NJA 2004 s. 547

Tillstånd för åklagare att meddela restriktioner efter häktningsbeslut i en fällande dom har inte ansetts kunna lämnas utan en uttrycklig begäran från åklagaren.

Karlskoga tingsrätt

Allmän åklagare väckte vid Karlskoga tingsrätt åtal mot bl.a. E.Y. för utpressning m.m.

Domskäl

Tingsrätten (ordförande rådmannen Tommy Eriksson) meddelade dom den 2 september 2004. E.Y. dömdes för de åtalade gärningarna till fängelse ett år, varvid villkorligt medgiven frihet förklarades förverkad. Tingsrätten förordnade vidare att E.Y. skulle kvarbli i häkte till dess domen i ansvarsdelen vann laga kraft mot honom. Åklagaren skulle alltjämt äga ålägga E.Y. restriktioner.

E.Y. överklagade tingsrättens dom i Göta hovrätt. Han yrkade bl.a. att hovrätten skulle häva tillståndet att meddela restriktioner enligt 24 kap. 5 a § RB.

Hovrätten (hovrättslagmannen Jan Carrick, referent, hovrättsrådet Göran Olsson, och tf. hovrättsassessorn Cecilia Isgren) meddelade i frågan om restriktioner den 10 september 2004 följande:

Beslut

Hovrätten lämnar överklagandet utan bifall.

Högsta domstolen

E.Y. överklagade och yrkade att HD skulle häva tillståndet för åklagare att meddela restriktioner enligt 24 kap. 5 a § och 21 § RB.

Riksåklagaren bestred ändring.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Domskäl

HD (justitieråden Svensson, Victor, referent, Dahllöf, Calissendorff och Widebeck) meddelade den 6 oktober 2004 följande beslut:

Skäl

Enligt 24 kap. 5 a § första stycket RB skall rätten, om den beslutar att någon skall häktas, förordnar att någon skall kvarbli i häkte eller medger förlängning av tiden för åtal, samtidigt på begäran av åklagaren pröva om den häktades kontakter med omvärlden skall få inskränkas. Tillstånd till sådana restriktioner får meddelas endast om det finns risk för att den misstänkte undanröjer bevis eller på annat sätt försvårar sakens utredning (kollusionsfara). Av 14 § andra stycket samma kapitel framgår att en åklagare som begär tillstånd till restriktioner enligt 5 a § skall ange de omständigheter som begäran grundas på.

Enligt 24 kap. 21 § gäller bestämmelserna i 5 a § om tillstånd till restriktioner även i förhållande till beslut om häktning efter fällande dom.

Av de nu redovisade bestämmelserna framgår att rätten inte självmant får fatta beslut om tillstånd till restriktioner utan att det för att ett sådant tillstånd skall kunna meddelas krävs att åklagaren uttryckligen begärt det (jfr prop. 1993/94:24 s. 78 och prop. 1997/98:104 s. 65). Detta får anses gälla även i de fall då rätten prövar häktningsfrågan enligt 24 kap. 21 § RB i samband med en fällande dom.

Av huvudförhandlingsprotokollet från tingsrätten framgår att åklagaren yrkade att E.Y. skulle kvarbli i häkte men överlämnade till rätten att avgöra om han skulle häktas även på grund av kollusionsfara och därmed även besluta om åklagaren också fortsättningsvis skulle äga rätt att ålägga honom restriktioner. Åklagaren har således inte framställt någon uttrycklig begäran om tillstånd att meddela restriktioner. Lagliga förutsättningar för att meddela ett sådant tillstånd har därför inte förelegat. Tingsrättens beslut om rätt för åklagaren att meddela restriktioner skall upphävas.

Domslut

HD:s avgörande

Med ändring av hovrättens beslut upphäver HD det av tingsrätten meddelade tillståndet för åklagare att inskränka E.Y:s kontakter med omvärlden.

HD:s beslut meddelat: den 6 oktober 2004.

Mål nr: Ö 3870-04.

Lagrum: 24 kap. 5 a §, 14 § och 21 § RB.