NJA 2022 s. 509

Återtagande av återkallelse av testamente. För att ett återkallat testamente på nytt ska få giltighet krävs att det finns i behåll och att det av omständigheterna framgår att testamentet uttrycker testators yttersta vilja. Utgångspunkten är att testamentstagaren har bevisbördan för omständigheter av den innebörden och be-viskravet är det som normalt gäller i tvistemål.

Malmö tingsrätt

B.J.O., M.N., K.S., A.W. och H.W. förde vid Malmö tingsrätt den talan mot Hjärt-Lungfonden som framgår av tingsrättens dom.

Tingsrätten (f.d. lagmannen Bengt Olsson) anförde i dom den 22 oktober 2020 följande.

BAKGRUND

V.H. avled den 30 december 2017. Under sin livstid hade hon upprättat tre testamenten. Ett testamente hade upprättats den 21 januari 1958 genom vilket hon och hennes make B.H. skulle ärva varandra med full äganderätt. Ett testamente hade upprättats den 6 november 2012 (2012 års testamente) enligt vilket hela kvarlå-tenskapen skulle tillfalla Hjärt-Lungfonden. Slutligen hade ett testamente upprättats den 24 februari 2017 (2017 års testamente) enligt vilket hela kvarlåtenskapen skulle tillfalla hennes vän C.E. med undantag för ett pen-ninglegat till Sjöräddningssällskapet.

Eftersom dödsboet efter B.H. visade underskott ärvde V.H. ingenting från honom.

I 2017 års testamente anges ”Detta ersätter tidigare upprättade testamenten”, vilket innebär att 2012 års testamente återkallades. Efter V.H:s bortgång återfanns 2017 års testamente sönderrivet samt en kopia av testamentet, i icke undertecknad version, där V.H. för hand skrivit ”Detta testamente skall ej längre gälla”. Påteckningen är underskriven av V.H. och är daterad den 14 december 1917 (sic!). 2017 års testamente har därmed återkallats. 2012 års testamente återfanns efter V.H:s bortgång i original i hennes bankfack hos Han-delsbanken i Simrishamn.

Som dödsbodelägare efterlämnade V.H. sina legala arvingar, syskonbarnen K.S., B.J.O., A.W., H.W. och M.N. (arvingarna). Enligt bouppteckningen efterlämnade V.H. som dödsbodelägare även Hjärt-Lungfonden.

– – –

YRKANDEN

Arvingarna har begärt att tingsrätten fastställer att 2012 års testamente saknar rättsverkan.

Hjärt-Lungfonden har motsatt sig arvingarnas yrkande i dess helhet.

– – –

PARTERNAS TALAN

Arvingarna

2012 års testamente återkallades genom att V.H. i 2017 års testamente skrev att 2017 års testamente ersätter tidigare upprättade testamenten.

V.H. har genom återkallelsen av 2017 års testamente inte återtagit sin återkallelse av 2012 års testamente. Efter att 2017 års testamente upprättats har V.H. inte gett uttryck för att 2012 års testamente ska gälla. Att V.H. rivit sönder 2017 års testamente kan inte ges innebörden att V.H. uttryckt en önskan om att 2012 års testamente ska gälla. Passivitet kan inte leda till bedömningen att V.H. återtagit sin återkallelse av 2012 års testamente.

Arvingarna har vitsordat att 2012 års testamente har bevarats i ett bankfack, men hävdat att V.H. inte aktivt valt att behålla testamentet. V.H:s vilja har inte varit att 2012 års testamente skulle träda i kraft igen. Arvingarna har bestritt att V.H. hade en dålig relation till sina syskonbarn, som är legala arvingar.

Slutligen finns det inte någon presumtion för att tidigare testamente som återfinns vid arvlåtarens död åter blir gällande om ett senare testamente rivits sönder. Hjärt-Lungfonden har bevisbördan för att V.H. återtagit sin återkallelse av 2012 års testamente.

Vid upprättandet av 2012 års testamente biträddes V.H. av advokat I.R. Vid upprättandet av 2017 års testamente biträddes V.H. av advokat J.F. Genom 2017 års testamente återkallades 2012 års testamente. Efter V.H:s död återfanns 2017 års testamente överstruket och sönderrivet. I.R. var närvarande när detta skedde.

2012 års testamente återfanns i V.H:s bankfack. Detta hade hon lagt dit den 15 november 2012. Därefter besökte V.H. aldrig bankfacket. Någon annan handling fanns inte i bankfacket. Bankfacksavgiften betalades via autogiro.

Anledningen till att V.H. återkallade 2017 års testamente var att C.E. hade krockat med V.H:s bil. Hon ville inte längre att C.E. skulle ärva henne. Det finns inte någonting som talar för att V.H. därigenom velat återta åter-kallelsen av 2012 års testamente.

