NJA 2022 s. 492

Uppgift om en persons identitet kan omfattas av sekretess enligt 21 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen.

Svea hovrätt

M.T. begärde i Svea hovrätt att få ta del av en omaskerad version av överklagandeskriften i hovrättens mål – – –. Handlingen hade tidigare lämnats ut i vissa delar till honom. Han begärde att handlingen efter sekretessprövning skulle lämnas ut i dess helhet.

Domskäl

Hovrätten (hovrättsråden Sven Jönson, referent och Carina Sjögren samt tf. hovrättsassessorn Malin Wictor) anförde i beslut den 13 maj 2022 följande.

SKÄLEN FÖR BESLUTET

Sekretess gäller, enligt 21 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen, bl.a. för uppgift som rör enskilds sexualliv, om det måste antas att den enskilde kommer att lida betydande men om uppgiften röjs.

De maskerade uppgifterna är sådana att de omfattas av den bestämmelsen. Begäran ska därför avslås.

BESLUT

Hovrätten avslår M.T:s begäran.

Högsta domstolen

M.T. överklagade och yrkade att HD skulle bifalla hans begäran att få överklagandeskriften i hovrättens mål – – – utlämnad till sig, utan att någon del av handlingen var maskerad.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, justitiesekreteraren Fredrik Lövkvist, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut.

SKÄL

Bakgrund

1.

I överklagandeskriften i ett tvistemål omnämns en person med initialer. Hovrätten har, när den lämnade ut skriften, maskerat initialerna.

2.

M.T. begärde att hovrätten skulle lämna ut skriften utan maskeringar.

3.

Hovrätten har avslagit M.T:s begäran med hänvisning till att de maskerade uppgifterna omfattas av sekretess enligt 21 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Frågan i målet

4.

Målet gäller utlämnande av allmän handling och rör särskilt frågan om identitetsuppgifter kan omfattas av sekretess till skydd för uppgift som rör en enskilds hälsa eller sexualliv enligt 21 kap. 1 § offentlighets- och sek-retesslagen.

Rättsliga utgångspunkter

5.

Var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar. Denna rätt får begränsas om det krävs med hänsyn till vissa särskilt angivna intressen, bl.a. om det krävs med hänsyn till skyddet för enskildas personliga eller eko-nomiska förhållanden. (Se 2 kap. 1 och 2 §§ TF.)

6.

Närmare bestämmelser om sekretess till skydd för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden finns i 21–40 kap.offentlighets- och sekretesslagen.

7.

Enligt 21 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen gäller sekretess för uppgift som rör en enskilds hälsa eller sexualliv, såsom uppgifter om sjukdomar, missbruk, sexuell läggning, könsbyte, sexualbrott eller annan liknande uppgift, om det måste antas att den enskilde eller någon närstående till denne kommer att lida betydande men om uppgiften röjs.

8.

För att en uppgift ska anses röra en enskilds hälsa eller sexualliv krävs att uppgiften dels innehåller information om en persons hälsa eller sexualliv, dels att det är möjligt att identifiera personen i fråga. Även om information om en persons identitet inte i sig är en uppgift om en enskilds hälsa eller sexualliv, kan alltså informationen tillsammans med information om personens hälsa eller sexualliv omfattas av sekretess. Att uppgifter om en persons identitet kan omfattas av sekretess enligt 21 kap. 1 § kan också utläsas ur bestämmelsen genom att det anges att sekretessen i vissa fall inte gäller för uppgift om vem som är misstänkt, tilltalad eller svarande (se 21 kap. 1 § andra stycket 1).

9.

Om en handling avidentifieras, så att någon enskild inte kan kopplas ihop med uppgifterna om hälsa eller sexualliv, kan ett utlämnande ofta ske. I en situation där så skett, eller om uppgifterna om hälsa eller sexualliv är allmänt kända men identiteten på den person som uppgifterna avser inte är det, skulle ett röjande av identiteten emellertid göra att uppgifterna kan kopplas till en enskild person. Vid sådana förhållanden kan den enskildes identitet vara en uppgift som omfattas av sekretess enligt bestämmelsen. (Jfr Sigurd Heuman m.fl., Sekretess m.m. hos allmän domstol – en handbok, 5 uppl. 2017, s. 82 f.)

Bedömningen i detta fall

10.

Den handling som M.T. har begärt att få ta del av innehåller uppgifter om en persons hälsa och sexualliv. De delar av handlingen som hovrätten har maskerat innehåller information som gör det möjligt identifiera, eller i vart fall underlättar identifieringen av, den person som handlingen innehåller uppgifter om. Om handlingen lämnas ut utan maskering kommer den att innehålla uppgifter om en enskilds hälsa och sexualliv.

11.

Med hänsyn till uppgifternas karaktär och det sammanhang i vilka de förekommer samt med beaktande av vad som framkommit om den enskildes person, måste det antas att den person som uppgifterna avser kommer att lida betydande men om uppgifterna röjs. De maskerade uppgifterna omfattas därför av sekretess enligt 21 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen.

12.

M.T:s överklagande ska alltså avslås.

HD:S AVGÖRANDE

HD avslår överklagandet.

Domskäl

HD (justitieråden Agneta Bäcklund, Sten Andersson, Eric M. Runesson, Stefan Reimer och Jonas Malmberg, referent) meddelade den 16 juni 2022 beslut i enlighet med betänkandet.