NJA 2012 s. 905

Tolkersättning. Ersättning för ett kortare tolkuppdrag när uppdraget återkallas med kort varsel (I) och när uppdraget återkallas först sedan uppdraget skulle ha slutförts (II).

I

Borås tingsrätt

Borås tingsrätt beslutade på förmiddagen den 21 januari 2010 att ställa in ett sammanträde som var planerat att äga rum den 22 januari 2010 kl. 10.00-12.00. Den beställda tolken avbokades hos Tolkcentralen, Göteborg, samma dag kl. 13.15.

Tolken H.L. yrkade ersättning för 2 timmars tolktid och 2 timmars spilltid med sammanlagt 1 833 kr 75 öre inklusive mervärdesskatt. Till stöd för detta åberopade han i huvudsak följande. Sedan december då förhandlingen sattes ut och tolkuppdraget bokades har han blockerat andra uppdrag från den utsatta tiden. Förhandlingen blev avbokad dagen innan och eftersom han befann sig på uppdrag i länsrätten i Göteborg mellan kl. 13.00-18.30 denna dag tog han inte del av beskedet om den inställda förhandlingen förrän kl. 19.00. Han har inte erhållit något ersättningsuppdrag från Borås tingsrätt eller från tolkcentralen.

Tingsrätten (rådmannen Karin Torle) meddelade den 5 februari 2010 följande

Beslut.

Av NJA 1984 s. 334 följer att ersättning för ett tolkuppdrag som återkallas som regel bör utgå endast om tolken har gått miste om en inkomst som denne annars skulle ha kunnat erhålla.

Tingsrätten godtar H.L:s påstående om att han på grund av tolkuppdraget i tingsrätten gått miste om arbetsförtjänst. Med hänsyn till att han mindre än 24 timmar före det planerade sammanträdets början fick besked om att det hade ställts in, torde han inte ha kunnat använda den reserverade tiden för något annat ersättningsgillt uppdrag. Han bör därför ha rätt till ersättning. Eftersom han inte förebringat någon utredning om vilken förtjänst han gått miste om bör ersättningen skäligen bestämmas enligt tolktaxans regler för tidsspillan.

I arvodesnivå II som är tillämplig i H.L:s fall, är ersättningsbeloppet för tidsspillan 281 kr. Den ersättningsgilla tiden bör bestämmas i enlighet med den planerade sammanträdestiden, dvs. två timmar. Ersättningen blir då 2 x 281 kr = 562 kr.

Tingsrätten tillerkänner H.L. ersättning av allmänna medel med 562 kr.

Hovrätten för Västra Sverige

H.L. överklagade i Hovrätten för Västra Sverige och yrkade ersättning i enlighet med sin begäran vid tingsrätten med 1 833 kr 75 öre, varav 903 kr för arvode, 564 kr för tidsspillan och 366 kr 75 öre för mervärdesskatt. I andra hand yrkade han ersättning motsvarande fem timmars tidsspillan inklusive mervärdesskatt, utgörande två timmars mistad tolktid och tre timmars beräknad spilltid. Om varken första eller andrahandsyrkandet skulle bifallas yrkade han ersättning motsvarande fyra timmars tidsspillan inklusive mervärdesskatt, utgörande två timmars mistad tolktid och två timmars beräknad restid.

Hovrätten (hovrättslagmannen Ann-Christine Persson, hovrättsrådet Christer Ranch och hovrättsassessorn Hanna Borén) anförde i beslut den 22 april 2010:

Till stöd för sitt överklagande har H.L., utöver det som tingsrätten har antecknat, anfört i huvudsak följande. Han blev bokad på aktuellt uppdrag i slutet av november 2009. Tolkcentralen i Göteborg planerade därför inte in några andra uppdrag för honom dagen för aktuellt uppdrag och dessutom meddelade han andra tolkförmedlingar som han arbetar för att han inte var tillgänglig nämnda dag. - Det tar minst en timme att köra bil från hans bostad till Borås, vilket gör att han som brukligt räknade med att en enkelresa skulle ta en och en halv timme. Dessutom kan tilläggas att han förberett målet genom att studera handlingar som skickats till honom. - Tingsrättens beslut att betala ut ersättning utan påslag för mervärdesskatt är inte rimligt.

