NJA 2019 not 11

J.O. mot riksåklagaren angående återställande av försutten tid.

Den 25:e. 11. (Ö 1857-19) J.O. mot riksåklagaren angående återställande av försutten tid.

J.O. ansökte om åerställande av försutten tid för att överklaga Göta hovrätts dom den 5 februari 2019 i mål B 1921-18.

Riksåklagaren motsatte sig inte att tiden återställdes.

HD: beslut . Skäl.

Sista dagen för överklagande av hovrättens dom var den 5 mars 2019. Av handlingarna i ärendet framgår att J.O:s överklagande kom in till HD den 7 mars 2019 via e-post. Överklagandet vidarebefordrades senare samma dag till hovrätten.

J.O. har i sin ansökan om återställande av försutten tid uppgett att han, genom sin offentliga försvarare, redan den 3 mars 2019 per e-post skickade ett överklagande till hovrätten och att det måste bero på tekniska problem att det tog så lång tid för handlingen att komma fram. Till stöd för påståendet har han gett in en kopia av överklagandet som är daterat den 3 mars, en skärmdump där det framgår att det från försvararens e-postsystem skickats ett överklagande till HD den 3 mars samt utdrag ur en sms-konversation mellan försvararen och J.O. där försvararen samma dag meddelar denne att överklagandet har skickats in.

J.O:s uppgifter om att ett överklagande skickats till HD den 3 mars 2019 är sådana att de får godtas (jfr bl.a. NJA 1995 s. 553).

Även om ett e-postmeddelande har avsänts med domstolens e-postadress korrekt angiven, som i detta fall, kan det av olika skäl hända att e-postmeddelandet inte kommer fram till domstolen eller att det dröjer ovanligt länge innan så sker. Detta kan t.ex. bero på avbrott i överföringen eller ha andra orsaker av teknisk natur.

I rättsfallet NJA 2010 s. 165 var det fråga om ett e-postmeddelande som enligt utredningen hade skickats före överklagandetidens utgång men där sökanden inte förebringat någon utredning till stöd för att handlingen också kommit in till domstolen, varför han inte ansågs ha gjort sannolikt att så skett. I förevarande fall är det dock utrett att överklagandet har kommit in, men att det kommit in för sent.

Den som lämnar in ett överklagande för postbefordran måste räkna med att förseningar kan uppkomma av skilda anledningar (se ”Tvådagarsposten” HD:s beslut den 18 juni 2019 i mål nr Ö 5038-18). Även den som skickar in handlingar via e-post får räkna med att det kan förekomma vissa förseningar och kan inte alltid utgå från att meddelandet kommer fram i direkt anslutning till att det skickas. J.O har dock inte skäligen haft anledning att räkna med att e-postmeddelandet skulle nå domstolen mer än tre dygn efter det att det skickades. Han får alltså anses ha haft giltig ursäkt för att inte i rätt tid ha överklagat domen. Hans ansökan ska därför bifallas.

Beslut .

HD bifaller J.O:s ansökan om återställande av försutten tid

Augusti 15