Upphävd författning

Sekretessförordning (1980:657)

(SekrF)

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1980-06-19
Ändring införd
SFS 1980:657 i lydelse enligt SFS 2009:342
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Rättelseblad 2006:889 och 2007:51 har iakttagits.

Föreskrifter med stöd av 2 kap. 2 § sekretesslagen

1 §  Förekommer uppgifter för vilka gäller sekretess enligt 2 kap. 2 § sekretesslagen (1980:100) i en allmän handling och angår uppgifterna

 1. landskapsinformation som gäller militärgeografiska förhållanden,
 2. rikets fasta försvarsanläggningar för krigsbruk eller underhållsanläggningar som kan röja försvarets grupperingar,
 3. planerade försvarsanläggningar i form av mineringar och andra hinder,
 4. underrättelseverksamheten inom underrättelse- och säkerhetstjänsten,
 5. militärtekniska forskningsresultat,

[S2]gäller sekretessen för uppgifterna under 1-3 i högst etthundrafemtio

[S3]år och för uppgifterna under 4 och 5 i högst sjuttio år. Förordning (1991:1756).

Föreskrifter med stöd av 7 kap. 11 § sekretesslagen

1 a §  Sekretess gäller i personaladministrativ verksamhet hos följande myndigheter, för uppgift om enskilds bostadsadress, hemtelefonnummer, personnummer och andra jämförbara uppgifter avseende personalen, uppgift i form av fotografisk bild som utgör underlag för tjänstekort samt uppgift om närstående till personalen, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon närstående till honom eller henne lider men:

[S2]Regeringskansliet, såvitt avser personal i verksamhet som rör handläggning av ärenden om nåd i brottmål, abolition och upphävande av domstols beslut om utvisning på grund av brott,

[S3]domstolarna, hyresnämnderna och arrendenämnderna utom Arbetsdomstolen, Marknadsdomstolen och Patentbesvärsrätten,

[S4]Domstolsverket, såvitt avser uppgifter om personal vid domstolar, hyresnämnder och arrendenämnder,

[S5]Justitiekanslern,

[S6]Rikspolisstyrelsen, Statens kriminaltekniska laboratorium, polismyndigheterna, åklagarmyndigheterna och kriminalvårdens myndigheter,

[S7]Kustbevakningen,

[S8]Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten,

[S9]Försäkringskassan,

[S10]socialnämnderna eller de andra nämnder som svarar för personaladministrativ verksamhet, såvitt avser personal som verkar inom socialtjänsten, den eller de nämnder som utövar ledningen av hälso- och sjukvården enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) eller de andra myndigheter som svarar för personaladministrativ verksamhet, såvitt avser hälso- och sjukvårdspersonal,

[S11]Rättsmedicinalverket, såvitt avser personal inom rättsmedicinsk och rättspsykiatrisk verksamhet,

[S12]Socialstyrelsen,

[S13]Statens institutionsstyrelse,

[S14]Migrationsverket,

[S15]Arbetsförmedlingen och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen,

[S16]myndigheter som svarar för personaladministrativ verksamhet, såvitt avser parkeringsvakter som förordnats enligt lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m.,

[S17]Jordbruksverket, såvitt avser personal i verksamhet som rör uppfödning, förvaring, tillhandahållande och användning av försöksdjur,

[S18]Smittskyddsinstitutet, såvitt avser personal i verksamhet som rör uppfödning, förvaring, tillhandahållande och användning av försöksdjur,

[S19]Livsmedelsverket, såvitt avser veterinärer, övrig personal i besiktningsveterinärorganisationen och personal i annan inspektionsverksamhet och i verksamhet som rör kosttillskott och tillståndsgivning eller godkännanden avseende ekologiskt producerade livsmedel och nya livsmedel,

[S20]Vägverket, såvitt avser personal i verksamhet som avser ianspråktagande av mark för väg, ersättning för vägrätt och förarprov för körkort. Förordning (2007:1213).

