NJA 2001 s. 351

Sedan TR:n förordnat offentlig försvarare, har HovR:n efter överklagande av Domstolsverket undanröjt TR:ns beslut. Den som har varit förordnad som offentlig försvarare har ansetts berättigad till ersättning av allmänna medel för arbete i HovR:n som utförts medan förordnandet alltjämt gällde.

HD

Såsom framgår av närmast föregående referat (ref. 50) förordnade Eksjö TR på ansökan av J.E. genom beslut d. 15 mars 2000 advokaten S.L. till offentlig försvarare för J.E.

Domstolsverket överklagade TR:ns beslut i Göta HovR med yrkande att förordnandet om offentlig försvarare skulle upphävas. J.E. bestred ändring.

Sture L. yrkade ersättning av allmänna medel för sitt arbete i HovR:n.

HovR:n (hovrättsråden Nisser, Träff, referent, och Ostblom) fann i beslut d. 3 juli 2000 att, då förutsättningar för förordnande av offentlig försvarare för J.E. inte förelåg, beslutet om offentlig försvarare skulle undanröjas samt att S.L. vid sådant förhållande inte var berättigad till ersättning av allmänna medel för sitt arbete i HovR:n.

HovR:ns beslut HovR:n undanröjer TR:ns beslut att förordna S.L. som offentlig försvarare för J.E.

HovR:n lämnar S.L:s begäran om ersättning utan bifall.

S.L. överklagade HovR:ns beslut och yrkade att han för biträde åt J.E. i HovR:n skulle tillerkännas ersättning av allmänna medel med 2 685 kr.

Domstolsverket bestred ändring. Målet föredrogs.

Föredraganden, RevSekr Taabu, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut: Skäl, Av handlingarna i målet framgår att TR:n förordnade S.L. som offentlig försvarare för J.E., att HovR:n efter överklagande från Domstolsverket undanröjde TR:ns beslut och att S.L. biträdde J.E. i HovR:n.

Enligt 21 kap. 10 § RB har offentlig försvarare rätt till skälig ersättning för arbete som uppdraget krävt. I offentlig försvarares uppdrag får anses ingå att bevaka huvudmannens intresse i frågan om rätt till offentlig försvarare föreligger, jfr NJA 1983 s. 736. Det arbete för vilket S.L. har yrkat ersättning har utförts medan förordnandet alltjämt gällde och den begärda ersättningen är skälig. S.L. skall därför tillerkännas begärd ersättning.

Beslut. HD tillerkänner S.L. ersättning med 2 685 kr för arbete i HovR:n. Kostnaden skall stanna på staten.

HD (JustR:n Magnusson, Svensson, Munck, Westlander, referent, och Lundius) fattade följande slutliga beslut: Skäl. Av handlingarna i målet framgår att TR:n förordnade S.L. som offentlig försvarare för J.E., att HovR:n efter överklagande från Domstolsverket undanröjde TR:ns beslut och att S.L. biträdde J.E. i HovR:n. Sedan J.E. överklagat HovR:ns beslut, har HD lämnat överklagandet utan bifall.

Enligt 21 kap. 10 § RB har en offentlig försvarare rätt till skälig ersättning för arbete som uppdraget krävt. I offentlig försvarares uppdrag får anses ingå att bevaka huvudmannens intresse i frågan om rätt till offentlig försvarare föreligger (jfr NJA 1983 s. 736). Det arbete för vilket S.L. har yrkat ersättning har utförts med stöd av TR:ns förordnande medan detta alltjämt gällde. S.L. skall därför tillerkännas begärd ersättning.

Domslut

HD:s avgörande. Med ändring av HovR:ns beslut, såvitt nu är i fråga, tillerkänner HD S.L. ersättning av allmänna medel för biträde åt J.E. i HovR:n med 2 685 kr, avseende arbete. Kostnaden skall stanna på staten.

HD:s beslut meddelades d. 29 maj 2001 (mål nr Ö 2838-00).