Lag (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1986-12-04
Ändring införd
SFS 1986:1009 i lydelse enligt SFS 2019:831
Ikraft
1987-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

1 §  Denna lag reglerar förfarandet vid prövning av fråga om förverkande av egendom till det allmänna eller om annan särskild rättsverkan av brott, när frågan inte rör någon som är tilltalad för brott. Lagen gäller, om inte annat följer av särskilda bestämmelser i lag eller annan författning. Lag (1989:137).

 • RH 1994:60:Fråga om prövningstillstånd krävs för att hovrätten skall pröva tingsrättens dom varigenom avgjorts talan om förverkande av egendom mot någon som inte är tilltalad för brott.
 • RH 1994:61:Fråga om prövningstillstånd krävs för att hovrätt skall pröva tingsrätts dom varigenom avgjorts talan om förverkande av egendom mot någon som inte är tilltalad för brott.

2 §  En fråga som avses i 1 § prövas, om inte annat följer av 3 eller 5 §, av tingsrätten efter särskild talan. Om inte annat framgår av denna lag, gäller för sådan talan i tillämpliga delar reglerna i rättegångsbalken om åtal för brott på vilket inte kan följa svårare straff än böter. Målet får dock avgöras utan huvudförhandling, om en sådan förhandling inte behövs med hänsyn till utredningen i målet och inte heller begärs av någon av parterna.

[S2]Utfärdas stämning, skall den mot vilken talan riktas föreläggas att inställa sig till huvudförhandling eller yttra sig skriftligen vid påföljd att egendomen annars kan förklaras förverkad. Uteblir han från förhandlingen eller yttrar han sig inte, skall egendomen förklaras förverkad, om det inte framgår att talan är ogrundad.

[S3]Innan ett mål avgörs utan huvudförhandling, skall parterna ges tillfälle att slutföra sin talan, om det inte är uppenbart obehövligt. Lag (2006:285).

Prop. 1999/2000:26: I första stycket har införts en möjlighet för domstol att pröva frågor om förverkande utan huvudförhandling, om huvudförhandling inte behövs med hänsyn till utredningen i målet och inte heller begärs av någon av parterna.

I andra stycket finns bestämmelser om vad föreläggandet i en stämning och kallelse till huvudförhandling skall innehålla. Bestämmelsen har kompletterats med en bestämmelse om vad föreläggandet skall innehålla när det är fråga om en skriftlig handläggning....

Prop. 2005/06:59: Ändringen har berörts i avsnitt 9.2.

Bestämmelsen har anpassats för att företagsbot skall kunna åläggas genom strafföreläggande. I bestämmelsens första stycke har en hänvisning gjorts till den nya 5 §. Härigenom undantas även frågor om strafföreläggande avseende företagsbot från huvudregeln att fråga om särskild rättsverkan av brott, när frågan inte rör någon som är tilltalad för brott, skall ...

 • NJA 2016 s. 714:Ersättning för privat försvarare vid talan om företagsbot.
 • RH 1994:60:Fråga om prövningstillstånd krävs för att hovrätten skall pröva tingsrättens dom varigenom avgjorts talan om förverkande av egendom mot någon som inte är tilltalad för brott.
 • RH 1994:61:Fråga om prövningstillstånd krävs för att hovrätt skall pröva tingsrätts dom varigenom avgjorts talan om förverkande av egendom mot någon som inte är tilltalad för brott.
 • NJA 2014 s. 139:Företagsbot (I-IV).
 • NJA 1987 s. 78:Domvillobesvär. I fall då egendom som begärs förverkad tillhör någon som inte är tilltalad och rätten beslutar om förverkande utan att ägaren har varit part i målet har ägaren ansetts berättigad att angripa domen med besvär över domvilla.
 • NJA 2006 s. 518:Fråga om förverkande har prövats i tingsrätt enligt lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m. efter det att svaranden underlåtit att efterkomma tingsrättens föreläggande att inkomma med yttrande. Ändringsdispens i hovrätten har meddelats då svarandens invändningar i hovrätten inte kunnat lämnas utan avseende och de väckt tvivel om riktigheten av tingsrättens avgörande.

3 §  Avser saken förverkande av beslagtagen egendom, får frågan om förverkande prövas av åklagaren. Om värdet av det som ska förverkas uppgår till betydande belopp eller om det finns andra särskilda skäl, ska dock frågan om förverkande prövas av rätten.

[S2]Åklagarens beslut i fråga om förverkande ska meddelas skriftligen. Den som drabbats av beslaget får inom en månad från det att han eller hon fick del av förverkandebeslutet anmäla missnöje med det hos åklagaren.

[S3]Anmäls missnöje, ska beslutet om förverkande inte längre gälla. Om åklagaren inte häver beslaget, ska han eller hon väcka talan om egendomens förverkande. Har talan inte väckts inom en månad från det att anmälan kom in, ska beslaget anses hävt.