 • RÅ 1998:54:Fråga om sekretess enligt 1 a § sekretessförordningen (1980:657) för uppgift om försäkringskassetjänstemans bostadsadress och personnummer.

Föreskrifter med stöd av 7 kap. 15 § sekretesslagen

1 b §  Sekretess gäller i nedan angiven verksamhet, som avser registrering av betydande del av befolkningen, för

 1. uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men om uppgiften röjs,
 2. uppgift i form av fotografisk bild av den enskilde, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men.

[S2]I fråga om uppgifter i allmänna handlingar gäller sekretessen i högst sjuttio år.

[S3]Verksamheten avser

 1. fastighetsregistret
 2. kommunala fastighetsregister
 3. Rikspolisstyrelsens centrala passregister och centrala register för nationella identitetskort
 4. Socialstyrelsens register över hälso- och sjukvårdspersonal
 5. Statens pensionsverks pensionsregister
 6. Transportstyrelsens vägtrafikregister
 7. Totalförsvarets pliktverks register över totalförsvarets personal
 8. röstlängdsregister
 9. det centrala hundregistret
 10. Skatteverkets databas över identitetskort för folkbokförda i Sverige Förordning (2009:342)

Föreskrifter med stöd av 8 kap. 5 § sekretesslagen

1 c §  Sekretess enligt 8 kap. 5 § fjärde stycket sekretesslagen (1980:100) gäller hos Finansinspektionen för uppgifter som erhållits enligt avtal med:

[S2]Securities and Investments Board i Storbritannien, avsiktsförklaring den 13 februari 1990 med tillägg den 24 augusti 1990, den 2 april 1992 och den 9 november 1993,

[S3]The United States Securities and Exchange Commission i Amerikas förenta stater, avsiktsförklaring den 25 september 1991,

[S4]Bank of England i Storbritannien, avsiktsförklaring den 4 mars 1994,

[S5]Institut Monétaire Luxembourgeois i Luxemburg, avsiktsförklaring den 19 juli 1994,

[S6]Commission Bancaire och Comité des Etablissements de Crédit i Frankrike, avsiktsförklaring den 21 juli 1994,

[S7]Securities and Investments Board, Personal Investment Authority Limited, Investment Management Regulatory Organisation Limited och Securities and Futures Authority Limited i Storbritannien, avsiktsförklaring den 16 maj 1995,

[S8]Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen i Tyskland, avsiktsförklaring den 23 augusti 1995,

[S9]De Nederlandsche Bank NV i Nederländerna, avsiktsförklaring den 21 september 1995,

[S10]Her Majesty’s Treasury och Securities and Investments Board i Storbritannien, avsiktsförklaring den 29 december 1995,

[S11]Securities and Investments Board, Securities and Futures Authority Limited och Personal Investment Authority Limited i Storbritannien, avsiktsförklaring den 25 juni 1996,

[S12]The United States Securities and Exchange Commission i Amerikas förenta stater, avsiktsförklaring den 18 september 1996,

[S13]Comision Nacional de Valores i Argentina m.fl. anslutna tillsynsorgan per den 27 maj 1999, i Declaration on Cooperation and Supervision of International Futures Markets and Clearing Organisations den 3 februari 1997,

[S14]Securities and Futures Commission i Taiwan, avsiktsförklaring den 7 november 1997,

[S15]Bank of England och Financial Services Authority i Storbritannien, avsiktsförklaring den 10 juni 1998,

[S16]Securities and Futures Commission i Hong Kong, avsiktsförklaring den 12 september 1998,

[S17]Commission bancaire et financière i Belgien m.fl. anslutna tillsynsorgan, i Multilateral Memorandum of Understanding on the Exchange of Information and Surveillance of Securities Activities den 26 januari 1999,

[S18]Swiss Federal Banking Commission i Schweiz, avsiktsförklaring i december 1999,

[S19]Väärtpaberiinspektsioon i Tallin i Estland, avsiktsförklaring i december 1999,

