NJA 2020 s. 359

Tillstånd till vattenverksamhet. Anläggandet av en ersättningsbrunn inom 30 meter från en bef intlig brunn har ansetts kräva tillstånd.

Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen

I en ansökan till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, om tillstånd enligt miljöbalken yrkade Region Gotland att domstolen skulle

a) ge tillstånd att inom fastigheten Roma Kloster 1:37, Gotlands kommun, bibehålla en i bef intlig grundvattentäkt i form av en bergborrad brunn (Brunn 5) enligt bifogad kartbild (här utesluten),

b) ge regionen rätt att bibehålla uttagsbrunn, ledningar m.m. med de huvudsakliga lägen och ritningar som framgår av tekniska beskrivningen och bifogat kartmaterial,

c) ge regionen rätt att bortleda 35 m3 grundvatten/dygn som årsmedelvattenuttag,

d) ge regionen rätt att inom en radie av 30 meter anlägga en ersättningsbrunn om nuvarande brunn skulle bli obrukbar.

Allt i enlighet med i målet ingivna handlingar.

Regionen yrkade vidare att mark- och miljödomstolen skulle

e) fastställa att talan om oförutsedd skada med anledning av vattenverksamheten måste väckas fem (5) år från det att domen vunnit laga kraft,

f) godkänna den bifogade miljökonsekvensbeskrivningen (här utesluten),

g) föreskriva föreslagna villkor,

h) fastställa värdet av den del av en förlust eller inskränkning som inte ersätts enligt 31 kap. 22 § 2 st. 3 p. MB till en tjugondel (1/20) av vattenmängden som omfattas av tillståndet,

i) fastställa arbetstiden för utförandet av anläggningen till tre år.

Länsstyrelsen tillstyrkte ansökan men föreslog vissa tillägg.

Mark- och miljödomstolen (tingsf iskalen Alexander Häggkvist, tekniska rådet Ola Lindstrand samt de särskilda ledamöterna Dan Björklund och Anders Ohlsson) anförde följande i dom den 15 juni 2017.

DOMSKÄL

Rådighet

Mark- och miljödomstolen konstaterar att regionen har den rådighet som krävs för verksamheten.

Miljökonsekvensbeskrivning

Samråd enligt 6 kap. 4 § MB har skett. Mark- och miljödomstolen bedömer att den av regionen ingivna miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller kraven i 6 kap. MB. Den ska därför godkännas.

Tillstånd

I fråga om tillstånd att bibehålla bergborrad brunn, rätt att bibehålla uttagsbrunn, ledningar m.m. och rätt att bortleda grundvatten gör mark- och miljödomstolen följande bedömning.

Inga remissmyndigheter eller sakägare har motsatt sig att tillstånd ges. Regionen har lämnat uppgifter och underlag som ger tillräcklig grund för en slutlig bedömning av verksamheten. Det har inte framkommit annat än att verksamheten är nyttig och behövlig. Vidare så har det inte framkommit att verksamheten kommer att föranleda några särskilda skador eller olägenheter. Det f inns mot denna bakgrund förutsättningar för att ge regionen tillstånd till verksamheten i denna del.

Vad särskilt gäller yrkandet om rätt till ersättningsbrunn gör mark- och miljödomstolen följande bedömning.

Av 22 kap. 25 § 2 st. MB framgår att om ett tillstånd avser arbeten för vattenverksamhet, ska den tid inom vilken arbetena ska vara utförda anges i domen. Angivandet av en sådan tid har betydelse bl.a. för när oförutsedda skador kan anmälas.

Anläggandet av en ersättningsbrunn får enligt mark- och miljödomstolens mening normalt anses utgöra arbeten för en vattenverksamhet, även om det inte kan uteslutas att en ersättningsbrunn under vissa förhållanden – såsom om ersättningsbrunnen placeras ett fåtal meter från den bef intliga brunnen – skulle kunna ses som en underhållsåtgärd. För att kunna ses som underhåll får det vidare anses vara rimligt att det redan vid tillståndsprövningen kan bedömas att inga enskilda eller allmänna intressen kommer att påverkas ytterligare till följd av anläggandet av ersättningsbrunnen. Vid sådana förhållanden skulle ersättningsbrunnen inte vara tillståndspliktig om den prövades separat (11 kap. 12 § MB).

Med hänsyn till att det i detta fall är fråga om en placering 30 meter från bef intlig brunn bedömer mark- och miljödomstolen att det inte med tillräcklig säkerhet kan fastslås att ersättningsbrunnen – vid en oklar tidpunkt för anläggande – inte kommer att ytterligare påverka några enskilda eller allmänna intressen. Det saknas därför förutsättningar att ge tillstånd till uppförandet av ersättningsbrunnen. Regionens yrkande ska i denna del därför avslås.