För att 2012 års testamente ska bli gällande krävs någon aktivitet av V.H. efter att hon återkallade 2017 års testamente. V.H. har efter återkallandet av 2017 års testamente inte gett uttryck för någon önskan om att återta återkallelsen av 2012 års testamente.

Frågan om V.H. återtagit sin återkallelse av 2012 års testamente är en bevisfråga och bevisbördan vilar på Hjärt-Lungfonden. Tvisten handlar inte om att tolka V.H:s yttersta vilja.

Hjärt-Lungfonden

2012 års testamente är gällande. V.H. har genom återkallelsen av 2017 års testamente återtagit sin återkallelse av 2012 års testamente. V.H. uttalade när hon upprättade 2017 års testamente att 2012 års testamente skulle behållas. Hon har valt att behålla 2012 års testamente i sitt bankfack. V.H:s syfte med att återkalla 2017 års testamente var att 2012 års testamente skulle bli gällande på nytt. Det finns en presumtion för att tidigare testamente som behålls ska bli gällande när senare testamente återkallas.

V.H. skrev 2012 års testamente den 6 november 2012, några dagar efter makens död. Den 15 november 2012 lade V.H. testamentet i ett bankfack. Advokat I.R. biträdde V.H. vid testamentets upprättande och vid boupp-teckningen efter maken. I.R. behöll därefter kontakten med V.H. och besökte henne emellanåt.

V.H. upprättade den 24 februari 2017 ett nytt testamente med biträde av advokat J.F. Till skillnad mot tes-tamentet från 2012 valde V.H. att förvara det nya testamentet hemma i bostaden.

I.R. pratade vid två tillfällen med V.H. om att hon hade två testamenten. I.R. upplyste V.H. om att det kunde bli problem med att ha två testamenten. Men V.H. sa att 2012 års testamente skulle behållas.

I 2017 års testamente skrev V.H. att hennes legala arvingar inte skulle ärva henne. V.H. uttryckte också tydligt vid samtal med I.R. och J.F. att hon inte ville att hennes legala arvingar skulle ärva henne.

Den 13 december 2017 rev V.H. sönder 2017 års testamente i närvaro av I.R. Hon kastade bitarna i en plastpåse. Dagen efter antecknade hon på en kopia av testamentet att det inte längre skulle gälla. Den sista tiden av sitt liv tillbringade V.H. på sjukhus.

– – –

V.H:s inställning till sina legala arvingar var oförändrad. Hon hade inte någon kontakt med dem.

V.H:s syfte när hon förstörde 2017 års testamente var att C.E. inte skulle ärva henne och att arvet skulle gå till Hjärt-Lungfonden i enlighet med 2012 års testamente.

V.H:s vilja ska tolkas utifrån vad hon gjorde före, under och efter sin återkallelse. Om tveksamhet uppstår får hennes vilja tolkas. I första hand ska hennes verkliga vilja vara avgörande. Kan den inte utrönas ska hennes hypotetiska vilja gälla och hänsyn ska tas bl.a. till vad testatorer som skriver testamenten i allmänhet vill. Utifrån omständigheterna i målet finns det en presumtion för att V.H. ville utesluta sina legala arvingar från arv.

V.H. valde aktivt att behålla 2012 års testamente och hon var medveten om att hon hade kvar testamentet. Hon vidtog inte någon åtgärd efter återkallandet av 2017 års testamente som talar för att hon inte ville att 2012 års testamente skulle gälla.

Arvingarna har bevisbördan för att V.H. ville att den legala arvsordningen skulle gälla.

UTREDNINGEN

– – –

TINGSRÄTTENS BEDÖMNING

Parterna är ense om att 2012 års testamente uppfyller de formkrav som gäller för testamente och att detta testamente var gällande fram tills V.H. 2017 upprättade ett nytt testamente.

Det är utrett i målet att V.H.genom att riva sönder 2017 års originaltestamente och på en kopia av testamentet skriva ”detta testamente skall ej längre gälla” har klargjort att förordnandet inte längre var uttryck för hennes yttersta vilja. Det innebär att det förordnande om arv som kommit till uttryck i 2017 års testamente är utan verkan.

Vad tingsrätten har att ta ställning till är om V.H. har återtagit sin återkallelse av 2012 års testamente.

Det framgår av HD:s avgörande i rättsfallet NJA 1977 s. 479 att en återkallelse av ett testamente kan återkallas utan att testamentsformen tillämpas. Detta gäller under förutsättning att den ursprungliga testamentshandlingen inte har förstörts. HD påpekar ”med hänsyn till de stränga formföreskrifter som gäller för upprättande av testamente bör emellertid stor försiktighet iakttas när det gäller att tillerkänna ett en gång återkallat förordnande ny giltighet”.

