NJA 2009 s. 625

Det har ansetts ankomma på allmän domstol att pröva talan om förbud vid vite mot en kommun och ett kommunalt bolag att utbetala statsstöd i strid med bestämmelserna i artikel 88.3 i EG-fördraget.

Stockholms tingsrätt

NDSHT Nya Destination Stockholm Hotell & Teaterpaket AB (Nya Destination Stockholm) väckte vid Stockholms tingsrätt talan mot Stockholms kommun (Staden) och Stockholms Stadshus AB (Stadshuset) med yrkanden som framgår av tingsrättens i fortsättningen återgivna protokoll.

Sedan Staden och Stadshuset yrkat att Nya Destination Stockholms talan skulle avvisas, bland annat på grund av att allmän domstol inte var behörig att pröva den väckta talan, företog tingsrätten avvisningsyrkandet till särskild prövning.

I protokoll den 9 februari 2007 antecknade tingsrätten följande bakgrund för sin prövning av avvisningsyrkandet:

Nya Destination Stockholm är ett privatägt aktiebolag som bedriver verksamhet som researrangör i Stockholm. Nya Destination Stockholm säljer bland annat ett servicepaket till turister som inkluderar logi på hotell samt kortet ”Stockholm à la Carte”, vilket kort ger innehavaren tillgång till resor med AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) samt entré till 50 museer i Stockholm.

Staden är ensam ägare till Stadshuset. Stadshuset utgör ett holdingbolag genom vilket Staden äger sina företag.

Stockholm Business Region AB (Business Region) har tillsammans med sina dotterbolag till uppgift att marknadsföra och utveckla Stockholm som besöks- och etableringsort. Business Region är helägt av Stadshuset.

Stockholm Visitors Board AB (Visitors Board), som numera är ett helägt dotterbolag till Business Region, övertog vid sitt grundande i januari 2002 inventarier och personal från Stockholm Information Service (SIS), vilket tidigare hade finansierats och drivits av Staden och landstinget. Visitors Board har enligt sin bolagsordning som föremål, tillika kommunalt ändamål, för bolagets verksamhet att öka antalet besökare i Stockholmsregionen, utveckla Stockholmsregionen som besöksort och förbättra besöksservicen genom att främst:

1. ge information om Stockholmsregionen inom och utom landet samt även på annat sätt bidra till utvecklingen av regionen som besöksort, särskilt för affärs-, mäss- och kongressbesökare samt som turistmål,

2. ge service åt massmedia och andra mediaorgan samt verkställa utredningar.

Utöver sina informationsaktiviteter tillhandahåller Visitors Board en hotellbokningsservice samt ett kort, ”Stockholmskortet”, som ger innehavaren tillgång till fler än 75 museer och attraktioner, resor med SL:s lokaltrafik, båtsightseeing samt flera andra bonus- och rabatterbjudanden.

Sedan Visitors Board grundades har bolaget erhållit ekonomiskt understöd från Svarandena.

Staden beslutade för perioden den 1 januari 2002-den 31 december 2005 att anslå budgetmedel till Visitors Boards verksamhet med sammanlagt cirka 200,7 miljoner kr. Besluten har verkställts.

Stadshuset beslutade för samma tidsperiod att utge ekonomiskt understöd, i form av koncernbidrag, till Visitors Boards verksamhet med sammanlagt cirka 23 miljoner kr. Även dessa beslut har verkställts.

I september 2004 anmälde Nya Destination Stockholm det påstådda statliga stödet till Europeiska Kommissionen (Kommissionen). Enligt Nya Destination Stockholm sköttes emellertid handläggningen av anmälan på ett felaktigt sätt av Kommissionen och Nya Destination Stockholm anhängiggjorde därför i juni 2006 ett klagomål om saken hos EG- domstolens förstainstansrätt.

Nya Destination Stockholm ansökte härefter den 16 augusti 2006 om stämning på Staden och Stadshuset (Svarandena).