[S20]Kredittilsynet i Norge, Finansinspektionen i Finland, Försäkringsinspektionen i Finland, Finanstilsynet i Island och Finanstilsynet i Danmark, Memorandum of Understanding den 6 april 2000,

[S21]Securities Market Commission of the Republic of Latvia i Lettland, avsiktsförklaring i augusti 2000,

[S22]centralbanker och banktillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen, avsiktsförklaring i januari 2001,

[S23]Bank of Latvia i Lettland, avsiktsförklaring i april 2001,

[S24]Capital Markets Board of Turkey i Turkiet, avsiktsförklaring den 25 juni 2001,

[S25]centralbanker och banktillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen, avsiktsförklaring i mars 2003,

[S26]Finantsinspektsioon i Estland, avsiktsförklaring den 14 april 2003,

[S27]FjármálaeftirlitiD (FME) i Island, avsiktsförklaring i december 2003,

[S28]Lietuvos Bankas i Litauen, avsiktsförklaring den 14 januari 2004,

[S29]Kredittilsynet i Norge, Finansinspektionen i Finland, Försäkringsinspektionen i Finland och Finanstilsynet i Danmark, avsiktsförklaring i mars 2004,

[S30]Finansinspektionen i Finland, Memorandum of Understanding den 3 juni 2004,

[S31]New York State Banking Department, Memorandum of Understanding i juni 2005,

[S32]Finansinspektionen i Finland och Finanstilsynet i Danmark, Memorandum of Understanding den 23 november 2005,

[S33]Insurance Supervisory Authority of Switzerland i Schweiz, Memorandum of Understanding i april 2006,

[S34]Finansinspektionen i Finland, Memorandum of Understanding den 31 augusti 2006,

[S35]Försäkringsinspektionen i Finland och Kredittilsynet i Norge, avsiktsförklaring den 31 augusti 2007,

[S36]Kredittilsynet i Norge, samarbetsavtal den 26 maj 2008. Förordning (2008:749).

Föreskrifter med stöd av 7 kap. 1 a § sekretesslagen

1 d §  Sekretess enligt 7 kap. 1 a § första stycket sekretesslagen (1980:100) gäller inte för uppgifter i följande register:

[S2]bankregistret som förs av Bolagsverket,

[S3]biträdesförbudsregistret som förs av Bolagsverket,

[S4]diarium som avses i 6 § mönsterskyddsförordningen (1970:486),

[S5]diarium som avses i 7 § patentkungörelsen (1967:838),

[S6]diarium över ansökningar om registrering av varumärke enligt varumärkeslagen (1960:644),

[S7]EEIG-registret som förs av Bolagsverket,

[S8]europabolagsregistret som förs av Bolagsverket,

[S9]europakooperativsregistret som förs av Bolagsverket,

[S10]filialregistret som förs av Bolagsverket,

[S11]föreningsregistret som förs av Bolagsverket,

[S12]företagsinteckningsregistret som förs av Bolagsverket,

[S13]försäkringsregistret som förs av Bolagsverket,

[S14]försäkringsförmedlarregistret som förs av Bolagsverket,

[S15]mönsterregistret som förs av Patent- och registreringsverket,

[S16]näringsförbudsregistret som förs av Bolagsverket,

[S17]patentregistret som förs av Patent- och registreringsverket,

[S18]registret över anknutna ombud enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden som förs av Bolagsverket,

[S19]registret över fysiska personers och dödsbons konkurser som förs av Bolagsverket,

[S20]stiftelseregister som förs av länsstyrelserna,

[S21]varumärkesregistret som förs av Patent- och registreringsverket. Förordning (2007:736).

Föreskrifter med stöd av 8 kap. 6 § sekretesslagen

2 §  Sekretess gäller, i den utsträckning som anges i bilagan till denna förordning, i statliga myndigheters verksamhet, som består i utredning, planering, prisreglering, tillståndsgivning, tillsyn eller stödverksamhet med avseende på produktion, handel, transportverksamhet eller näringslivet i övrigt, för uppgifter om

 1. en enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgifterna röjs,
 2. andra ekonomiska eller personliga förhållanden för den som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är föremål för myndighetens verksamhet.