Utgångspunkten vid arv är att den legala arvsordningen gäller så länge arvlåtaren inte upprättat ett formenligt testamente. Även om arvlåtaren på annat sätt gett tydligt uttryck för sin vilja att någon annan än de legala arvingarna ska ärva hen så räcker det inte för att den legala arvsordningen ska frångås.

V.H. återkallade sitt testamentariska förordnande från 2017 vid eller i nära anslutning till I.R:s besök hos henne den 13 december 2017. Detta skedde genom att hon rev sönder originaltestamentet och vidtog de åtgärder med kopian som framgår av utredningen i målet. Det går dock inte att fastställa om hon rev sönder originaltestamentet före eller efter I.R:s besök.

V.H. har inte uttryckligen förklarat något annat om sitt syfte vad gäller återkallelsen av 2017 års testamente än att C.E. inte skulle ärva någonting. Med hänsyn till att hon var vid dålig hälsa när I.R. besökte henne och att hon inte berörde frågan med honom är det svårt att tro att hon hade några närmare funderingar på sitt agerande än just att C.E. inte skulle få någonting i arv.

Utredningen visar inte någonting om V.H:s bevekelsegrunder för hennes vilja att i 2012 års testamente lämna sin kvarlåtenskap till just Hjärt-Lungfonden. Följaktligen är det svårt att fastslå om hon hade kvar någon grundläggande önskan att gynna Hjärt-Lungfonden när 2017 års testamente återkallades.

När det gäller V.H:s yttersta vilja förklarade hon i 2017 års testamente att ett legat skulle utgå till Sjöräddningssällskapet. Detta tycks bero på att Sjöräddningssällskapet spred askan efter hennes make och också hade åtagit sig att sprida hennes aska. Däremot tycks hon då inte ha haft någon önskan att gynna Hjärt-Lungfonden.

V.H:s återkallande av förordnandet i 2017 års testamente torde som tidigare nämnts vara hänförligt till hennes önskan att C.E. inte längre skulle ärva henne. Däremot saknas helt skäl att anta att V.H. egentligen önskade upphäva sitt förordnande om ett legat till Sjöräddningssällskapet.

Det går inte att dra någon egentlig slutsats av att 2012 års testamente fanns i behåll i V.H:s bankfack. Testamentet hade legat där sedan 2012 och bankfacket hade betalats via autogiro. Såvitt framkommer av utredningen i målet har V.H. inte talat med någon om 2012 års testamente efter att 2017 års testamente återkallades.

V.H. valde av okänd anledning att ha 2017 års testamente i sin bostad i stället för i bankfacket. Någon för-klaring till detta har inte framkommit. Det går inte att tillmäta denna omständighet någon särskild betydelse i målet.

V.H. har vid tre tillfällen under sin livstid skrivit testamenten. Hon var alltså väl förtrogen med att det krävs ett formenligt upprättat testamente för att kunna förordna om sin kvarlåtenskap. Den möjlighet som enligt rätts-praxis finns att utan särskilda formkrav upphäva en återkallelse av ett testamente och därmed ge giltighet åt ett äldre testamente torde vara helt okänd för de allra flesta testatorer. Det finns ingenting i detta mål som talar för att V.H. var bekant med denna möjlighet.

I den mån hon alls tänkt på saken hade det varit naturligt att ta upp frågan om sitt testamentariska förordnande med I.R. som hon kände och som tidigare hjälpt henne med detta. Men det gjorde inte V.H.

Tingsrättens slutsats är att det inte framgår av omständigheterna i målet att V.H:s syfte när hon återkallade 2017 års testamente var att återta sin återkallelse av 2012 års testamente. Detta gäller särskilt mot bakgrund av HD:s uttalande att stor försiktighet bör iakttas när det gäller att tillerkänna ett en gång återkallat förordnande ny giltighet. Arvingarnas talan ska därför bifallas.

DOMSLUT

Tingsrätten fastställer att det testamente som V.H. upprättade 2012 saknar rättsverkan.

– – –

Hovrätten över Skåne och Blekinge

Hjärt-Lungfonden överklagade i Hovrätten över Skåne och Blekinge och yrkade att hovrätten skulle ogilla käromålet.

B.J.O., M.N., K.S., A.W. och H.W. (arvingarna) överklagade tingsrättens dom i fråga om rättegångskostnaderna.

Part motsatte sig motparts ändringsyrkande.

Hovrätten (hovrättsråden Katarina Rikte och Katarina Persson, referent, samt tf. hovrättsassessorn Peter Edwards) anförde i dom den 26 maj 2021 följande.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL

Det är ostridigt att 2012 års testamente har återkallats genom 2017 års testamente. I det senare testamentet angavs att testamentet ersatte tidigare upprättade testamenten.

