RÅ 1993:22

Ett beslut har skickats i en postförsändelse till en bostadsrättsförening men har inte kvitterats ut av någon som varit behörig att mottaga delgivning för föreningen. Med hänsyn bl.a. till vad som upplysts om hanteringen av föreningens post har det antagits att föreningen inte fått del av beslutet den dag det kvitterats ut på posten.

Byggnadsnämnden i Kalix kommun beslutade den 21 december 1989 att vid vite av 5 000 kr förelägga HSB:s Bostadsrättsförening Oden i Kalix att före den 1 juli 1990 ha anordnat soprum enligt gällande bestämmelser.

Bostadsrättsföreningen överklagade byggnadsnämndens beslut.

Länsstyrelsen i Norrbottens län (1990-02-22) yttrade: Enligt bestämmelserna i 23 § förvaltningslagen ska skrivelse med överklagande ha kommit in inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. - Enligt mottagningsbevis fick bostadsrättsföreningen del av byggnadsnämndens beslut den 16 januari 1990. Föreningens överklagande kom in till länsstyrelsen den 15 februari 1990. Överklagandet har sålunda kommit in för sent. - Länsstyrelsen kan inte pröva föreningens överklagande.

Kammarrätten i Sundsvall

Bostadsrättsföreningen överklagade och yrkade att länsstyrelsens beslut om avvisning skulle undanröjas. Till stöd för sin talan anförde föreningen att den inte utkvitterat något beslut från byggnadsnämnden. Beslutet hade felaktigt skickats till HSB i Luleå, således hade HSB:s bostadsrättsförening Oden och dess behöriga firmatecknare ej undertecknat något Mottagningsbevis.

Domskäl

Kammarrätten i Sundsvall (1990-06-29, Wennerström, Kjellson, referent, Nilsson) yttrade: Från HSB i Luleå, med lokalkontor i Kalix, har inhämtats upplysning att P.O.J., som utkvitterat byggnadsnämndens beslut, är anställd som vaktmästare av HSB och har fullmakt att på posten utkvittera försändelser till HSB Luleå och till bostadsrättsföreningar som förvaltas av HSB Luleå. Handlingar som skall avgöras av styrelsen för en av dessa bostadsrättsföreningar översänds inom en vecka till berörd styrelse. - Bostadsrättsföreningen Oden har i anledning av inhämtade upplysningar anfört följande. Föreningen har inte känt till att fullmakt funnits för en P.O.J. att utkvittera försändelser adresserade till Bostadsrättsföreningen Oden i Kalix. Någon fullmakt påskriven av behöriga firmatecknare har inte föreningen undertecknat. Handlingar i frågor som skall avgöras av bostadsrättsföreningens styrelse översändes inom en vecka till lokalkontoret i Kalix. Den som öppnar posten på lokalkontoret lägger breven till respektive förening i ett fack. En gång i veckan kommer vicevärden in på kontoret och attesterar fakturor och tar reda på post. Eftersom det aktuella brevet inte kommit annat än som vanligt ordinarie brev från huvudkontoret har den postansvarige inte betecknat det som brådskande och därför inte skickat det till föreningen omgående utan behandlat brevet som normal post. Enligt vicevärdens anteckningar har han mottagit brevet den 25 januari 1990. - Såvitt utredningen ger vid handen förvaltas HSB:s Bostadsrättsförening Oden av HSB i Luleå. Skriftväxlingen i ärendet har även tidigare skett genom att handlingarna översänts till HSB i Luleå och utkvitterats där. Med hänsyn till lämnat förvaltningsuppdrag samt omständigheterna i övrigt får förutsättas att HSB i Luleå för Bostadsrättsföreningen Odens räkning varit behörig att mottaga handlingar på sätt som skett. Vid angivna förhållanden får då också bostadsrättsföreningen anses delgiven beslutet samma dag det utkvitterades i Luleå eller den 16 januari 1990. Besvären kan därför inte vinna bifall. - Kammarrätten lämnar besvären utan bifall.

Bostadsrättsföreningen fullföljde sin talan och anförde bl.a. att det inte fanns någon fullmakt från föreningen för HSB i Luleå att uttaga mottagningsbevis på posten. Förvaltningsuppdraget som fanns mellan bostadsrättsföreningen och HSB i Luleå medförde inte någon automatisk rätt för HSB i Luleå att teckna föreningens firma.

Prövningstillstånd meddelades.

Regeringsrätten (1993-03-17, Brink, Wadell, Bouvin, Holstad, Lindstam) yttrade: I målet är fråga om tillämpning av 19 § första stycket första meningen delgivningslagen (1970:428). Enligt bestämmelsen har delgivning skett genom att den som söks för delgivning själv har mottagit handlingen, oavsett på vilket sätt den kommit honom till handa.

I förarbetena till den ändring av 19 § delgivningslagen genom vilken bestämmelsen fick sin gällande lydelse (prop. 1978/79:11) uttalade departementschefen i fråga om delgivning och postfullmakter bl.a. följande. Man måste i de flesta fall kunna utgå från att den sökte genom postfullmäktigens försorg får del av handlingarna redan samma dag som försändelsen lämnas ut från postanstalten. Sannolikheten för att så sker är så stark att den som vill göra gällande att han fått försändelsen först vid senare tidpunkt bör förebringa någon omständighet som talar för att så var fallet. När det gäller juridiska personer fanns det enligt departementschefens mening i än högre grad anledning att anta att försändelse som har kvitterats ut med stöd av postfullmakt når behörig företrädare för den sökte samma dag. Särskilt gäller detta företag som driver verksamhet eftersom denna kan antas vara så organiserad att försändelsen överbringas till någon behörig företrädare samma dag den hämtas på posten (s. 47-48).

Såvitt framgår av utredningen i målet har bostadsrättsföreningen Oden i Kalix ett förvaltningsavtal med HSB i Luleå, som bl.a. innebär att HSB i Luleå hämtar föreningens post och skickar handlingar i frågor som skall avgöras av bostadsrättsföreningens styrelse till HSB:s i Luleå lokalkontor i Kalix. Där läggs den i fack som tillhör bostadsrättsföreningen. En gång i veckan kommer föreningens vicevärd och attesterar fakturor och hämtar post. Det i målet aktuella brevet med ett beslut av byggnadsnämnden i Kalix har av den postansvarige inte betecknats som brådskande. Brevet har därför inte skickats omgående till bostadsrättsföreningen utan behandlats som ett normalt postärende. Såvitt framkommit finns det ingen fullmakt som visar att försändelsen utkvitterats på posten av någon som varit behörig att mottaga delgivning för föreningen.

Byggnadsnämndens beslut är ställt till bostadsrättsföreningen under HSB:s i Luleå adress i Luleå. Någon anledning har inte förekommit till antagande att försändelsen med beslutet inte också har skickats till den angivna adressen i Luleå. Med hänsyn härtill och till vad som upplysts om tillämpade rutiner för HSB:s i Luleå hantering av föreningens post finns anledning att anta att föreningen inte fått del av försändelsen den dag då den kvitterats ut på posten utan först i sådan tid att föreningens överklagande till Länsstyrelsen i Norrbottens län kommit in inom besvärstiden. Det bör därför ankomma på länsstyrelsen att pröva besvären i sak.

Regeringsrätten upphäver kammarrättens och länsstyrelsens beslut och visar målet åter till länsstyrelsen för ny handläggning.

Föredraget 1993-01-14, föredragande Liljeros,

målnummer 3658-1990