NJA 2007 s. 272

Tillräckliga förutsättningar för besöksförbud har ansetts inte föreligga i ett fall där ansökningen grundats på påståenden om brott och gjorts under en pågående vårdnadstvist.

Al.Z. och An.Z. gifte sig år 2004. De fick ett barn år 2005 och separerade år 2006. De hade gemensam vårdnad om barnet, som var stadigvarande bosatt hos modern, An.Z. An.Z. ansökte under sommaren 2006 om äktenskapsskillnad och ett vårdnadsmål inleddes vid Sollentuna tingsrätt. Vidare hade parterna vittnat på motstående sidor i ett mål om grov kvinnofridskränkning.

An.Z. ansökte om besöksförbud för Al.Z. Som grund för sin ansökan anförde hon att Al.Z. hotat att han skulle dels ta hennes liv, dels ta deras dotter ifrån henne, dels se till att hon dömdes till fängelse för att hon ljugit i rätten.

Åklagaren beslöt att besöksförbud inte skulle meddelas. Som motivering anförde han: Mot bakgrund av vad som hittills framkommit under utredningen föreligger f.n. inte tillräckliga skäl att meddela besöksförbud.

Sollentuna tingsrätt

An.Z. överklagade vid Sollentuna tingsrätt och yrkade att tingsrätten skulle meddela besöksförbud för Al.Z. att gälla interimistiskt från dagen för beslutet. Hon yrkade att besöksförbudet skulle omfatta alla kontakter som Al.Z. kunde tänkas ta med An.Z., såväl telefonkontakter som fysiska kontakter.

Al.Z. bestred yrkandet.

Tingsrätten höll sammanträde.

An.Z. framställde grunden för och omständigheterna kring sina yrkanden enligt följande. Under sommaren 2006 har Al.Z. framfört hot mot An.Z. vid ett flertal tillfällen. Han har bland annat hotat att han skall ta deras gemensamma barn ifrån henne. An.Z. har vittnat i ett mål gällande grov kvinnofridskränkning till sin väninnas, som också var målsägande, fördel. Al.Z. vittnade till mannens, den tilltalade, fördel. Paret är vänner till An.Z. och Al.Z. Inför förhandlingen i hovrätten hotade Al.Z. An.Z. i syfte att få henne ta tillbaka sina uppgifter. Han uttalade bland annat att han skulle visa att hon ljugit inför rätten och se till att hon hamnade i fängelse.

Som skriftlig bevisning åberopade An.Z. två polisanmälningar och en dom av Svea hovrätt.

Al.Z. framställde grunden för och omständigheterna kring sin inställning enligt följande. Parterna gifte sig år 2004 och har ett gemensamt barn fött i augusti 2005. Den 16 juni i år beslöt An.Z. att hon ville skilja sig, Al.Z. ville dock inte skriva på skilsmässopapperna. An.Z. bad honom då gå från den gemensamma bostaden, vilket han även gjorde. Det finns inga konkreta omständigheter som kan läggas till grund för ett besöksförbud. Det finns inte skäl att tro att Al.Z. kommer att begå brott mot An.Z. Han har aldrig hotat att ta barnet från An.Z. Då parterna har gemensam vårdnad för barnet är vissa kontakter mellan parterna nödvändiga. En gemensam vårdnad eller umgänge blir mycket svårt att genomföra om det meddelas besöksförbud. Al.Z. har heller inte försökt förmå An.Z. att ändra sina vittnesuppgifter inför hovrättsförhandlingen.

Domskäl

Tingsrätten (rådmannen Klas Reinholdsson jämte nämnd) anförde följande i beslut den 28 september 2006.

Skäl

Besöksförbud skall meddelas då det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att den mot vilken förbudet avses gälla kommer att begå brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera den som förbudet avses skydda.

Al.Z. har särskilt anfört att umgänget med hans och An.Z:s dotter skulle kunna bli lidande av ett besöksförbud. Även om ett besöksförbud inte hindrar kontakter som är uppenbart befogade har han visst fog för sina farhågor. Al.Z. har inte heller dömts för brott mot An.Z. An.Z. har dock anmält att hon utsatts för hot och icke önskvärda kontakter. Det finns också en särskild omständighet i det ostridiga förhållandet att Al.Z. och An.Z. i Svea hovrätt vittnat till förmån för den tilltalade respektive målsäganden i ett mål om grov kvinnofridskränkning samt att An.Z. anmält att hon utsatts för påtryckningar i samband med förhandlingen. Tingsrätten anser därför att det finns skäl att besluta om ett förbud för Al.Z. att besöka eller ta kontakt med An.Z. Beslutet skall gälla omedelbart.

