NJA 2006 s. 518

Fråga om förverkande har prövats i tingsrätt enligt lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m. efter det att svaranden underlåtit att efterkomma tingsrättens föreläggande att inkomma med yttrande. Ändringsdispens i hovrätten har meddelats då svarandens invändningar i hovrätten inte kunnat lämnas utan avseende och de väckt tvivel om riktigheten av tingsrättens avgörande.

Stockholms tingsrätt

Allmän åklagare väckte vid Stockholms tingsrätt talan mot D.K. och yrkade att två spelautomater, två nycklar och ett datakort som hade tagits i beslag skulle förklaras förverkade enligt 58 § lotterilagen (1994:1000). Åklagaren påstod att egendomen hade använts vid brott mot lotterilagen, att D.K. genom sitt företag AB Spel och Nätverk var ägare till apparaterna i fråga och att det inte var uppenbart oskäligt att förverkande skedde.

Domskäl

Tingsrätten (rådmannen Ann-Britt Jansson) anförde i dom den 20 augusti 2004:

D.K. har delgetts föreläggande att yttra sig över förverkandeyrkandet i den ordning som anges i 2 § 2 st. lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m. vid påföljd att egendomen annars kan förklaras förverkad.

Något yttrande har inte inkommit.

Domskäl

Förutsättningar föreligger att bifalla förverkandet.

Domslut

Domslut

I beslag tagna två spelautomater, två nycklar och ett datakort förklaras förverkade. Beslaget skall bestå.

Svea hovrätt

D.K. överklagade i Svea hovrätt och yrkade att hovrätten skulle med ändring av tingsrättens dom lämna yrkandet om förverkande utan bifall.

Åklagaren bestred ändring.

Hovrätten (hovrättsråden Claes Örn och Ingela Halvorsen, referent, samt hovrättsassessorn Marianne Trägårdh) meddelade den 16 november 2004 följande beslut:

Hovrätten meddelar inte prövningstillstånd. Tingsrättens dom står därför fast.

Högsta domstolen

D.K. överklagade och yrkade att HD skulle med ändring av hovrättens beslut meddela tillstånd till målets prövning i hovrätten.

Riksåklagaren förklarade sig inte motsätta sig bifall till yrkandet.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, rev.sekr. Håkan Lundquist, föreslog i betänkande följande beslut:

Domskäl

Skäl

Åklagare väckte vid Stockholms tingsrätt talan mot D.K. enligt lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m. och yrkade att två spelautomater, två nycklar och ett datakort skulle förklaras förverkade enligt 58 § lotterilagen (1994:1000). Som grund för yrkandet anfördes att egendomen hade använts vid brott mot lotterilagen. Vidare uppgavs att D.K. genom sitt företag AB Spel och Nätverk var ägare till automaterna.

D.K. delgavs stämning med föreläggande att yttra sig över yrkandet vid påföljd att egendomen annars kunde förklaras förverkad. Sedan fristen för att svara gått ut utan att något yttrande hade kommit in meddelade tingsrätten dom i vilken egendomen förklarades förverkad. I domskälen angavs endast att förutsättningar förelåg att bifalla förverkandeyrkandet.

D.K. överklagade domen och yrkade att hovrätten skulle lämna yrkandet om förverkande utan bifall. Som grund för sitt överklagande anförde han dels att han inte var ägare till spelautomaterna utan att dessa ägdes av Spel och Nätverk Sweden AB, dels att automaterna inte hade använts vid brott mot lotterilagen. Ett skriftligt bevis åberopades för att visa att äganderätten tillkom bolaget och inte honom. Åklagaren bestred ändringsyrkandet. Hovrätten beslutade att inte meddela prövningstillstånd.

D.K. har i HD gjort gällande att det förekommer anledning att ändra tingsrättens förverkandebeslut. Enligt överklagandet är han inte den i lagen angivna person från vilken förverkande kan ske.

Riksåklagaren har anfört att det, med hänsyn till att D.K. ostridigt inte äger den aktuella egendomen, finns tillräckligt utrymme för tvivel i frågan om riktigheten av att förverka den. Anledning får därför enligt riksåklagaren anses förekomma till ändring i tingsrättens domslut.

Tingsrättens dom grundar sig på att D.K. inte hade följt ett föreläggande att inkomma med svaromål och att det inte framgick att åklagarens talan var ogrundad. De invändningar som D.K. har framfört i hovrätten har alltså inte prövats av tingsrätten. Invändningarna kan inte lämnas utan avseende och de väcker tvivel om riktigheten av tingsrättens avgörande.

Tillstånd till målets prövning i hovrätten bör därför meddelas.

Domslut

HD:s avgörande

Med ändring av hovrättens beslut meddelar HD tillstånd till målets prövning i hovrätten.

Domskäl

HD (justitieråden Svensson, Lennander, Blomstrand, Pripp, referent, och Skarhed) meddelade den 1 september 2006 slutligt beslut i enlighet med betänkandet.

HD:s beslut meddelat: den 1 september 2006.

Mål nr: Ö 5109-04.

Lagrum: 49 kap. 14 § 2 RB och 2 § andra stycket lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.