NJA 2008 s. 373

Tolktaxan - fråga om beräkning av tillägg för obekväm arbetstid.

Jourdomstolen Solna

N.H. tjänstgjorde som tolk vid en häktningsförhandling söndagen den 22 augusti 2004 i Jourdomstolen Solna, i ett mål som var anhängigt i Norrtälje tingsrätt. Hon begärde ersättning för arbete med 1 778 kr, vilket avsåg arvode för en timme och 59 minuter enligt arvodesnivå II i enlighet med 3 § i Domstolsverkets föreskrifter om tolktaxa (DVFS 2003:4) samt tillägg för obekväm arbetstid med 828 kr enligt 7 § i föreskrifterna.

Jourdomstolen (rådmannen Lena Hjelmstorp) satte ned hennes ersättning på så sätt att hon endast tillerkändes tillägg för obekväm arbetstid med 207 kr, vilket motsvarade den tid som hon faktiskt tolkat vid häktningsförhandlingen.

Svea hovrätt

N.H. överklagade i Svea hovrätt och yrkade att hon med ändring av beslutet skulle tillerkännas ersättning med ytterligare 621 kr i tillägg för obekväm arbetstid.

Domstolsverket bestred yrkandet och anförde att tillägg för obekväm arbetstid enligt 7 § i Domstolsverkets föreskrifter om tolktaxa endast utgår för den tid som tolkning faktiskt ägt rum.

Domskäl

Hovrätten (hovrättsrådet Kjell-Olof Wennström, referent, och adjungerade ledamoten Vibeke Sylten) anförde i beslut den 23 december 2004:

Enligt 3 § andra stycket i Domstolsverkets föreskrifter om tolktaxa skall arvode vid tolkning vid häktningsförhandling som äger rum på lördag, söndag eller annan helgdag utgå med belopp motsvarande minst 1 timme och 59 minuters arvodesgrundande tid. Av 6 § framgår, såvitt här är av intresse, att som arvodesgrundande tid räknas den tid som tolken står till myndighetens förfogande. Enligt 7 § utgår tillägg med där närmare angivna belopp om tolkning äger rum på obekväm arbetstid. Det ligger enligt hovrättens mening närmast till hands att förstå dessa bestämmelser så att en tolk enligt 3 § i föreskrifterna har rätt att få en ersättning bestämd utifrån att tolken under en helgdag stått till myndighetens förfogande i en timme och 59 minuter. I linje med detta ligger då att tillägg för obekväm arbetstid enligt 7 § i föreskrifterna utgår för hela denna tid. N.H. har enligt hovrättens mening ägt förlita sig på denna innebörd av Domstolsverkets föreskrifter. Tingsrättens beslut skall därför ändras i enlighet med N.H:s överklagande.

Hovrätten ändrar tingsrättens beslut på så sätt att N.H. av allmänna medel tillerkänns ytterligare 621 kr för arbete.

Hovrättsrådet Bertil Ahnborg var skiljaktig och anförde följande: Av 7 § i Domstolsverkets föreskrifter framgår att tillägg utgår för varje påbörjad halvtimme om tolkning äger rum på obekväm arbetstid. Ordalydelsen i bestämmelsen talar för att tillägg för obekväm arbetstid endast utgår för den tid som tolkning faktiskt ägt rum. Enligt 3 § i föreskrifterna har en tolk rätt till ersättning motsvarande minst en timme och 59 minuters arvodesgrundande tid vid tolkning på en häktningsförhandling som äger rum på en helgdag. I den till föreskrifterna bifogade Tabell 1 anges med vilket belopp arvodesgrundande tid ersätts. Det måste antas att det är ersättning enligt denna tabell som avses i 3 § i föreskrifterna. Skäl finns då inte att i detta fall, i strid med ordalydelsen i 7 § i föreskrifterna, medge ersättning för mer än den tid som tolkning faktiskt ägt rum. Jag anser därför att överklagandet skall avslås.

Högsta domstolen

Domstolsverket överklagade och yrkade att HD, med ändring av hovrättens beslut, skulle fastställa tingsrättens beslut.

N.H. bestred ändring.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, rev.sekr. Christer Thornefors, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut:

Domskäl

Skäl

Söndagen den 22 augusti 2004 tjänstgjorde N.H. som tolk vid en häktningsförhandling vid Norrtälje tingsrätt. Förhandlingen pågick kortare tid än 30 minuter. Sedan N.H. begärt ersättning för arbete med 1 778 kr, varav 950 kr för arvode och 828 kr för tillägg för obekväm arbetstid, satte tingsrätten ned hennes ersättning för obekväm arbetstid till 207 kr, vilket motsvarade ersättning för den tid hon var i tjänst. Hovrätten har fastställt N.H:s ersättning till yrkat belopp.