Arbetstid

Tillståndet avser rätt att bibehålla redan utförda anläggningar i form av brunn och ledningar m.m. Det har inte framkommit att några ytterligare tillståndspliktiga arbeten ska utföras. Det saknas därför skäl att förordna om arbetstid.

Villktor och kontroll m.m.

Det f inns skäl att föreskriva i villkor att vattenverksamheten ska utföras i huvudsaklig överensstämmelse med vad regionen har angett och åtagit sig i ansökningshandlingarna och i bemötande.

Regionen och länsstyrelsen är överens om att kontrollprogrammet ska upprättas i samråd dem emellan. I fråga om tidpunkten för ingivande så f inner mark- och miljödomstolen att kontrollprogrammet, med hänsyn till att någon arbetstid inte bedömts behövlig, ska ges in till länsstyrelsen senast tre månader efter att domen vunnit laga kraft. Villkor för kontrollprogram ska föreskrivas i enlighet med detta.

Mark- och miljödomstolen noterar även att regionen har åtagit sig att ovanstående två villkor ska inarbetas i VA-huvudmannens egenkontrollprogram för dricksvattenproduktion i enlighet med Livsmedelsverkets föreskrifter.

Mark- och miljödomstolen f inner, i överensstämmelse vad som anförts av regionen, inga skäl för att tillståndet ska tidsbegränsas eftersom verksamheten avser allmän dricksvattenförsörjning och det behovet inte kan antas förändras.

Oförutsedd skada

I fråga om anspråk i anledning av oförutsedd skada har regionen yrkat att sådan ska framställas senast inom fem år från den tidpunkt domen vinner laga kraft. Mark- och miljödomstolen har inte funnit skäl att förordna om någon annan tid än den regionen har föreslagit.

Ersättning vid omprövning

Den del av förlust som inte ersätts enligt 31 kap. 20–22 §§ MB bör bestämmas

till en tjugondel av värdet.

– – –

DOMSLUT

Tillstånd

1. Mark- och miljödomstolen ger Region Gotland (regionen)

a.

tillstånd enligt miljöbalken till att inom fastigheten Roma Kloster 1:37 bibehålla en i bef intlig grundvattentäkt bergborrad brunn (Brunn 5) enligt vad som framgår av kartbilaga, domsbilaga 1,

b.

rätt att bibehålla uttagsbrunn, ledningar m.m. med de huvudsakliga lägen och utförande som framgår av teknisk beskrivning med bilagor,

c.

rätt att bortleda 35 m3 grundvatten/dygn som årsmedelvattenuttag.

2.

Mark- och miljödomstolen avslår regionens yrkande om tillstånd till ersättningsbrunn.

Villkor m.m.

För den tillståndsgivna verksamheten ska följande villkor gälla.

1. Vattenverksamheten ska utföras i huvudsaklig överensstämmelse med vad regionen angett i ansökningshandlingarna och i övrigt uppgett och åtagit sig i målet.

2. Kontrollprogram ska upprättas av regionen i samråd med Länsstyrelsen i Gotlands län (länsstyrelsen) och inges till länsstyrelsen senast tre månader efter att domen vunnit laga kraft.

Miljökonsekvensbeskrivning

Mark- och miljödomstolen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen.

Oförutsedd skada

Om den vattenverksamhet som avses med tillståndet medför skada, som mark-  och miljödomstolen inte förutsett, får den skadelidande framställa anspråk på ersättning. Sådant anspråk ska för att tas upp till prövning framställas till domstolen senast inom fem (5) år efter att domen vunnit laga kraft.

Ersättning vid omprövning

Mark- och miljödomstolen fastställer den del av förlust som inte ersätts enligt 31 kap. 20–22 §§ MB till en tjugondel (1/20) av värdet enligt 31 kap. 22 § andra stycket tredje punkten MB.

– – –

Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen

Region Gotland överklagade i Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen, och yrkade att domstolen skulle ge regionen rätt att inom en radie av 30 meter från tillståndsgiven uttagsbrunn anlägga en ersättningsbrunn om nuvarande brunn skulle bli obrukbar.

Länsstyrelsen framförde inte några invändningar mot ändringsyrkandet.

Mark-  och miljööverdomstolen (hovrättsrådet Henrik Löv, tekniska rådet Dag Ygland samt hovrättsråden Li Brismo, referent, och Ulf Wickström) anförde följande i dom den 25 januari 2019.

