NJA 2002 s. 431

Gåvoskatt. En gåva avsåg gåvogivarens rätt till del av en näringsverksamhet, som gåvogivaren bedrev i ett handelsbolag tillsammans med de två gåvomottagarna. Året efter gåvotillfället överfördes näringsverksamheten i handelsbolaget till ett av gåvomottagarna nybildat aktiebolag, där verksamheten bedrevs på samma sätt som tidigare. Ny gåva enligt 43 § andra stycket andra meningen lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt har därvid inte ansetts föreligga.

2 st. andra meningen lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt har därvid inte ansetts föreligga.

L. W. överlät genom två gåvobrev d. 17 juni 1998 hälften av sin andel i Handelsbolaget Kullens Agg till sin dotter Ga A. och den andra hälften till dennas make Gr A. Av gåvodeklarationer som ingavs till Skattemyndigheten i Linköping d. 20 jan. 1999 framgick att L. W. före gåvan hade ägt 10 % av handelsbolaget medan makarna A. ägt återstoden.

Sedan makarna A. erhållit gåvorna överförde de d. 1 jan. 1999 handelsbolagets verksamhet till ett nybildat aktiebolag och lät avregistrera handelsbolaget. I aktiebolaget ägde envar av makarna 50 % av aktierna. I skatteärendet anförde makarna att verksamheten i företaget bedrevs på samma sätt som tidigare med endast den förändringen att det nu skedde inom ramen för ett aktiebolag.

Skattemyndigheten (skattekontoret i Jönköping) fann i beslut d. 12 okt. 2000 att handelsbolaget vid gåvotillfället var värt ca 1 225 000 kr. Värdet på den bortgivna andelen uppskattades därför efter avrundning till 120 000 kr. Med hänsyn till att handelsbolagets hela rörelse (fordringar, lager, inventarier, byggnad m.m.) hade överförts till aktiebolaget ansåg skattemyndigheten att de särskilda lättnadsreglerna i 43 § lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt inte kunde tillämpas. Myndigheten värderade därför gåvorna till vardera 60 000 kr och fastställde skatten för varje gåva till 5 000 kr.

Göta HovR

Ga A. och Gr A. överklagade i Göta HovR och yrkade att HovR:n skulle nedsätta gåvoskatten.

Kammarkollegiet bestred ändring.

HovR:n (hovrättsråden Karlsson, referent, och Östblom) anförde i beslut d. 19 sept. 2001: Skäl. Till stöd för sitt överklagande har makarna A. bl.a. åberopat att lättnadsregeln är tillämplig, eftersom de inte avhänt sig gåvoegendomen utan endast ändrat företagsform för verksamheten i fråga.

Kammarkollegiet har endast hänvisat till vad skattemyndigheten anfört.

Enligt 43 § 2 st. lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt sker ingen lättnad i beskattningen om gåvotagaren inom fem år genom köp, byte eller något därmed jämförligt fång eller genom gåva eller bodelning av annan anledning än makes död avhänt sig egendomen eller väsentlig del därav. Syftet med reglerna om skattelättnad har varit att underlätta generationsskiften i företag. För att inte reglerna skall missbrukas krävs det att mottagaren fortsätter att driva företaget även efter gåvan.

I det här fallet har gåvomottagarna efter det att de erhöll den återstående delen av handelsbolaget kommit att äga hela verksamheten såsom delägare i handelsbolaget. Därefter har handelsbolaget överfört verksamheten till aktiebolaget med gåvomottagarna som enda aktieägare. Annat har inte framkommit än att de fortsätter verksamheten i företaget på samma sätt som före gåvan. Mot den bakgrunden kan makarna A. inte anses ha avhänt sig gåvan på ett sätt som utesluter tillämpning av lättnadsreglerna.