Nya Destination Stockholm yrkade - i vart och ett av följande fall - att tingsrätten vid vite av 25 miljoner kr eller det belopp som prövas skäligt, skulle förbjuda

1. Staden att till Visitors Board tilldela, utbetala och/eller på annat sätt överföra Subventioner, enligt närmare definition i bilaga 1 (här utesluten; red:s anm.), inräknat verkställa annan tilldelning, utbetalning och/eller överföring av budgetmedel och/eller annat ekonomiskt stöd som är likvärdigt med Subventioner för verksamheten i Visitors Board, intill dess sådan anvisning, tilldelning eller utbetalning har godkänts av behörigt organ för den Europeiska Unionen,

2. Stadshuset att till Visitors Board utbetala och/eller på annat sätt överföra Koncernstöd, enligt närmare definition i bilaga 2 (här utesluten; red:s anm.), inräknat verkställa annan utbetalning av koncernbidrag, aktieägartillskott och/eller annat ekonomiskt stöd som är likvärdigt med Koncernstöd för verksamheten i Visitors Board, intill dess att sådan utbetalning har godkänts av behörigt organ för den Europeiska Unionen.

Till grund för sin talan åberopade Nya Destination Stockholm i huvudsak. Talan handlar om de utbetalningar av medel som Svarandena gör till Visitors Board. Dessa utgör statligt stöd i EG-fördragets mening. Enligt det så kallade genomförandeförbudet i EG-fördraget får statligt stöd ej utbetalas med mindre än att det finns ett godkännande av Kommissionen eller annan behörig institution för den Europeiska Unionen eller att stödet faller under en tillämplig undantagsregel. Inget av dessa förhållanden gäller i förevarande fall och genomförandeförbudet är därför tillämpligt. Eftersom det föreligger fara för att Svarandena också i framtiden, i strid mot genomförandeförbudet, kan komma att utbetala statligt stöd till Visitors Board skall Svarandena vid vite förbjudas att vidta sådana åtgärder.

Svarandena, som bestred käromålet i sak, har nu yrkat att Nya Destination Stockholms talan skall avvisas.

Till grund för yrkandet om avvisning har Svarandena anfört. Det saknas forumbestämmelser i svensk rätt för den talan, varom nu är fråga. Talan grundar sig på omständigheter med relevans för enbart EG-rättsliga statsstödsregler. Vidare rör talan en kommuns och dess koncernmoderbolags möjligheter till utbetalning av ekonomiska medel och bedrivande av egen verksamhet, oberoende av juridisk form, inom ramen för den kommunala kompetensen enligt kommunallagen (1991:900). Det ankommer på förvaltningsdomstol att pröva lagligheten av fattade beslut enligt kommunallagen.

Framställda yrkanden och åberopade omständigheter är alltför vittomfattande och oprecisa för att kunna läggas till grund för rättegång. Kärandens förbudstalan uppfyller inte heller de processuella krav som ställs på en sådan talan. Svarandenas påstådda verksamhet har nämligen inte skadat Nya Destination Stockholm på sätt som gjorts gällande. Nya Destination Stockholm kan därför inte anses lida något förfång. - Det föreligger slutligen inte något konkurrensrättsligt relevant orsakssamband mellan de påstådda utbetalningarna och Nya Destination Stockholms verksamhet varför Nya Destination Stockholms talerätt ifrågasätts.

Nya Destination Stockholm har bestritt avvisningsyrkandet.

Tingsrätten (rådmannen Hans Cederberg) anförde i beslut samma dag, den 9 februari 2007, såvitt gällde frågan om allmän domstol var behörig att pröva den väckta talan:

Skäl

Allmänt

Svarandena har yrkat att tingsrätten skall pröva om Nya Destination Stockholm skall tillåtas föra den i målet aktuella förbudstalan mot Svarandena och om allmän domstol generellt och i detta fall Stockholms tingsrätt är rätt forum.

Fråga i målet är om Svarandenas ekonomiska stöd till Visitors Board utgör statligt stöd som har utbetalats i strid mot genomförandeförbudet och om detta stöd därför kan och skall förbjudas på sätt Nya Destination Stockholm gör gällande.

