PMÖD 2018:24

Patent- och marknadsöverdomstolen har undanröjt Patent- och marknadsdomstolens beslut i sin helhet på grund av grovt rättegångsfel. Patent- och marknadsdomstolen har i ett mål om patentintrång avslagit en ansökan om intrångsundersökning som käranden i målet hade riktat mot två andra bolag än svarande-bolaget. Senare har Patent- och marknadsdomstolen i ett nytt slutligt beslut skrivit av målet såvitt avser de två andra bolagen och tillerkänt dem ersättning för sina rättegångskostnader. Efter att beslutet att tillerkänna de andra bolagen ersättning för rättegångskostnader överklagats konstaterade Patent- och marknadsöverdomstolen att Patent- och marknadsdomstolens beslut att avslå begäran om intrångsundersökning var det beslut varigenom Patent- och marknadsdomstolen skilde saken ifrån sig vad gällde de två andra bolagen. Patent- och marknadsdomstolen hade därefter inte rätt att genom ett nytt slutligt beslut vare sig skriva av målet eller bestämma om rättegångskostnader i förhållande till de två andra bolagen. Patent- och marknadsöverdomstolen har undanröjt beslutet i sin helhet. Eftersom rättegångskostnadsfrågan inte längre kan prövas har målet inte återförvisats till underinstansen.

Patent- och marknadsöverdomstolen

RÄTTEN Hovrättslagmannen Peter Strömberg, referent och protokollförare, samt hovrättsråden Kerstin Norman och Carin Häckter

FÖREDRAGANDE Hovrättsfiskalen Ahmed Saladin Al-Rahma

PARTER

Klagande Accumulate AB, 556583-7118 Box 7722 103 95 Stockholm

Ombud: Advokat G.L. och jur.kand. M.T.

Motparter 1. Cybercom Group AB, 556544-6522 Box 7574 103 93 Stockholm

2. Cybercom Sweden AB, 556254-0673 Samma adress

Ombud för 1 och 2: Advokat N.C. och jur.kand. K.E.

SAKEN Avskrivning

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Patent- och marknadsdomstolens beslut 2017-11-21 i mål nr PMT 6877-17

_____________________

Accumulate AB (Accumulate) framställde vid Patent- och marknadsdomstolen yrkanden om intrångsundersökning hos Cybercom Group AB och Cybercom Sweden AB (Cybercombolagen) i ett mål om patentintrång mellan Accumulate och Finansiell ID-Teknik BID AB.

Den 14 september 2017 fattade Patent- och marknadsdomstolen beslut i frågan om intrångsundersökning hos Cybercombolagen och avslog Accumulates yrkande. I ett föreläggande den 13 oktober 2017 upplyste Patent- och marknadsdomstolen parterna om att domstolen hade för avsikt att skriva av målet såvitt avsåg Cybercombolagen samt beredde dem tillfälle att inkomma med kostnadsyrkanden. Cybercombolagen skickade därefter in kostnads-räkningar och yrkade ersättning för sina rättegångskostnader.

Genom det överklagade beslutet avskrevs målet med avseende på Cybercombolagen och Patent- och marknadsdomstolen tillerkände bolagen ersättning för sina rättegångskostnader.

Accumulate har yrkat att Patent- och marknadsöverdomstolen ska befria Accumulate från skyldigheten att ersätta Cybercombolagens rättegångskostnader i Patent- och marknadsdomstolen.

Cybercombolagen har motsatt sig ändring av Patent- och marknadsdomstolens beslut.

Parterna har även yrkat ersättning för sina rättegångskostnader i Patent- och marknadsöverdomstolen.

Accumulate har till grund för överklagandet anfört i huvudsak följande. Regeln i 18 kap. 1 § rättegångsbalken är inte tillämplig vid avskrivning. Det saknades lagstöd att besluta i rättegångskostnadsfrågan eftersom målet i förhållande till Cybercombolagen avgjordes genom Patent- och marknadsdomstolens beslut redan den 14 september 2017. Patent- och marknadsdomstolen var då enligt 18 kap. 14 § rättegångsbalken förhindrad att senare fatta beslut i frågan om rättegångskostnader. Under alla förhållanden är det av Cybercombolagen yrkade beloppet inte skäligt.

Cybercombolagen har genmält i huvudsak följande. Patent- och marknadsdomstolen avslog Accumulates yrkande om intrångsundersökning hos Cybercombolagen. Accumulate valde sedan att inte väcka talan eller på något annat sätt inleda ett förfarande mot Cybercombolagen och tappade därigenom målet. Regeln i 18 kap. 1 § rättegångsbalken utgör därför direkt lagstöd för att förplikta Accumulate att ersätta Cybercombolagens rättegångskostnader. Regeln i 18 kap. 1 § rättegångsbalken är i vart fall analogt tillämplig.

Efter föredragning fattar Patent- och marknadsöverdomstolen följande

BESLUT (att meddelas 2018- 07-16)

1. Patent- och marknadsöverdomstolen undanröjer Patent- och marknads-domstolens beslut den 21 november 2017 i mål nr PMT 6877-17 i dess helhet.

