NJA 2013 s. 829

Prövningstillstånd krävs inte för att undanröja påföljd och avgift enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond när den tilltalade har avlidit under den tid som målet handlades i Högsta domstolen.

Svea hovrätt dömde den 15 maj 2013 J.K. för rån, stöld, vapenbrott, brott mot knivlagen och narkotikabrott till fängelse 3 år och ålade honom att betala en avgift på 500 kr enligt lagen om brottsofferfond samt att betala skadestånd till målsägande.

Högsta domstolen

J.K. överklagade hovrättens dom och yrkade ogillande av åtalet för rån och därtill anknutna skadeståndsyrkanden.

Sedan det upplysts att J.K. avlidit föredrogs målet i fråga om undanröjande av påföljd och avgift enligt lagen om brottsofferfond samt i fråga om prövningstillstånd.

Domskäl

HD (justitieråden Stefan Lindskog, Ann-Christine Lindeblad, Agneta Bäcklund, referent, Ingemar Persson och Svante O. Johansson) meddelade den 9 oktober 2013 följande beslut:

Skäl

J.K. har yrkat att åtalet för rån ska ogillas och som en följd av detta att R.E:s och R.H:s skadeståndsyrkanden ska lämnas utan bifall. Han har vidare yrkat att straffet under alla förhållanden ska sättas ned. J.K. avled den 16 juni 2013.

Te.K., Ja.K., To.K. och S.K. har som efterlevande till J.K. tagit över hans talan såvitt avser frågan om han har begått den påstådda gärningen.

Eftersom J.K. har avlidit under målets handläggning i HD ska påföljden undanröjas. Också förpliktelsen att betala en avgift enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond ska undanröjas. (Jfr NJA 2012 s. 521). För detta krävs inte prövningstillstånd (jfr NJA 1956 s. 212).

För att HD ska pröva den talan som förs av de efterlevande till J.K. krävs prövningstillstånd. Prövningstillstånd får meddelas om det är viktigt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av HD. Därutöver får prövningstillstånd meddelas i undantagsfall, nämligen när det finns synnerliga skäl för en prövning i HD.

Det finns inte skäl att meddela prövningstillstånd rörande målet i övrigt.

Beslut

HD undanröjer den bestämda påföljden och skyldigheten att betala en avgift enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

HD meddelar inte prövningstillstånd rörande målet i övrigt. Hovrättens avgörande står därmed fast i dessa delar.

HD:s beslut meddelat: den 9 oktober 2013.

Mål nr: B 2710-13.

Lagrum: 54 kap. 9 § RB.

Rättsfall: NJA 1956 s. 212 och NJA 2012 s. 521.