I 5 kap. 8 § RB föreskrivs att en tolk har rätt till skälig ersättning för arbete, tidsspillan och utlägg som uppdraget krävt och att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer fastställer taxa som ska tillämpas vid bestämmande av ersättning. Enligt förordning (1979:291) om tolktaxa ska ersättning till tolk vid bl.a. allmän domstol betalas enligt taxa som fastställs av Domstolsverket.

I rättsfallen NJA 1984 s. 334 I och II har HD behandlat frågan om hur ersättning till domstolstolk ska bestämmas för det fallet att tolkuppdraget har återkallats (I) eller tagit kortare tid i anspråk än som ursprungligen avsetts (II). Dessa avgöranden tillkom vid en tid då användningen av tolkar hade en avsevärt mindre omfattning än idag. Det kan enligt hovrättens mening diskuteras om inte rättstillämpningen i dessa frågor på många domstolar har utvecklats på sådant sätt att avgörandena delvis framstår som föråldrade.

I de ovan nämnda rättsfallen anlade HD kontraktsrättsliga principer på förhållandet mellan en domstol och tolken samt uttalade att det i princip fick utredas vilken skada som uppstått så att tolken ersattes för det inkomstbortfall han eller hon drabbades av. Mot bakgrund av HD:s vidare uttalanden måste den slutsatsen dras att en viss utredningsskyldighet ansågs åvila tolken rörande inkomstbortfallet och att denne skulle göra sannolikt vilka uppdrag han eller hon avstått ifrån. Om sådan utredning inte förebringas menade HD att ersättning ska utgå enligt tolktaxans regler om tidsspillan.

Det ska i sammanhanget dock beaktas att den då aktuelle tolken fick beskedet om återkallelse av tolkuppdraget i - med nutida mått mätt - förhållandevis god tid.

Mot bakgrund av den utveckling som skett av behovet av tolkning finns anledning att ifrågasätta vilken utredningsskyldighet som i återkallelsesituationer ska åläggas en tolk. Det ska särskilt beaktas att många tolkuppdrag till domstol kommer till stånd via en tolkförmedling. Därför uppstår enligt hovrättens mening en förhållandevis besvärlig situation för en tolk med att säkra bevisning om vilken alternativ inkomst hon eller han avstått ifrån för att kunna fullfölja det uppdrag som sedan återkallas eller görs kortare än ursprungligen avtalat. Någon lista över vilka tolkuppdrag som hos tolkförmedlingen avböjs för en viss tolk pga. att denne redan är bokad torde inte föras. Det är inte heller rimligt att kräva att en tolk, vars uppdrag återkallas eller förkortas, ska göra sannolikt om han eller hon skulle ha kunnat tolka hos exempelvis polis eller hos sjukvård eller privat uppdragsgivare som inte är bunden av taxor. Beräkningen av en tänkt alternativ intäkt framstår alltså som omotiverat omständlig. Frågan är om det inte istället måste uppställas regler som är rimliga och förhållandevis enkla att tillämpa. En sådan regel skulle kunna vara att en tolk som med kort varsel får ett uppdrag återkallat eller förkortat tillerkänns den ersättning för arbete och tidsspillan som han eller hon skulle ha fått om tolkuppdraget genomförts. Ett sådant synsätt står i samklang med ett sådant kontraktsrättsligt synsätt som HD lagt på situationen (jfr domstolens beslut den 6 april 2010 i mål Ö 491808 rörande ersättning till offentlig försvarare m.fl.) och torde inte medföra en beaktansvärd kostnadsökning för staten.

