NJA 2016 s. 262

Prövningstillstånd i Högsta domstolen har med stöd av 54 kap. 10 § andra stycket rättegångsbalken meddelats i ett mål där överklagandet skedde efter det att prövningstillstånd (prejudikatdispens) hade meddelats i huvudmålet men innan det målet avgjordes.

Solna tingsrätt (ordförande chefsrådmannen Björn Skånsberg) dömde den 30 september 2015 A.H.A.A. enligt 3 kap. 1 § BrB för mord till fängelse 12 år.

Svea hovrätt

Såväl åklagaren som A.H.A.A. överklagade i Svea hovrätt.

Hovrätten (f.d. hovrättspresidenten Gunnel Wennberg, hovrättsrådet Birgitta Trägårdh, tf. hovrättsassessorn Eric Åmell, referent, och två nämndemän) fann i dom den 27 november 2015 A.H.A.A. skyldig till mord. Med hänvisning till den ändring i 3 kap. 1 § BrB som hade trätt i kraft den 1 juli 2014 anförde hovrätten att straffvärdet för mord härefter som utgångspunkt borde vara fängelse 16 år. Eftersom det i målet varken fanns några försvårande eller förmildrande omständigheter som motiverade avsteg från denna utgångspunkt ändrade hovrätten tingsrättens dom på så sätt att påföljden för A.H.A.A. bestämdes till fängelse 16 år.

Högsta domstolen

A.H.A.A. överklagade hovrättens dom.

Vid föredragning av målet beslöts att frågan om prövningstillstånd skulle föredras för fem ledamöter.

Målet föredrogs den 19 april 2015.

HD (justitieråden Ann-Christine Lindeblad, Göran Lambertz, Martin Borgeke, referent, Dag Mattsson och Stefan Johansson) fattade följande beslut.

Skäl

För att HD ska pröva ett överklagande av detta slag krävs prövningstillstånd.

Enligt 54 kap. 10 § första stycket RB får prövningstillstånd meddelas om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av HD. Därutöver får prövningstillstånd meddelas i undantagsfall, nämligen när det finns synnerliga skäl för en prövning i HD.

Det har inte kommit fram något skäl att meddela prövningstillstånd i målet med stöd av dessa bestämmelser.

Enligt 54 kap. 10 § andra stycket får prövningstillstånd emellertid meddelas också i en annan situation. Om prövningstillstånd fordras i två eller flera likartade mål och HD anser att det enligt 10 § första stycket finns skäl att meddela sådant tillstånd i något eller några av dem, får prövningstillstånd meddelas även i övriga mål. Bestämmelsen motiveras av att starka rättviseskäl talar för att det bör vara möjligt att, om HD:s prövning av det eller de mål som har fått prövningstillstånd leder till ändring av hovrättens dom, åstadkomma motsvarande ändring av utgången i de övriga målen.

HD har brukat tillämpa 54 kap. 10 § andra stycket så, att det är en förutsättning för prövningstillstånd att överklagandet har skett innan domstolen har meddelat dom i det eller de mål i vilka det först meddelades prövningstillstånd. Däremot har domstolen ansett att det inte krävs att överklagandet har skett innan beslutet om prövningstillstånd meddelades i det eller de målen. Det saknas skäl att avvika från denna praxis.

Överklagandet i det nu aktuella målet gjordes i december 2015. Då hade HD redan meddelat prövningstillstånd i mål B 4653-15, som gällde påföljd för mord. Dom i det målet meddelades den 3 februari 2016. Med hänsyn till utgången av mål B 4653-15 bör prövningstillstånd meddelas med stöd av 54 kap. 10 § andra stycket RB. Prövningstillståndet ska begränsas till frågan om påföljd.

Beslut

Med utgångspunkt i vad hovrätten har funnit styrkt beträffande gärningen meddelar HD prövningstillstånd i fråga om påföljd.

HD:s beslut meddelat: den 19 april 2016.

Mål nr: B 6278-15.

Lagrum: 54 kap. 10 § RB.