Som tingsrätten har angett återkallade V.H. sitt testamentariska förordnande från år 2017 vid eller i nära anslutning till I.R:s besök i december 2017. Hon antecknade på en kopia av testamentet att det inte skulle gälla, kryssade över originalet, rev sönder båda handlingarna och kastade dem i en papperskorg.

Frågan i målet är om V.H. vid nämnda tidpunkt även återtog sin återkallelse av 2012 års testamente. Avgörande för den frågan är vilken avsikt V.H. hade när hon vidtog åtgärderna med 2017 års testamente.

Eftersom det är Hjärt-Lungfonden som har hävdat att V.H. återtagit sin återkallelse av 2012 års testamente och därmed åter gjort testamentet giltigt ankommer det på fonden att styrka detta. Det finns inte skäl att frångå allmänna principer för bevisbördans placering och, som Hjärt-Lungfonden har gjort gällande, presumera att V.H:s vilja vid återkallelsen av 2017 års testamente var att 2012 års testamente skulle gälla.

Av utredningen framgår att V.H. och hennes make hade ett inbördes testamente som upprättades år 1958. Kort efter makens död upprättades 2012 års testamente. V.H. lade originalet i ett bankfack hos Handelsbanken i Simrishamn den 15 november 2012 och begärde därefter inte tillträde till bankfacket fler gånger. I bankfacket förvarades endast testamentet. V.H. betalade en avgift för bankfacket. Av åberopade kvitton framgår att hon satte in hela avgiften för år 2017 till Handelsbanken den 8 december 2016. Banken förde därefter över beloppet till V.H:s konto, varefter avgiften betalades via autogiro. När V.H. avled den 30 december 2017 låg testamentet kvar i bankfacket.

2017 års testamente upprättades den 24 februari 2017. Det primära skälet till att testamentet upprättades synes ha varit att V.H. ville gynna C.E. som hjälpte henne i vardagen, inte att hon var missnöjd med Hjärt-Lungfonden. Av I.R:s vittnesmål framgår att han vid minst två tillfällen därefter påtalade för V.H. att hon inte kunde ha två testamenten utan att hon var tvungen att välja vilket testamente hon ville ha. Han sade också till henne att gå till banken och riva 2012 års testamente. Enligt I.R. svarade V.H. att testamentet låg bra där det låg. Hon tillade ”man vet aldrig vad som händer”.

Av åberopad utredning i hovrätten framgår att V.H. även hade kopior av 2012 års testamente i ett kuvert i sitt hem.

Mot bakgrund av det anförda är det klarlagt att V.H. var införstådd med att hon hade kvar 2012 års testamente när hon i december 2017 återkallade 2017 års testamente.

Som tingsrätten har påpekat visar utredningen ingenting om V.H:s bevekelsegrunder för att i 2012 års testamente lämna sin kvarlåtenskap till just Hjärt-Lungfonden. Med hänsyn till att V.H. var ensamstående och saknade egna barn är det dock sannolikt att hon främst önskade gynna en välgörenhetsorganisation och att valet föll på Hjärt-Lungfonden utan att det fanns några särskilda skäl för detta. Testamentsförordnandet till förmån för Hjärt-Lungfonden hade gällt under fem års tid när det återkallades. V.H. valde då att låta 2012 års testamente ligga kvar i bankfacket i ograverat skick, vilket talar för att hon ville ha kvar testamentet för det fall att hon skulle ångra sig beträffande 2017 års testamente.

Till bilden hör också att V.H. till I.R. vid upprättandet av 2012 års testamente uppgett att hennes släktingar inte skulle ärva henne. En uppfattning som hon också framförde till J.M. i juni 2013. Hennes inställning kom även till uttryck i 2017 års testamente genom att det i inledningen av testamentet anges att ”Mina syskon och deras avkomlingar ska inte ärva mig”. Av J.F:s brev till L.L. framgår också att V.H. var mycket negativt inställd till sina släktingar och att hon hade gjort klart för J.F. att hennes släktingar ”inte skulle ha ett öre”. Det har inte förts fram någon utredning som talar för att V.H. senare skulle ha ändrat inställning.

