NJA 2002 s. 377

Fristen för talan mot skiljedom räknas från den dag parten fick del av skiljedomen i dess helhet.

HovR:n

I tvist mellan AB Akron-Maskiner och N.-G. G. meddelades skiljedom i Stockholm d. 20 dec. 1999.

N.-G. G. klandrade skiljedomen genom att d. 22 mars 2000 väcka talan mot bolaget vid Svea HovR.

Akron-Maskiner yrkade att HovR:n skulle avvisa N.-G. G:s klandertalan och anförde följande. N: G. G. fick, genom att domslutet sändes per fax till hans ombud, del av skiljedomen redan d. 20 dec. 1999. Klandertalan väcktes först d. 22 mars 2000. N. G. G. har sålunda väckt klandertalan för sent.

N.-G. G. bestred avvisningsyrkandet och anförde sammanfattningsvis: Han ifrågasätter i och för sig inte att domslutet faxades till ombudet d. 20 dec. 1999, men han kan inte vitsorda att han faktiskt tog del av det redan då. I vart fall är det så att fristen för klandertalan räknas från den dag då part delges hela skiljedomen. N.-G. G. fick inte del av skälen i skiljedomen förrän d. 22 dec. 1999. Eftersom han klandrade domen d. 22 mars 2000 har han klandrat i rätt tid.

HovR:n (hovrättsråden Thuresson, Olvall och Strömgren, referent) anförde i beslut d. 10 sept. 2001: Skäl. Enligt 34 § 3 st. lagen (1999:116) om skiljeförfarande skall klandertalan väckas inom tre månader från den dag då part fick del av skiljedomen. Lagen om skiljeförfarande uppställer inget krav på att skiljedomar skall innehålla domskäl men om så är fallet utgör domslutet endast en del av skiljedomen. Eftersom domskälen kan vara av betydelse för en part som överväger att klandra en skiljedom, finner HovR:n att klanderfristen skall räknas från det att parten fått del av skiljedomen i dess helhet.

Oavsett om N: G. G. skall anses ha fått del av domslutet redan d. 20 dec. 1999 eller inte, fick han - vilket är ostridigt i målet - inte del av domskälen förrän d. 22 dec. samma år. Han har sålunda klandrat skiljedomen i rätt tid.

Slut. Akron-Maskiners yrkande om avvisning lämnas utan bifall.

HD

Akron-Maskiner överklagade och yrkade att käromålet skulle avvisas. HD avgjorde målet efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Lombach, föreslog i betänkande följande beslut: HD fastställer HovR:ns beslut.

HD (JustR:n Magnusson, Lars K. Beckman, Munck, Thorsson, referent, och Dahllöf) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.

HD:s beslut meddelades d. 27 juni 2002 (mål nr Ö 3631-01).