NJA 2006 s. 530

Hovrätts beslut att inte tillåta överklagande av hovrätts dom avseende klander av skiljedom kan inte överklagas.

Svea hovrätt

I tvist mellan J. af K., å ena sidan, samt A.B., E.H., B.L. och P.N., å andra sidan, meddelades skiljedom den 6 april 2005.

A.B., E.H., B.L. och P.N. klandrade skiljedomen genom att väcka talan mot J. af K. i Svea hovrätt.

Hovrätten (hovrättslagmannen Magnus Göransson samt hovrättsråden Kristina Boutz och Christina Jacobsson, referent) lämnade i dom den 2 maj 2006 A.B:s, E.H:s, B.L:s och P.N:s talan utan bifall.

I domskälen anförde hovrätten avslutningsvis: Enligt 43 § andra stycket lagen om skiljeförfarande får hovrättens dom överklagas endast om hovrätten anser att det är av vikt för rättstillämpningen att överklagandet prövas av HD. - Hovrätten anser inte att det finns skäl att tillåta att domen överklagas.

Högsta domstolen

A.B., E.H., B.L. och P.N. överklagade och yrkade att HD skulle tillåta dem att överklaga hovrättens dom och bifalla deras klandertalan mot skiljedomen.

Betänkande

HD avgjorde målet efter föredragning.

Föredraganden, rev.sekr. Ove Nilsson, föreslog i betänkande följande beslut:

Enligt 43 § andra stycket lagen (1999:116) om skiljeförfarande får en hovrätts dom angående talan mot en skiljedom inte överklagas, om inte hovrätten tillåter detta. Hovrätten har inte gett sådan tillåtelse.

Hovrättens beslut att inte ge möjlighet att överklaga domen är inte ett slutligt beslut, jfr 17 kap. 1 § RB. Av 54 kap. 5 § jämförd med 49 kap. 3 § andra stycket samma balk följer att ett beslut av hovrätten som inte är slutligt får överklagas endast i samband med överklagande av dom eller slutligt beslut. Eftersom klagandena i förevarande fall saknar rätt att överklaga hovrättens dom kan de inte heller överklaga hovrättens beslut.

HD avvisar överklagandet.

Domskäl

HD (justitieråden Lennander, Blomstrand, Pripp, Håstad och Lundius, referent) meddelade den 21 september 2006 slutligt beslut i enlighet med betänkandet.

HD:s beslut meddelat: den 21 september 2006.

Mål nr: T 2326-06.

Lagrum: 43 § lagen (1999:116) om skiljeförfarande.