NJA 2003 not 6

E.N. mot JP Bank m.fl. ang. skuldsanering.

Den 18:e. 6. (Ö 1222-02) E.N. mot JP Bank m.fl. ang. skuldsanering. I ärende ang. skuldsanering mellan E.N. och JP Bank m.fl. beviljade Stockholms TR genom beslut 26/1 01 E.N. skuldsanering utan betalningsplan. Sedan JP Bank m.fl. överklagat beslutet i Svea HovR upphävde HovR:n på anförda skäl TR:ns beslut. E.N. yrkade att HD i första hand skulle bifalla hans ansökan om skuldsanering och i andra hand återförvisa målet till kronofogdemyndigheten. JP Bank m.fl. bestred bifall till överklagandet.

HD (JR:n Inger Nyström, Thorsson och Dahllöf): Skäl. E.N. har i HD om sina förhållanden anfört bl.a. följande. Hans lön som mäklarassistent hos Mäklarproffsen N. & S. AB uppgår till 18 000 kr i månaden. Dessutom har han tjänstebil. Lönen är inte till någon del resultatbaserad. Han är suppleant i bolaget och tecknar av praktiska skäl bolagets firma. Han har dock inte något inflytande över bolagets verksamhet. Samboförhållandet med K.S. upphörde år 1999. Han har kraftig övervikt och högt blodtryck. Sannolikt kommer han aldrig att kunna arbeta heltid igen.

Till stöd för överklagandet har E.N. åberopat ett läkarintyg.

Svenska Handelsbanken och Stadshypotek har invänt bl.a. följande. Kronofogdemyndigheten har vid sin beräkning av E.N:s betalningsutrymme utgått från den bruttolön som E.N. uppgett så sent som i HovR:n, dvs. 12 000 kr per månad. Den uppgift som E.N. lämnat om sin lön är således ny. Enligt läkarintyget har E.N. lidit av övervikt de senaste 20-25 åren. Fram till i mars 1999 var han verkställande direktör och styrelse i Mäklarproffsen N. & S. AB. I praktiken måste han anses ha ett sådant inflytande över bolaget att det inte kan anses skäligt att medge honom skuldsanering.

JP Bank har hävdat att E.N. är att jämställa med näringsidkare enligt skuldsaneringslagen.

För att skuldsanering skall beviljas en gäldenär krävs bl.a. enligt 4 § 1 st. skuldsaneringslagen (1994:334) att gäldenären är på obestånd och så skuldsatt att det inte kan antas att han kommer att kunna betala sina skulder inom överskådlig tid (det s.k. kvalificerade insolvensrekvisitet) samt att det med hänsyn till gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden är skäligt att skuldsanering beviljas honom (skälighetsrekvisitet).

Vid skuldsaneringslagens tillkomst anfördes bl.a. att institutet måste användas på ett sådant sätt att det har allmänhetens förtroende (prop. 1993/94:123 s. 95).

E.N:s skulder uppgår till drygt 5 milj. kr och det måste antas att han inte inom överskådlig tid kommer att kunna betala dem. Det kvalificerade insolvensrekvisitet är således uppfyllt. Frågan i målet är om det är skäligt att E.N. beviljas skuldsanering.

E.N. är 56 år och, enligt vad som framkommit i målet, en erfaren mäklare som under lång tid drivit verksamhet i Stockholmsområdet. Han var fram till i mars 1999 styrelse och verkställande direktör i Mäklarproffsen N. & S. AB. Vid denna tid upphörde hans samboförhållande med K.S., som äger bolaget och då trädde in som styrelse i detta. E.N. blev suppleant i bolaget med bibehållen rätt att teckna firman.

Ställningen som suppleant i bolaget och rätten att teckna firman innebär inte att E.N. är att anse som näringsidkare enligt skuldsaneringslagen. Det finns heller inte något i utredningen som tyder på att han därutöver har något inflytande av betydelse över bolagets verksamhet. Av det läkarintyg som E.N. har åberopat här framgår att hans hälsotillstånd är skört bl.a. på grund av kraftig övervikt, förhöjt blodtryck och ärftlighet för hjärt-kärlsjukdom. Det framstår därför som ovisst om han kommer att ens på längre sikt kunna arbeta full tid och genom förvärvsarbete få större inkomster.

Ärendet har här tillförts nya uppgifter dels om E.N:s hälsotillstånd, dels om hans inkomstförhållanden. Bland annat med hänsyn härtill och till att TR:ns beslut inte innefattade någon betalningsplan bör förhållandena i fråga om skuldsanering prövas på nytt. E.N. har i andra hand yrkat att ärendet skall visas åter till kronofogdemyndigheten, något som dock efter överlämnande till TR enligt 21 § skuldsaneringslagen inte är möjligt (NJA 1998 s. 15). Ärendet skall därför visas åter till TR:n för ny handläggning.

Avgörande. Med upphävande av TR:ns och HovR:ns beslut visar HD ärendet åter till TR:n för ny handläggning.

(JR Svensson, med vilken JR Ella Nyström instämde, var skiljaktig på sätt framgår av följande yttrande: Jag är ense med majoriteten t.o.m. det stycke som slutar med orden ”bibehållen rätt att teckna firman”. Härefter anför jag: Ställningen som suppleant i bolaget och rätten att teckna firman innebär inte att E.N. är att anse som näringsidkare enligt skuldsaneringslagen. Firmateckningsrätten innebär emellertid att E.N. fortfarande har viktiga uppgifter i företaget. I detta sammanhang är det värt att notera att någon ändring av firman inte har företagits sedan samboförhållandet upphörde. Firman utvisar alltjämt att företagets huvudpersoner är mäklarna N. och S., något som rimmar illa med E.N:s påstående att han numera endast fungerar som mäklarassistent. Det framstår också som i viss mån märkligt att E.N. som mäklarassistent har tjänstebil och att han i mars 2002 anmälde att hans lön numera är 50 procent högre än den lön som antecknades i HovR:ns beslut i februari 2002. Det intryck som dessa uppgifter förmedlar är att E.N. fortfarande har ett stort inflytande i bolaget och att han har betydande möjligheter att påverka sin lön och andra förmåner.

Av det läkarintyg som E.N. åberopat framgår att hans hälsotillstånd är skört bl.a. på grund av kraftig övervikt, förhöjt blodtryck och ärftlighet för hjärt-kärlsjukdomar, men att E.N. varit kraftigt överviktig åtminstone 20 år och att han genom medicinering håller blodtrycket, blodfetterna och risken för hjärt-kärlsjukdom under kontroll. Läkarintyget tillåter därför inte några bestämda slutsatser rörande E.N:s möjligheter att arbeta även i fortsättningen. På grund av det anförda finner jag att E.N. vid en allmän skälighetsbedömning inte kan beviljas skuldsanering. Det finns inte skäl att återförvisa ärendet till TR:n. Överklagandet skall därför lämnas utan bifall.)