NJA 1983 s. 736

Sedan TR beviljat part rättshjälp, har HovR efter besvärstalan av domstolsverket undanröjt TR:ns beslut. Den som varit förordnad som biträde enligt rättshjälpslagen har ansetts berättigad till ersättning för arbete i HovR:n vilket utförts medan rättshjälpsbeslutet alltjämt gällde.

Östersunds Byggnadsställningar AB försattes i konkurs d 11 okt 1978. B.J. och U.A. väckte vid Östersunds TR klandertalan mot den av konkursförvaltaren framlagda slutredovisningen med yrkande om förpliktande för konkursförvaltaren att till konkursbolaget utge visst belopp.

Efter ansökningar av B.J. och U.A. beviljade TR:n dem genom beslut d 26 och 28 april 1982 allmän rättshjälp. Till biträde enligt rättshjälpslagen för envar av dem förordnades advokaten K.S.

Domstolsverket anförde besvär i HovR:n för Nedre Norrland och yrkade att HovR:n måtte undanröja TR:ns beslut att bevilja B.J. och U.A. allmän rättshjälp.

B.J. och U.A. bestred ändringsyrkandet.

K.S. yrkade ersättning enligt rättshjälpslagen för sitt arbete med målet i HovR:n med 900 kr.

HovR:n (hovrättsråden Englund, referent, och Grefberg samt hovrättsassessorerna Eberstein och Unger) fann i beslut d 7 okt 1982, att allmän rättshjälp inte kunde beviljas B.J. och U.A. och att TR:ns beslut därför skulle undanröjas.

I fråga om K.S:s yrkande anförde HovR:n: Vid denna utgång i rättshjälpsfrågan kan K.S. ej lagligen tillerkännas ersättning av allmänna medel för sitt arbete med nämnda fråga.

K.S:s yrkande om ersättning lämnas utan bifall.

K.S. anförde besvär och yrkade att HD måtte tillerkänna honom ersättning för arbete i HovR:n.

Domstolsverket medgav bifall till besvären.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Hållstrand, hemställde i betänkande, att HD måtte meddela följande beslut:

Domskäl

Skäl. Av handlingarna i målet framgår, att TR:n i ett där anhängigt mål meddelat beslut om rättshjälp och förordnat K.S. till biträde enligt rättshjälpslagen, att domstolsverket fört talan mot rättshjälpsbeslutet i HovR:n, som undanröjt beslutet, och att K.S. i HovR:n biträtt sina huvudmän i rättshjälpsfrågan.

Enligt 22 § rättshjälpslagen har biträde rätt till skälig ersättning för arbete som uppdraget har krävt. I biträdets uppdrag får anses ingå att bevaka huvudmannens intresse i rättshjälpsfrågan. K.S. är således berättigad till ersättning för arbete i HovR:n vilket utförts medan rättshjälpsbeslutet alltjämt gällde. Den begärda ersättningen är skälig. Med hänsyn till omständigheterna bör rättshjälpskostnaden stanna på statsverket.

Slut. Med ändring av HovR:ns beslut såvitt nu är i fråga fastställer HD ersättning enligt rättshjälpslagen åt K.S. med 900 kr för arbete. Denna kostnad skall stanna på statsverket.

HD (JustR:n Westerlind, Mannerfelt, referent, Hessler, Palm och Broomé) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.