Narkotikastrafflag (1968:64)

(NSL)

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1968-03-08
Ändring införd
SFS 1968:64 i lydelse enligt SFS 2016:488
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Den som olovligen

 1. överlåter narkotika,
 2. framställer narkotika som är avsedd för missbruk,
 3. förvärvar narkotika i överlåtelsesyfte,
 4. anskaffar, bearbetar, förpackar, transporterar, förvarar eller tar annan sådan befattning med narkotika som inte är avsedd för eget bruk,
 5. bjuder ut narkotika till försäljning, förvarar eller befordrar vederlag för narkotika, förmedlar kontakter mellan säljare och köpare eller företar någon annan sådan åtgärd, om förfarandet är ägnat att främja narkotikahandel, eller
 6. innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika

[S2]döms, om gärningen sker uppsåtligen, för narkotikabrott till fängelse i högst tre år.

[S3]Bestämmelser om straff för olovlig införsel och utförsel av narkotika och olovlig befattning i vissa fall med narkotika finns i lagen (2000:1225) om straff för smuggling. Lag (2000:1228).

2 §  Är brott som avses i 1 § första stycket med hänsyn till arten och mängden narkotika samt övriga omständigheter att anse som ringa, döms för ringa narkotikabrott till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (2016:488).

3 §  Är brott som avses i 1 § första stycket att anse som grovt, döms för grovt narkotikabrott till fängelse i lägst två och högst sju år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om brottet har utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt, avsett en särskilt stor mängd narkotika eller annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art.

[S2]Är brottet att anse som synnerligen grovt, döms för synnerligen grovt narkotikabrott till fängelse i lägst sex och högst tio år. Vid bedömningen av om brottet är synnerligen grovt ska det särskilt beaktas om brottet har utgjort ett led i en verksamhet som utövats i organiserad form i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika, avsett en synnerligen stor mängd narkotika eller annars varit av synnerligen farlig eller hänsynslös art. Lag (2016:488).

Prop. 2015/16:111: Är brottet att anse som synnerligen grovt, döms för synnerligen grovt narkotikabrott till fängelse i lägst sex och högst tio år. Vid bedömningen av om brottet är synnerligen grovt ska det särskilt beaktas om brottet har utgjort ett led i en verksamhet som utövats i organiserad form i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika, avsett en synnerligen stor mängd narkotika eller annars varit av synnerligen farlig eller hänsynslös art.

Paragrafen ...

3 a §  Den som av grov oaktsamhet begår gärning som avses i 1 § första stycket1-5 döms för vårdslöshet med narkotika till böter eller fängelse i högst ett år.

[S2]I ringa fall skall inte dömas till ansvar. Lag (2000:1228).

3 b §  Den som uppsåtligen

 1. överlåter, framställer, förvärvar, anskaffar, bearbetar, förpackar, transporterar eller tar annan liknande befattning med narkotikaprekursorer som är avsedda för olovlig framställning av narkotika, eller
 2. förvarar, innehar eller tar annan befattning med sådana narkotikaprekursorer

[S2]döms för olovlig befattning med narkotikaprekursorer till fängelse i högst två år.

[S3]Om brottet med hänsyn till arten och mängden narkotika som avses framställas samt övriga omständigheter är att anse som ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

[S4]Om brottet är att anse som grovt, döms till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt skall det särskilt beaktas om brottet har utgjort ett led i en verksamhet som har bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt, avsett framställning av särskilt stor mängd narkotika eller annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art. Lag (2006:46).

Prop. 2005/06:42: Paragrafen är ny och innebär att ett särskilt brott med brottsrubriceringen olovlig befattning med narkotikaprekursorer införs. Vad som skall förstås med narkotikaprekursorer anges i 9 §. Förevarande paragraf är uppdelad i tre stycken. I första stycket straffbeläggs vissa förfaranden med narkotikaprekursorer. Där anges också straffskalan för brott av normalgraden. I andra och tredje styckena anges under vilka förutsättningar ett brott är att anse som ringa respektive grovt samt straffskalorna för ...

