RÅ 1993:53

Bilkörning mot rött ljus utan samband med trafikolycka har föranlett återkallelse av körkort oaktat föraren dessförinnan kört prickfritt under lång tid.

Länsrätten i Skaraborgs län

Allmänna ombudet i körkortsfrågor ansökte om körkortsingripande mot B.J. med stöd av 16 § 4. körkortslagen (1947:477) och anförde att B.J. den 19 februari 1992 hade fört fordon mot rött ljus.

Domskäl

Länsrätten i Skaraborgs län (1992-05-29, ordförande Larsson) yttrade: Om en körkortshavare med motordrivet fordon har kört mot rött ljus och överträdelsen inte kan anses som ringa, skall körkortet återkallas. I stället för att körkortet återkallas skall körkortshavaren meddelas varning, om en sådan av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd. - B.J. har, enligt godkänt ordningsföreläggande, fört sitt fordon mot rött ljus den 19 februari 1992. Han har därigenom brutit mot en från trafiksäkerhetssynpunkt väsentlig regel. Överträdelsen kan inte anses som ringa. Några särskilda skäl som skulle kunna motivera en varning har inte framkommit i målet. Körkortet skall därför återkallas. Med beaktande av att B.J. har innehaft körkort sedan 1963 och, såvitt framkommer av utredningen i målet, inte tidigare gjort sig skyldig till någon trafikförseelse kan spärrtiden, oaktat att körning mot rött ljus utgör en allvarlig trafikförseelse, begränsas till två månader. - Körkortet återkallas.

Kammarrätten i Göteborg

B.J. överklagade och yrkade att körkortsingripandet skulle begränsas till varning.

Kammarrätten i Göteborg (1992-07-06, Dryselius, Hansson, referent), som i beslut den 18 juni 1992 förordnat att länsrättens dom tills vidare inte skulle gälla, yttrade: Såsom länsrätten funnit föreligger grund för återkallelse av B.J:s körkort enligt 16 § 4. körkortslagen. Av 22 § samma lag framgår att återkallelse av körkort kan underlåtas och ersättas med varning, om varning av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd. - I avsaknad av annan utredning föreligger inte skäl ifrågasätta B.J:s uppgifter om omständigheterna kring förseelsen. Med hänsyn härtill och med beaktande av att B.J. trots långt körkortsinnehav inte tidigare gjort sig skyldig till någon trafikförseelse samt hans behov av körkort, finner kammarrätten särskilda skäl föreligga för att anse varning vara en tillräcklig åtgärd. - Kammarrätten meddelar med ändring av länsrättens dom B.J. varning.

Skiljaktig

Kammarrättsrådet Wileke var av skiljaktig mening och anförde: B.J. har fällts till ansvar för att ha kört mot rött ljus. Förseelsen har ägt rum en vardag i centrala Göteborg vid en tidpunkt då det normalt är rusningstrafik. - Som framgår av 16 § punkten 4 körkortslagen anses körning mot rött ljus som en allvarlig överträdelse. En sådan handling ger anledning att starkt ifrågasätta körkortshavarens lämplighet (se bl.a. prop. 1985/86:115 s. 9). Det krävs med andra ord mycket starka skäl för att inte återkalla körkortet för den som har gjort sig skyldig till ett sådant trafikbrott. Sådana skäl anser jag inte föreligga i detta fall. Jag avslår därför B.J:s överklagande.

Regeringsrätten

I besvär hos Regeringsrätten yrkade allmänna ombudet att B.J:s körkort skulle återkallas och att spärrtiden skulle bestämmas till två månader. Prövningstillstånd meddelades.

Regeringsrätten (1993-05-26, Björne, Voss, Bouvin, Baekkevold) yttrade: Enligt 16 § 4. körkortslagen skall ett körkort återkallas bl. a. om körkortshavaren kört mot rött ljus och överträdelsen inte kan anses som ringa. Enligt 22 § första stycket samma lag skall körkortshavare som gjort sig skyldig till sådan överträdelse meddelas varning i stället för att körkortet återkallas, om varningen av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd.

I motiven till körkortslagen framhålls att allvarliga trafiköverträdelser, såsom körning mot rött ljus, oavsett trafikfaran i det enskilda fallet visar en påtaglig brist i förarens insikter om och förståelse för vad trafiksäkerheten kräver. Det sägs vidare i fråga om detta slags överträdelser att i och med att överträdelsen har skett är risken stor för att en allvarlig olycka är ett faktum. Oskyddade trafikanter - såsom vid övergångsställen - kan bli offer för dessa överträdelser. Återkallelse av körkortet skall enligt departementschefen vara den normala åtgärden i dessa fall medan meddelande av varning förutsätter att det föreligger särskilda skäl (prop. 1985/86:115 s. 7 ff).

I målet är utrett att B.J. den 19 februari 1992 vid 16-tiden på eftermiddagen förde sin bil mot rött ljus vid Lilla Bommen som ligger i de centrala delarna av Göteborg. Vid tillfället var, enligt vad B.J. obestritt uppgivit, sikten inte skymd, och några fotgängare eller bilar som kunde komma till skada fanns inte. Trafikljuset slog om till rött sken just då han passerade signalen. Av handlingarna framgår vidare att B.J. före den nu aktuella överträdelsen har en lång period av prickfri körning.

Regeringsrätten finner att B.J:s förseelse inte är att anse som ringa. Grund för återkallelse av hans körkort enligt 16 § 4. körkortslagen föreligger därför. Omständigheterna i målet utgör inte tillräcklig grund för att endast varning meddelas. B.J:s körkort skall alltså återkallas. Spärrtiden skall bestämmas till en månad.

Från spärrtiden skall avräknas den tid som B.J. tidigare varit fråntagen rätten att föra körkortspliktigt fordon. B.J. fick del av länsrättens dom, enligt vilken hans körkort återkallades, den 11 juni 1992. Kammarrätten förordnade enligt beslut den 18 juni 1992 att länsrättens dom tills vidare inte skulle gälla. Avräkningen skall sålunda omfatta sju dagar.

Med ändring av kammarrättens dom återkallar Regeringsrätten B.J:s körkort. Spärrtiden bestäms till en månad räknat från den dag B.J. får del av denna dom eller överlämnar körkortet till polismyndighet. Från spärrtiden skall avräknas sju dagar.

Föredraget 1993-04-22, föredragande Clementz,

målnummer 3639-1992