NJA 1995 s. 553

Fråga om återställande av försutten tid i ett fall där en överklagandeskrift, som enligt uppgift av den offentlige försvararen postats genom advokatbyråns försorg, inte kommit in till HovR:n.

HD

Svea HovR meddelade d 12 maj 1995 dom i mål mellan allmän åklagare m fl och P.J. angående misshandel. Domen vann laga kraft.

P.J. (ombud advokaten A.N.) ansökte i HD om återställande av försutten tid för överklagande av domen. Riksåklagaren medgav bifall till ansökningen. T.B. bestred bifall.

Föredraganden, RevSekr Stenlund, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut: HovR:n dömde P.J. för misshandel till fängelse en månad. Han ålades dessutom att betala skadestånd till T.B.. Någon överklagande-skrift kom inte in till HovR:n.

A.N. - som var ombud och offentlig försvarare för P.J. i HovR:ns mål och är ombud för honom i förevarande ärende - har uppgett att hon för P.J:s räkning d 1 juni 1995 upprättade en överklagandeskrift som avsändes med post till HovR:n samt att advokatbyråns rutiner innebär att brev eller inlagor alltid signeras av handläggande advokat i samband med att originalen undertecknas och avsänds med post.

Det är förenat med avsevärda svårigheter och i de flesta fall omöjligt att i efterhand prestera utredning om att en försändelse, som senare inte har kunnat påträffas, verkligen avsänts. De uppgifter A.N., som är ledamot av advokatsamfundet. lämnat innebär att överklagandeskriften postats i god tid före överklagandetidens utgång. Hon har företett en kopia av den signerade överklagandeskriften. Vid sidan av den omständigheten att överklagandeskriften inte kommit HovR:n till handa har det ej framkommit något som talar mot A.N:s uppgifter. Med hänsyn till det anförda får dessa uppgifter godtas.

Vid angivna förhållanden får P.J. anses ha haft laga förfall, som han inte kunnat anmäla i rätt tid, för sin underlåtenhet att i rätt tid överklaga HovR:ns dom d 12 maj 1995.

HD återställer enligt 58 kap i 1 § RB den försuttna tiden för att överklaga HovR:ns dom. Överklagandet skall inom fyra veckor från dagen för HD:s beslut ha inkommit till HovR:n.

HD (JustR:n Heuman, Gregow, Svensson, Danelius och Lennander, referent) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.

HD:s beslut meddelades d 29 sept 1995 (nr SÖ 153).