Bestämmelser om statligt stöd finns bl.a. i artiklarna 87, 88 och 89 i EG-fördraget. Enligt artikel 87.1 är, om inte annat föreskrivs, stöd som ges av en medlemsstat eller med hjälp av statliga medel, av vilket slag det än är, och som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa företag eller viss produktion, oförenligt med den gemensamma marknaden i den utsträckning det påverkar handeln mellan medlemsstaterna. Artikel 87.2 och 87.3 innehåller exemplifieringar av stöd som är eller kan anses vara tillåtna.

Artikel 88.3 innehåller följande. Kommissionen skall underrättas i så god tid att den kan yttra sig om alla planer på att vidta eller ändra stödåtgärder. Om den anser att någon sådan plan inte är förenlig med den gemensamma marknaden enligt artikel 87 skall den utan dröjsmål inleda det förfarande som anges i artikel 88.2. Medlemsstaten i fråga får inte genomföra åtgärden förrän detta förfarande lett till ett slutgiltigt beslut.

Sista meningen i artikel 88.3 utgör det så kallade genomförandeförbudet. Punkten 6 i ”Tillkännagivande om samarbete mellan nationella domstolar och Kommissionen på området statligt stöd” (Tillkännagivandet) kommenterar genomförandeförbudet enligt följande. Det omfattar allt stöd som har genomförts utan att ha anmälts eller, om det har anmälts, som genomförts under granskningsperioden och, om Kommissionen inleder det kontradiktoriska förfarandet, fram till det slutgiltiga beslutet.

EG-domstolen har slagit fast att genomförandeförbudet har en direkt effekt och ger upphov till rättigheter till förmån för enskilda som nationella domstolar är skyldiga att skydda (se bl.a. EG-domstolens dom den 11 december 1973 i mål 120/73 Lorentz).

I punkten 10 Tillkännagivandet föreskrivs vidare följande. Den nationella domstolens uppgift är att tillvarata rättigheter som enskilda åtnjuter som en följd av förbudets direkta effekt enligt sista meningen i artikel 93.3 (numera artikel 88.3). Domstolen skall anlita alla lämpliga åtgärder och rättsmedel och tillämpa alla relevanta bestämmelser i den nationella lagstiftningen för att ge verkställighet åt den direkta effekt av denna skyldighet som fördraget ålägger medlemsstaterna. En nationell domstol skall i ett mål inom sin jurisdiktion tillämpa EG-rätten i sin helhet och skydda de rättigheter som EG-rätten ger enskilda personer. Den måste därför bortse från varje bestämmelse i den nationella lagstiftningen som kan strida mot EG- rätten, oberoende av om den tillkommit före eller efter gemenskapsregeln. Domstolen kan i förekommande fall och i enlighet med tillämpliga regler i den nationella lagstiftningen och EG-domstolens framväxande rättspraxis bevilja interimistisk åtgärd, till exempel genom att beordra att belopp som har betalats ut olagligt skall spärras eller återbetalas, samt bevilja skadestånd till parter vars intressen har skadats.

Genom att åberopa bestämmelsen vid nationell domstol kan enskilda således sätta i fråga om en stödåtgärd, som påstås utgöra statligt stöd, har genomförts i strid mot genomförandeförbudet. Den nationella domstolen har alltså i sin prövning av saken att bedöma om det är fråga om statligt stöd och, om så är fallet, om det statliga stödet verkställts i strid mot genomförandeförbudet. I sammanhanget skall framhållas att den nationella domstolen inte har att bedöma om stödet är förenligt med den gemensamma marknaden. Denna bedömning ankommer på Kommissionen samt även på EG-domstolen inom dess prövningsrätt (se bl.a. EG-domstolens dom den 8 november 2001 i mål C-143/99 Adria-Wien Pipeline).

Rätt forum m.m.

Särskilda regler för enskildas rätt att föra talan i anledning av påstådda överträdelser av genomförandeförbudet saknas i svensk rätt. (Jfr lagen [1994:1845] om tillämpningen av Europeiska gemenskapernas konkurrens- och statsstödsregler och konkurrenslagen [1993:20]. Ingen av dessa lagar reglerar denna fråga.) I och med att särskilda bestämmelser härom saknas har heller inte något särskilt forum - domstol eller myndighet - anvisats för detta slag av talan. Allmän domstol och - i detta fall - Stockholms tingsrätt som allmänt forum enligt 10 kap. 1 § RB måste därför i och för sig kunna vara att anse som rätt forum.