[S2]I fråga om uppgifter i allmänna handlingar gäller sekretessen i högst tjugo år, om inte annat anges i bilagan.

[S3]Av 8 kap. 6 § sekretesslagen (1980:100) framgår att regeringen för särskilt fall kan förordna om undantag från sekretess som har föreskrivits enligt första stycket 1, om den finner det vara av vikt att uppgifterna lämnas.

 • RÅ 2005:87:Fråga om en svensk myndighet har haft rätt att avstå från att göra en självständig bedömning av en begäran om utlämnande av handlingar som myndigheten fått som ett led i ett förfarande enligt ett EG-direktiv som innehåller bestämmelser om konfidentialitet.
 • RÅ 2005:88:I ett mål om utlämnande av allmänna handlingar som en svensk myndighet har fått som led i ett förfarande enligt ett EG-direktiv har det företag från vilket handlingarna härrör inte tillåtits träda in som part i målet.
 • RÅ 2003:83:Rätten att ta del av allmänna handlingar har ansetts omfatta även ett aktiebolag. Handlingar som getts in till Revisorsnämnden i ett disciplinärende rörande revision av bolaget har inte ansetts kunna lämnas ut till detta ens med förbehåll.

Föreskrifter med stöd av 9 kap. 4 § sekretesslagen

3 §  Sekretess gäller, i den utsträckning som anges i denna paragraf, i följande av myndighet utförda undersökningar, för uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Föreskrifterna i 9 kap. 4 § första stycket tredje meningen och andra stycketsekretesslagen (1980:100) gäller, om inte en längre gående begränsning i sekretessen anges i det följande.

