NJA 2006 s. 101

Sedan A och B genom dom av tingsrätt förpliktats att solidariskt betala ett belopp till C, vinner domen laga kraft mot B, som också utan förbehåll fullgör hela betalningsskyldigheten, medan A överklagar domen. Den av B erlagda betalningen har inte ansetts kunna uppfattas som en utfästelse från A:s sida att inte överklaga tingsrättens dom, men eftersom C genom betalningen erhållit slutgiltig gottgörelse och förklarat sig inte längre ha något anspråk mot A, har denne ansetts sakna rättsligt intresse av att få fortsätta processen mot C.

I dom den 13 februari 2004 förpliktade Nyköpings tingsrätt M.H. och A.N. att solidariskt till A.O. Byggservice AB betala 198 750 kr jämte ränta liksom ersättning för rättegångskostnader med 82 175 kr jämte ränta.

Sedan tingsrättens dom meddelats betalade M.H. utan förbehåll hela det utdömda beloppet till bolaget i fråga.

Svea hovrätt

A.N. överklagade tingsrättens nämnda dom i Svea hovrätt och yrkade i själva saken att käromålet skulle ogillas.

A.O. Byggservice AB bestred ändring. Härvid uppgav bolaget att M.H., som jämte A.N. var svarande vid tingsrätten, betalat utdömt belopp varför bolaget inte längre gjorde gällande något krav om betalning gentemot A.N.

Domskäl

Hovrätten (hovrättslagmannen Göran Ewerlöf, hovrättsrådet Staffan Lind samt tf. hovrättsassessorerna Petter Franke och Ylva Svensson, referent) anförde i beslut den 14 september 2004:

Skäl

Genom tingsrättens dom förpliktades M.H. och A.N. att solidariskt betala visst belopp till A.O. Byggservice AB samt ersätta bolaget dess rättegångskostnader. M.H. har betalat i enlighet med domen. Betalning av utdömt belopp utan förbehåll är att jämställa med en utfästelse att inte överklaga. Mot bakgrund härav saknar A.N. rätt att föra talan mot domen.

Slut

Hovrätten avvisar A.N:s överklagande.

Högsta domstolen

A.N. överklagade och yrkade att HD skulle upphäva hovrättens beslut och återförvisa målet till hovrätten för prövning i sak.

A.O. Byggservice bestred ändring.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, rev.sekr. Ulf Melchior, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut:

Domskäl

Skäl

Av 3 kap. 6 § UB får dom varigenom betalningsskyldighet har ålagts verkställas genast om ej gäldenären hos kronofogdemyndigheten nedsätter pengar till belopp som svarar mot betalningsskyldigheten den dag nedsättningen sker jämte förrättningskostnader eller som pant ställer ett motsvarande tillgodohavande hos bank jämte den ränta som belöper på tillgodohavandet för tiden därefter eller, när domen har meddelats av underrätt, ställer annan säkerhet för betalningsskyldigheten jämte förrättningskostnader. Fullgör gäldenären vad som nu har sagts först sedan åtgärd har vidtagits för verkställighet av domen, skall åtgärden återgå, om det kan ske.

Någon begäran om verkställighet förelåg ej vid betalningstillfället. Eftersom A.N:s syster betalat hela beloppet innan motparten sökt verkställighet av domen samt då betalningen inte varit förenad med någon reservation, att betalningen ej vore att anse som sådan utfästelse, som avses i 49 kap. 2 § andra stycket RB skall på de skäl hovrätten i övrigt anfört det slut vartill hovrätten kommit fastställas.

Domslut

HD:s avgörande

HD fastställer det slut vartill hovrätten kommit.

Domskäl

HD (justitieråden Munck, Regner, Håstad, Lindeblad, referent, och Calissendorff) meddelade den 17 mars 2006 följande beslut:

Skäl

Genom tingsrättens dom har A.N. och M.H. förpliktats att solidariskt betala ett belopp till A.O. Byggservice AB för utfört entreprenadarbete samt att ersätta bolaget för dess rättegångskostnader. Domen har vunnit laga kraft mot M.H., som också har fullgjort den betalningsskyldighet vilken genom domen ålagts henne och A.N. A.N. har emellertid överklagat tingsrättens dom till hovrätten. Fråga är nu om hovrätten i detta läge bort pröva hans överklagande.

Enligt 49 kap. 2 § andra stycket RB gäller en utfästelse att inte överklaga en dom som har gjorts efter det att domen har meddelats, om förlikning om saken är tillåten. En sådan utfästelse, som inte kräver någon särskild form, får till följd att ett överklagande som ändå sker, efter invändning från motparten, skall avvisas.

En utan förbehåll gjord betalning enligt meddelad dom kan vara att jämställa med en utfästelse att inte överklaga domen. Oberoende av om betalningen skall tilläggas sådan innebörd kan en part som fullgjort betalning enligt en dom utan möjlighet att senare återkräva betalningen eller på annat sätt tillgodoräkna sig denna gentemot motparten inte föra talan mot domen, eftersom han i den situationen saknar klagointresse (jfr Fitger, Rättegångsbalken s. 50:15).

Den av M.H. erlagda betalningen kan inte uppfattas som en utfästelse från A.N:s sida att inte överklaga tingsrättens dom. Såvitt framgår av handlingarna saknar emellertid M.H. möjlighet att återkräva betalningen från bolaget. Eftersom bolaget således genom betalningen erhållit slutgiltig gottgörelse och förklarat sig inte längre ha något anspråk mot A.N., saknar denne rättsligt intresse av att få fortsätta processen mot bolaget (jfr NJA 1999 C 53). Hans överklagande kunde därför inte ha föranlett någon prövning i hovrätten.

Domslut

HD:s avgörande

HD avslår överklagandet.

HD:s beslut meddelat: den 17 mars 2006.

Mål nr: Ö 4044-04.

Lagrum: 49 kap. 2 § andra stycket och 50 kap. 1 § RB.

Rättsfall: NJA 1957 s. 489 och NJA 1999 C 53.