Svarandena har emellertid invänt att Nya Destination Stockholms talan rör en kommuns och dess koncernmoderbolags möjligheter till utbetalning av ekonomiska medel och bedrivande av egen verksamhet, oberoende av juridisk form, inom ramen för den kommunala kompetensen i enlighet med kommunallagen (1991:900) och att det ankommer på förvaltningsdomstol att pröva om reglerna i kommunallagen iakttagits. Syftet med den i målet förda talan synes vara att få till stånd ett ställningstagande i frågan om genomförandeförbudet överträtts och i sådant fall om detta förhållande skall leda till ett vitesförbud på sätt som yrkats. I just detta fall måste för övrigt det yrkade vitesförbudet närmast vara att betrakta som ett interimistiskt yrkande att gälla till dess att behörigt organ inom EU slutgiltigt prövat frågan om stödet är förenligt med den gemensamma marknaden. Talan i detta mål synes med andra ord inte ha till syfte att pröva lagenligheten av fattade beslut i enlighet med kommunallagens bestämmelser. Svarandenas invändning i denna del kan därför inte godtas.

Talan och dess utformning

- - -

Svarandenas processuella invändning utgör alltså inte heller skäl för att avvisa Nya Destination Stockholms talan.

Slutligen har Svarandena gjort gällande att Nya Destination Stockholms yrkanden och åberopade omständigheter är alltför vittomfattande och oprecisa för att kunna ligga till grund för en rättegång.

- - -

Denna brist måste emellertid kunna avhjälpas under beredningen av målet och är således inte så påtaglig att talan enbart på denna grund skall avvisas. Inte heller kan de åberopade omständigheterna anses för vittomfattande för att kunna läggas till grund för en rättegång.

Sammanfattningsvis föreligger alltså inget hinder mot att Stockholms tingsrätt tar upp Nya Destination Stockholms förbudstalan till prövning i sak. Svarandenas yrkande om avvisning av målet skall alltså ogillas.

Slut

Tingsrätten ogillar yrkandet om avvisning.

Svea hovrätt

Staden och Stadshuset överklagade i Svea hovrätt och yrkade att Nya Destination Stockholms talan vid tingsrätten skulle avvisas.

Hovrätten (hovrättsråden Lars Dirke, referent, och Niklas Wågnert samt tf. hovrättsassessorn Thomas Edling) anförde i beslut den 19 februari 2008: Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning och avslår överklagandet.

Högsta domstolen

Staden och Stadshuset överklagade och yrkade att HD skulle avvisa Nya Destination Stockholms talan.

Nya Destination Stockholm bestred ändring.

HD meddelade prövningstillstånd såvitt avser frågan om allmän domstol är behörig att pröva den väckta talan. Frågan om prövningstillstånd rörande målet i övrigt förklarades vilande.

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, rev.sekr. Kerstin Norman, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut:

Skäl

Nya Destination Stockholm väckte vid tingsrätten talan mot Staden och Stadshuset om förbud vid vite för Staden och Stadshuset att på olika sätt enligt i stämningsansökan närmare angiven definition överföra ekonomiskt stöd till det kommunala bolaget Stockholm Visitors Board AB, intill dess sådan utbetalning har godkänts av behörigt organ för den Europeiska Unionen.

Till stöd för talan åberopade Nya Destination Stockholm att Staden och Stadshuset verkställt utbetalningar, vilka utgjort statligt stöd i EG- fördragets mening, till Stockholm Visitors Board AB, utan att det funnits ett godkännande av Europeiska gemenskapernas kommission eller annan behörig institution för den Europeiska Unionen eller att stödet omfattats av en undantagsregel och att utbetalningarna alltså skett i strid med artikel 88.3 EG. Som närmare grund för talan åberopade Nya Destination Stockholm att det förelåg fara för att Staden och Stadshuset också i framtiden kunde komma att utbetala statligt stöd till Stockholm Visitors Board AB och att de därför skulle förbjudas att vidta sådana åtgärder. Nya Destination Stockholm anförde vidare att bolaget är en konkurrent till Stockholm Visitors Board AB och att utbetalningarna från Staden och Stadshuset snedvred konkurrensen och orsakade Nya Destination Stockholm skada. Målet gäller frågan om allmän domstol är behörig att pröva den talan som Nya Destination Stockholm för.