4 §  För försök eller förberedelse till narkotikabrott, ringa narkotikabrott, grovt narkotikabrott eller synnerligen grovt narkotikabrott liksom för stämpling till narkotikabrott, grovt narkotikabrott eller synnerligen grovt narkotikabrott döms det, om gärningen avser annan befattning än som avses i 1 § första stycket 6, till ansvar enligt 23 kap.brottsbalken.

[S2]För försök till olovlig befattning med narkotikaprekursorer döms det, om gärningen avser annan befattning än som avses i 3 b § första stycket 2, till ansvar enligt 23 kap.brottsbalken. Lag (2016:488).

Prop. 2015/16:111: För försök till olovlig befattning med narkotikaprekursorer döms det, om gärningen avser annan befattning än som avses i 3 b § första stycket 2, till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

Paragrafen ändras med anledning av införandet av de särskilda brottsbeteckningarna ringa narkotikabrott och synnerligen grovt narkotikabrott. Dessutom görs språkliga ändringar. Ändringen behandlas i ...

5 §  Har flera medverkat till brott som avses i 1-4 §§ och innefattar gärningen inte endast befattning enligt 1 § första stycket 6 eller 3 b § första stycket 2, gäller bestämmelserna i 23 kap.brottsbalken. Lag (2006:46).

5 a § Har upphävts genom lag (1992:861).

6 §  Narkotika som har varit föremål för brott enligt denna lag skall förklaras förverkad, om det inte är uppenbart oskäligt. I stället för narkotikan får dess värde förklaras förverkat. Även utbyte av sådant brott skall förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt. Detsamma gäller vad någon har tagit emot som ersättning för kostnader i samband med ett sådant brott eller värdet av det mottagna, om mottagandet utgör brott enligt denna lag. Vad som nu sagts om narkotika gäller även narkotikaprekursorer.

[S2]Egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt denna lag får förklaras förverkad, om det behövs för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl. Detsamma gäller

 1. egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid brott enligt denna lag, om brottet har fullbordats eller om förfarandet har utgjort ett straffbart försök eller en straffbar förberedelse eller stämpling, samt
 2. egendom med vilken har tagits befattning som utgör brott enligt denna lag.

[S3]I stället för sådan egendom som avses i andra stycket får dess värde förklaras förverkat.

[S4]Påträffas injektionssprutor eller kanyler, som kan användas för insprutning i människokroppen, eller andra föremål, som är särskilt ägnade att användas för missbruk av eller annan befattning med narkotika, hos någon som har begått brott enligt denna lag eller i ett utrymme som disponeras av honom eller i förbindelse med narkotika som har varit föremål för brott enligt denna lag, skall föremålen, oavsett vem de tillhör, förklaras förverkade, om det inte är uppenbart oskäligt. Lag (2006:46).

7 §  Angående beslag av egendom, som kan antas vara förverkad enligt 6 §, gäller bestämmelserna om beslag i rättegångsbalken med följande avvikelser.

[S2]Bestämmelserna i 2 § 1 och 3 § lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m. skall tillämpas på motsvarande sätt då beslag har skett av narkotika, narkotikaprekursorer eller egendom som avses i 6 § fjärde stycket denna lag. Tiden för att anmäla missnöje skall dock räknas från dagen för förordnandet. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om förfarandet med narkotika och narkotikaprekursorer som tagits i beslag. Lag (2006:46).

8 §  Med narkotika förstås i denna lag läkemedel eller hälsofarliga varor med beroendeframkallande egenskaper eller euforiserande effekter eller varor som med lätthet kan omvandlas till varor med sådana egenskaper eller effekter och som

 1. på sådan grund är föremål för kontroll enligt en internationell överenskommelse som Sverige har biträtt, eller
 2. av regeringen har förklarats vara att anse som narkotika enligt lagen. Lag (1999:43).