MyndigheterUndersökningSärskilda begränsningar i sekretessen
1. Socialberedningen (S 1980:07)undersökningar rörande missbrukaresekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
Utredningen (Ju 1986:C) undersökningar rörande för översyn av reglerna långtidsdömda för straffverkställighet för långtidsdömdasekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
Utredningen (Fi 1986:06) för översyn av lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifterundersökningar om tillämpningen av betalningssäkringsinstitutet
Praxisutredningen (Ku 1993:08)undersökningar om praxis i asylärendensekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
Barnpornografiutredningen (Ju 1994:14)utredningens undersökning om pedofilisekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
Utredningen (A 1996:01) om möjligheterna att i s.k. anknytningsärenden använda belastningsuppgifter om i Sverige bosatta personerundersökningar rörande utländska medborgare som sökt sig till Sverige och deras i Sverige bosatta s.k. anknytningspersonersekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
1996 års Smittskyddskommitté (S 1996:07) smittskyddslagens (1988:1472) bestämmelser om tvångsåtgärderundersökningar om tillämpningen av personliga förhållandensekretessen gäller endast uppgifter om enskildas
Kommissionen (UD 1997:05) om judiska tillgångar i Sverige vid tiden för andra världskrigetenkätundersökning om egendom av judiskt ursprung som förts till Sverige före och under andra världskriget
Utredningen (S 1997:14) om steriliseringar tillämpningen för den enskilde, av 1934 och 1941 års steriliseringslagarundersökningar om tillämpningen, och om konsekvenserna avsekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
Fastighetsbeskattningskommittén (Fi 1998:06)undersökningar om sambandet mellan priser för bostadsrätter och egenskaper hos bostadsrättsföreningar respektive bostadsrätter
Utredningen (Ku 1998:05) om nyhetsförmedlingen till vissa särskilt drabbade i samband med brandkatastrofen i Göteborgundersökningar om information till drabbade personersekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
1998 års sexualbrottskommitté (Ju 1998:03)undersökningar av straffmätning och straffvärdesbedömning i sexualbrottmålsekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
Kommittén om domstolschefens roll och utnämningen av högre domar (Ju 1998:08)enkätundersökning om domstolsledning och utnämningen av domaresekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
Utredningen om översyn av lagstiftningen om olaga diskriminering m.m. (Ju 1999:10)undersökning av rättsväsendets tillämpning av 16 kap. 9 § brottsbalken (olaga diskriminering
Utredningen för översyn av processuella regler inom socialförsäkringen, m.m. (S 1998:06)undersökningar av beslutsprocessen i förtidspensionsärenden enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
Personskadekommittén (Ju 1999:04)undersökningar av beslutsprocessen i förtidspensionsärenden enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
Utredningen om översyn av reglerna om skattskyldighet i mervärdesskattelagen m.m. (Fi 1999:03)undersökning om verksamhet som bedrivs av ideella föreningar
Kommittén för översyn av utlänningslagens bestämmelser om anhöriginvandring (UD 2000:03)undersökning av gripanden och domar avseende 10 kap.2 a och 5 §§utlänningslagen (1989:529) samt 6 kap.8 och 9 §§brottsbalken
Kommittén för hemlösa (S 1998:09)undersökning om situationen för hemlösa utanför storstadsregionerna
Kommittén om tillsynen över polisen och åklagarväsendet m.m. (Ju 2000:15)undersökningar hos polisen och åklagarväsendetom klagomål, brottsanmälningar och förundersökningar rörande anställda inom polisen och åklagarväsendet
LVM-utredningen (S 2002:04)undersökningar om tillämpningen av lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fallsekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
Egendomsskattekommittén (Fi 2002:06)ekonomiska undersökningar inom fastighetsskatte-, förmögenhetsskatte- och arvs- och gåvoskatteområdet
Dentalmaterialutredningen (S 2002:09)undersökningar om tillämpningen av och konsekvenserna för den enskilde av tillämpningen av 6 och 7 §§tandvårdsförordningen (1998:1338)sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
Mervärdesskattesatsutredningen (Fi 2002:11)ekonomiska undersökningar om hushållens inkomster och utgifter