Nya Destination Stockholms talan får anses innefatta ett påstående om att utbetalningar från Staden och Stadshuset till Stockholm Visitors Board AB som görs i strid med bestämmelsen i artikel 88.3 EG orsakar Nya Destination Stockholm skada. Syftet med bolagets talan måste anses vara att förhindra att bolaget drabbas av ytterligare skada. I avsaknad av lag eller författning som utpekar viss domstol som ensam behörig att upptaga sådan tvist ankommer det på allmän domstol att pröva den av bolaget förda talan.

Slut

HD förklarar att allmän domstol är behörig att pröva den av NDSHT Nya Destination Stockholm Hotell & Teaterpaket AB förda talan.

HD finner inte skäl att meddela prövningstillstånd i målet i övrigt. Hovrättens avgörande står därmed fast.

HD (justitieråden Dag Victor, Marianne Lundius, Kerstin Calissendorff, Per Virdesten, referent, och Stefan Lindskog) meddelade den 22 oktober 2009 följande beslut:

Skäl

Nya Destination Stockholm väckte vid tingsrätten talan mot Staden och Stadshuset om förbud vid vite för Staden och Stadshuset att, på de sätt som närmare anges i stämningsansökan, överföra ekonomiskt stöd till det kommunala bolaget Stockholm Visitors Board AB, intill dess sådan utbetalning har godkänts av behörigt organ för den Europeiska Unionen.

Till stöd för talan åberopade Nya Destination Stockholm att Staden och Stadshuset verkställt utbetalningar, vilka utgjort statligt stöd i EG- fördragets mening, till Stockholm Visitors Board, utan att det funnits ett godkännande av Europeiska gemenskapernas kommission eller annan behörig institution för Europeiska Unionen och utan att stödet omfattats av en undantagsregel. Utbetalningarna skulle alltså ha skett i strid med det s.k. genomförandeförbudet i artikel 88.3 i EG-fördraget.

Nya Destination Stockholm åberopade att det förelåg fara för att Staden och Stadshuset också i framtiden kunde komma att utbetala statsstöd till Stockholm Visitors Board och att de därför skulle förbjudas att vidta sådana åtgärder. Nya Destination Stockholm anförde vidare att bolaget är en konkurrent till Stockholm Visitors Board och att utbetalningarna från Staden och Stadshuset snedvred eller hotade att snedvrida konkurrensen på sätt som anges i artikel 87.1 i EG-fördraget och därmed orsaka Nya Destination Stockholm skada.

Frågan i målet är om allmän domstol är behörig att pröva Nya Destination Stockholms talan.

Allmän domstol är i allmänhet behörig att pröva en tvist som gäller skadestånd eller tvist med syfte att förhindra ytterligare skada. Nya Destination Stockholms talan syftar till att förhindra att bolaget drabbas av ytterligare skada genom att Staden och Stadshuset gör utbetalningar till Stockholm Visitors Board i strid med bestämmelserna i artikel 88.3 i EG-fördraget. I avsaknad av lag eller annan författning som utpekar annan myndighet än domstol eller särskild domstol som ensam behörig att uppta en sådan tvist (10 kap. 17 § första stycket 1 RB) ankommer det på allmän domstol att pröva den av Nya Destination Stockholm förda talan.

Den dispenserade frågan ska besvaras i enlighet med detta.

Det saknas skäl att meddela prövningstillstånd i de delar frågan om detta har förklarats vilande.

HD:s avgörande

HD förklarar att allmän domstol är behörig att pröva den av NDSHT Nya Destination Stockholm Hotell & Teaterpaket AB väckta talan.

HD meddelar inte prövningstillstånd i de delar frågan därom har förklarats vilande. Hovrättens avgörande står därmed fast.

HD:s beslut meddelat: den 22 oktober 2009.

Mål nr: Ö 1261-08.

Lagrum: 10 kap. 17 § RB samt artiklarna 87.1 och 88.3 i EG-fördraget.