RÅ 1993:36

Bedömningen av om en fastighet är skattepliktig har vid tillämpning av 1 § andra meningen lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt gjorts fristående från hur fastigheten taxerats vid fastighetstaxeringen.

Länsrätten i Östergötlands län

Vid 1986 års inkomsttaxering påfördes AB Folkets Park i Norrköping underlag till statlig fastighetsskatt med 3 800 000 kr avseende fastigheten stg 6226, del av, som vid den allmänna fastighetstaxeringen 1981 taxerats som hyreshusenhet.

Bolaget yrkade i länsrätten att påförd fastighetsskatt skulle undanröjas och anförde som stöd härför att fastighetsdelen rätteligen inte bort åsättas något taxeringsvärde då den utgjordes av specialbyggnad med tillhörig mark och därför var undantagen från skatteplikt enligt fastighetstaxeringslagen.

Domskäl

Länsrätten i Östergötlands län (1990-02-23, ordförande Sandell) yttrade: Länsrätten finner inte hinder föreligga mot att pröva besvären. - I 1 § lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt föreskrives att skatteplikt till statlig fastighetsskatt föreligger för fastighet som vid fastighetstaxeringen betecknats som bl.a. hyreshusenhet. Från skatteplikt undantas fastighet som året före taxeringsåret inte varit skattepliktig enligt fastighetstaxeringslagen. - En del av stadsägan 6226 har vid 1981 års allmänna fastighetstaxering indelats som skattefri medan återstoden av fastigheten taxerats som skattepliktig hyreshusenhet med typkoden 25 och ett taxeringsvärde av 3 800 000 kr. Den omprövning som ägde rum 1988 avsåg den del som indelats som skattepliktig hyreshusenhet. Detta beslut synes ha vunnit laga kraft och någon nytaxering vid särskild fastighetstaxering synes inte ha ägt rum. - Enligt länsrättens mening krävs för att statlig fastighetsskatt inte skall utgå att den taxeringsenhet som beskattningsåtgärden avser vid fastighetstaxeringen behandlats som skattefri. Detta är inte förhållandet beträffande den nu ifrågakomna delen av stadsägan 6226. - Besvären avslås.

Bolaget överklagade.

Kammarrätten i Jönköping (1990-10-05, Stahre, Hurtig, referent, Allocco) yttrade: I 1 § lagen om statlig fastighetsskatt stadgas att skatteplikt enligt lagen föreligger för bl.a. fastigheter som vid fastighetstaxeringen betecknas som hyreshusenhet. Från skatteplikt undantas fastighet som året före taxeringsåret inte varit skattepliktig enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152). Enligt 4 § förstnämnda lag gäller bestämmelserna även del av fastighet. - Såsom länsrätten funnit är det fastighetens karaktär enligt fastighetstaxeringen som avgör skatteplikten till fastighetsskatt. - Den i målet aktuella delen av fastigheten stadsägan 6226 i Norrköpings kommun var 1985 taxerad som hyreshus. Ifrågavarande taxeringsår var fastighetsdelen således skattepliktig till statlig fastighetsskatt. - Kammarrätten lämnar besvären utan bifall.

Regeringsrätten

I besvär hos Regeringsrätten yrkade bolaget att fastighetsskatten skulle undanröjas.

Skattemyndigheten tillstyrkte bifall till ändringsyrkandet.

Regeringsrätten (1993-02-04, M. Sjöberg, Dahlman, Bouvin, Baekkevold, Ragnemalm) yttrade: I 1 § första stycket lagen om statlig fastighetsskatt föreskrivs att skattepliktiga fastigheter är sådana som vid fastighetstaxeringen betecknas som bl. a. hyreshusenhet. Vidare föreskrivs att från skatteplikt undantas fastighet som året före taxeringsåret inte varit skattepliktig enligt fastighetstaxeringslagen. Enligt 4 § gäller bestämmelserna om fastighet också beträffande del av fastighet.

Den ifrågavarande fastighetsdelen taxerades vid 1981 års allmänna fastighetstaxering som hyreshusenhet och åsattes ett taxeringsvärde av 3 800 000 kr, vilket alltjämt gällde för det aktuella beskattningsåret. Såvitt framgår av utredningen borde fastighetsdelen vid fastighetstaxeringen rätteligen ha undantagits från skatteplikt enligt 3 kap. 2 § första stycket fastighetstaxeringslagen såsom specialbyggnad.

Frågan i målet gäller om man vid bedömningen av om en fastighet är skattepliktig till fastighetsskatt - såsom underinstanserna funnit - är bunden av hur fastigheten faktiskt taxerats vid fastighetstaxeringen eller om man skall göra en fristående bedömning. Undantaget från skatteplikt i 1 § första stycket lagen om fastighetsskatt avser som nämnts fastighet som året före taxeringsåret "inte varit skattepliktig enligt fastighetstaxeringslagen". Föreskriften bör i överensstämmelse med ordalydelsen förstås så att det avgörande för undantagets tillämpning är huruvida skatteplikt föreligger enligt lagen eller ej och således inte hur fastigheten faktiskt taxerats.

Som tidigare framhållits har - enligt vad utredningen utvisar - den ifrågavarande fastighetsdelen året före taxeringsåret inte varit skattepliktig enligt fastighetstaxeringslagen. Det innebär att fastighetsdelen inte heller är skattepliktig till fastighetsskatt. Det bolaget påförda underlaget för fastighetsskatt skall därför undanröjas.

Regeringsrätten undanröjer med ändring av länsrättens och kammarrättens domar det underlag för statlig fastighetsskatt som påförts bolaget vid 1986 års taxering.

Föredraget 1992-12-09, föredragande Hoffstedt,

målnummer 4715-1990