NJA 2019 not 8

Ansökan av Republiken Kosovo om prövning enligt 18 § lagen (1957:668) om utlämning för brott.

Den 12:e. 8. (Ö 1056-19) Ansökan av Republiken Kosovo om prövning enligt 18 § lagen (1957:668) om utlämning för brott.

HD:s beslut

Utlämningsframställningen m.m.

Framställningen 1. Justitieministeriet i Republiken Kosovo har begärt att G.D. ska utlämnas dit för verkställighet av ett fängelsestraff.

Riksåklagarens och G.D:s inställning m.m.

2.

Enligt riksåklagaren finns det inte något hinder mot utlämning till Kosovo.

3. G.D. har motsatt sig utlämning och har gjort gällande att det finns hinder

mot utlämning enligt 8 och 9 §§ utlämningslagen samt att en utlämning skulle strida mot artiklarna 3 och 6 i Europakonventionen.

4.

G.D. har i detta utlämningsärende och med anledning av en framställning om utlämning från Republiken Albanien (se HD:s mål Ö 1645-19; följande notis) varit frihetsberövad sedan den 28 september 2018.

Skäl

De åberopade domarna 5. Kosovo har till stöd för framställningen åberopat dels en dom meddelad i maj 2016 av domstolen i första instans i Mitrovica, dels en dom från augusti samma år meddelad av Kosovos appellationsdomstol.

6.

Enligt domen i första instans har G.D. dömts för två fall av bedrägeri och för olaga hot till fängelse i ett år och sex månader. Bedrägerierna har bestått i att han genom vilseledande tillägnat sig två bilar utan att betala för dem. Hotet har bestått i att han uttalat sig hotfullt till en person som polisanmält honom.

7.

G.D. var närvarande vid förhandlingen i domstolen i första instans. I domen har antecknats att han erkände gärningarna vid förhandlingen samt att hans erkännande får stöd av den skriftliga utredningen. Vidare framgår att de skadelidande inte hördes i målet eftersom G.D. erkände gärningarna.

8.

Såväl åklagare som G.D. överklagade domen, men endast i fråga om påföljden. Åklagaren yrkade att straffet skulle skärpas medan G.D. yrkade att han skulle dömas till ett mildare straff. Appellationsdomstolen ändrade inte den överklagade domen i någon del.

9.

G.D. var inte personligen närvarande i appellationsdomstolen utan företräddes vid förhandlingen av sin försvarare. I domen anges att han hade kallats på föreskrivet sätt. Det framgår inte om han personligen hade tagit del av kallelsen.

G.D:s uppgifter 10. G.D. har anfört bl.a. följande. Han förnekar brott. Hans försvarare pressade honom att erkänna brotten. Han står i skuld till den albanska maffian och har därför tvingats att utföra de handlingar som domarna avser. Han kände inte till rättegången i appellationsdomstolen och har inte tagit del av någon kallelse till förhandlingen där. Om han återvänder till Kosovo kommer han att bli dödad. Korruption inom rättsväsendet är ett problem och det finns anställda i rättsväsendet, t.ex. domare och personal på anstalterna, som samverkar med kriminella personer. Myndigheterna i Kosovo har varken vilja eller förmåga att skydda honom. Han riskerar att dödas om han placeras i fängelse där. Han är ung och de brott som han har dömts för är relativt lindriga. Det är uppenbart oförenligt med humanitetens krav att utlämna honom till Kosovo.

HD:s bedömning 11. Enligt 8 § utlämningslagen får utlämning inte beviljas om utlämning i det särskilda fallet är uppenbart oförenlig med humanitetens krav på grund av den avsedda personens hälsotillstånd eller personliga förhållanden i övrigt och med beaktande av gärningens beskaffenhet och den främmande statens intressen. Av bestämmelsens ordalydelse och dess förarbeten framgår att den ska tillämpas endast i sådana undantagsfall där hänsynen till personen väger ojämförligt tyngre än intresset av utlämning.

12.

Vad som har framkommit i ärendet om G.D:s personliga förhållanden utgör inte hinder mot utlämning enligt 8 § utlämningslagen.

13.

Kosovo har inte tillträtt 1957 års europeiska utlämningskonvention. Någon annan sådan överenskommelse som avses i 9 § tredje stycket utlämningslagen har inte heller träffats mellan Sverige och Kosovo. En förutsättning för att utlämning ska kunna ske på grund av att någon har dömts i Kosovo är därmed att domen stöds av utredningen och inte heller i övrigt föranleder någon allvarlig erinran (9 § första stycket utlämningslagen).

14.

Domen i första instans stöds av utredningen och föranleder inte heller i övrigt någon allvarlig erinran.

15.

G.D. var inte personligen närvarande vid förhandlingen i appellationsdomstolen. Frågan är om domen på den grunden föranleder allvarlig erinran. Den frågan ska besvaras mot bakgrund av innehållet i artikel 6 i Europakonventionen.

16.

Inledningsvis kan konstateras att G.D. var personligen närvarande vid förhandlingen i första instans och att han hade full vetskap om de anklagelser som riktades mot honom. Appellationsdomstolen prövade endast frågan om påföljd för brotten. Av betydelse är också att appellationsdomstolen fastställde den dom som hade meddelats i första instans samt att G.D:s försvarare, som också företrädde honom i första instans, var närvarande vid förhandlingen. Det ska också noteras att det i domen anges att G.D. hade kallats på föreskrivet sätt.

17.

Mot bakgrund av dessa omständigheter måste G.D:s rättighet att försvara sig anses ha blivit nöjaktigt tillgodosedd, trots att han inte var personligen närvarande vid förhandlingen. Domen i appellationsdomstolen föranleder därmed inte någon allvarlig erinran. Det finns således inte något hinder enligt 9 § första stycket utlämningslagen mot utlämning.

18.

Inte heller i övrigt finns det något hinder enligt utlämningslagen mot utlämning.

19.

Av utredningen i ärendet framgår att Kosovos konstitution garanterar rättsväsendets oberoende. I praktiken är dock domstolarna utsatta för politiska påtryckningar och det råder brist på kvalificerad personal och ekonomiska resurser. Korruption är också ett problem i landet och det finns många korruptionsärenden där domare och åklagare är inblandade. Standarden på häkten och anstalter är generellt god. Det förekommer dock rapporter om att kriminalvårdspersonal gör sig skyldiga till trakasserier och misshandel av intagna.

20.

Vad som är känt om vissa generella brister i Kosovos rättsväsende och kriminalvård ger inte stöd för slutsatsen att en utlämning till Kosovo i G.D:s fall skulle vara oförenlig med artikel 3 eller 6 i Europakonventionen.

Beslut

HD förklarar att det inte finns hinder enligt utlämningslagen mot utlämning av G.D. till Republiken Kosovo och att en utlämning inte heller kan anses oförenlig med Europakonventionen.