DOMSKÄL

Mark- och miljööverdomstolen har med stöd av 23 kap. 6 § MB avg jort målet utan huvudförhandling.

Frågan i målet är om det f inns förutsättningar att ge tillstånd till att inom 30 meter från tillståndsgiven uttagsbrunn anlägga en ersättningsbrunn om den förstnämnda brunnen skulle bli obrukbar samt hur reglerna om arbetstid och oförutsedd skada i sådant fall ska tillämpas.

Bortledande av grundvatten respektive utförande av en anläggning för detta utgör separata vattenverksamheter som var för sig är tillståndspliktiga (11 kap. 3 § 6 och 9 § MB). En vattenanläggning är en anläggning som har tillkommit genom en vattenverksamhet (11 kap. 4 § MB). Undantag från tillståndsplikten gäller om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena (11 kap. 12 § MB). Om verksamhetsutövaren väljer att söka tillstånd till en verksamhet som omfattas av undantaget ska ansökan emellertid prövas som ett tillståndsmål och ett eventuellt tillstånd ska förenas med de villkor och övriga bestämmelser som miljöbalken föreskriver att en tillståndsdom ska innehålla.

Om en tillståndsdom avser arbeten för vattenverksamhet ska den tid inom vilken arbetena ska vara utförda anges i domen. Arbetstiden får som högst bestämmas till tio år (22 kap. 25 § andra stycket MB). Efter ansökan kan arbetstiden under vissa förutsättningar förlängas med högst tio år (24 kap. 2 § andra stycket MB). Vidare ska i domen anges den tid inom vilken anspråk i anledning av oförutsedd skada får framställas. Den tiden får bestämmas till lägst fem och högst tjugo år. Tiden räknas från utgången av den av domstolen bestämda arbetstiden (22 kap. 25 § första stycket 13 och 24 kap. 13 § tredje stycket MB).

Enligt def initionen i miljöbalken utgör således anläggandet av en brunn som utgångspunkt tillståndspliktig vattenverksamhet. Anläggandet av huvudbrunnen respektive ersättningsbrunnen utgör separata vattenverksamheter eftersom det är fråga om olika brunnar. Det är även fråga om olika vattenanläggningar och ersättningsbrunnen kan därför inte anses vara en underhållsåtgärd avseende huvudbrunnen. Vidare innebär en ersättningsbrunn att grundvattnet bortleds vid en punkt med en annan lokalisering än den som gäller för huvudbrunnen. Det innebär att tillståndsprövningen avseende en ersättningsbrunn som utgångspunkt omfattar inte endast anläggandet av själva brunnen utan även grundvattenbortledning vid en ny lokalisering. Vilken inverkan det får på vattenförhållandena beror bl.a. på de geologiska och hydrologiska förhållandena i det enskilda fallet.

I detta mål anser Mark- och miljööverdomstolen att utredningen är tillräcklig för en prövning av den sökta ersättningsbrunnen. Vidare anser domstolen att det f inns förutsättningar att ge tillstånd till anläggandet av ersättningsbrunnen och bortledning av tillståndsgiven mängd grundvatten vid den nya lokaliseringen. Då det är fråga om grundvatten¬uttag ur berg, som innebär att det är svårt att exakt bedöma influens¬området och påverkan på vattenförhållandena, har vid bedömningen beaktats möjligheten att reglera oförutsedda skador.

Eftersom tillståndet till ersättningsbrunnen avser arbeten för vattenverksamhet ska en arbetstid anges. Regionen har uppgett att en eventuell arbetstid ska börja räknas från den tidpunkt då behovet av att anlägga ersättningsbrunnen först uppstår. Enligt Mark-  och miljööverdomstolen ska i en tillståndsdom föreskrivas en bestämd tidpunkt från vilken arbetstiden ska börja löpa. Domstolen anser att det i detta fall f inns förutsättningar att såvitt gäller ersättningsbrunnen bestämma arbetstiden till tio år från lagakraftvunnen dom och tiden för oförutsedd skada till fem år. Vidare ska i ett nytt villkor föreskrivas att det ska anmälas till tillsynsmyndigheten innan en eventuell ersättningsbrunn tas i drift. Då överklagandet endast omfattar frågan om ersättningsbrunn ska mark- och miljödomstolens dom i övriga delar stå fast, dock görs vissa språkliga justeringar under rubriken oförutsedd skada. Mot denna bakgrund ska mark- och miljödomstolens dom ändras i enlighet med vad som framgår av domslutet.

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

Mark- och miljööverdomstolen ändrar mark- och miljödomstolens dom endast på följande sätt.