Kriminalvårdskommittén (Ju 2002:13)undersökningar rörande straffverkställighetsekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
Rattfylleriutredningen (Ju 2003:12)undersökningar av straffmätning och påföljdsval i rattfyllerimål samt av verkställighet av rattfylleridomarsekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
Sociala barn- och ungdomsvårdskommittén (S 2003:6)undersökningar om barn- och ungdomsvårdsekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
Patientdatautredningen (S 2003:03)enkätundersökning om patientjournalersekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
Tonnageskatteutredningen (Fi 2004:20)undersökning av rederiers skatte- och bokslutsvariabler samt brutto- och nettotonnage på rederiers fartygsekretessen gäller endast uppgifter om enskildas ekonomiska förhållanden
2005 års barnpornografiutredning (Ju 2005:07)undersökning rörande brottsrubricering och påföljder vid barnpornografibrottsekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
Utredningen om ett nytt tandvårdsstöd för vuxna (S 2005:08)undersökning rörande tandvårdskonsumtion
LSS-kommittén (S 2004:06)undersökningar rörande fördelning och spridning av kostnaderna för och tillgången till insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och enligt lagen (1993:389) om assistansersättning samt undersökningar om dessa insatsers kvalitet
Utredningen om dokumentation och stöd till enskilda som utsatts för övergrepp och vanvård inom den sociala barnavården (S 2006:05)undersökningar rörande övergrepp och vanvård av enskilda vid institutioner och familjehem inom den sociala barnavårdensekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
Förtroendeutredningen (Ju 2007:08)undersökning om förtroendet för domstolarna
Utredningen om en översyn av aktivitetsersättning (S 2007:15)undersökningar om tillämpningen och om konsekvenserna av tillämpningen för den enskilde av bestämmelserna om aktivitetsersättning i lagen (1962:381) om allmän försäkring och av andra åtgärder som riktas mot personer under 30 år med funktionshindersekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
Studiesociala kommittén (U 2007:13) och studiemedelssystemetundersökningar om studiesociala frågorsekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
Trafikförsäkringsutredningen (S 2007:05)undersökningar om trafikskador och om effekter för den enskilde av förändringar i trafikförsäkringen
UngdomsstyrelsenUndersökning av utbildning, sysselsättning och övriga levnadsvillkor för ungdomar i ett antal utanförskapsområden
Stiftelse och föreningsskatteutredningen (Fi 2007:09)undersökning om inkomstbeskattning av stiftelser, ideella föreningar, registrerade trossamfund samt vissa andra juridiska personersekretessen gäller endast uppgifter om enskildas ekonomiska förhållanden
Utredningen om utvärdering av förbudet mot köp av sexuell tjänst (Ju 2008:09)undersökning om tillämpningen av bestämmelsen om straff för köp av sexuell tjänst i dess nuvarande och dess tidigare lydelsesekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
2. sjukvårdsinrättningar, utbildningsanstalter och forskningsinrättningarmiljömedicinska, socialmedicinska, psykiatriska eller andra medicinska studiersekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
3. Riksskatteverket utfallet av 1981 års allmänna fastighetstaxeringverkets undersökning av
4. Brottsförebyggande rådetkriminologiska undersökningar
5. utbildningsanstalter och forskningsinrättningar vetenskapliga eller samhällsvetenskapliga studiersociologiska, psykologiska, pedagogiska eller andra beteende-sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
6. Vägverkethaveriundersökningar
7. Boverket byggnaders tekniska utformning förhållandenundersökning av endast uppgifter om enskildas personligasekretessen gäller
8. Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering arbetsmarknadens funktionsrättutvärdering av arbetsmarknadspolitiskt motiverade åtgärder och av
9. Livsmedelsekonomiska institutet livsmedelsområdetekonomiska undersökningar inom jordbruks- och
10. Myndigheten för samhällsskydd och beredskapundersökningar av olyckshändelser och räddningsinsatser
11. Statens institutionsstyrelseundersökningar inom missbruks- och ungdomsvården under uppföljning efter avslutad vårdsekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