H.L. har uppgett att han på kvällen den 21 januari 2010 fick del av beskedet att förhandlingen kl. 10.00 påföljande dag i Borås tingsrätt var inställd. Denna uppgift ska godtas. Åtminstone när en tolk avbokas så kort tid före förhandlingen - och således endast i undantagsfall kan få ett motsvarande uppdrag - bör enligt hovrättens mening ersättning utgå med det som H.L. skulle ha erhållit om han hade stått till tingsrättens förfogande enligt avtalet. Hans tolkuppdrag avsåg tolkning under två timmar och arvodet för detta hade uppgått till 903 kr. Han har vidare uppgett att han yrkar ersättning för två timmars restid men att den verkliga restiden är mellan 2½ och 3 timmar. Eftersom tidsspillan skulle ha ersatts till den del den överstiger 30 minuter bör H.L. i denna del ersättas med 562 kr. Mervärdeskatt ska utgå med 366 kr.

Skälig ersättning till H.L. är alltså 1 831 kr.

Hovrätten ändrar tingsrättens beslut på så sätt att hovrätten tillerkänner H.L. ersättning av allmänna medel med ytterligare 1 269 kr.

Högsta domstolen

Justitiekanslern överklagade och yrkade att HD med ändring av hovrättens beslut skulle fastställa tingsrättens beslut.

H.L. motsatte sig att hovrättens beslut ändrades.

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, justitiesekreteraren Eva Lärfars Persson, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut.

Skäl

Frågan i HD

Punkten 1 motsvarar punkterna 1-3 i HD:s beslut.

Rättsliga utgångspunkter

2. Enligt 5 kap. 8 § RB har en tolk rätt till skälig ersättning för arbete, tidsspillan och utlägg som uppdraget krävt. Enligt förordningen (1979:291) om tolktaxa utgår ersättning enligt taxa som fastställs av Domstolsverket. Vid tiden för det i målet aktuella uppdraget gällde Domstolsverkets föreskrifter om tolktaxa (DVFS 2009:8).

3. Gällande tolktaxa innehåller inte några regler om ersättning vid återkallat tolkuppdrag (jfr prop. 1978/79:132 s. 31). HD har emellertid i NJA 1984 s. 334 I och II konstaterat att en myndighet som anlitar en tolk kan enligt allmänna kontraktsrättsliga principer bli skyldig att utge ersättning om myndigheten avbeställer tolktjänsten eller tolkuppdraget avslutas tidigare än som avsetts och att det i princip får undersökas i varje särskilt fall vilken skada som har uppstått. Enligt 1984 års rättsfall bör som regel ersättning kunna utgå endast om uppdraget har medfört att tolken gått miste om en inkomst som han eller hon annars skulle ha kunnat erhålla och om så skulle vara fallet bör tolken, inom ramen för vad tolkuppdraget skulle ha ersatts med, i princip ha rätt till ersättning för inkomstbortfallet. För det fall tolken inte har förebringat någon utredning om vilken förtjänst han har gått miste om bör, enligt rättsfallet, ersättningen skäligen bestämmas enligt tolktaxans regler för tidsspillan. Slutligen framgår att hänsyn också bör tas till i vad mån tolken haft möjlighet att på något sätt kompensera sig för inkomstförlusten.

4. Sedan 1984 års rättsfall har behovet av tolkar ökat betydligt och utvecklingen gått åt att många av tolkarna får sina uppdrag via tolkförmedling. Detta har i sin tur fört med sig att en tolk i mindre utsträckning än tidigare har möjlighet att förebringa utredning om vad tolken gått miste om i inkomst som han eller hon annars skulle ha kunnat erhålla.

5. I de fall då avbeställning av tolkuppdraget sker nära inpå att uppdraget är avsett att utföras torde förutsättningarna att erhålla annat uppdrag vara begränsade för tolken. I vart fall i sådana situationer förefaller det vara en rimlig avvägning att skälig ersättning utgår för den tid som tolken reserverat för det inbokade uppdraget, i form av inbokad tid för tolkning och eventuell restid, samt att ersättningen bestäms till vad som skulle ha utgått för sådan tid om uppdraget hade genomförts. Om annat inte följer av ingånget avtal avseende tolkuppdraget bör dock som riktmärke gälla att sådan ersättning bara kan aktualiseras om avbeställning sker mindre än tre dygn före den tid då det återkallade tolkuppdraget skulle ha utförts enligt bokningen. Hänsyn bör emellertid tas till om den lösgjorda tiden har kunnat användas till andra arbetsuppgifter av tolken. Om så är fallet ska sådan tid avräknas vid beräkning av ersättningen.

