NJA 2006 s. 364

Bestämmelsen i 15 kap. 8 § första stycket andra meningen RB om att en beslutad kvarstad omedelbart skall hävas när en talan som har väckts i saken återkallas är inte tillämplig, när talan återkallas på grund av att den skall prövas i annan ordning.

Stockholms tingsrätt

Svenska Handelsbanken S.A. Luxembourg väckte talan mot J.C. vid Stockholms tingsrätt i enlighet med vad som framgår av tingsrättens i fortsättningen återgivna protokoll och beslut.

Tingsrätten (rådmannen Lars Ivarsson) anförde i protokoll och beslut den 8 maj 2006 såvitt gällde själva saken:

Svenska Handelsbanken S.A. Luxembourg (Handelsbanken) yrkade i ansökan om stämning förpliktande för J.C. att till banken utge 2 400 000 kr jämte ränta. Som grund för sin talan åberopade Handelsbanken att J.C. i enlighet med ett mellan parterna träffat skriftligt avtal den 26 februari 1992 erhållit en checkkredit om 2 000 000 kr, att kontot för krediten övertrasserats och att banken enligt de allmänna villkoren i det skriftliga avtalet sade upp krediten till omedelbar betalning.

I ansökan om stämning yrkade Handelsbanken, även interimistiskt, kvarstad på så mycket av J.C:s egendom att kapitalbeloppet 2 400 000 kr jämte ränta kunde antas bli täckt vid utmätning. Som säkerhet för den sökta åtgärden lämnades sådan utfästelse som avses i 15 kap. 6 § och 2 kap. 25 § UB.

Tingsrätten förordnade den 23 november 2005 om interimistisk kvarstad såvitt gällde kapitalbeloppet.

J.C. yrkade i första hand att såväl ansökan om stämning som ansökan om kvarstad skulle avvisas. Som grund för yrkandena om avvisning hänvisade J.C. till att tvister enligt ett villkor om prorogation i det skriftliga avtalet skall väckas vid domstol i Luxembourg. I andra hand yrkade J.C. att ansökningarna skulle ogillas.

I beslut den 30 januari 2006 förordnade tingsrätten om kvarstad på så mycket av J.C:s egendom att Handelsbankens fordran på kapitalbeloppet 2 400 000 kr jämte ränta kunde antas bli täckt vid utmätning. Samtidigt avslog tingsrätten J.C:s yrkande om avvisning av ansökan om kvarstad.

J.C. yrkade därefter att beslutet om kvarstad skulle omprövas enligt 15 kap. 8 § RB. Det åberopades muntlig bevisning av J.C. I skrivelse den 2 februari 2006 meddelades att tingsrätten, efter det att parterna slutligen angett sin bevisning, avsåg att sätta ut målet till muntlig förhandling i kvarstadsfrågan.

Handelsbanken har den 3 april 2006 återkallat sin talan i huvudsaken vid Stockholms tingsrätt samt förutskickat att banken avser att väcka talan vid domstol i Luxembourg. Däremot har banken begärt att kvarstaden skall bestå. Det bör här nämnas att banken i skriftligt yttrande som inkom den 4 maj 2006 lämnat slutlig bevisuppgift i kvarstadsfrågan.

J.C., som inte haft någon erinran mot återkallelsen i huvudsaken - - - har nu begärt att kvarstaden skall återgå enligt 15 kap. 7 § RB. Det har åberopats att Handelsbankens återkallelse i huvudsaken inkom den 3 april 2006 till tingsrätten och att mer än en månad förflutit sedan banken haft att väcka talan.

Handelsbanken har bestritt yrkandet om att kvarstaden skall återgå.

- - -.

Efter genomgång av handlingarna i målet fattar tingsrätten följande beslut.

Skäl

J.C. har inte haft någon erinran mot Handelsbankens återkallelse i huvudsaken. Det finns därför förutsättningar för att avskriva målet i huvudsaken.

