RÅ 1993:35

Fråga huruvida kommunalt stöd till golftävling i form av sponsring med 250 000 kr varit kompetensenligt.

Kommunfullmäktige i Gislaveds kommun beslöt den 26 januari 1989, § 1, att kommunen tillsammans med Gislaveds AB och Gislaveds Däck AB skulle svara för huvudsponsorskapet för den Europatourtävling i golf för damer som skulle komma att ordnas på Isabergs golfbana den 24-27 augusti 1989 och att anvisa 250000 kr ur anslaget till kommunfullmäktiges förfogande i årets budget för att täcka kommunens kostnader för huvudsponsorskapet.

Kammarrätten i Jönköping

I besvär hos kammarrätten yrkade B.J. att kommunfullmäktiges beslut skulle upphävas och anförde som grund att det inte ingick i det kommunala kompetensområdet att satsa pengar på att sponsra en professionell golftävling, som arrangerades av Isabergs Golfklubb.

Domskäl

Kammarrätten i Jönköping (1990-04-26, Chruzander, von Strokirch, Johansson, referent) yttrade: Ekonomiskt stöd till idrottsrörelse och dess anläggningar innefattas i princip i den kommunala kompetensen. Enligt lagen (1968:131) om vissa kommunala befogenheter inom turistväsendet får en kommun vidta åtgärder, i den mån sådana är påkallade för att främja turistväsendet i kommunen. Däremot ingår det inte i den kommunala kompetensen att stödja en enskild näringsidkare. - Utredningen i målet ger vid handen att det primära syftet med kommunens engagemang för golftävlingen varit att sprida information om kommunen och därmed främja framför allt näringslivet i allmänhet inom kommunen. Genom sådan information har kommunfullmäktige bl. a. avsett att försöka öka inflyttningen till kommunen för att tillgodose kommunens arbetskraftsbehov. Kommunfullmäktiges överklagade beslut får därmed anses tillgodose ett allmänt samhälleligt intresse inom kommunen och avser således en sådan angelägenhet, varom kommunfullmäktige ägt besluta. Kommunfullmäktige har således inte genom beslutet överskridit sin befogenhet. I målet har ej heller förebragts annan omständighet, som jämlikt 7 kap. 1 § kommunallagen gör beslutet olagligt. - Kammarrätten lämnar besvären utan bifall.

I besvär fullföljde B.J. sin talan.

Regeringsrätten (1993-02-18, Wahlgren, Wadell, Bouvin, B. Sjöberg, Holstad) yttrade: Av utredningen får anses framgå att kommunens stöd till golftävlingen avsetts utgöra ett led i strävanden att sprida information om kommunen beträffande företagsamhet, arbetstillfällen, fritid och service. Kommunen har särskilt betonat att man velat främja en ökad inflyttning till kommunen och allmänt tillgodose det lokala näringslivet och kommunförvaltningens arbetskraftsbehov.

Enligt rättspraxis har kommunerna befogenhet att inom vissa gränser vidta åtgärder för att främja nu angivna intressen. Mot bakgrund av vad kommunen anfört får antas att kommunens stöd till golftävlingen varit ägnat att leda till effekter av det slag som eftersträvats. Det har inte visats att stödet skulle ha haft en omfattning som stått i missförhållande till den förväntade nyttan av evenemanget eller att det skulle ha innefattat något otillbörligt gynnande av någon enskild. Regeringsrätten delar därför kammarrättens uppfattning att kommunfullmäktige inte genom det klandrade beslutet överskridit sin befogenhet. I målet har inte heller visats att beslutet är olagligt på någon annan grund. Besvären skall därför avslås.

Regeringsrätten fastställer kammarrättens domslut.

Föredraget 1993-01-26, föredragande Holmstedt,

målnummer 2197-1990