Bedömningen i detta fall

6. Tingsrätten avbokade H.L:s tolkuppdrag mindre än tre dygn före det att uppdraget skulle ha utförts, varför ersättning bör utgå för det återkallade tolkuppdraget.

7. Av utredningen framgår att H.L. reserverat tid för det aktuella tolkuppdraget med dels två timmar för utförande av den inbokade tolkningen, dels drygt två timmar för restid. Om tolkuppdraget hade genomförts enligt bokningen skulle alltså H.L., för vilken arvodesnivå II är tillämplig och som innehar F-skattsedel, ha tillerkänts ersättning för arbete med 903 kr, för tidsspillan - överstigande 30 minuter - med 562 kr och för mervärdesskatt med 366 kr 25 öre. I målet har inte framkommit att H.L. kunnat använda den lösgjorda tiden för andra arbetsuppgifter. Skälig ersättning för det återkallade tolkuppdraget uppgår således till sammanlagt 1 831 kr.

8. Hovrättens beslut att, utöver vad tingsrätten beslutat, tillerkänna H.L. ytterligare 1 269 kr ska således fastställas.

Beslut

HD fastställer hovrättens beslut.

HD (justitieråden Ella Nyström, Lena Moore, referent, Ingemar Persson, Svante O. Johansson och Lars Edlund) meddelade den 14 december 2012 följande beslut.

Skäl

1. H.L. var genom Tolkcentralen i Göteborg bokad att tolka vid tingsrättens sammanträde den 22 januari 2010 kl. 10.00-12.00. På förmiddagen den 21 januari 2010 beslutade tingsrätten att ställa in sammanträdet och H.L:s uppdrag avbokades hos tolkcentralen samma dag kl. 13.15. H.L. yrkade därefter ersättning för två timmars tolktid och två timmars spilltid med ett sammanlagt belopp om 1 833 kr 75 öre inklusive mervärdesskatt. Han gjorde gällande att han hade blockerat den utsatta tiden alltsedan tolkuppdraget hade bokats in, att han inte hade tagit del av beskedet om den inställda förhandlingen förrän kl. 19.00 den 21 januari 2010 samt att han inte hade erhållit något ersättningsuppdrag från vare sig tingsrätten eller tolkcentralen.

2. Tingsrätten fann att H.L. hade rätt till ersättning, men eftersom han inte hade förebringat någon utredning om vilken förtjänst han gått miste om bestämdes skälig ersättning enligt tolktaxans regler för tidsspillan avseende två timmar med totalt 562 kr. Sedan H.L. överklagat beslutet har hovrätten tillerkänt honom ersättning motsvarande vad han skulle ha erhållit om han hade stått till tingsrättens förfogande enligt avtalet, omfattande två timmars arbete, två timmars tidsspillan och mervärdesskatt, totalt 1 831 kr.

3. Frågan i HD är hur ersättning till en tolk vars uppdrag avbeställs med kort varsel ska bestämmas.

4. Enligt 5 kap. 8 § RB har en tolk rätt till skälig ersättning för arbete, tidsspillan och utlägg som uppdraget krävt. Enligt förordningen (1979:291) om tolktaxa utgår ersättning enligt taxa som fastställs av Domstolsverket. Vid tiden för det i målet aktuella uppdraget gällde Domstolsverkets föreskrifter om tolktaxa (DVFS 2009:8). Tolktaxan innehåller inte några regler om ersättning vid avbeställt tolkuppdrag. Domstolsverket har som skäl för detta angett att en taxereglering inte är lämplig, eftersom omständigheterna i hög grad kan skifta från fall till fall. Enligt verket bör dock presumtionen vara att tolken tillerkänns skälig ersättning. (Prop. 1978/79:132 s. 31.)