1. Tillståndet ska ha följande lydelse.

Tillstånd

Region Gotland (regionen) ges

a) tillstånd enligt miljöbalken till att inom fastigheten Roma Kloster 1:37 bibehålla en i bef intlig grundvattentäkt bergborrad brunn (Brunn 5) enligt vad som framgår av kartbilaga, se mark- och miljödomstolens domsbilaga 1,

b) rätt att bibehålla uttagsbrunn, ledningar m.m. med de huvudsakliga lägen och utförande som framgår av teknisk beskrivning med bilagor,

c) rätt att bortleda 35 m3 grundvatten/dygn som årsmedelvattenuttag, och

d) rätt att, om den bef intliga brunnen skulle bli obrukbar, inom 30 meter från den bef intliga brunnen och till samma djup anlägga en ersättningsbrunn. Samtidigt som ersättningsbrunnen tas i drift ska den gamla brunnen tas ur drift.

2. Ett ytterligare villkor ska läggas till med följande lydelse.

3. Innan ersättningsbrunnen tas i drift ska detta anmälas till tillsynsmyndigheten.

3. Ny reglering avseende arbetstid införs med följande lydelse.

Arbetstid

Arbetstiden för anläggandet av ersättningsbrunn bestäms till tio år från lagakraftvunnen dom.

4. Regleringen avseende oförutsedd skada ska ha följande lydelse.

Oförutsedd skada

Anspråk på grund av oförutsedd skada till följd av vattenverksamhet kopplad till den bef intliga brunnen ska framställas inom fem år från det att domen vunnit laga kraft. Anspråk på grund av oförutsedd skada till följd av vattenverksamhet kopplad till ersättningsbrunnen ska framställas inom fem år från utgången av den i domen bestämda arbetstiden.

Högsta domstolen

Region Gotland överklagade och yrkade att HD skulle ge regionen rätt att inom tillståndet för vattenverksamhet få anlägga en ersättningsbrunn som en underhållsåtgärd. Denna rätt skulle enligt regionen gälla utan begränsning av att arbetena skulle utföras inom en viss tid och utan att det meddelades bestämmelser om att anspråk i anledning av oförutsedd skada skulle få framställas inom viss tid.

Länsstyrelsen framförde inte några invändningar mot ändringsyrkandet.

HD kung jorde regionens överklagande.

Målet avg jordes efter föredragning.

Föredraganden, justitiesekreteraren Rickard Forsgren, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande dom.

DOMSKÄL

Vad målet i HD gäller

1. Huvudfrågan i HD är om rätten att anlägga en ersättningsbrunn ryms inom tillståndet för en bef intlig brunn. En anknytande fråga är om bestämmelser om arbetstid och tid inom vilken anspråk på grund av oförutsedda skador får framställas ska föreskrivas avseende ersättningsbrunnen.

Bakgrund

2. Region Gotland ansökte om tillstånd enligt miljöbalken till att bibehålla en bef intlig borrad brunn inom fastigheten Roma Kloster 1:37 i Gotlands kommun och att leda bort 35 m3 grundvatten per dygn som årsmedelvattenuttag. Region Gotland yrkade även att regionen skulle ges rätt att, om den bef intliga brunnen skulle bli obrukbar, inom en radie av 30 meter från denna anlägga en ersättningsbrunn.

3. Mark- och miljödomstolen gav regionen tillstånd till att bibehålla den bef intliga brunnen och att leda bort grundvatten i enlighet med ansökan. Domstolen avslog yrkandet om rätt att anlägga en ersättningsbrunn.

4. Mark- och miljööverdomstolen har med delvis bifall till överklagandet gett regionen rätt att – om den bef intliga brunnen skulle bli obrukbar – inom 30 meter från den brunnen anlägga en ersättningsbrunn. Rätten har i denna del förenats med bestämmelser om arbetstid och tid för att framställa anspråk på grund av oförutsedd skada. Arbetstiden har bestämts till tio år från det att domen har fått laga kraft. Tiden för att framställa anspråk har bestämts till fem år räknat från utgången av arbetstiden. Domstolen har också förordnat att den gamla brunnen ska tas ur drift samtidigt som ersättningsbrunnen börjar att användas.

Rättsliga utgångspunkter

Vattenverksamhet och tillstånd

5. I 11 kap. MB f inns bestämmelser om vattenverksamhet och vattenanläggningar. Med vattenverksamhet avses bl.a. bortledande av grundvatten eller utförande av en anläggning för detta (3 § 6). Med vattenanläggning avses en anläggning som har kommit till genom en vattenverksamhet tillsammans med manöveranordningar som hör till en sådan anläggning (4 §).

