NJA 2017 not 9

Överklagande av S.B. angående uteslutning ur Sveriges advokatsamfund.

Den 25 :e. 9 . (Ö 671-17) Överklagande av S.B. angående uteslutning ur Sveriges advokatsamfund.

Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd beslutade den 19 januari 2017 att utesluta S.B. ur samfundet.

S.B. yrkade att HD skulle upphäva beslutet att utesluta honom ur samfundet och i stället meddela honom varning, eventuellt i förening med straffavgift.

Disciplinnämnden motsatte sig att beslutet ändrades. Om beslutet skulle upphävas yrkade nämnden att S.B. i stället skulle meddelas varning med högsta straffavgift, 50 000 kr.

Disciplinnämnden gjorde som skäl för uteslutning gällande i första hand att S.B. i sin verksamhet uppsåtligen hade gjort orätt, i andra hand att han annars åsidosatt sina plikter som advokat och att omständigheterna var synnerligen försvårande (8 kap. 7 § 1 respektive 2 st. RB).

HD: Skäl

Anmälan till disciplinnämnden

1.

I en anmälan till Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd riktade K.R. kritik mot S.B. och anförde bl.a. följande. Under år 2015 överförde K.R. sammanlagt närmare sju miljoner kr till L.A. Överföringarna, som avsåg investeringar i en mobilapplikation och lån till L.A., skedde i anslutning till att S.B. såsom ombud för L.A. utfärdade vissa handlingar.

2.

En av handlingarna ställd till K.R. och undertecknad av S.B. den 1 september 2015 hade följande lydelse. Härmed bekräftas att det kommer att utbetalas 40 miljoner kronor inom 24 timmar till ditt konto i Swedbank om betalning med 1 miljon kronor görs omgående till det konto som L.A. anvisar. En annan handling undertecknad av S.B. den 9 september 2015 hade följande lydelse. Härmed bekräftas att i sådant fall att K.R. inbetalar 650 000 kronor på konto - - -. tillhörigt RJAB, kommer 65.000.000 kr att utbetalas idag till K.R:s konto tillhörigt Rochla Bygg AB enligt instruktioner från vår klient.

3.

K.R. angav vidare att S.B. hade upprättat i vart fall fyra borgensförbindelser som rörde mellanhavanden mellan honom och L.A. Enligt dessa handlingar, som undertecknats av L.A., gick L.A. i borgen för vissa angivna skulder till K.R. att betalas vid angivna tidpunkter. Det framgick dock inte av handlingarna vem som var gäldenär. Borgensförbindelserna avsåg bl.a. lån till L.A., varför innebörden var att L.A. gick i borgen för egna skulder.

4.

De i handlingarna angivna tidpunkterna för betalning till K.R. hade enligt anmälan passerat utan att betalning hade skett.

S.B:s uppgifter vid disciplinnämnden

5.

S.B. anförde bl.a. följande. L.A. är sedan många år hans klient. Under sommaren 2015 förhandlade L.A. för Reclaim Justice AB:s räkning om att bolaget skulle köpa en mobilapplikation som skulle säljas vidare till Google för ett mycket högt belopp. K.R. skulle själv eller via sitt bolag lämna lån för finansiering av köpet. L.A. skulle personligen gå i borgen för lånen. När S.B. upprättade borgensförbindelserna visste han inte om Reclaim Justice eller L.A:s eget bolag skulle vara låntagare. Uppgift om gäldenär utelämnades därför i borgensförbindelserna.

6.

Innan S.B. skickade handlingen den 1 september 2015 till K.R. hade han för kännedom fått en kopia av ett mejl från dr. jur. P.W. i Schweiz. I brevet bekräftade P.W. att ett belopp om 40 miljoner kr skulle betalas till K.R. om denne inom 24 timmar betalade 200 000 euro till ett av L.A. anvisat konto. S.B. ringde samma dag till P.W. och fick mejlet bekräftat. Det belopp som skulle betalas till L.A. ändrades sedan av denne till 1 miljon kr. Handlingen den 9 september 2015 skulle enligt de besked han fick ersätta den tidigare handlingen. Innan den nya handlingen upprättades hade han fått ett mejl från P.W. med motsvarande innehåll. Det mejlet har tyvärr förkommit. Tanken var att handlingarnas innehåll skulle inflyta i ett avtal mellan K.R., eller dennes bolag, och Reclaim Justice om inköp av mobilapplikationen. K.R. har till fullo fått betalt för sina fordringar på L.A. i samband med att K.R. har köpt en fastighet av L.A.

