NJA 2018 not 22

Ansökan av Republiken Serbien om prövning enligt 18 § lagen (1957:668) om utlämning för brott.

Den 13 :e. 22 . (Ö 4382-18) Ansökan av Republiken Serbien om prövning enligt 18 § lagen (1957:668) om utlämning för brott.

Justitieministeriet i Serbien begärde att M.N., medborgare i Serbien, skulle utlämnas dit för verkställighet av ett fängelsestraff.

Enligt riksåklagaren fanns det hinder mot utlämning enligt 4 § 1 st. utlämningslagen. M.N. motsatte sig utlämning.

HD:s beslut. Skäl.

De åberopade domarna

1.

Justitieministeriet i Serbien har till stöd för sin framställning åberopat en dom meddelad den 17 april 2008 av Distriktsdomstolen i Belgrad och en dom meddelad den 25 november 2008 av Högsta domstolen i Belgrad. Genom distriktsdomstolens dom dömdes M.N. till fängelse i fyra år och tre månader för rån och olaga innehav av vapen och sprängämnen. Gärningen, som begicks den 23 april 2007, bestod i att M.N. tillsammans med tre andra personer rånade en bensinstation i Obrenovac i Serbien. Vapenbrottet avsåg innehav av ett automatvapen, tre tomma magasin och ljuddämpare.

2.

Av distriktsdomstolens dom framgår det att M.N. och hans försvarare var närvarande under rättegången och att M.N. erkände gärningarna. Enligt domen var M.N. frihetsberövad i målet från den 26 september 2007 till och med den 17 april 2008.

3. Såväl åklagaren som M.N. överklagade distriktsdomstolens dom. Högsta domstolen i Belgrad biföll M.N:s överklagande och mildrade påföljden till fängelse i tre år och tre månader. Av domen framgår det att M.N. närvarade vid förhandlingen där genom sin försvarare.

4.

Enligt utlämningsframställningen inträder enligt serbisk lag absolut preskription av fängelsestraffet den 25 november 2018.

M.N:s uppgifter

5.

M.N. har under förundersökningen anfört bl.a. följande. Han är oskyldigt dömd. Anklagelserna mot honom är fabricerade och har att göra med att han som tidigare polis i Serbien bevittnat att andra poliser gjort sig skyldiga till kriminella handlingar. Han känner till domen från Högsta domstolen i Belgrad och att den blev giltig den 25 november 2008.

Det föreligger hinder enligt 4 § utlämningslagen

6.

Enligt 4 § 1 st. utlämningslagen förutsätter utlämning för straffverkställighet dels att den gärning för vilken utlämning begärs motsvarar brott för vilket enligt svensk lag är föreskrivet fängelse i ett år eller mer (dubbel straffbarhet), dels att den utdömda påföljden utgör ett frihetsstraff om minst fyra månader (strafftröskel). Om utlämning begärs för verkställighet av en dom med straff som delvis redan har verkställts, tillämpas strafftröskeln så att den kvarstående delen av straffet ska vara minst fyra månader (se prop. 1957:156 s. 46; jfr NJA 2012 N 27). Detsamma måste anses gälla om den återstående tiden för verkställighet av straffet, på grund av den begärande statens preskriptionsregler, understiger fyra månader.

7.

Enligt utlämningsframställningen preskriberas enligt serbisk lag påföljden för M.N. med absolut verkan den 25 november 2018. Den del av straffet som inte har hunnit verkställas faller då helt bort. Med hänsyn till den korta tid som nu återstår, föreligger det hinder mot utlämning enligt bestämmelsen om strafftröskel i 4 § 1 st. utlämningslagen.

8.

Det saknas därmed skäl att pröva om det finns några andra hinder mot utlämning.

Avgörande

HD förklarar att det finns hinder enligt 4 § 1 st. utlämningslagen mot utlämning av M.N.