NJA 2010 s. 416

Prövningstillstånd i hovrätt när valet av avtalstolkningsmetod medfört att riktigheten av tingsrättens avgörande inte har kunnat bedömas (granskningsdispens).

Västmanlands tingsrätt

K.B. väckte vid Västmanlands tingsrätt talan mot P.A. och yrkade att denne skulle förpliktas att utge 15 180 kr jämte ränta till honom.

P.A. bestred K.B:s yrkande. Varken kapitalbelopp eller sättet för beräkning av ränta vitsordades.

Domskäl

Tingsrätten (rådmannen Karl-Åke Persson) anförde i dom den 27 maj 2009:

Grunder och utveckling av talan

K.B.

Den 27 maj 2002 ingick Promotion KB (bolaget) och P.A. ett skriftligt avtal, genom vilket P.A. köpte travhästen Ramses B för 100 000 kr exklusive mervärdesskatt. Av avtalet följer vidare att P.A. till bolaget ska utge 15 procent av alla intäkter som Ramses B intjänar. Med intäkter avses prispengar, försäljnings- och avelsintäkter. Kort efter att avtalet ingicks sålde P.A. Ramses B vidare till det närstående bolaget BIM Recycling AB. Att P.A. överlät Ramses B fritar honom inte från skyldigheten att fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet. Från den 4 november 2003 till den 9 mars 2007 har Ramses B, enligt statistik från STC (Svenska travsportens centralförbund), sprungit in ett belopp som berättigar till ersättning med 15 180 kr. Räntan utgår från respektive datum som Ramses B sprungit och är avtalad. Den 15 augusti 2007 överlät bolaget rättigheterna i avtalet till K.B. såvitt avser de prispengar som Ramses B har tjänat in.

P.A.

Det är riktigt att han ingått avtal om köp av hästen Ramses B med Promotion KB, innebärande en skyldighet för honom att betala 15 procent av de intäkter som Ramses B intjänar, såsom prispengar, försäljnings- och avelsintäkter. Det är vidare riktigt att han sålde Ramses B vidare till BIM Recycling AB. I och med att Ramses B såldes vidare har han emellertid ingen skyldighet gentemot K.B. att utge ersättning om 15 procent av intäkterna som Ramses B intjänat i form av prispengar. Han har efter försäljningen fullgjort sin skyldighet enligt avtalet genom att utge ersättning till bolaget med 15 procent av försäljningspriset, vilket fastslagits av denna tingsrätt genom tredskodom meddelad den 20 februari 2008 i mål T 5230-07. Avtalet är inte gällande mellan BIM Recycling AB och K.B. Hur framtida prispengar ska regleras framgår inte heller av avtalet.

Domskäl

K.B. har som skriftlig bevisning åberopat det aktuella avtalet samt rapporter från STC. På begäran av K.B. har förhör under sanningsförsäkran hållits med honom själv samt vittnesförhör med hans dotter J.B. P.A. har som skriftlig bevisning åberopat avtalet. Vidare har på hans begäran förhör under sanningsförsäkran hållits med honom själv.

Det är ostridigt att P.A. ingått det ifrågavarande avtalet med bolaget och att bolaget har överlåtit rättigheterna enligt avtalet såvitt avser insprungna prispengar till K.B. Parterna är vidare ense om att avtalstexten har författats av K.B., då i egenskap av företrädare för Promotion KB. Tvisten gäller hur avtalet ska tolkas i fråga om skyldigheten att utge ersättning för intjänade prispengar efter en försäljning av hästen.

Parterna har i sina respektive förhör bekräftat vad de anfört sakframställningsvis och därmed den egna ståndpunkten i fråga om den gemensamma partsavsikten och hur avtalet ska tolkas i nu aktuellt avseende. Ingen av dem kan anses mer trovärdig än den andre. J.B. har inte kunnat lämna närmare uppgifter om vad som sades i samband med avtalsslutet, dock att det enligt hennes minnesbild inte fördes något resonemang om vad som skulle gälla vid en vidareförsäljning av hästen.

Avtalets ordalydelse ger inte någon klar ledning i frågan om P.A:s skyldighet att även efter en försäljning utge ersättning för intjänade prispengar. För detta skulle möjligen tala att avtalet inte föreskriver att ersättningsskyldigheten upphör vid en försäljning. Å andra sidan kan likaväl motsatsen hävdas, vilket också ter sig logiskt med hänsyn till att en försäljning skulle kunna innebära ett avhändande av kontrollen av vad som sker med hästen. Sammantaget finner tingsrätten att avtalet är oklart i det aktuella avseendet. Vid tvekan om innebörden av en avtalsbestämmelse gäller enligt rättspraxis att bestämmelsen ska tolkas till nackdel för den part som formulerat den (se t.ex. HD:s avgörande i NJA 1950 s. 86). Oklarheten drabbar därmed den som haft störst möjlighet att avvärja den. Avtalet har formulerats av K.B. som företrädare för Promotion KB. Den oklarhet som avtalet innehåller bör således drabba honom. På grund av det anförda finner tingsrätten att avtalet bör tolkas på så sätt att skyldigheten att utge ersättning för intjänade prispengar upphör vid en försäljning av hästen. Käromålet ska ogillas.

