NJA 2019 not 12

Ansökan av Republiken Nordmakedonien om prövning enligt 18 § lagen (1957:668) om utlämning för brott.

Den 15:e. 12. (Ö 3127-19) Ansökan av Republiken Nordmakedonien om prövning enligt 18 § lagen (1957:668) om utlämning för brott.

HD , beslut på förslag av föredraganden .

Framställningen

Justitieministeriet i Republiken Nordmakedonien har begärt att D.D. ska utlämnas dit för lagföring med anledning av misstanke om att D.D. gjort sig skyldig till brottet ”terroristiskt äventyrande av den konstitutionella ordningen och säkerheten” enligt § 313 i den nordmakedonska strafflagen.

Riksåklagarens och D.D:s inställning m.m.

D.D. har motsatt sig utlämning. Han har angett att det föreligger hinder mot utlämning enligt 6–9 §§ utlämningslagen. Han har också gjort gällande att en utlämning skulle vara oförenlig med Europakonventionen.

Enligt riksåklagaren finns det inte något hinder mot utlämning. En utlämning är enligt riksåklagarens uppfattning inte heller oförenlig med Europakonventionen.

Skäl

Åberopat häktningsbeslut m.m.

Till stöd för framställningen har åberopats ett häktningsbeslut meddelat den 18 december 2017 av förstainstansdomstolen i Skopje. Till detta har fogats bl.a. en order om inledande av förundersökning meddelad den 27 november 2017 av Åklagarkammaren för bekämpning av organiserad brottslighet och korruption.

Av handlingarna från Nordmakedonien framgår sammanfattningsvis följande om brottsmisstanken. Den 27 april 2017 stormade ett antal personer, däribland D.D., parlamentet för att med hot och våld försöka hindra valet av talman till parlamentet. Parlamentsledamöter, tjänstemän och andra anställda i parlamentet samt journalister hotades och misshandlades.

D.D:s uppgifter

D.D. har uppgett bl.a. följande. Han förnekar brott och har inte varit i Nordmakedonien under den tid då gärningen ska ha ägt rum. Under alla förhållanden är häktningsbeslutet uppenbart oriktigt. Det är vidare frågan om ett politiskt brott. Misstanken har sin grund i politisk förföljelse. Både hans och hans familjs säkerhet är hotad i Nordmakedonien. Hans fru och barn, som alltjämt bor i Nordmakedonien, förföljs av personer som har meddelat att han kommer att råka mycket illa ut om han återvänder. Han kommer inte att få en rättvis rättegång i Nordmakedonien, eftersom korruptionen är så utbredd. Andra som var inblandade i den aktuella händelsen tvingades att erkänna brott för att inte bli misshandlade. Om han skulle hamna i fängelse i Nordmakedonien finns det stor risk för att han kommer att bli misshandlad på grund av sina politiska åsikter.

HD:s bedömning

Nordmakedonien har, liksom Sverige, tillträtt 1957 års utlämningskonvention. Det innebär att ett häktningsbeslut ska godtas om det inte framgår att det är uppenbart oriktigt (se 9 § 3 st. utlämningslagen). Det har inte kommit fram något som ger anledning att bedöma beslutet som uppenbart oriktigt.

Enligt 6 § utlämningslagen får utlämning inte beviljas för ett politiskt brott. Innefattar gärningen även ett brott som inte är politiskt, får utlämning dock beviljas för det brottet, om gärningen i det särskilda fallet övervägande har karaktären av ett icke politiskt brott.

Begreppet politiskt brott avser främst sådana brott som riktar sig mot staten eller samhällsordningen. Som exempel på sådana brott brukar nämnas uppror och spioneri. Frågan om det påstådda brottet är politiskt ska bedömas utifrån vad som framgår av utlämningsframställningen och de handlingar som bifogats denna.

Av handlingarna i det nu aktuella ärendet framgår att den påstådda gärningen har innefattat en stormning av parlamentet för att med hot och våld försöka hindra valet av talman. Den gärning som D.D. misstänks för får enligt svensk rätt anses motsvara uppror enligt 18 kap 1 § BrB och är politisk i den mening som avses i 6 § utlämningslagen. Det föreligger därför hinder mot utlämning.

Vid denna bedömning saknas det anledning för HD att uttala sig i frågan om det föreligger några andra hinder mot utlämning, eller om en utlämning skulle vara oförenlig med Europakonventionen.

Avgörande

HD förklarar att det enligt 6 § l st. utlämningslagen finns hinder mot utlämning av D.D.

November 21 November