NJA 2003 not 9

Framställning om utlämning till Belgien av S.K., medborgare i Polen.

Den 3:e. 9. (Ö 488-03) Framställning om utlämning till Belgien av S.K., medborgare i Polen. Åklagarmyndigheten i Dendermonde, Belgien, begärde i framställning 15/10 02 att S.K. skulle utlämnas till Belgien. Till stöd för denna begäran åberopades två häktningsbeslut meddelade av Rechtbank van eerste aanleg Dendermonde 7/8 02 och 15/10 02. Enligt besluten är S.K. misstänkt för att under namnet S.M. som gärningsman eller som medhjälpare ha begått 29 brottsliga gärningar under tiden 29/5 01-1/3 02 på olika platser i Belgien. Misstankarna avser huvudsakligen grova stölder alternativt stölder av bl.a. personbilar, juveler, radioapparater, kameror, mobiltelefoner, fickdatorer och kontanter. I vissa fall har de stölder vilka S.K. misstänks för förövats genom butiksinbrott. Häktningsbesluten avser även misstanke om medlemskap under perioden 31/5 01-1/3 02 i en sammanslutning vars syfte varit att begå brott. Sedan ärendet enligt lagen (1957:668) om utlämning för brott överlämnats till RÅ och utredning verkställts, överlämnade RÅ enligt 17 § samma lag ärendet jämte eget yttrande till HD. S.K. motsatte sig utlämning.

HD:s yttrande. S.K. har förnekat brott och motsatt sig utlämning under åberopande av att häktningsbesluten är uppenbart oriktiga. Han har gjort gällande att han aldrig varit i Belgien samt att han saknade pass under tiden juni 1998-maj 2002 och då inte kunde resa in i något EU-land. Han har anfört att han i stället befann sig i Polen och att detta bl.a. framgår av att han var frihetsberövad där under ca tre veckor i november och början av december 2001. Han har emellertid inte åberopat någon skriftlig dokumentation till styrkande av sistnämnda påstående.

Belgien har liksom Sverige tillträtt 1957 års europeiska utlämningskonvention. De åberopade häktningsbesluten är meddelade av domare i Belgien. Av vad som förekommit i ärendet framgår inte att något av besluten är uppenbart oriktigt. Besluten skall därför enligt 9 § 3 st. utlämningslagen godtas.

Häktningsbesluten upptar en gärning som avser medlemskap i sammanslutning vars syfte varit att begå brott. Medlemskap i en sådan organisation utgör inte brott enligt svensk lag. Eftersom kravet på dubbel straffbarhet inte är uppfyllt, kan S.K. inte utlämnas för denna gärning.

Övrig brottslighet som avses med häktningsbesluten motsvarar för svensk del stöld, grov stöld, försök till grov stöld, egenmäktigt förfarande samt tillgrepp av fortskaffningsmedel. För samtliga dessa brott omfattar straffskalan fängelse i sex månader eller mer. Villkoret i 4 § 1 st. utlämningslagen är därmed uppfyllt. Straff för brottsligheten är inte förfallet enligt svensk lag.

HD finner sammanfattningsvis att hinder föreligger mot utlämning av S.K. för den gärning som angetts bestå av medlemskap i viss organisation samt att hinder mot den begärda utlämningen inte möter enligt 1-10 §§ utlämningslagen för övriga gärningar.