12. Statskontoretundersökning om medborgarnas syn på den offentliga förvaltningensekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
undersökning av effekterna av förnyelsen av den arbetslivsinriktade rehabiliteringensekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
uppdrag att utvärdera informationsutbyte mellan myndighetersekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
undersökning av folkhögskolesatsningar för arbetslösa inskrivna i aktivitetsgarantin och för arbetslösa ungdomarsekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
undersökning av finansiell samordning inom rehabiliteringsområdetsekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
undersökning av insatser för funktionshindrade inom arbetsmarknadspolitiken förhållandensekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga
undersökning av försöksverksamhet med avidentifierade ansökningshandlingar och en studie om rekrytering med mångfaldsperspektivsekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
undersökningar av Försäkringskassans kontrollarbete avseende felaktiga utbetalningar samt av Försäkringskassans rättstillämpningsekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
undersökningar av Arbetsförmedlingens kontrollarbete avseende felaktiga utbetalningarsekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
uppdrag att utvärdera svenskundervisning för invandrare (sfi)sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
undersökningar om erfarenheter av särskilda fortbildningsinsatser för läraresekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
undersökningar av Centrala studiestödsnämndens kontrollarbete avseende felaktiga utbetalningarsekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
13. Regeringskanslietundersökningar i Justitiedepartementet dels om utvisning på grund av brott (Ju 2001:J), dels om påföljdsval och straffmätning vid vållande till annans död, grovt brott, och vållande till kroppsskada eller sjukdom, grovt brottsekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
undersökningar om effekter av förändringar inom skatte-, bidrags- och socialavgiftsområdet, om inkomst- och förmögenhetsfördelning samt om fördelningseffekter av de offentliga välfärdssystemensekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden
undersökningar om utveckling, förändring samt effekter av åtgärder inom områdena jakt och fiske, djur, jord- och skogsbruk, livsmedel, landsbygd, miljö och naturresurser, energi, kommunikationer, näringsverksamhet, arbetsmarknad, undervisning och utbildning, socialtjänst, hälso- och sjukvård samt tandvårdsekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden
14. Strålsäkerhetsmyndighetenundersökningar och studier i beredskaps- och miljömålsarbetet förhållandensekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga
15. Socialstyrelsenundersökningar om hälso- och sjukvårdens behov av läkare, sjuksköterskor, barnmorskor och röntgensjuksköterskor samt tandvårdens behov av tandläkare och tandhygienister på kort och lång sikt
undersökning om tillämpningen av bestämmelserna om genetisk information i försäkringssammanhang i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.
16. Rådet för forsknings- och utvecklingssamarbete inom EUundersökningar av ansökningar om och deltagande i EU-programmen för forskning och teknisk utveckling
17. Statens folkhälsoinstitutundersökningar om folkhälsan och dess bestämningsfaktorer
18. Konsumentverketundersökningar av produktrelaterade olycksfallsekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
19. Åklagarmyndighetenundersökning rörande straffmätning och påföljdsval i mål om misshandel, grov misshandel, olaga hot, grovt olaga hot, rån och grovt rån samt grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkningsekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
20. Forum för levande historiaenkätundersökning bland lärare dels om Förintelsen, dels om hedersrelaterat våld eller förtrycksekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
21. Kommerskollegiumekonomiska undersökningar på det handelspolitiska områdetsekretessen gäller endast uppgifter om enskildas ekonomisk förhållanden
22. Premiepensionsmyndighetenundersökningar om pensionsspararnas investeringsbeteende och utfallet av detta
23. Livsmedelsverketundersökningar om matvanor, livsmedelshantering samt säker matsekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
Förordning (2009:3).