K.R:s uppgift vid disciplinnämnden

7.

K.R. uppgav vid disciplinnämnden att någon person vid namn P.W. inte kunnat återfinnas på den i mejlet uppgivna adressen.

Disciplinnämndens beslut

8.

Disciplinnämnden har beslutat att med stöd av 8 kap. 7 § 1 st. RB utesluta S.B. ur advokatsamfundet. När det gäller handlingarna som dagtecknats den 1 respektive 9 september 2015 har nämnden uttalat bl.a. att S.B. genom att på det sätt som skett upprätta och skicka handlingarna till K.R. måste anses uppsåtligen ha gjort orätt i sin verksamhet som advokat. Omständigheterna har inte ansetts mildrande. Nämnden har vidare funnit att S.B. har brustit i omsorg vid upprättandet av borgensförbindelserna och därigenom åsidosatt sina plikter som advokat.

Ärendet i HD

9.

S.B. har vid förhör i HD uppgett bl. a. följande. L.A. hade alltid varit ärlig vid deras kontakter. De aktuella handlingarna upprättades under brådska. Han medger att han brustit i omsorg vid upprättandet av borgensförbindelserna och därigenom åsidosatt sina plikter som advokat. När det gäller handlingarna den 1 respektive 9 september 2015 var K.R. fullt medveten om att de inte innebar några garantier. S.B. fick veta att en större summa pengar skulle betalas till hans klientmedelskonto för att fördelas vidare. Han kontrollerade att det fanns en bakomliggande affär. Det föreligger mildrande omständigheter genom att han själv har blivit förd bakom ljuset och eftersom K.R. inte har lidit någon skada.

10.

S.B. har som skriftlig bevisning åberopat bl.a. mejl från P.W. till L.A. respektive K.R.

HD:s bedömning

11.

Enligt 8 kap. 7 § 1 st. RB ska en advokat som i sin verksamhet uppsåtligen gör orätt eller annars förfar oredligt uteslutas ur advokatsamfundet. Är omständigheterna mildrande, får advokaten i stället tilldelas en varning.

12.

Handlingarna den 1 respektive 9 september 2015 har utfärdats av S.B. på begäran av hans klient, för att användas i klientens affärsverksamhet. S.B. har alltså utfärdat handlingarna i sin verksamhet som advokat.

13.

Till grund för att utfärda handlingarna hade S.B. bara knapphändiga uppgifter från sin klient samt telefonsamtal och mejl från en för S.B. tidigare okänd person. Särskilt mot bakgrund av transaktionernas omfattning, särpräglade villkor och i allt väsentligt oklara innebörd har detta varit långt ifrån tillräckligt som underlag för att han skulle kunna gå i god för genomförandet av transaktionerna.

14.

S.B. bekräftade trots detta att vissa utbetalningar skulle komma att ske, undertecknade med sitt namn och skickade handlingarna till K.R. Härigenom vilseleddes K.R. att tro att S.B. gick i god för att transaktionerna skulle komma att genomföras, något som S.B. måste ha insett. Transaktionerna avsåg mycket stora belopp och innebar att utbetalning skulle ske inom ett dygn. Det stod klart för honom att handlingarna, som han utfärdade i egenskap av advokat, var av betydelse för att K.R. skulle förmås att genomföra transaktionerna.

15.

Sammantaget är omständigheterna sådana att S.B. får anses uppsåtligen ha gjort orätt i sin verksamhet som advokat genom att utfärda handlingarna den 1 respektive 9 september 2015. Det förhållandet att han själv kan ha blivit lurad och att det är oklart om K.R. har lidit någon slutlig skada på grund av transaktionerna med L.A. innebär inte att omständigheterna kan anses mildrande. S.B. har dessutom, som disciplinnämnden funnit, åsidosatt sina plikter som advokat vid upprättandet av borgensförbindelserna.

16.

Disciplinnämndens beslut om uteslutning ska därför stå fast.

Avgörande. HD avslår överklagandet.