red:s anm). Frågan i målet gäller om P.F. skall tillerkännas tolkersättning för ett eller två uppdrag.

Enligt 5 kap 8 § RB har en tolk rätt till skälig ersättning för arbete, tidsspillan och utlägg som uppdraget krävt. Tolkersättning utgår enligt en taxa som med stöd av förordningen (1979:291) om tolktaxa fastställs av Domstolsverket. Den för målet aktuella taxan finns intagen i DVFS 1997:19, B 85. Ordalydelsen i nyss nämnda taxa är densamma som i den nu gällande taxan, DVFS 1999:17.

Enligt 3 § tolktaxan skall arvode alltid utgå med belopp motsvarande minst en timmes arvodesgrundande tid. I 5 § tolktaxan anges att ersättning beräknas för varje uppdrag för sig. Då uppdraget sträcker sig över mer än en dag beräknas ersättningen för den sammanlagda tiden. Grundbeloppet utgår således endast en gång per uppdrag. I paragrafen föreskrivs vidare att tolkning vid häktningsförhandling eller annan förhandling som inte är huvudförhandling anses som särskilt uppdrag. Likaså anses tolkning vid ny huvudförhandling i samma mål som särskilt uppdrag.

Taxebestämmelserna ger närmast vid handen att, om tolkning vid två häktningsförhandlingar ägt rum i samma mål, tolkning vid vardera förhandlingen skall anses vara ett särskilt uppdrag. P.F. har haft rätt att förlita sig på att taxan har denna innebörd.

I enlighet med P.F:s yrkande skall alltså ersättningen bestämmas till sammanlagt 794 kr, varav 510 kr för arbete och 284 kr för tidsspillan.

Domslut

HD:s avgörande. HD ändrar på det sättet HovR:ns beslut att P.F. tillerkänns ersättning för arbete med ytterligare 156 kr.

HD (JustR:n Magnusson, Munck, Blomstrand, Håstad och Lundius, referent) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.

HD:s beslut meddelades d 12 dec 2000 (mål nr Ö 2917-98).