- - -.

Målet i huvudsaken är fortfarande formellt anhängigt vid tingsrätten. Om banken väcker talan vid utländsk domstol innan målet avskrivits, aktualiseras frågan om litis pendens. Först när målet i huvudsaken avgjorts här blir det aktuellt att besluta om en särskild föreskrift enligt 15 kap. 7 § RB.

Det anförda leder till att yrkandet om återgång av kvarstaden skall avslås och att målet i huvudsaken skall avskrivas. - - -.

Tingsrättens beslut

1.

J.C:s yrkande om återgång av kvarstaden avslås.

2.

Målet i huvudsaken avskrivs.

- - -.

4.

Svenska Handelsbanken S.A. Luxembourg föreläggs enligt 15 kap. 7 § RB att inom en månad från denna dag väcka talan vid behörig domstol. Väcks inte talan inom föreskriven tid, skall åtgärden med kvarstad omedelbart återgå.

Svea hovrätt

J.C. överklagade i Svea hovrätt och yrkade i själva saken att hovrätten skulle avskriva målet i dess helhet och undanröja tingsrättens beslut om kvarstad. I andra hand yrkade J.C. att hovrätten skulle undanröja tingsrättens beslut och återförvisa målet till tingsrätten för fortsatt behandling.

Domskäl

Hovrätten (hovrättsråden Mikael Mellqvist och Kerstin Elserth samt tf. hovrättsassessorn Ulrika Björne) anförde i beslut den 18 maj 2006:

Skäl

Den vid tingsrätten väckta talan har i huvudsaken i och för sig återkallats. Enligt ordalydelsen av bestämmelsen i 15 kap. 8 § första stycket andra meningen RB skall åtgärden (dvs. i detta fall kvarstadsbeslutet av den 30 januari 2006) då omedelbart hävas. I detta fall har emellertid återkallelsen, förutom att målet i huvudsaken på grund av den har avskrivits, lett till att tingsrätten också med stöd av 15 kap. 7 § RB har förelagt Svenska Handelsbanken att inom en månad väcka talan vid behörig domstol. I denna situation blir bestämmelsen i 15 kap. 8 § första stycket andra meningen RB sett till ordalydelsen oförenlig med regleringen i 15 kap. 7 § samma balk.

Bestämmelsen i 15 kap. 8 § första stycket andra meningen RB utgår uttryckligen från att ett mål i huvudsaken är återkallat, dvs. att käranden har valt att inte driva målet vidare. Det är då i det närmaste självklart att en eventuellt beslutad säkerhetsåtgärd omedelbart skall upphävas. Men bestämmelsen utgår dessutom från - utan att det uttryckligen sägs i bestämmelsen - att det inte är aktuellt att initiera något nytt mål i huvudsaken. När ett sådant läge uppstår - som i detta mål - är det jämförbart med den situationen att käranden ansöker om kvarstad utan att samtidigt ansöka om stämning och därmed bör 15 kap. 7 § RB bli tillämplig. Tingsrätten får alltså anses ha korrekt tillämpat regleringen i 15 kap. RB när den på angivet sätt har tillämpat 7 § framför 8 § i sagda kapitel.

Med hänsyn till det sagda och till att tingsrätten inte har haft anledning att av annan anledning nu upphäva eller på annat sätt ändra kvarstadsbeslutet av den 30 januari 2006 skall överklagandet avslås.

Slut

Hovrätten avslår överklagandet.

Högsta domstolen

J.C. överklagade och yrkade att beslutet om kvarstad skulle undanröjas.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Domskäl

HD (justitieråden Munck, Victor, Håstad, referent, Lindeblad och Calissendorff) meddelade den 2 juni 2006 följande beslut:

HD avslår överklagandet.

HD:s beslut meddelat: den 2 juni 2006.

Mål nr: Ö 2242-06.

Lagrum: 15 kap. 8 § RB.