NJA 2006 not 70

Riksåklagaren mot A.J., S.K. och H.N. angående utpressning m.m.

Den 3:e. 70.(B 468-06) Riksåklagaren mot A.J., S.K. och H.N. angående utpressning m.m.

Åklagaren väckte talan vidUddevalla tingsrättmot A.J., S.K., H.N. m.fl. för grov utpressning, försök till grov utpressning, olaga hot, misshandel, m.m. med följande gärningsbeskrivning – såvitt nu är i fråga.

A.J., S.K., H.N. och ytterligare två personer har vid möten och per telefon under tiden slutet av december 2004–23 augusti 2005 i bl.a. Uddevalla och Vänersborg gemensamt och i samförstånd krävt att J.E. skulle betala 300 000 kr till dem. För att understryka kraven har de hotat J.E. med våld som skulle riktas mot honom själv eller hans familj om inte kraven infriades. Hoten har förstärkts genom att de genom att bära särskilda kläder har flaggat sin tillhörighet till Red and White Crew som är en supporterklubb till Hells Angels.

Som en följd av hoten har J.E. med början i slutet av januari 2005 betalat 25 000 kr i månaden. Pengarna har vid varje tillfälle överlämnats till A.J. Efter att ha betalat 125 000 kr upphörde J.E. med sina betalningar och gjorde polisanmälan. Därefter har hoten vid upprepade tillfällen vidhållits via telefon för att förmå J.E. att betala återstoden av det krävda beloppet.

Tingsrätten dömdeden 27 oktober 2005 H.N. för utpressning m.m. till fängelse 1 år 10 månader, A.J. för utpressning till fängelse 1 år 6 månader och S.K. för utpressning m.m. till fängelse 1 år 6 månader. Tingsrätten förordnade genom domen att de åtalade solidariskt skulle betala skadestånd till J.E. med 165 000 kr.

A.J., S.K. och H.N. överklagade domen iHovrätten för Västra Sverigeoch yrkade att åtalen mot dem och skadeståndsyrkandena skulle ogillas, och i vart fall strafflindring. Åklagaren yrkade att A.J., S.K. och H.N. skulle dömas för grov utpressning och att straffen skulle skärpas.

Genomdomden 29 december 2005 ändrade hovrättentingsrättens domslut på så sätt att hovrätten bedömde utpressningsbrotten som grova. Hovrätten dömde A.J. till fängelse 8 månader, S.K. till fängelse 1 år samt H.N. till fängelse 1 år och 2 månader.

Riksåklagaren yrkade att HD skulle bestämma påföljden för envar av A.J., S.K. och H.N. till ett längre fängelsestraff än hovrätten dömt till.

A.J., S.K. och H.N. bestred ändring.

HD:s dom. Domskäl.HD har meddelat prövningstillstånd endast såvitt gäller riksåklagarens överklagande. Frågan om de tilltalade skall dömas för de gärningar som åtalet avser kan därför tas upp till prövning endast under någon av de förutsättningar som framgår av 51 kap. 23 a § och 55 kap. 15 § RB. Ingen sådan förutsättning föreligger i målet. Hovrättens bedömning i skuldfrågan skall således läggas till grund för HD:s prövning av påföljdsfrågan.

När det gäller åtalet för utpressningsbrott gör HD följande bedömning.

Såsom hovrätten har funnit är gärningen att bedöma som utpressning och försök till utpressning; som fullbordat brott till den del som målsäganden erlagt betalning, 125 000 kr, och som försöksbrott när det gäller återstoden av det krävda beloppet, 175 000 kr. Som hovrätten vidare har funnit är brotten att bedöma som grova främst med hänsyn till det krävda beloppets storlek men även på de skäl åklagaren i övrigt angett, dvs. att hoten riktats mot J.E:s och hans familjs säkerhet till person, att hoten vidhållits under en längre tid samt att de tilltalade åberopat anknytningar till Red and White Crew, som är en supporterklubb till Hells Angels.

Enligt tingsrättens och hovrättens domar har härutöver H.N. gjort sig skyldig till häleri, olaga hot, hastighetsöverträdelse och otillåtet överskridande av spärrlinje samt S.K. gjort sig skyldig till narkotikabrott enligt 2 § narkotikastrafflagen.

Någon annan påföljd än fängelse kan inte komma i fråga.

Straff skall enligt 29 kap. 1 § BrB, med beaktande av intresset av en enhetlig rättstillämpning, bestämmas inom ramen för den tillämpliga straffskalan efter brottets eller den samlade brottslighetens straffvärde. Vid bedömningen av straffvärdet skall särskilt beaktas den skada, kränkning eller fara som gärningen inneburit, vad den tilltalade insett eller borde ha insett om detta samt de avsikter eller motiv som han haft. I likhet med vad som gäller vid bedömningen av brottets svårhetsgrad skall samtliga omständigheter vid gärningen beaktas. Som framgår av 1 § är emellertid subjektiva omständigheter av större betydelse vid bedömningen av straffvärdet än vid bedömningen av svårhetsgraden. I 2 och 3 §§ finns bestämmelser om vad som skall beaktas som försvårande och förmildrande omständigheter vid bedömningen av straffvärdet.

Riksåklagaren har gjort gällande att omständigheterna i målet utgör ett typexempel på den form av utpressnings- och beskyddarverksamhet som kännetecknar de s.k. mc-gängens verksamhet och att denna till sin art och sina verkningar är annorlunda och betydligt allvarligare än de typfall som måste antas ligga till grund för straffbestämmelsen i 9 kap. 4 § BrB.

Att S.K. och H.N. varit iförda kläder som visat anknytning till Red and White Crew varigenom hotet förstärkts är en av de omständigheter som bidragit till att brotten bedömts som grova. Det är emellertid inte utrett i vilken mån de tilltalade varit engagerade i sådan mc- gängsverksamhet som riksåklagaren åsyftat. Att mc-gäng må bedriva organiserad brottslig verksamhet kan vid detta förhållande inte läggas de tilltalade till last som en ytterligare försvårande omständighet.

Några sådana särskilda omständigheter som avses i 29 kap. 2 och 3 §§ har inte framkommit i målet. Det har inte heller framkommit något om de tilltalades avsikter och motiv som påverkar straffvärdet.

Sammanfattningsvis saknas det anledning att göra någon annan bedömning av straffvärdet för de utpressningsbrott som H.N. och S.K. gjort sig skyldiga till än den hovrätten gjort. Inte heller finns det anledning att beträffande dem avvika från hovrättens straffmätning.

När det gäller A.J. har hovrätten ansett att omständigheterna kring hans delaktighet är förmildrande och beaktat detta vid sin bedömning av straffvärdet. Hovrätten har därvid anfört att det inte kan uteslutas att A.J. stått under press från betalningsmottagarna. Det har emellertid inte framkommit något som stöder denna hypotes. Inte heller den omständigheten att han vid mottagande och vidarebefordran av betalning kan ha agerat på anmodan av målsäganden bör, med hänsyn till hans delaktighet i planeringen och vetskap om bakgrunden, föranleda en mildare bedömning. Fängelsestraffet för A.J. skall därmed skärpas och bestämmas till ett år, motsvarande straffvärdet för de utpressningsbrott som S.K. och H.N. döms för.

Domslut

Domslut.HD fastställer hovrättens domslut beträffande S.K. och H.N. såvitt nu är i fråga.

HD ändrar hovrättens domslut beträffande A.J. på så sätt att påföljden för honom bestäms till fängelse ett år.