NJA 2018 not 3

C.S. mot Y.N.J. angående skadestånd.

Den 22:a. 3. (T 3816-17) C.S. mot Y.N.J. angående skadestånd.

C.S. ansökte i Hovrätten för Skåne och Blekinge om stämning mot dåvarande

chefsrådmannen Y.N.J. Han yrkade att Y.N.J. skulle förpliktas att till honom

betala skadestånd med 20 000 kr.

C.S. anförde som grund för käromålet följande. Y.N.J. har vållat honom skada

genom grovt förtal alternativt förtal bestående i att hon i Malmö tingsrätts dom

den 25 januari 2008 i mål T 929-05 lämnat nedsättande uppgifter om honom.

Uppgifterna var varken åberopade, bevisade eller relevanta i målet. Hon har

vidare avvisat hans försök att bemöta omständigheter som hade en avgörande

inverkan på utformningen av domskälen.

Hovrätten anförde i dom den 4 juli 2017. Efter genomgång av målet finner hovrätten

det uppenbart att C.S:s talan om skadestånd är ogrundad. Tvisten är inte

heller reell och seriös i den mening som krävs för att artikel 6.1. i Europakonventionen

om de mänskliga rättigheterna ska vara tillämplig. Käromålet ska därför

lämnas utan bifall och dom, med stöd av 42 kap. 5 § 1 st. andra meningen och

53.

53 kap. 1 § RB, genast meddelas utan att stämning utfärdas.

Domslut

Domslut. Käromålet ogillas .

C.S. yrkade i HD i första hand att målet skulle återförvisas till hovrätten och i

andra hand bifall till sin i hovrätten förda talan.

HD , dom på förslag av föredraganden: Domskäl . HD finner att överklagandet kan

prövas utan delgivning med motparten (55 kap. 8 § 1 st. RB).

Det saknas skäl att göra någon annan bedömning än den hovrätten har gjort.

Hovrättens dom ska därför fastställas.

Domslut . HD fastställer hovrättens dom.