[S4]Uppgår värdet av det som ska förverkas till mindre än en tiondel av det prisbasbelopp enligt 2 kap.6 och 7 §§socialförsäkringsbalken som gällde då beslaget verkställdes eller saknar egendomen saluvärde, får också en polisman eller annan anställd vid Polismyndigheten som myndigheten har utsett besluta om förverkande, om det är uppenbart att förutsättningarna för ett förverkande är uppfyllda. I detta fall gäller andra och tredje styckena. Missnöjesanmälan ska dock ges in till den myndighet där den som beslutat om förverkandet är anställd. Om myndigheten anser att talan om förverkande bör föras, ska ärendet överlämnas till åklagare.

[S5]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om rätten att besluta om förverkande enligt fjärde stycket. Lag (2014:1411).

Prop. 2013/14:232: I paragrafen finns bestämmelser om förverkande av egendom som är tagen i beslag när frågan inte rör någon som är tilltalad för brott.

Första – tredje styckena är oförändrade. Fjärde stycket innebär att den möjlighet som polisman har att under vissa förutsättningar besluta om förverkande också kan utföras av annan anställd vid myndigheten som myndigheten har utsett. De senares befogenhet kan t.ex. framgå av Polismyndighetens arbetsordning. Bestämmelsen justeras ...

4 §  Avser saken förverkande av beslagtagen egendom, får kungörelsedelgivning av beslutet eller stämningen ske enligt de förutsättningar som anges i 48 § delgivningslagen (2010:1932). Dessa regler får också tillämpas, om den från vilken förverkande sker är okänd.

[S2]Om värdet av den beslagtagna egendomen uppskattas till mindre än en tiondel av det prisbasbelopp enligt 2 kap.6 och 7 §§socialförsäkringsbalken som gällde då beslaget verkställdes eller om egendomen saknar saluvärde, får delgivning ske genom att beslutet eller stämningen anslås hos den myndighet som har meddelat beslutet eller utfärdat stämningen. Lag (2010:1947).

Prop. 1999/2000:26: polismans beslut om förverkande inte längre skall anslås på rättens kansli. Sådana beslut skall i stället – när delgivning får ske på det sättet – anslås hos den myndighet som har meddelat beslutet.

5 §  Företagsbot får föreläggas företag genom strafföreläggande. I sådana fall gäller 48 kap.2-5, 6-8, 10 och 12 a §§rättegångsbalken i tillämpliga delar och det som sägs där om den misstänkte gäller i stället företaget.

[S2]Ett strafföreläggande om företagsbot godkänns genom att företaget

 1. undertecknar en förklaring om att det erkänner de omständigheter som ligger till grund för föreläggandet och godtar den företagsbot som tagits upp i föreläggandet, och
 2. lämnar förklaringen till den mottagare som är behörig att ta emot förklaringen enligt föreskrifter som meddelas av regeringen.

[S3]Föreläggandet kan också godkännas genom att hela beloppet betalas till den myndighet som regeringen föreskriver. En sådan betalning ska inte anses som ett godkännande, om det framgår att företaget inte har avsett att godkänna föreläggandet.

[S4]Ett godkännande är utan verkan om det sker sedan åklagaren har väckt talan om företagsbot. Lag (2019:831).

Prop. 2005/06:59: Förslaget har berörts i avsnitt 9.2.

Paragrafen är ny och har införts för att reglera förfarandet vid strafförelägganden avseende företagsbot i situationer där frågan om ansvar för brottet inte prövas.

I första stycket anges bestämmelsens tillämpningsområde. Den omfattar bl.a. förelägganden om företagsbot mot juridiska personer eller enskilda näringsidkare i vars verksamhet ...

Prop. 2018/19:164: Paragrafen innehåller bestämmelser om förfarandet vid strafförelägganden avseende företagsbot. Övervägandena finns i avsnit t 10.2.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.

Lag (1989:137) om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.

Lag (1989:653) om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.

Lag (1994:1422) om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:40, Prop. 1994/95:23, Bet. 1994/95:JuU2
  Omfattning
  ändr. 2, 3, 4 §§
  Ikraftträder
  1995-04-01

Lag (2000:178) om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:151, Prop. 1999/2000:26, Bet. 1999/2000:JuU10
Omfattning
ändr. 2, 4 §§
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2006:285) om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.

Förarbeten
Rskr. 2005/06:169, Prop. 2005/06:59, Bet. 2005/06:JuU13
Omfattning
ändr. 2 §; ny 5 §
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2010:1238) om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.

Förarbeten
Rskr. 2010/11:7, Prop. 2009/10:222, Bet. 2010/11:SfU4
Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:1947) om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
 2. Äldre bestämmelser gäller om ett beslut om delgivning enligt 1517 §§delgivningslagen (1970:428) har fattats före den 1 april 2011 eller om en handling har skickats eller lämnats före denna tidpunkt.
Förarbeten
Rskr. 2010/11:30, Prop. 2009/10:237, Bet. 2010/11:JuU2
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2011-04-01

Lag (2014:619) om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2014:1411) om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.

Förarbeten
Rskr. 2014/15:23, Prop. 2013/14:232, Bet. 2014/15:JuU3
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2015-01-02

Lag (2019:831) om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.

Förarbeten
Rskr. 2019/20:45, Prop. 2018/19:164, Bet. 2019/20:JuU10
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2020-01-01