5. HD har i rättsfallen NJA 1984 s. 334 I och II uttalat att en myndighet som anlitar en tolk kan bli skyldig att enligt allmänna kontraktsrättsliga principer utge ersättning om myndigheten avbeställer tolktjänsten, eller tolkuppdraget avslutas tidigare än som bokats, och att det i princip får undersökas i varje särskilt fall vilken skada som har uppstått. I rättsfallen gav HD anvisningar för denna prövning, som sammanfattningsvis innebär att tolken har att lägga fram utredning om att han eller hon inte kunnat skaffa något annat uppdrag som ersättning för det avbeställda uppdraget eller, när tolkuppdraget avslutas tidigare än vad som bokats, inte kunnat utnyttja den reserverade tiden för något annat ersättningsgillt arbete. Vidare ska tolken lägga fram utredning om att han eller hon genom att åta sig tolkuppdraget gått miste om inkomst och hur stor denna inkomst var. Om storleken på inkomstbortfallet inte kan visas ska ersättningen skäligen bestämmas enligt tolktaxans regler för tidsspillan.

6. Sedan 1984 års rättsfall har antalet tolkuppdrag ökat betydligt. Det är också väl känt att antalet inställda förhandlingar, och därmed avbokade tolkuppdrag, har ökat sedan dess. Vidare är många av tolkarna numera anslutna till en eller flera tolkförmedlingar som förser dem med uppdrag, vilket i sin tur försvårar möjligheten att säkra bevisning om vilken inkomst tolken skulle kunnat få om inte domstolen hade beställt tolktjänsten. Denna utveckling motiverar en enklare ordning för ersättningens bestämmande när tolkuppdrag avbeställs. Det gäller särskilt för kortare tolkuppdrag som avbeställs med kort, eller inget, varsel. För sådana avbeställningar vore en taxereglering den mest naturliga och ändamålsenliga ordningen; en sådan är förutsebar och enkel att tillämpa för såväl tolken som domstolen genom att ingen utredning behöver läggas fram och värderas i det enskilda fallet.

7. I avsaknad av en sådan taxereglering bör, om inte annat följer av t.ex. ett ramavtal, ersättningen för kortare tolkuppdrag som avbeställs med kort eller inget varsel - varmed här förstås tolkningsuppdrag under högst någon dag eller två som avbeställs med mindre än 48 timmars varsel - bestämmas på ett taxeliknande sätt som utgår från att tolken inte har kunnat utnyttja den reserverade tiden för annat ersättningsgillt arbete. Ersättning ska då utgå för arbete och tidsspillan som om uppdraget hade genomförts enligt bokningen.

8. Tingsrätten avbokade H.L:s tolkuppdrag mindre än ett dygn innan uppdraget skulle ha påbörjats. Ersättning ska alltså utgå för tolkuppdraget. H.L. hade reserverat tid för tolkuppdraget med dels två timmar för tolkningen, dels drygt två timmar för restid. Om tolkuppdraget hade genomförts enligt bokningen skulle alltså H.L., för vilken arvodesnivå II är tillämplig och som innehar F-skattsedel, ha tillerkänts ersättning för arbete med 903 kr, för tidsspillan - överstigande 30 minuter - med 562 kr och för mervärdesskatt med 366 kr 25 öre, sammanlagt 1 831 kr.

9. Hovrättens beslut ska således fastställas.

HD:s avgörande

HD fastställer hovrättens beslut.

II

Göteborgs tingsrätt

Tolken R.J.S. fick i uppdrag av Göteborgs tingsrätt att via telefon tolka vid en häktningsförhandling som skulle äga rum söndagen den 20 december 2009 kl. 12:30-13:00. Kl. 13:00 ringde en person från tingsrätten till henne och underrättade henne om att hon inte behövde utföra någon tolkning. Enligt anteckning på tingsrättens dagboksblad begärde hon då ersättning för en timmes arbete.

