NJA 2006 not 40

B.R. mot Volvofinans Konto Aktiebolag angående resning.

Den 30:e. 40. (Ö 1698-05) B.R. mot Volvofinans Konto Aktiebolag angående resning.

Södertälje tingsrätt meddelade den 11 november 2004 tredskodom i mål T 252-04 mellan Volvofinans Konto Aktiebolag och B.R. Sedan beslutet vunnit laga kraft ansökte B.R. om resning i Svea hovrätt, som i beslut den 31 mars 2005 inte beviljade den sökta resningen.

B.R. yrkade att HD, med ändring av hovrättens beslut, skulle bevilja resning beträffande tingsrättens tredskodom.

Volvofinans Konto AB bestred ändring.

HD beslutade den 8 februari 2006 att vidare verkställighet av tingsrättens dom ej skulle äga rum.

HD, beslut på förslag av föredraganden: Skäl. B.R. har till stöd för sin resningsansökan åberopat bland annat att hon på grund av psykiska problem varit inlagd på sjukhus och haft svårt att klara sina rättsliga angelägenheter.

Enligt 58 kap. 1 § 1 st. 3 RB kan resning beviljas part i ett tvistemål om omständighet eller bevis, som inte tidigare förebragts, åberopas och dess förebringande sannolikt skulle ha lett till annan utgång. Det krävs då dessutom enligt paragrafens andra stycke att part gör sannolikt att han eller hon inte vid den domstol som meddelat domen eller genom fullföljd från denna kunnat åberopa omständigheten eller beviset eller annars haft giltig ursäkt att inte göra det.

Enligt 58 kap. 4 § samma balk skall ansökan om resning enligt nämnda punkt i kapitlets 1 § göras inom ett år från det att sökanden fick kännedom om det förhållande som ansökningen grundas på. En part mot vilken en inte längre återvinningsbar tredskodom getts och som kan visa att han eller hon haft laga förfall för sin inställelse till den förhandling vid vilken domen getts kan beviljas resning med det laga förfallet som ny omständighet (se NJA 2003 s. 410). Laga förfall är bl.a. när någon genom sjukdom hindrats att fullgöra vad som åligger honom eller henne.

Av läkarintyg och annan utredning som B.R. åberopat får anses framgå att hon under den i ärendet relevanta perioden lidit av svår depression med psykotiska inslag. Till följd av sin psykiska sjukdom har hon sannolikt inte kunnat ta del av kallelsen till förhandlingen den 11 november 2004 och därför inte kunnat, personligen eller genom ombud, vare sig inställa sig till förhandlingen eller dessförinnan anmäla laga förfall. På grund av det anförda bör den sökta resningen beviljas.

Avgörande. Med ändring av hovrättens beslut beviljar HD resning i Södertälje tingsrätts mål T 252-04 och förordnar att målet skall återupptas av tingsrätten. HD förordnar att, till dess tingsrätten avgjort målet eller föreskrivit annat, vidare verkställighet av Södertälje tingsrätts tredskodom den 11 november 2004 inte får ske.