PMÖD 2017:14

I ett mål om interimistiskt vitesförbud på grund av otillbörlig marknadsföring har Patent- och marknadsöverdomstolen sänkt det förelagda vitet till 500 000 kr. I linje med Patent- och marknadsöverdomstolens dom den 21 juni 2017 i mål PMT 10485-16 har vid fastställande av vitesbeloppets storlek en prövning gjorts av olika faktorer, såsom vad som framkommit om näringsidkarens ekonomiska förhållanden, skyddsintresset för vitesförbudet, marknadsföringens karaktär och åtgärdernas omfattning. En ledamot var skiljaktig och ville fastställa underinstansens beslut.

Patent- och marknadsöverdomstolen

RÄTTENHovrättslagmannen Per Carlson, hovrättsrådet Ulrika Beergrehn och tf. hovrättsassessorn Erik Hellsten, referent

FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRAREHovrättsfiskalen Peter Olivecrona

PARTERKlagande Svensk Fordons Garanti AB, 559076-8213 Box 11251 100 61 Stockholm

Ombud: Advokaten C.S. Advokatfirman Skarborg & Partners AB Box 24076 104 50 Stockholm

Motpart K.W. Bruun Autoimport AB, 556556-8515 Hyllie Boulevard 17 215 32 Malmö

Ombud: Advokaten M.E. och jur.kand. J.L. Advokatbyrån Gulliksson AB Box 4171 203 13 Malmö

SAKEN Interimistiskt vitesförbud enligt marknadsföringslagen

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDEPatent- och marknadsdomstolens beslut 2017-06-09 i mål nr PMT 6624-17

_______________

Genom beslutet den 9 juni 2017 fann Patent- och marknadsdomstolen inte skäl att ändra ett den 7 juni 2017 meddelat interimistiskt vitesförbud enligt marknadsföringslagen (2008:486) mot Svensk Fordons Garanti AB (Fordonsgaranti). I sistnämnda beslut var vitesbeloppet bestämt till en miljon kr.

Fordonsgaranti har yrkat att Patent- och marknadsöverdomstolen, med ändring av det överklagade beslutet, ska upphäva Patent- och marknadsdomstolens interimistiska beslut.

Som skäl för sitt överklagande har Fordonsgaranti anfört i huvudsak följande. Patent- och marknadsdomstolen har meddelat beslutet utan att Fordonsgaranti fått skäligt rådrum att bemöta K.W. Bruun Autoimport AB:s (KWB) yrkanden. Det finns flera aktörer på marknaden för begagnade bilar som, i likhet med Fordonsgaranti, marknadsför garantier för andra leverantörers produkter. Dessa beskrivs av de andra aktörerna både som förlängningar av tidigare garantier och som nya garantier. Beslutet är därmed ett ingrepp i en fungerande marknad och verkar konkurrensbegränsande. Fordonsgaranti är ett relativt nystartat bolag och därmed ekonomiskt känsligt både för förbudets inverkan på dess rörelse och för det förelagda vitet.

KWB har motsatt sig ändring av beslutet och anfört väsentligen detsamma som bolaget anförde i Patent- och marknadsdomstolen.

Efter föredragning fattar Patent- och marknadsöverdomstolen följande

BESLUT (att meddelas 2017-07-04)

Patent- och marknadsöverdomstolen ändrar Patent- och marknadsdomstolens beslut endast på så sätt att vitesbeloppet bestäms till 500 000 kr för Patent- och marknadsdomstolens interimistiska vitesförbud enligt beslutet den 7 juni 2017.

Skälen för beslutetPatent- och marknadsöverdomstolen konstaterar att Fordonsgaranti yttrat sig beträffande förutsättningarna för ett interimistiskt vitesförbud såväl till Patent- och marknadsdomstolen i samband med begäran om omprövning av beslutet den 7 juni 2017 som till Patent- och marknadsöverdomstolen i samband med det överklagande som nu är föremål för prövning. Vid dessa förhållanden får Fordonsgaranti nu anses ha haft skäligt rådrum för att föra fram sin sak i den interimistiska prövningen.

Som Patent- och marknadsdomstolen har redovisat får en näringsidkare vars marknadsföring är otillbörligförbjudas i enlighet 23 § marknadsföringslagen att fortsätta med denna eller med någon annan liknande åtgärd. Ett förbud eller ett åläggande ska enligt 26 § samma lag förenas med vite, om det inte av särskilda skäl är obehövligt. Av 27 § nämnda lag framgår att sådana förbud eller ålägganden får beslutas interimistiskt.

Patent- och marknadsöverdomstolen instämmer i Patent- och marknadsdomstolens bedömning att Fordonsgaranti ska förbjudas att fortsätta med marknadsföringen i enlighet med det som Patent- och marknadsdomstolen har beslutat. Det har inte heller framkommit några särskilda skäl mot att förbuden ska förenas med vite.

Enligt 3 § lagen (1985:206) om viten ska ett vite fastställas till ett belopp som med hänsyn till vad som är känt om adressatens, dvs. den som vitesföreläggandet riktas mot, ekonomiska förhållanden och till omständigheterna i övrigt kan antas förmå denne att följa föreläggandet. Enligt tidigare fast praxis i mål om förbud enligt marknadsföringslagen, har vitets storlek enligt schablon bestämts till 1 000 000 kr. Patent- och marknadsöverdomstolen har emellertid i dom den 21 juni 2017 i mål nr PMT 10485-16, med hänvisning till 3 § viteslagen, uttalat att det saknas stöd för att göra en helt schablonartad bedömning och att det i stället ska göras en mer nyanserad prövning av olika faktorer vid bestämmande av vitets storlek. Patent- och marknadsöverdomstolen gör inte någon annan bedömning i detta fall.

Handlingarna i målet innehåller inte några närmare uppgifter om Fordonsgarantis ekonomiska förhållanden. Det allmänna konsumentskyddande intresset på marknadsföringsrättens område är dock en omständighet som talar för ett relativt högt vitesbelopp oavsett bolagets ekonomiska förhållanden. Av handlingarna framgår att marknadsföringen riktas mot konsumenter och att den delvis har bedrivits på internet. Fordonsgaranti har vidare inte ifrågasatt KWB:s uppgift i stämningsansökan om att minst 50 anmälningar mot företaget gjorts hos Konsumentverket. Av nu nämnda omständigheter framgår att marknadsföringen inte haft endast begränsad omfattning. Till sin karaktär framstår dock marknadsföringen inte i övrigt som särskilt klandervärd.

Vid en avvägning av samtliga omständigheter bedömer Patent- och marknadsöverdomstolen att ett vitesbelopp om 500 000 kr är tillräckligt högt för att kunna antas förmå Fordonsgaranti att följa förbudet. Patent- och marknadsdomstolens beslut ska därför ändras i enlighet med detta.

Beslutet innehåller enligt Patent- och marknadsöverdomstolen frågor där det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att ett överklagande prövas av Högsta domstolen. Patent- och marknadsöverdomstolen tillåter därför att beslutet får överklagas. (1 kap. 3 § tredje stycket lagen, 2016:188, om patent- och marknadsdomstolar.)

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga A Överklagande senast 2017-08-01

Hovrättslagmannen Per Carlson är skiljaktig och avslår överklagandet.

Peter Olivecrona

Protokollet uppvisat/