V.H. har såvitt framkommit inte talat med någon om 2012 års testamente i anslutning till att hon återkallade 2017 års testamente. Hon tog inte upp frågan när I.R. besökte henne i december 2017. Hon gjorde inte heller någon anteckning om huruvida 2012 års testamente åter skulle gälla, vare sig på de kopior av 2012 års testamente som hon förvarade i sin bostad eller på 2017 års testamente. Skälet till detta kan emellertid vara att V.H. inte ansåg att det behövdes utan att hon utgick från att 2012 års testamente, som hon hade i tryggt förvar i bankfacket, på nytt skulle bli giltigt när hon förstört 2017 års testamente. Hon hade ju då, såsom I.R. förordat, bara kvar ett testamente. Det ter sig vidare som mer sannolikt att V.H. hade rådgjort med I.R. eller vidtagit någon annan åtgärd om hennes avsikt varit att upprätta ett nytt testamente till förmån för någon annan än Hjärt-Lungfonden. Med hänsyn till V.H:s dåliga hälsa synes det i så fall ha framstått som brådskande, särskilt om de legala arvingarna inte skulle ärva något.

Enligt hovrättens mening ger berörda omständigheter sammantaget stöd för att det var V.H:s avsikt att 2012 års testamente åter skulle gälla när hon återkallade 2017 års testamente. Det är därmed styrkt att hon har återtagit sin återkallelse av 2012 års testamente. Arvingarnas fastställelsetalan ska således ogillas.

– – –

HOVRÄTTENS DOMSLUT

Hovrätten ändrar tingsrättens domslut och ogillar käromålet mot Hjärt-Lungfonden.

– – –

Högsta domstolen

B.J.O., M.N., K.S., A.W. och H.W. överklagade och yrkade att HD skulle fastställa att det testamente som V.H. upprättade 2012 saknade rättsverkan.

Hjärt-Lungfonden motsatte sig att hovrättens dom ändrades.

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, justitiesekreteraren Johan Gredenius, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande dom.

DOMSKÄL

Bakgrund

Punkterna 1–7 motsvarar i huvudsak punkterna 2–10 i HD:s domskäl.

Frågan i målet

8. Det är ostridigt att V.H. genom 2017 års testamente har återkallat 2012 års testamente. Det är vidare ostridigt att hon genom att bland annat riva sönder 2017 års testamente har återkallat detta. Frågan i målet är om V.H. genom återkallelsen av 2017 års testamente också har återtagit sin återkallelse av 2012 års testamente, så att detta testamente på nytt fått giltighet.

Rättsliga utgångspunkter

Upprättande av testamente

9. Upprättande av testamente är omgärdat av stränga formkrav (se 10 kap. 1 § ÄB). Vad som är stadgat om upprättande av testamente gäller även för tillägg till testamente (se 10 kap. 6 § ÄB). Ett testamente som inte är upprättat i laga form är inte gällande (se 13 kap. 1 § ÄB).

10. Formkraven tjänar bland annat syftet att undvika oklarheter och tvister, att skydda testator själv mot förhastade testamenten, att skydda de legala arvingarna från att de allt för lättvindigt ska gå miste om sitt arv genom testamente, samt att utgöra ett skydd för tidigare testamentstagare om sådana finns (se Lind & Walin, Ärvdabalken Del I, 2022, JUNO version 7Ä, kommentaren till 10 kap.).

Återkallelse av testamente

11. Återkallelse av testamente kan ske i den ordning som gäller för upprättande av testamente eller genom att testator förstör testamentshandlingen eller annars otvetydigt tillkännager att förordnandet inte är uttryck för hans eller hennes yttersta vilja (se 10 kap. 5 § ÄB).

12. Bestämmelsen har sitt ursprung i 1930 års lag om testamente (se NJA II 1958 s. 130 f.). I motiven till testamentslagen (se NJA II 1930 s. 202 ff.) framhöll lagberedningen att rättspraxis hade kommit att utvecklas på ett sådant sätt att formlös återkallelse godtagits, vilket också blev testamentslagens ståndpunkt. Förutom den historiska traditionen åberopades flera sakskäl. Det ansågs stötande att i strid med den legala arvsföljden låta kvarlåtenskapens öde bestämmas av ett testamente, trots att man visste att testator slutgiltigt ändrat mening. Vidare kunde man inte låta bli att godta en återkallelse genom makulering, och då var man redan ute på det sluttande planet.

13. Medan upprättande av och tillägg till testamente är omgärdat av formkrav kan ett testamente alltså återkallas formlöst. Ett grundläggande krav är emellertid att testator på ett otvetydigt sätt tillkännager att han eller hon inte önskar stå fast vid förordnandet. En förutsättning för återkallelse kan därmed sägas vara att viljan måste förmedlas till omgivningen på ett sätt som inte kan misstolkas.

Återtagande av återkallelse av testamente

14. Frågan om det går att återta eller återkalla en återkallelse av testamente behandlas inte i ärvdabalken.

15. I motiven till testamentslagen utgick lagberedningen från att ett lagligen återkallat testamente skulle kunna återtas och därmed på nytt bli giltigt, under förutsättning att testamentshandlingen alltjämt fanns i behåll (se NJA II 1930 s. 210 f.).