Tingsrätten antecknade därefter i dagboken: ”BESLUT: R.S. tillerkänns ersättning av allmänna medel med 391 kr avseende 1 timmas tidsspillan.”

Hovrätten för Västra Sverige

R.J.S. överklagade i Hovrätten för Västra Sverige och yrkade att hon skulle tillerkännas ersättning motsvarande två timmars arbete.

Justitiekanslern bestred ändringsyrkandet.

Hovrätten (hovrättslagmannen Ann-Christine Persson, hovrättsrådet Christer Ranch och hovrättsassessorn Hanna Borén) anförde i beslut den 22 april 2010:

R.J.S. har som grund för sitt överklagande anfört i huvudsak följande. Till följd av tolkuppdraget från tingsrätten satt hon aktuell dag redo vid sin telefon från kl. 12:30. När hon kl. 13:00 fick besked om avbeställningen begärde hon ersättning för en timmes arbete samt helgpåslag, vilket enligt då gällande tolktaxa (DVFS 2008:8) motsvarar ersättning för två timmars arbete.

- - -.

I 5 kap. 8 § RB föreskrivs att en tolk har rätt till skälig ersättning för arbete, tidsspillan och utlägg som uppdraget krävt och att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer fastställer taxa som ska tillämpas vid bestämmande av ersättning. Enligt förordning (1979:291) om tolktaxa ska ersättning till tolk vid bl.a. allmän domstol betalas enligt taxa som fastställs av Domstolsverket.

I rättsfallen NJA 1984 s. 334 I och II har HD behandlat frågan om hur ersättning till domstolstolk ska bestämmas för det fallet att tolkuppdraget har återkallats (I) eller tagit kortare tid i anspråk än som ursprungligen avsetts (II). Dessa avgöranden tillkom vid en tid då användningen av tolkar hade en avsevärt mindre omfattning än idag. Det kan enligt hovrättens mening diskuteras om inte rättstillämpningen i dessa frågor på många domstolar har utvecklats på sådant sätt att avgörandena delvis framstår som föråldrade. Föreliggande fall skiljer sig dessutom från situationerna i rättsfallen eftersom R.J.S. först sedan tiden för hennes uppdrag löpt ut per telefon fått besked från tingsrätten om att hon inte behövde utföra någon tolkning.

Vid tiden för det i målet aktuella tolkuppdraget gällde Domstolsverkets föreskrifter om tolktaxa (DVFS 2008:8). I föreskrifternas 3 § föreskrivs att arvode alltid ska utgå med ett belopp som motsvarar minst en timmes arvodesgrundande tid. Vidare anges i paragrafens andra stycke att vid tolkning vid häktningsförhandling som äger rum på lördag, söndag eller annan allmän helgdag ska arvode utgå med belopp motsvarande minst två timmars arvodesgrundande tid. I 6 § föreskrivs att som arvodesgrundande tid räknas den sammanhängande tid under en och samma dag som tolken står till myndighetens förfogande. I samma paragraf sägs vidare att tiden räknas från den tidpunkt till vilken tolken är kallad och har infunnit sig.

Eftersom R.J.S. stått till tingsrättens förfogande för att tolka från kl. 12:30 fram till det att hon fick återbud kl. 13:00 är hon berättigad att få ersättning för arbete. Den ovan nämnda regeln i 3 § i Domstolsverkets föreskrifter gör att R.J.S. som skälig ersättning bör tillerkännas arvode motsvarande två timmars arvodesgrundande tid, dvs. 665 kr.

Med ändring av tingsrättens beslut tillerkänner hovrätten R.J.S. ersättning av allmänna medel med 665 kr för arvode.

Högsta domstolen

Justitiekanslern överklagade och yrkade att HD med ändring av hovrättens beslut skulle fastställa tingsrättens beslut.

