PMÖD 2019:3

Efter att en person (sökanden) ansökt hos Patent- och registreringsverket om patent på en uppfinning återkallade han sin ansökan. Patent- och registreringsverket avskrev därefter ansökan. Sökanden överklagade avskrivningsbeslutet och yrkade att det skulle upphävas och patentansökan godkännas. Patent- och marknadsdomstolen ogillade överklagandet varefter sökanden har överklagat Patent- och marknadsdomstolens beslut till Patent- och marknadsöverdomstolen.

Patent- och marknadsöverdomstolen

RÄTTENHovrättsråden Ulrika Beergrehn, Magnus Ulriksson och Per Claréus, referent

FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRAREFöredraganden Emma Sandler

PARTERKlagande M. B. R., ., med uppgiven firma M. E. S.

Patent- och registreringsverket PRV Stockholm Box 5055 102 42 Stockholm

SAKENAvskrivning av patentansökan

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDEPatent- och marknadsdomstolens beslut 2018-11-15 i mål nr PMÄ 13675-18

______________M. B. R. ansökte hos Patent- och registreringsverket om patent på en uppfinning. Under ärendets beredning förelades han bl.a. att förtydliga vad som utgör uppfinningen och vad patentet var tänkt att skydda. På grund av att bristerna i ansökan kvarstod avskrev sedan Patent- och registreringsverket densamma med stöd av 15 § andra stycket patentlagen (1967:837). Efter begäran från M.B.R återupptogs därefter ansökan. Efter viss ytterligare kontakt mellan Patent- och registreringsverket och M.B.R återkallade han sin patent-ansökan varefter Patent- och registreringsverket genom beslut den 13 september 2018 återigen avskrev ansökan från vidare handläggning. M.B.R överklagade avskrivningsbeslutet till Patent- och marknadsdomstolen som genom det överklagade avgörandet avslog hans överklagande.

M.B.R har nu överklagat Patent- och marknadsdomstolens beslut och, såsom han måste förstås, yrkat att avskrivningsbeslutet ska upphävas och att patent-ansökan ska godkännas.

Patent- och registreringsverket har motsatt sig ändring av avskrivningsbeslutet.

Efter föredragning fattar Patent- och marknadsöverdomstolen följande

BESLUT (att meddelas 2019-02-08)

1. Patent- och marknadsöverdomstolen avslår överklagandet. 2. Vad Patent- och marknadsdomstolen förordnat om sekretess ska fortsätta att gälla (stycke två i Patent- och marknadsdomstolens beslut).

Skälen för beslutet

Enligt 2 kap. 15 § andra stycket patentlagen ska en patentansökan avskrivas om sökanden inte i tid efterkommer ett kompletteringsföreläggande. Enligt tredje stycket i samma paragraf ska en avskriven patentansökan återupptas, om sökanden inom fyra månader efter utgången av förelagd tid inkommer med yttrande eller vidtar åtgärd för att avhjälpa bristerna och inom samma tid betalar en återupptagningsavgift. Patentlagen innehåller dock inte några uttryckliga bestämmelser om vad som gäller när en patentansökan har åter-kallats. I förarbetena till patentlagen anges emellertid att en patentansökan kan återkallas och att en återkallad ansökan ska avskrivas (se prop. 1966:40. s. 128 och även Måns Jacobsson, Erik Tersmeden & Lennart Törnroth, Patentlag-stiftningen – en kommentar, Norstedts, 1980, s. 194).

Av utredningen framgår att M.B.R återkallade sin patentansökan den 12 september 2018. Det har inte framkommit några skäl som talar emot att M. B. R.s. avsikt då var att ansökan skulle avskrivas. Det var således korrekt av Patent- och registreringsverkets att fatta ett avskrivningsbeslut.

När M.B.R, efter avskrivningsbeslutet, överklagade Patent- och registrerings-verkets beslut angav han att han ville att patentansökan skulle granskas på nytt. Enligt Patent och marknadsöverdomstolens mening bör hans över-klagande uppfattas så att han återtog sin tidigare gjorda återkallelse. Fråga uppkommer då om återtagandet ska tillåtas. Som redovisats ovan innehåller patentlagen inte några bestämmelser om vad som gäller när en patentansökan har återkallats. Enligt förvaltningslagen (2017:900), som är tillämplig hos Patent- och registreringsverket, gäller emellertid att en myndighet får ompröva ett beslut som är felaktigt på grund av att det har tillkommit nya omständig-heter eller av någon annan anledning (se 38 och 39 §§förvaltningslagen). Enligt Patent- och marknadsöverdomstolen bör det vara möjligt att återta en återkallelse efter ett avskrivningsbeslut endast om det skulle vara möjligt enligt förvaltningslagen att ompröva och ändra beslutet.

Den förvaltningsrättsliga möjligheten för en myndighet att ompröva ett över-klagat beslut förutsätter bland annat att det ändrade beslutet inte ska vara till nackdel för någon enskild part. Vid denna bedömning bör i ett fall som det nu aktuella särskild hänsyn tas till risken för att en patentansökan blir offentlig-gjord. Av 22 § andra stycket patentlagen följer att handlingarna i en patent-ansökan ska hållas tillgängliga för var och en 18 månader efter patent-ansökningen gjordes. Om ansökan avskrivs ska handlingarna dock hållas tillgängliga endast om sökanden begär att ansökan återupptas, överklagar eller gör en framställan enligt 72 eller 73 §§. Mot bakgrund av vad som framkommit om Patent- och registreringsverkets handläggning av ärendet och de brister som därvid ansetts ha funnits i ansökan fanns en risk att M.B.R patentansökan skulle bli offentlig utan att patent beviljades för det fall handläggningen av ansökan skulle återupptas. Denna risk föreligger alltjämt. Ett beslut som innebär att handläggningen av patentansökan återupptogs skulle då vara till nackdel för M.B.R. Det fanns därmed inte förutsättningar för Patent- och registreringsverket att ompröva och ändra sitt avskrivningsbeslut i samband med att detta överklagades av M.B.R. Hans överklagande av avskrivnings-beslutet ska då inte heller leda till att beslutet upphävs. Patent- och marknads-domstolens beslut ska därför inte ändras och hans överklagande av detta ska således avslås.

Det saknas anledning att göra undantag från huvudregeln att Patent- och marknadsöverdomstolens beslut inte får överklagas (1 kap. 3 § tredje stycket lagen [2016:188] om patent- och marknadsdomstolar). Beslutet får därför inte överklagas.

Emma Sandler Protokollet uppvisat/