16. HD har i rättsfallen NJA 1952 s. 99 och NJA 1977 s. 479 bekräftat att ett testamente som återkallats genom handlingens förstörande inte kan återupplivas utan att föreskriven form för testamentes upprättande iakttas. Har testamentet däremot återkallats på annat sätt kan det, enligt HD:s uttalande i sistnämnda rättsfall, tänkas att i överenstämmelse med den mening som kommit till uttryck i motiven, ett förordnande blir verksamt på nytt genom att återkallelsen återtas utan att testamentsformen därvid tillämpas. Med hänsyn till de stränga formkrav som gäller för upprättande av testamente bör emellertid, enligt HD, stor försiktighet iakttas när det gäller att tillerkänna ett en gång återkallat förordnande ny giltighet.

17. Det får följaktligen anses möjligt att återta en återkallelse av testamente på så sätt att det på nytt får giltighet, om handlingen finns i behåll (jfr t.ex. Lind & Walin, a.a., kommentaren till 10 kap. 5 §; annan uppfattning Beckman, Svensk familjerättspraxis, 1960 s. 192 f. och Wallin, Om ändring och återkallelse av testamente i SvJT 1963 s. 481 ff.).

18. Som nämnts är en grundläggande förutsättning för återkallelse av testamente att testator otvetydigt tillkännagett att förordnandet inte längre är uttryck för hans eller hennes yttersta vilja. Ett återtagande av en återkallelse måste emellertid ses som en mer långtgående disposition än en återkallelse, eftersom lagens arvsordning blir gällande i det senare men inte i det förra fallet. Med hänsyn till detta och till de stränga formkrav som gäller för upprättande av testamente torde det inte kunna uppställas ett lägre krav på viljans manifestering vid återtagande av återkallelse än vid återkallelse av testamente.

19. Omständigheterna kan i och för sig vara sådana att testators vilja att tidigare förordnande ska gälla med önskvärd tydlighet framgår. Om en återkallelse utan ändringar av testamentet sker genom särskild handling blir det tidigare testamentet i regel åter verksamt om arvlåtaren återtar sin återkallelse genom att riva sönder eller på annat sätt förstöra handlingen. På liknande sätt bör en på själva testamentshandlingen tecknad återkallelse utan ändringar av testamentet normalt anses berövad sin betydelse om påskriften stryks över. Även en muntlig återkallelse kan förlora sin verkan om testator tydligt ger till känna sitt beslut att stå fast vid testamentet.

20. Något mera invecklad blir frågan om återkallelsen varit förknippad med ändringar av testamentet. Om arvlåtaren senare återtar en sådan rättshandling kan detta betyda två skilda saker; antingen att de återkallade förordnandena åter ska träda i kraft eller att den legala arvsordningen ska gälla. (Se NJA II 1930 s. 210 f.) I ett sådant fall bör det krävas någon form av kvalificerad aktivitet från arvlåtarens sida för att han eller hon på ett otvetydigt sätt ska anses ha gett till känna sin vilja att de tidigare förordnandena åter ska träda i kraft. Normalt torde krävas att arvlåtaren i samband med eller efter återkallelsen skriftligen eller muntligen tydligt gett till känna en sådan vilja.

21. Ytterst sett blir avgörandet beroende av en helhetsbedömning av omständigheterna i det enskilda fallet. Stor försiktighet måste dock iakttas när det gäller att tillerkänna ett en gång återkallat förordnande ny giltighet; det får inte finnas något utrymme att misstolka testators vilja.

Bevisbörda och beviskrav

22. Utgångspunkten vid tvist om återkallelse av testamente är att den som gör gällande en återkallelse har bevisbördan för omständigheter av den innebörden (se NJA 2017 s. 362 p. 8).

23. Hur bevisbördan ska placeras vid återtagande av återkallelse av testamente är inte helt klart. Det synes dock naturligt att lägga bevisbördan på den part som påstår att en återkallelse har återtagits, så att tidigare förordnande åter ska gälla.

24. Det uppställs ingen presumtion för testators vilja i situationer av nu aktuellt slag och det saknas tillräckliga skäl för att tillskapa någon sådan (jfr NJA II 1930 s. 210 f.).

25. Omständigheterna är inte sådana att det finns anledning att sänka beviskravet.

Bedömningen i detta fall

26. Det ligger på Hjärt-Lungfonden att styrka att V.H. återtagit sin återkallelse av 2012 års testamente, så att detta testamente på nytt fått giltighet. Bevisning måste förebringas att V.H. på ett otvetydigt sätt tillkännagett sin vilja att 2012 års testamente åter ska gälla.

