RÅ 1994 not 100

Överklagande av Eino A. ang. rätt att ta del av allmän handling

Not 100. Överklagande av Eino A. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Hos länsstyrelsen begärde Eino A. att få ta del av renlängden för Muonio sameby. - Länsstyrelsen i Norrbottens län (1993-09-02) avslog hans begäran med följande motivering: Rennäringslängden finns upprättad på en särskild blankett. Blanketten är uppdelad i sex kolumner där samebyn skall lämna följande uppgifter. 1. Renägarens namn. 2. Renar som tillhör koncessionshavaren, hans hushålls medlemmar samt renskötselberättigad same som biträder koncessionshavaren i renskötseln. 3. Skötesrenar som tillhör ägare eller brukare av jordbruksfastighet inom sameby. 4. Summa. 5. Jordbruksfastighet som skötesrenägare äger eller brukar. 6. Adress. - I 8 kap. 6 § första stycket 1 sekretesslagen stadgas att sekretess gäller för uppgift om enskilds affärs- eller driftförhållande om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. - Enligt 2 § och bilagan punkt 98 av sekretessförordningen gäller sekretess hos länsstyrelsen i frågor som rör näringslivet. Sekretessen gäller för länsstyrelsens verksamhet med utredning, planering och stöd till näringslivet. Sekretessen gäller dock inte för beslut i ärendena. - Renlängden används av länsstyrelsen för utredningar i samband med handläggningen av frågor enligt

rennäringslagen, för handläggningen av stöd till och för

planeringen av rennäringen. Renlängden omfattas därmed av

bestämmelserna i 2 § sekretessförordningen. - Det antal

renar som en renägare äger utgör en ekonomisk tillgång för

honom. Enligt länsstyrelsens bedömning innehåller

renlängden därför så ingående uppgifter om den enskilde

renägarens ekonomiska förhållanden att det kan antas att

denne lider skada om renlängden lämnas ut. Renlängden i

dess helhet har därför sekretesskydd. Ni får därför inte ta

del av renlängden. - I kammarrätten vidhöll Eino A. sin

begäran att renlängden skulle lämnas ut. Han anförde bl.a.

följande. Han var delägare i en fastighet som utgjorde

betesland för samebyns renar och ville veta vilka renägare

som lagligen eller i strid mot gällande lag nyttjade

fastigheten. Det kunde svårligen presumeras att någon

enskild näringsidkare skulle lida skada om vederbörandes

djurinnehav offentliggjordes. - Kammarrätten i Sundsvall (1993-09-30, Lindström, Lowen, Celander): Kammarrätten delar länsstyrelsens bedömning att renlängden innehåller sådana uppgifter på vilka sekretessbestämmelserna i 8 kap. 6 § första stycket 1 sekretesslagen är tillämpliga. En förutsättning för sekretess är dock att det kan antas att

enskild lider skada om uppgifterna röjs. Med hänsyn till

vad Eino A. uppgett om sin avsikt med att begära att få ta

del av renlängden får det antas att renägare i Muonio

sameby skulle lida skada om renlängden lämnades ut. Eino A.

bör därför, som länsstyrelsen funnit, inte utfå renlängden. - Kammarrätten avslår Eino A:s yrkande. - Eino A.

fullföljde sin talan. Han uppgav bl.a. att han ville ta del

av renlängden för att kunna undersöka möjligheten av en

samordnad aktion i demokratiska former för att få ändring i

en orättfärdig ordning. - Regeringsrätten (1994-02-23, M. Sjöberg, Brink, Berglöf, von Bahr, Lindstam) gjorde samma bedömning som kammarrätten och fastställde kammarrättens dom. (fd I 1994-01-26, Karlberg)

*REGI

*INST