Frågan i målet är huruvida N.H:s ersättning för obekväm arbetstid skall bestämmas efter den tid hon utfört arbete eller med ett högre belopp enligt schablon.

Enligt 5 § RB har en tolk rätt till skälig ersättning för arbete, tidsspillan och utlägg som uppdraget krävt. Ersättning utgår enligt taxa som fastställts av Domstolsverket. Vid tiden för N.H:s uppdrag gällde verkets taxa DVFS 2003:4.

Enligt 3 § andra stycket Domstolsverkets föreskrifter om tolktaxa skall arvode vid tolkning vid häktningsförhandling som äger rum på lördag, söndag eller annan helgdag utgå med belopp motsvarande minst en timme och 59 minuters arvodesgrundande tid. I 6 § anges att som arvodesgrundande tid räknas den sammanhängande tid under en och samma dag som tolken stått till myndighetens förfogande. Äger tolkning rum på obekväm arbetstid skall utöver arvode tillägg enligt 7 § i samma föreskrifter utgå för varje påbörjad halvtimme. Enligt föreskrifterna uppgick detta belopp för söndag enligt den arvodesnivå som N.H. tillhör till 207 kr inklusive sociala avgifter och mervärdesskatt.

N.H. har hävdat att hon har rätt till ersättning för obekväm arbetstid med ett belopp som grundar sig på en tid om minst en timme och 59 minuter.

I 3 § andra stycket föreskrivs uttryckligen att vid helgförhandling skall arvode utgå för en minsta tid om en timme och 59 minuter. Någon sådan rätt till tillägg motsvarande minst en viss arvodesgrundande tid finns inte i 7 §. Grund för att bestämma ersättningen för obekväm arbetstid utifrån annan tid än den faktiska tid som tolken stått till myndighetens förfogande finns därför inte. N.H:s ersättning skall således bestämmas på det sätt som tingsrätten gjort.

Domslut

HD:s avgörande

Med ändring av hovrättens beslut fastställer HD tingsrättens beslut.

Domskäl

HD (justitieråden Gertrud Lennander, Leif Thorsson, Ella Nyström, Anna Skarhed och Lena Moore, referent) meddelade den 25 mars 2008 följande beslut:

Skäl

Enligt 5 kap. 8 § RB har en tolk rätt till skälig ersättning för arbete, tidsspillan och utlägg som uppdraget krävt. Enligt förordningen (1979:291) om tolktaxa utgår ersättning enligt taxa som fastställs av Domstolsverket. Vid tiden för det i målet aktuella uppdraget gällde Domstolsverkets föreskrifter om tolktaxa (DVFS 2003:4).

Enligt 3 § andra stycket i föreskrifterna skall arvode vid tolkning vid häktningsförhandling som äger rum på lördag, söndag eller annan allmän helgdag utgå med belopp motsvarande minst en timme och 59 minuters arvodesgrundande tid. Äger tolkning rum på obekväm arbetstid utgår enligt 7 § tillägg för varje påbörjad halvtimme.

Söndagen den 22 augusti 2004 tjänstgjorde N.H. som tolk vid en häktningsförhandling. Förhandlingen pågick kortare tid än 30 minuter. Sedan N.H. begärt ersättning för arbete med 1 778 kr, varav 950 kr för arvode motsvarande en timme och 59 minuters arvodesgrundande tid och 828 kr för tillägg för obekväm arbetstid, satte tingsrätten ned tillägget till 207 kr, vilket motsvarade tillägget för 30 minuters arbete. Hovrätten fastställde med ändring av tingsrättens beslut N.H:s tillägg för obekväm arbetstid till yrkat belopp.

Frågan i målet är om tillägget för obekväm arbetstid skall bestämmas efter den tid tolkning ägt rum eller efter den arvodesgrundande tiden en timme och 59 minuter.

Tillägg för tolkning som äger rum på obekväm arbetstid regleras i 7 § i Domstolsverkets föreskrifter. Av bestämmelsens ordalydelse framgår att rätt till tillägg föreligger för tid då tolkning äger rum, vilket måste förstås som den tid under vilken arbete faktiskt utförs. Någon bestämmelse motsvarande den som finns i 3 § om en viss minsta arvodesgrundande tid finns inte i 7 §. Bestämmelsen i 3 § andra stycket reglerar enbart vilket arvode som minst all utgå och saknar betydelse vid tillämpningen av 7 §. N.H:s ersättning skall därför bestämmas på det sätt som tingsrätten gjort.

Domslut

HD:s avgörande

Med ändring av hovrättens beslut fastställer HD tingsrättens beslut.

HD:s beslut meddelat: den 25 mars 2008.

Mål nr: Ö 298-05.

Lagrum: 5 kap. 8 § RB; förordningen (1979:291) om tolktaxa; Domstolsverkets föreskrifter om tolktaxa (DVFS 2003:4; numera 2007:13).