27. Återkallelsen av 2012 års testamente ägde rum genom att V.H. upprättade 2017 års testamente. Genom att bland annat riva sönder 2017 års testamente har V.H. på ett otvetydigt sätt gett till känna att det inte längre ska vara gällande. Med hänsyn till att den tidigare återkallelsen var förknippad med ändringar av testamentet är emellertid åtgärden i sig inte sådan att V.H. därigenom otvetydigt gett till känna sin vilja att också återinsätta 2012 års testamente. Även med beaktande av omständigheterna i övrigt är viljan inte så tydligt manifesterad att det inte finns utrymme för olika tolkningar. Någon annan, kvalificerad aktivitet från V.H:s sida i samband med eller efter återkallelsen av 2017 års testamente har inte gjorts gällande.

28. Sammantaget innebär det anförda att Hjärt-Lungfonden inte har visat att det var V.H:s avsikt att 2012 års testamente åter skulle gälla när hon återkallade 2017 års testamente.

29. Käromålet ska därför bifallas.

– – –

DOMSLUT

Med ändring av hovrättens dom fastställer HD att det testamente som V.H. upprättade 2012 saknar rättsverkan.

– – –

HD (justitieråden Kerstin Calissendorff, Svante O. Johansson, Stefan Johansson, referent, Cecilia Renfors och Johan Danelius) meddelade den 21 juni 2022 följande dom.

DOMSKÄL

Vad målet gäller

1. Målet gäller vad som krävs för att en återkallelse av ett testamente ska anses ha tagits tillbaka så att testamentet återigen blir giltigt samt vad som ska gälla i fråga om bevisbörda och beviskrav.

Bakgrund

2. V.H. avled i december 2017. Hon efterlämnade inga bröstarvingar, men däremot syskonbarn.

3. V.H. upprättade tre testamenten. I det första, som upprättades 1958, förordnade hon och hennes make att den som överlevde den andre skulle, med undantag för bröstarvinges laglott, med full äganderätt erhålla all i boet ingående egendom.

4. V.H:s make avled den 2 november 2012 och fyra dagar senare, den 6 november, upprättade V.H. ett tes-tamente enligt vilket hela hennes kvarlåtenskap skulle tillfalla Hjärt-Lungfonden.

5. I februari 2017 upprättade V.H. ett nytt testamente. I det angavs att hennes syskon och deras avkomlingar inte skulle ärva henne och att hela kvarlåtenskapen, förutom 10 000 kr, skulle tillfalla en vän. I testamentet angavs också att det skulle ersätta tidigare upprättade testamenten.

6. Efter V.H:s bortgång återfanns i hennes bostad dels originalet av 2017 års testamente sönderrivet, dels en kopia på vilken V.H. hade antecknat att testamentet inte längre skulle gälla.

7. I hennes bostad påträffades även ett kuvert som innehöll tre kopior av 2012 års testamente. Originalet av det testamentet återfanns i hennes bankfack.

8. Dödsbodelägare var enligt bouppteckningen dels syskonbarnen B.J.O., M.N., K.S., A.W. och H.W., dels den universella testamentstagaren Hjärt-Lungfonden.

9. Arvingarna väckte klandertalan och yrkade att tingsrätten skulle fastställa att 2012 års testamente saknar rättsverkan. Tingsrätten biföll käromålet.

10. Hovrätten har ändrat tingsrättens dom och ogillat käromålet.

Upprättande av testamente

11. För att ett testamente ska vara giltigt krävs att det upprättas skriftligen med två vittnen, som bestyrker handlingen. Vittnena ska ha kännedom om att handlingen är ett testamente, men de behöver inte veta vad som står i det. Motsvarande formkrav gäller om det ska göras tillägg till ett testamente. (Se 10 kap. 1 och 6 §§ ÄB.)

12. Formkraven vid upprättandet av testamente syftar allmänt till att säkra bevisning om testators vilja och att förebygga tvister om ett testamentes existens eller innehåll (jfr ”De fem fastigheterna” NJA 2021 s. 992 p. 9).

Återkallelse av testamente

13. Ett testamente kan återkallas i den ordning som gäller för upprättande av testamente, genom att testator förstör testamentshandlingen eller genom att han eller hon annars otvetydigt ger tillkänna att förordnandet inte längre är uttryck för hans eller hennes yttersta vilja (se 10 kap. 5 § ÄB).

14. Medan upprättande av och tillägg till testamente är omgärdade av stränga formkrav kan alltså ett tes-tamente återkallas formlöst. Det avgörande skälet för detta är att ett testamente avser att ge uttryck för testators yttersta vilja. Om testator, t.ex. muntligen inför andra personer, på ett otvetydigt sätt har förklarat att detta inte längre är fallet, skulle det vara stötande att ändå verkställa testamentet. (Se NJA II 1930 s. 215 f. och jfr ”Tes-tamentet till bröderna T” NJA 1974 s. 646.)