2. Cybercom Group AB och Cybercom Sweden AB ska solidariskt betala Accumulate AB:s rättegångskostnader i Patent- och marknadsöverdomstolen med 8 670 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för Patent- och marknadsöverdomstolens beslut tills betalning sker. Beloppet avser ombudsarvode.

Skälen för besluten

Patent- och marknadsdomstolen får enligt 9 kap. 59 a § patentlagen (1967:837) besluta om intrångsundersökning mot den som gjort eller medverkat till ett intrång. Frågan om intrångsundersökning tas upp efter yrkande av patenthavaren eller dess rättsinnehavare. Frågan kan väckas inom ramen för ett pågående tvistemål avseende patentintrång mot den som är svarande i det målet och handläggs då som en fråga under rättegången. Frågan kan också väckas mot någon som inte redan är svarande i en pågående intrångsprocess. I det fallet, dvs. när rättegång inte redan är inledd, ska frågan enligt 9 kap. 59 b § tredje stycket patentlagen handläggas på samma sätt som om frågan har uppkommit under en rättegång. Det betyder att rättegångsbalkens regler om rättegångsfrågor ska tillämpas, dvs. bl.a. att ett s.k. RB-ärende ska läggas upp och att frågan avgörs genom beslut i enlighet med 17 kap. 1 § rättegångsbalken. (Se prop. 1998/99:11 s. 89 och 96.) När frågan om intrångsundersökning avgörs i förhållande till någon som inte är svarande i ett mål om patentintrång sker det alltså genom ett slutligt beslut. Enligt 3 § förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol ska en ansökan om intrångsundersökning registreras som ett tvistemål.

Vad gäller rättegångskostnader framgår av 18 kap. 14 § första stycket rättegångsbalken att en part ska framställa yrkande om detta innan handläggningen avslutas och av andra stycket följer att beslut i fråga om rättegångskostnader meddelas när rätten avgör målet.

Även om Patent- och marknadsdomstolen har handlagt ansökan om intrångsundersökning hos Cybercombolagen i ett redan pågående tvistemål om patentintrång mellan Accumulate och Finansiell ID-Teknik BID AB är beslutet att avslå den ansökan ett slutligt beslut enligt 17 kap. 1 § rättegångsbalken. Någon möjlighet att meddela ett beslut i rättegångskostnadsfrågan enligt 18 kap.rättegångsbalken annat än i samband med dom eller slutligt beslut synes i princip inte föreligga (se Peter Fitger m.fl, Rättegångsbalken, version oktober 2017, Zeteo, kommentaren till 18 kap. 14 §).

Saken i Patent- och marknadsdomstolen rörde intrångsundersökning och domstolen skiljde saken från sig i samband med att avslagsbeslutet meddelades. Domstolen har då varit förhindrad både att vid senare tidpunkt avskriva handläggningen genom ett nytt slutligt beslut och att i samband med detta ta upp rättegångskostnadsfrågan till särskild handläggning efter sakens avgörande. Det inträffade utgör ett sådant rättegångsfel som högre rätt självmant ska beakta vid ett överklagande och som ska föranleda beslutets undanröjande (jfr. 50 kap 26 § första stycket rättegångsbalken). Det finns skäl att även undanröja beslutet i den inte överklagade delen som rör avskrivning av målet (jfr. 50 kap 26 § andra stycket rättegångsbalken). Eftersom frågan om Cybercombolagens rättegångskostnader inte längre kan prövas av Patent- och marknadsdomstolen, saknas anledning att återförvisa målet dit.

Rättegångskostnader i Patent- och marknadsöverdomstolen

Vid denna utgång har Accumulate rätt till ersättning för sina rättegångs-kostnader i Patent- och marknadsöverdomstolen. Accumulate har yrkat ersättning för ombudsarvode med 8 670 kr från vart och ett av Cybercom-bolagen, dvs. sammanlagt med 17 340 kr motsvarande sammanlagt 7,2 timmars arbete. Vid bedömningen av vilken kostnad för ombudsarvode som varit skäligen påkallad för tillvartagande av Accumulates rätt gör Patent- och marknadsöverdomstolen följande överväganden.

Parallellt med detta mål har ett helt likartat mål handlagts mellan samma parter (PMÖ 11552-18). Även om frågan inte har varit helt okomplicerad hade Accumulates rätt i målet kunnat tillvaratas med en betydligt lägre tidsåtgång med hänsyn främst till att de båda målen pågått samtidigt och inlagorna i båda målen har i stort sett varit identiska. Det talar för att arbetsinsatsen – trots att det varit fråga om två olika mål – inte ökat i någon nämnvärd omfattning jämfört med om det endast hade rört sig om ett mål. Patent- och marknadsöverdomstolen bestämmer därför ersättningen för ombudsarvode till skäliga 8 670 kr.

Överklagande

Det saknas skäl att göra undantag från huvudregeln att Patent- och marknads-överdomstolens beslut inte får överklagas (se 1 kap. 3 § tredje stycket lagen, 2016:188, om patent- och marknadsdomstolar). Detta beslut får därför inte överklagas.

Peter Strömberg