NJA 2003 s. 458

Fråga om behörig domstol vid prövning av enbart anspråk på ersättning för rättegångskostnader i mål om betalningsföreläggande avseende kontrollavgift vid olovlig parkering.

HD

Handels- & Jurist Inkasso ansökte hos kronofogdemyndigheten om betalningsföreläggande för I.J. avseende inkassokostnad för krav på kontrollavgift enligt lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering. Sedan I.J. betalat inkassokostnaden återstod inkassobolagets krav på ersättning för rättegångskostnad i målet om betalningsföreläggande och kronofogdemyndigheten överlämnade målet till Stockholms TR.

TR:n (tingsnotarien Klefbäck) meddelade d. 21 maj 2003 följande beslut: Då svaranden har hemvist inom Södra Roslags TR:s domsaga, överlämnas målet, med stöd av 61 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning, till Södra Roslags TR.

Södra Roslags TR (f.d. chefsrådmannen Levin) meddelade d. 18 juni 2003 följande beslut: Skäl.

Enligt 61 § lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning skall en TR, om den får ett mål från en annan TR och finner att det inte framgår av handlingarna att TR:n är behörig att handlägga målet, överlämna målet till en annan TR som kan vara behörig. Av förarbetena till bestämmelsen framgår att den endast är tillämplig när TR:n mottar målet och inte i ett senare skede när skriftväxling och annan kommunikation med parterna har börjat. Den kommunikation som har ägt rum i målet inskränker sig till att Handels- & Jurist Inkasso per telefon har kompletterat grunden för talan och gett in en inlaga där det påpekas att Stockholms TR är behörig domstol. TR:n anser att denna kommunikation, som endast skett med käranden, inte är av sådan art att den har berövat TR:n möjligheten att överlämna målet med stöd av 61 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning.

Fordran i målet avsåg ursprungligen ersättning för inkassokostnad hänförlig till indrivningen av en kontrollavgift vid olovlig parkering, men avser sedan inkassokostnaden betalats endast Handels- & Jurist Inkassos rättegångskostnader vid kronofogdemyndigheten. Talan om att få ut kontrollavgift skall enligt 9 § lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering väckas vid TR:n i den ort där den olovliga parkeringen ägde rum. Denna bestämmelse måste anses tillämplig inte bara när ett anspråk på kontrollavgift är tvistigt utan även när parterna enbart tvistar om kostnaderna - inkassoavgifter såväl som andra kostnader - för att få ut en kontrollavgift (jfr NJA 1994 s. 372).

Den olovliga parkeringen ägde rum i Stockholm varför Stockholms TR är behörig domstol. Målet skall därför överlämnas till Stockholms TR.

Beslut. Målet överlämnas till Stockholms TR.

Handels- & Jurist Inkasso ansökte om hänvisning till behörig domstol enligt 10 kap. 20 § 2 st. RB och yrkade att HD skulle hänvisa målet till Stockholms TR eller Södra Roslags TR.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Lombach, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut: Enligt 9 § 2 st. lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering skall talan väckas vid TR:n i den ort där den olovliga parkeringen ägde rum. Parkeringen ägde rum i Årsta, Stockholms kommun. Följaktligen är Stockholms TR behörig TR.

I.J. har betalat kapitalfordran varför tvisten omfattar endast rättegångskostnaderna. Forumreglerna måste anses tillämpliga inte bara när anspråket på kontrollavgiften är tvistigt, utan även när parterna enbart tvistar om rättegångskostnaderna, jfr NJA 1994 s. 372.

HD hänvisar målet till Stockholms TR för fortsatt behandling.

HD (JustR:n Svensson, Regner, Blomstrand, referent, Ella Nyström och Wersäll) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.

HD:s beslut meddelades d. 24 okt. 2003 (mål nr Ö 2468-03).