Återtagande av återkallelse av testamente

15. Frågan om det går att återta en återkallelse av ett testamente behandlas inte i ärvdabalken. Det framgår emellertid av förarbetena att lagberedningen utgick från att en återkallelse av ett testamente skulle kunna återtas och testamentet därmed bli giltigt på nytt, under förutsättning att testamentshandlingen fortfarande fanns i behåll (se NJA II 1930 s. 210 f.).

16. Detta har också bekräftats av HD i rättsfallen ”Det uppbrunna testamentet” NJA 1952 s. 99 och ”Det sönderklippta testamentet” NJA 1977 s. 479. I det senare avgörandet uttalade HD, att med hänsyn till de stränga formkrav som gäller för upprättande av testamente bör stor försiktighet iakttas när det gäller att tillerkänna ett en gång återkallat förordnande giltighet på nytt.

17. Vad som närmare bör krävas för att ett återkallat testamente ska få ny giltighet beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Det avgörande är vilka slutsatser som kan dras om testators yttersta vilja. Vid bedömningen kan det ha betydelse bl.a. på vilket sätt testamentet återkallades.

18. Om testator har återkallat ett testamente genom att på detta eller på en separat handling anteckna att testamentet inte längre ska gälla, kan ett återtagande av återkallelsen i regel inte uppfattas på annat sätt än att testators vilja var att det återkallade testamentet på nytt skulle bli gällande. Om återkallelsen i stället har skett genom att ett nytt testamente upprättats, kan ett återtagande av detta däremot uppfattas antingen på så sätt att testators vilja var att det tidigare testamentet på nytt skulle bli gällande eller att något testamente över huvud taget inte skulle gälla, dvs. att kvarlåtenskapen skulle fördelas enligt den legala arvsordningen. Eftersom omständig-heterna kan skilja sig mycket från fall till fall, kan någon generell presumtion för det ena eller andra alternativet inte uppställas.

Bevisbörda och beviskrav

19. Utgångspunkten vid en tvist om återkallelse av ett testamente är att den som gör gällande en återkallelse har bevisbördan för omständigheter av den innebörden (se ”Det sönderrivna testamentet” NJA 2017 s. 362 p. 8).

20. I linje med detta bör utgångspunkten vara att den som påstår att ett tidigare återkallat testamente på nytt har fått giltighet genom att testator har tagit tillbaka återkallelsen, har bevisbördan för omständigheter av den innebörden.

21. Det saknas anledning att frångå det beviskrav som normalt gäller i tvistemål. Det innebär att den som påstår att testator har återtagit en återkallelse av ett testamente ska styrka detta.

Bedömningen i detta fall

22. Hjärt-Lungfonden måste styrka att V.H. har återtagit sin återkallelse av 2012 års testamente och att det var hennes yttersta vilja att det testamentet på nytt skulle gälla.

23. V.H. har under sin livstid upprättat tre testamenten. I samtliga dessa har hon uteslutit sina arvingar. I 2017 års testamente har hon dessutom uttryckligen angett att hennes syskon och deras avkomlingar inte ska ärva henne.

24. I.R., som hjälpte V.H. med att upprätta 2012 års testamente, har uppgett att hon ville ha ett testamente eftersom hon definitivt inte ville att hennes arvingar skulle ärva henne. J.M., som var engagerad i Sjöräddningssällskapet, har uppgett att V.H. 2013 i samband att han bistod henne med att sprida askan efter hennes avlidne make, berättade att hennes släktingar inte skulle ha något.

25. I.R. har vidare uppgett att han vid minst två tillfällen efter det att 2017 års testamente hade upprättats uppmanade V.H. att riva sönder 2012 års testamente, men att hon då svarat något i stil med ”det ligger bra där det ligger” och ”man vet aldrig vad som händer”.

26. Mot denna bakgrund är det utrett att V.H. under mycket lång tid konsekvent och dessutom i nära anslutning till sin död har gett tydligt uttryck för att hennes legala arvingar inte skulle ärva henne. Det finns inte heller några uppgifter som talar i motsatt riktning. Dessutom visar utredningen att V.H. medvetet har sparat 2012 års testamente i såväl original som kopior.

27. Av utredningen framgår vidare att V.H. har förstört såväl originalet som kopian av 2017 års testamente, medan 2012 års testamentshandling är i behåll. Detta gäller även de tre kopior som V.H. förvarade i sin bostad.

28. Med hänsyn till vad som nu redovisats finner HD att Hjärt-Lungfonden har styrkt att 2012 års testamente ger uttryck för V.H:s yttersta vilja. Det innebär att detta på nytt har fått giltighet.

29. Hovrättens domslut ska därmed fastställas – – –.

DOMSLUT

HD fastställer hovrättens domslut.

– – –