Slut

1.

Al.Z. meddelas förbud att under tiden från och med den 28 september 2006 till och med den 28 september 2007 besöka eller på annat sätt ta kontakt med eller följa efter An.Z.

2.

Beslutet gäller omedelbart från dagen för beslutet.

Svea hovrätt

Al.Z. överklagade i Svea hovrätt och yrkade att det mot honom meddelade besöksförbudet skulle upphävas.

An.Z. bestred yrkandet.

Hovrätten (hovrättsråden Bo Blomquist och Bertil Ahnborg samt hovrättsassessorn Anna-Karin Winroth, referent) fann i beslut den 9 november 2006 inte skäl att ändra tingsrättens beslut och avslog överklagandet.

Högsta domstolen

Al.Z. överklagade och yrkade att besöksförbudet skulle upphävas.

An.Z. bestred ändring.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, rev.sekr. Lena Råssjö, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut.

Domskäl

Skäl

Al.Z. har av tingsrätten meddelats förbud att från och med den 28 september 2006 till och med den 28 september 2007 besöka eller på annat sätt ta kontakt med eller följa efter sin tidigare hustru An.Z.

Av 1 § andra stycket lagen (1988:688) om besöksförbud framgår bl.a. att ett sådant förbud får meddelas om det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att den mot vilken förbudet avses gälla kommer att begå brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera den som besöksförbudet avses skydda. Vid bedömningen av om sådan risk föreligger skall särskilt beaktas om den mot vilken förbudet avses gälla har begått brott mot den andra personens liv, hälsa, frihet eller frid.

En grundläggande förutsättning för besöksförbud är att det finns en klar och konkret risk för att den som förbudet avser att skydda kommer att utsättas för brott eller förföljelser eller andra former av allvarliga trakasserier. Även om en särskilt viktig omständighet vid bedömningen av risken är om den som förbudet avses gälla tidigare har begått brott mot den andra personen bör det inte i alla situationer krävas att brott har begåtts mot denne. Som exempel nämns i lagmotiven att den mot vilken förbudet avses gälla är misstänkt för ett brott som ännu inte hunnit utredas och där det alltså i viss mån kan vara oklart om det går att styrka brott. Möjligheten att besluta om besöksförbud utan att den mot vilken förbudet avses gälla har begått brott mot den andra personen bör emellertid användas restriktivt. Som framhålls i motiven måste den beslutande myndigheten alltid hålla i minnet att det bakom en begäran om besöksförbud kan ligga en konflikt mellan parterna, vilken i första hand bör lösas på annat sätt än genom ett besöksförbud. (Prop. 1987/88:137 s. 17 ff.)

I förevarande fall har såvitt framkommit Al.Z. aldrig dömts för något brott mot An.Z. eller mot någon annan. Grunden för besöksförbudet är två polisanmälningar om olaga hot som Al.Z. påstås ha uttalat mot An.Z. Hoten skulle ha uttalats i samband med parternas separation och i anslutning till att de vittnat på motstående sidor i ett mål om grov kvinnofridskränkning. Förundersökningar avseende de påstådda brotten har lagts ner. Av utredningen i målet framgår även att det pågår en tvist mellan parterna angående vårdnaden om deras gemensamma dotter, född 2005.

Med beaktande av att Al.Z. inte dömts för något brott mot An.Z. eller mot någon annan och att anklagelser som riktas mot den ena parten under en pågående vårdnadsprocess måste bedömas med särskild försiktighet, föreligger inte tillräckliga förutsättningar för ett beslut om besöksförbud. Detta gäller i all synnerhet då förundersökningarna numera har lagts ner. Besöksförbudet skall därför hävas.

Domslut

HD:s avgörande

Med ändring av hovrättens beslut upphäver HD besöksförbudet.

Domskäl

HD (justitieråden Johan Munck, Gertrud Lennander, Dag Victor, Severin Blomstrand, referent, och Ann-Christine Lindeblad) meddelade den 19 april 2007 beslut i enlighet med betänkandet.

HD:s beslut meddelat: den 19 april 2007.

Mål nr: Ö 4610-06.

Lagrum: 1 § lagen (1988:688) om besöksförbud.

Rättsfall: NJA 2006 s. 202.