Domslut

Domslut

Käromålet ogillas

Svea hovrätt

K.B. överklagade i Svea hovrätt.

Domskäl

Hovrätten (hovrättslagmannen Anders Eka, hovrättsrådet Maria Wetterstrand Hagström, referent, och tf. hovrättsassessorn Frida Kylberg) anförde i beslut den 8 september 2009:

Det överklagade avgörandet får prövas av hovrätten bara om hovrätten har meddelat prövningstillstånd.

Prövningstillstånd får meddelas endast

- om det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till,

- om det inte utan att prövningstillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till,

- om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre domstol, eller

- om det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

Hovrätten har gått igenom utredningen i målet och kommit fram till att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd i detta fall.

Hovrätten meddelar inte prövningstillstånd. Tingsrättens avgörande står därför fast.

Högsta domstolen

K.B. överklagade och yrkade att HD skulle meddela tillstånd till målets prövning i hovrätten.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Domskäl

HD (justitieråden Marianne Lundius, Kerstin Calissendorff, referent, Lena Moore, Göran Lambertz och Johnny Herre) meddelade den 1 juli 2010 följande beslut:

Skäl

1.

Promotion KB, företrätt av K.B., sålde den 27 maj 2002 en häst till P.A. för 100 000 kr jämte mervärdesskatt. Enligt det överlåtelseavtal som upprättades för hand i K.B:s kök skulle P.A. dessutom utge 15 procent av ”alla intäkter som Ramses B inbringar. Som prispengar, försäljning av hästen samt avelsintäkter”.

2.

Sedan P.A. strax efter förvärvet sålt hästen vidare till ett närstående bolag uppkom tvist i frågan om tilläggsköpeskillingen skulle beräknas även på intäkter i tiden efter vidareförsäljningen. K.B., som har övertagit fordringen från Promotion KB, stämde P.A. med yrkande att denne skulle förpliktas utge 15 180 kr jämte ränta. Beloppet avsåg 15 procent av tävlingsintäkter som uppkommit efter dennes vidareöverlåtelse av hästen.

3.

Tingsrätten anförde i sina domskäl att avtalet var oklart i det aktuella avseendet och att enligt rättspraxis innebörden av en avtalsbestämmelse i sådana fall ska tolkas till nackdel för den part som har formulerat den. Eftersom K.B. som företrädare för Promotion KB hade formulerat avtalet skulle oklarheten drabba honom, och käromålet ogillades därför.

4.

K.B. överklagade domen. Hovrätten har inte beviljat prövningstillstånd.

5.

Frågan hur ett avtal ska tolkas är inte okomplicerad och gränsen mellan avtalstolkning och utfyllnad av avtal är delvis diffus. En vald avtalstolkningsmetod kan inverka på domstolens redovisning och bedömning av i målet åberopade omständigheter och därmed på utgången i målet.

6.

Tillämpningsområdet för den av tingsrätten använda oklarhetsregeln anses generellt vara begränsat (se bl.a. Jan Ramberg och Christina Ramberg, Allmän avtalsrätt, 8 uppl. 2010, s. 170 ff. och Axel Adlercreutz och Lars Gorton, Avtalsrätt II, 6 uppl. 2010, s. 111). Det finns i förevarande fall - där den avtalade skyldigheten i sig varit klar men den uppkomna situationen åtminstone inte uttryckligen reglerats - anledning att sätta i fråga om förutsättningar för en tillämpning av oklarhetsregeln förelegat. Tingsrättens avgörande framstår mot denna bakgrund som svårbedömt; det går sålunda inte att med tillräcklig tillförlitlighet bedöma riktigheten av det slut tingsrätten har kommit till utan en fullständig rättegång i hovrätten. Tillstånd till målets prövning i hovrätten ska därför meddelas med stöd av 49 kap. 14 § 2 RB.

Domslut

HD:s avgörande

Med ändring av hovrättens beslut meddelar HD tillstånd till målets prövning i hovrätten.

HD:s beslut meddelat: den 1 juli 2010.

Mål nr: Ö 4225-09.

Lagrum: 49 kap. 14 § RB.