Prop. 1997/98:183: starkt vanebildande ersätts med beroendeframkallande, dels genom att euforiserande effekter införs som ett alternativt rekvisit till beroende-

framkallande egenskaper. Detta kräver även att en följdändring görs i en senare del av meningen.

Den närmare bakgrunden till förändringen av narkotikadefinitionen framgår av avsnitt 6.1. Förändringen medför framför allt ...

9 §  Med narkotikaprekursorer förstås i denna lag ämnen som kan användas vid framställning av narkotika och som är förtecknade enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 273/2004 av den 11 februari 2004 om narkotikaprekursorer eller rådets förordning (EG) nr 111/2005 av den 22 december 2004 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer. Lag (2006:46).

Prop. 2005/06:42: Paragrafen är ny och innehåller en definition av narkotikaprekursorer. Med narkotikaprekursorer förstås i lagen ämnen som kan användas vid framställning av narkotika och som är förtecknade enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 273/2004 av den 11 februari

Prop. 2005/06:42 ...

Ändringar

Narkotikastrafflag (1968:64)

Förarbeten
Prop. 1968:7

Ändring, SFS 1969:33

Omfattning
ändr. 3 §

Ändring, SFS 1972:193

Förarbeten
Prop. 1972:67
Omfattning
ändr. 3 §

Lag (1980:28) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)

Förarbeten
Prop. 1978/79:111
Omfattning
ändr. 7 §

Lag (1981:226) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)

Förarbeten
Prop. 1980/81:76
Omfattning
ändr. 1, 3 §§

Lag (1981:468) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)

Förarbeten
Prop. 1980/81:106
Omfattning
ändr. 6, 7 §§

Lag (1983:363) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)

Förarbeten
Prop. 1982/83:141
Omfattning
ändr. 1, 4-7 §§; nya 3 a, 5 a, 8 §§
Ikraftträder
1983-07-01

Lag (1985:9) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)

Förarbeten
Prop. 1984/85:46
Omfattning
ändr. 1, 2, 4 §§
Ikraftträder
1985-03-01

Lag (1988:286) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)

Förarbeten
Prop. 1987/88:71
Omfattning
ändr. 1, 2, 4, 5 §§
Ikraftträder
1988-07-01

Lag (1992:861) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)

Förarbeten
Prop. 1991/92:107
Omfattning
upph. 5 a §; ändr. 8 §
Ikraftträder
1993-07-01

Lag (1993:211) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)

Förarbeten
Prop. 1992/93:142, Bet. 1992/93:JuU17
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
1993-07-01

Lag (1993:364) om ändring i lagen (1992:861) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)

Förarbeten
Prop. 1992/93:186, Bet. 1992/93:SoU24
Omfattning
ändr. ikrafttr.best. till 1992:861

Lag (1994:1419) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)

Förarbeten
Rskr. 1994/95:40, Prop. 1994/95:23, Bet. 1994/95:JuU2
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
1995-04-01

Lag (1999:43) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Rskr. 1998/99:139, Prop. 1997/98:183, Bet. 1998/99:SoU5
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
1999-04-01

Lag (2000:1228) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Rskr. 2000/01:28, Prop. 1999/2000:124, Bet. 2000/01:JuU2
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 3 a, 4, 5 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2005:290) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Rskr. 2004/05:237, Prop. 2004/05:135, Bet. 2004/05:JuU31
Omfattning
ändr. 6, 7 §§
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2006:46) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:147, Prop. 2005/06:42, Bet. 2005/06:JuU10
Omfattning
ändr. 4, 5, 6, 7 §§; nya 3 b, 9 §§
CELEX-nr
32005R0111
Ikraftträder
2006-05-01

Lag (2016:488) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:233, Prop. 2015/16:111, Bet. 2015/16:JuU15
Omfattning
ändr. 2, 3, 4 §§
Ikraftträder
2016-07-01