NJA 2004 not 32

R.R. mot Riksåklagaren och D.B. angående återställande av försutten tid.

Den 21:a. 32.(Ö 672-04) R.R. mot Riksåklagaren och D.B. angående återställande av försutten tid.

Hovrätten för Västra Sverigemeddelade den 5 december 2003 beslutom att inte meddela prövningstillstånd i mål angående våld mot tjänsteman m.m. där R.R. dömts till dagsböter och förpliktats att utge skadestånd till D.B. Sista dagen för överklagande av hovrättens beslut var den 2 januari 2004. Beslutet vann laga kraft.

R.R. yrkade att den försuttna tiden för överklagande av hovrättens beslut skulle återställas.

Riksåklagaren förklarade att han inte motsatte sig att HD biföll R.R:s yrkande. D.B. inkom inte med något yttrande.

HD,beslut på förslag av föredraganden: Skäl.C.O., som var ombud och offentlig försvarare för R.R. i hovrätten, har uppgett att han den 29 december 2003 upprättade ett överklagande och att han samma dag postade det vid stationen i Kungsbacka. Han har företett en kopia av det undertecknade överklagandet.

Med hänsyn till de uppgifter som lämnats av C.O., vilken är ledamot av Sveriges advokatsamfund, skall i enlighet med gällande praxis (se bl.a. NJA 1995 s. 553) ansökningen bifallas.

Avgörande.HD återställer enligt 58 kap. 11 § RB den försuttna tiden för att överklaga hovrättens beslut. Överklagandet skall inom fyra veckor från dagen för HD:s beslut ha inkommit till hovrätten.