6. Vattenverksamhet är som huvudregel tillståndspliktig (9 §). Som ett generellt undantag gäller att tillstånd inte behövs om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena (12 §).

Underhållsansvar

7. Den som äger en vattenanläggning är enligt 11 kap. 17 § MB skyldig att underhålla den så att det inte uppkommer skada för allmänna eller enskilda intressen genom ändringar i vattenförhållandena. Även åtgärder som vidtas inom ramen för underhållsansvaret kan kräva tillstånd. Att en åtgärd omfattas av ägarens underhållsskyldighet är alltså i sig inte avgörande för tillståndsplikten.

Ersättning för skador

8. Enligt 31 kap. 16 § MB ska den som med stöd av tillstånd enligt 11 kap. vidtar en åtgärd som skadar annans egendom som huvudregel ersätta skadan. Ersättning ska betalas endast för skador som kvarstår sedan förebyggande eller avhjälpande åtgärder har utförts av tillståndshavaren.

9. Ersättning för skador som orsakas av en vattenverksamhet ska som utgångspunkt regleras i samband med tillståndsprövningen. Det kan ske antingen då tillstånd beviljas eller, vid svårutredda skador, efter uppskov. Dessutom gäller att oförutsedda skador kan ersättas i efterhand.

10. Anspråk på grund av oförutsedda skador ska framställas till mark- och miljödomstolen inom fem år eller den längre tid, högst tjugo år, som kan ha bestämts i samband med tillståndet. Tiden räknas från utgången av den av domstolen bestämda tiden inom vilken arbetena ska vara utförda. (Se 24 kap. 13 § tredje stycket i dess lydelse före den 1 januari 2019, numera 24 kap. 18 §.)

Bestämmelser i tillstånd om arbetstid och oförutsedda skador

11. I 22 kap. 25 § MB, i dess lydelse före den 1 januari 2019, redovisas vissa bestämmelser som ett tillstånd enligt miljöbalken kan innehålla. Enligt första stycket punkten 13 (numera punkten 14) ska anges den tid inom vilken anspråk i anledning av oförutsedd skada får framställas. Enligt andra stycket samma paragraf ska, om tillståndet avser arbeten för vattenverksamhet, den tid inom vilken arbetena ska vara utförda anges i domen. Denna tid får vara högst tio år.

12. Av 24 kap. 2 § följer att ett tillstånd förfaller om arbetstiden inte iakttas. Tiden kan dock förlängas om tillståndshavaren har giltigt skäl för dröjsmålet eller synnerliga olägenheter skulle uppstå om tillståndet förfaller.

13. Att arbetstid ska anges i ett tillstånd som avser arbeten för vattenverksamhet fyller bl.a. den funktionen att arbetstiden kan tjäna som utgångspunkt vid bestämmandet av den tid inom vilken anspråk i anledning av oförutsedd skada får framställas ( jfr 24 kap. 13 § tredje stycket).

Bedömningen i detta fall

14. Den ersättningsbrunn som regionen vill anlägga är tänkt att utföras inom 30 meter från den bef intliga brunnen.

15. Om ersättningsbrunnen anläggs innebär det att en ny brunn etableras och att grundvattnet leds bort vid en annan punkt jämfört med tidigare. Detta utgör vattenverksamhet ( jfr p. 5). Ersättningsbrunnen är då en egen vattenanläggning, skild från den bef intliga brunnen.

16. Vilken inverkan som ersättningsbrunnen kan få på vattenförhållandena beror bl.a. på de geologiska och hydrologiska förhållandena där den anläggs. Det är inte uppenbart att allmänna eller enskilda intressen inte skadas genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena. Det innebär att ersättningsbrunnen kräver tillstånd.

17. Eftersom anläggandet av ersättningsbrunnen avser arbeten för vattenverksamhet ska tillståndet förenas med bestämmelser om arbetstid. Arbetstiden ska bestämmas i enlighet med vad Mark- och miljööverdomstolen har bestämt, dvs. till tio år.

18. Det f inns inte heller skäl att ändra det som Mark- och miljööverdomstolen bestämt när det gäller tid för anspråk på grund av oförutsedd skada föranledd av etablerandet av ersättningsbrunnen och grundvattenbortledningen.

19. Mark- och miljööverdomstolens domslut ska mot denna bakgrund fastställas.

DOMSLUT

HD fastställer Mark- och miljööverdomstolens domslut.

HD ( justitieråden Anders Eka, Kerstin Calissendorff, Agneta Bäcklund, referent, Dag Mattsson och Johan Danelius) meddelade den 27 mars 2020 dom i enlighet med betänkandet.