Med utgångspunkt i skattemyndighetens värdering av företaget - den bortgivna andelen ansågs ha ett sammanlagt värde på 120 000 kr - skall gåvan för envar av klagandena bestämmas till (60 000 x 30 %) 18 000 kr. Efter grundavdrag om 10 000 kr uppgår de skattepliktiga gåvolotterna till 8 000 kr och skatten för varje gåva till 800 kr.

Beslut. Med ändring av skattemyndighetens beslut fastställer HovR:n gåvoskatten för vardera gåvan till 800 kr.

Hovrättslagmannen Thorelli var skiljaktig och lämnade besvären utan bifall samt anförde: För att förhindra missbruk av lättnadsreglerna har uppställts ett villkor att gåvotagaren inte frivilligt avhänder sig gåvoegendomen eller väsentlig del därav inom fem år från gåvotillfället. Av förarbetena Ds Fi 1974:12 s. 24 och prop. 1974:185 s. 17 f. framgår att tiden avvägts så att gåvotagaren får bära en företagsekonomisk risk så länge att det inte längre lönar sig att spekulera i de skattemässiga fördelarna av en gåva och därpå följande försäljning. Gåvotagaren får inte behålla skattelättnaden om han inom den angivna tiden försäljer eller på ett jämförligt sätt avyttrar egendomen eller del därav. Även omfattande försäljningar av inkråmet i en rörelse innebär att skattelättnaden förloras. I lagtexten användes uttrycket "avhänt sig egendomen". Med uttrycket "avhänder" torde avses "överlåtelse". Det är dock oklart hur detta uttryck skall tolkas vid byte av företagsform eller andra omstruktureringar (jfr Waller, Gåva av företagsförmögenhet, i Skattenytt 1990 s. 770 och, när det gäller riktade nyemissioner, NJA 1997 s. 245). Aktiebolag är en helt annan företagsform och en överlåtelse har otvivelaktigt skett av den egendom som gåvotagarna erhöll. Enligt min mening skulle det föra för långt att se till de faktiska ägarförhållandena i aktiebolaget och anse att gåvotagarna inte har avhänt sig egendomen till aktiebolaget när de fortfarande äger aktier i detta. Skattemyndigheternas möjlighet att kontrollera att egendomen finns i behåll hos gåvotagaren skulle även försvåras; jfr 12 a § i Arvs- och gåvoskatteförordning (1958:653). Genom att kort tid efter det att de mottagit gåvan överlåta samtliga handelsbolagets tillgångar till aktiebolaget har gåvotagarna avhänt sig egendomen. Enligt min mening har de avyttrat gåvan på sådant sätt att lättnadsregeln inte skall tillämpas utan hela gåvan skall tas upp till beskattning.

HD

Riksskatteverket överklagade och yrkade att HD skulle med ändring av HovR:ns beslut fastställa gåvoskatten för vardera gåvan till 5 000 kr. Ga A. och Gr A. bestred ändring.

Till utveckling av sin talan anförde Riksskatteverket bl.a.: I förevarande fall har hela handelsbolagets inkråm överlåtits till ett aktiebolag, dvs. till en annan juridisk person. En överlåtelse har otvivelaktigt skett av den egendom som gåvotagarna erhöll. I förarbetena eller lagtexten finns inga inskränkningar/begränsningar med avseende på vem man avyttrat egendomen till. Detta kan inte tolkas på annat sätt än att det saknar betydelse till vem aktierna/andelarna/inkråmet avyttrats. - Om rättsläget anses vara sådant som HovR:ns beslut ger uttryck för, uppkommer enligt Riksskatteverkets uppfattning mycket vanskliga bedömningar och möjligheter till kringgående av lättnadsreglerna även i andra fall.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

HD (JustR:n Magnusson, Lars K. Beckman, Lennander, Regner, referent, och Håstad) fattade följande slutliga beslut: HD fastställer HovR:ns beslut.

HD:s beslut meddelades d. 16 okt. 2002 (mål nr Ö 3628-01).