R.J.S. bereddes tillfälle att yttra sig över Justitiekanslerns överklagande men hörde inte av sig.

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden (samma som under I) föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut.

Skäl

Frågan i HD

Punkten 1 motsvarar punkterna 1-3 i HD:s beslut.

Rättsliga utgångspunkter

2-5. Se under I punkterna 2-5.

Bedömningen i detta fall

6. Tingsrätten avbokade R.J.S:s tolkuppdrag i samma stund som uppdraget enligt bokningen skulle ha slutförts. Avbokningen har således skett mindre än tre dygn före det att uppdraget skulle ha utförts, varför ersättning bör utgå för det återkallade uppdraget.

7. Av utredningen framgår att R.J.S. har stått till tingsrättens förfogande under den tid som tolkuppdraget skulle ha utförts och fram till dess hon mottog avbokningen. Om tolkuppdraget hade genomförts enligt bokningen skulle R.J.S., för vilken arvodesnivå II är tillämplig och som inte innehar F-skattsedel, ha tillerkänts ersättning för två timmars arbete med 665 kr då det av 3 § i Domstolsverkets då gällande föreskrifter om tolktaxa framgår att arvode ska utgå med belopp motsvarande minst två timmars arvodesgrundande tid vid tolkning vid häktningsförhandling som äger rum på bl.a. en söndag. Skälig ersättning för det återkallade tolkuppdraget uppgår således till detta belopp.

8. Mot bakgrund av det anförda ska hovrättens beslut fastställas.

Beslut

HD fastställer hovrättens beslut.

HD (samma ledamöter som under I) meddelade den 14 december 2012 följande beslut.

Skäl

1. R.J.S. fick i uppdrag av tingsrätten att tolka per telefon vid en häktningsförhandling söndagen den 20 december 2009 kl. 12.30-13.00. Samma dag kl. 13.00 underrättades hon av tingsrätten om att hon inte behövde utföra någon tolkning vid förhandlingen. Enligt tingsrättens anteckning i dagboken begärde R.J.S. ersättning för en timmes arbete. Tingsrätten tillerkände R.J.S. ersättning för en timmes tidsspillan. R.J.S. överklagade beslutet och yrkade att hon skulle tillerkännas ersättning motsvarande två timmars arbete. Hon gjorde gällande att hon till följd av tolkuppdraget satt redo vid telefonen aktuell dag från kl. 12.30 och att hon i samband med tingsrättens avbeställning kl. 13.00 begärde ersättning för en timmes arbete och helgpåslag, vilket enligt dåvarande tolktaxa motsvarade två timmars arbete.

2. Hovrätten har tillerkänt R.J.S. skälig ersättning motsvarande vad hon skulle ha erhållit om tolkuppdraget hade genomförts enligt bokningen, omfattande två timmars arbete med totalt 665 kr.

3. Frågan i HD är hur ersättning till en tolk vars uppdrag avbeställs utan varsel ska bestämmas.

4-7. Se under I punkterna 4-7.

8. Tingsrätten avbokade R.J.S:s tolkuppdrag i samma stund som uppdraget enligt bokningen skulle ha slutförts. Ersättning ska alltså utgå för uppdraget. För R.J.S. är arvodesnivå II tillämplig och hon innehar inte F-skattsedel. Enligt 3 § i Domstolsverkets då gällande föreskrifter om tolktaxa ska arvode utgå med belopp motsvarande minst två timmars arvodesgrundande tid vid tolkning vid häktningsförhandling som äger rum på en söndag. Om tolkuppdraget hade genomförts enligt bokningen skulle R.J.S. alltså ha tillerkänts ersättning för två timmars arbete med 665 kr.

9. Hovrättens beslut ska således fastställas.

HD:s avgörande

HD fastställer hovrättens beslut.

HD:s beslut meddelade: den 14 december 2012.

Mål nr: Ö 2421-10 (I) och Ö 2424-10 (II).

Lagrum: 5 kap. 8 § RB.

Rättsfall: NJA 1984 s. 334 I och II.