Föreskrifter med stöd av 11 kap. 5 § sekretesslagen

3 a §  Sekretess motsvarande den som enligt 11 kap. 4 § sekretesslagen (1980:100) gäller hos Justitiekanslern, gäller i den verksamhet som bedrivs av Granskningskommissionen i anledning av utredningen av mordet på statsminister Olof Palme (Ju 1994:12). Förordning (1996:1089).

Föreskrifter med stöd av 12 kap. 6 § sekretesslagen

4 §  Sekretess enligt 12 kap. 6 § sekretesslagen (1980:100) gäller hos arrendenämnderna, hyresnämnderna, Statens va-nämnd.

Föreskrifter med stöd av 15 kap. 1 § sekretesslagen

5 §  Följande myndigheter är i den utsträckning som framgår nedan undantagna från registreringsskyldigheten enligt 15 kap. 1 § första stycket sekretesslagen (1980:100).

MyndigheterSekretessbelagda handlingar som inte behöver registreras
Arbetsförmedlingenhandlingar i ärenden rörande enskilda arbetssökande
Arbetsgivarverketförslag till kollektivavtal
arbetslöshetskassornahandlingar i ärenden om arbetslöshetsersättning och i ärenden om medlemsavgift för arbetslös medlem
Arbetsmiljöverkethandlingar som ska ingå i informationssystemet om arbetsskador och statistiskt primärmaterial
Fiskeriverketstatistiskt primärmaterial och handlingar som utgör underlag för tillsyn av fiskerinäringen
Försäkringskassanhandlingar i försäkringsärenden och i ärenden om statligt tandvårdsstöd, samlingsräkningar med bilagor för läkarvård eller annan sjukvård samt statistiskt primärmaterial
Försvarsmaktenpatientjournaler som rör totalförsvarspliktiga och anställd personal
Kommerskollegiumansökningar och andra handlingar i licensärenden avseende import och export av varor
kommunala myndigheter och trafikhuvudmänhandlingar i ärenden om färdtjänst och riksfärdtjänst
Kriminalvårdenhandlingar som utgör underlag till det centrala kriminalvårdsregistret och handlingar som hör till journaler som upprättats för enskilda i kriminalvårdsverksamhet samt transportbeställningar
Kustbevakningenanmälningar från sjöfarten om fartygs ankomst till svenska orter
landstingskommunala myndigheter och kommunala myndigheter i kommuner som inte ingår i ett landstingbevis om högkostnadsskydd för patientavgifter i öppen hälso- och sjukvård
Läkemedelsverketstatistiskt primärmaterial
Migrationsverketav verket rekvirerade personbevis, utdrag ur belastningsregister och misstankeregistret samt kontrollbesked från Rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelning
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyserstatistiskt primärmaterial
Naturvårdsverketprovresultat som utgör underlag till jägarexamensregistret och handlingar som avser inbetalningar för jaktkort
polismyndigheternaanteckningar om det löpande polisarbetet, sådana protokoll enligt 27 och 28 §§polislagen (1984:387) eller enligt lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. som avser avvisanden, avlägsnanden, omhändertaganden, gripanden eller fängselanvändning och som inte registreras i särskilda ärenden samt underrättelser från kriminalvården om permissioner
Premiepensionsmyndighetenhandlingar i försäkringsärenden enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension
Riksbankenstatistiskt primärmaterial
Rikspolisstyrelsenhandlingar som utgör underlag för belastningsregistret, misstankeregistret, kriminalunderrättelseregister, DNA-register, fingeravtrycksregister, signalementsregister och andra register angående brott, handlingar som utgör underlag för sådan särskild undersökning som avses i 14-16 §§polisdatalagen (1998:622), framställningar om fingeravtrycksundersökning samt statistiskt primärmaterial
sjukhus och andra inrättningar för vård av patienterpatientjournaler, läkarvårdskvitton samt samlingsräkningar eller motsvarande handlingar som upprättas i samband med patientbesök
Skatteverketdeklarationer, kontrolluppgifter och andra handlingar som avser taxering eller fastställande av skatt eller avgift eller som rör anstånd med eller krav på att lämna handlingar för dessa ändamål eller handlingar som avser beräkning, jämkning eller återbetalning av skatt eller handlingar som ingår i informationssystemet om transporter av sprit och cigaretter
Smittskyddsinstitutetremisser avseende patientprov
socialnämnderna och de nämnder som svarar för verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindradehandlingar som hör till enskildas personakter
Socialstyrelsenstatistiskt primärmaterial och anmälningar till donationsregistret
Statens institutionsstyrelsehandlingar som hör till personakter som har upprättats för enskilda
Statens jordbruksverkstatistiskt primärmaterial
Statistiska centralbyrånstatistiskt primärmaterial
Totalförsvarets pliktverkpatientjournaler som rör totalförsvarspliktiga
Tullverkethandlingar som angår klarering av varor och transportmedel, handlingar som innehåller bokningsuppgifter inhämtade från transportföretag samt handlingar som ingår i informationssystemet om transporter av sprit och cigaretter
åklagarmyndigheternautdrag ur folkbokföringsdatabasen, utdrag ur belastningsregistret, misstankeregistret och andra register som förs med stöd av polisdatalagen (1998:622), utdrag ur vägtrafikregistret samt rekvisitioner av sådana utdrag
Förordning (2009:141).

Föreskrifter med stöd av 15 kap. 2 § sekretesslagen

6 §  Följande myndigheter skall i den utsträckning som framgår nedan inte tillämpa föreskriften i 15 kap. 2 § andra stycket sekretesslagen (1980:100).

MyndigheterRegister
allmänna domstolarnadiarier över ärenden om kvarhållande av försändelser på befordringsanstalt och om hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning, hemlig kameraövervakning och hemlig rumsavlyssning
allmänna förvaltningsdomstolarnadiarier över mål enligt smittskyddslagen (2004:168) och enligt lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall
beskickningar och konsulat samt delegationer hos mellanfolkliga organisationer, dock inte Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen (EU)samtliga diarier
Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt och Totalförsvarets forskningsinstitutdiarier över inriktningar enligt lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet och över underrättelser inom försvarets underrättelse- och säkerhetstjänst
polismyndigheternadiarier över ärenden om kvarhållande av försändelse på befordringsanstalt och om hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning, hemlig kameraövervakning och hemlig rumsavlyssning
Regeringskanslietdiarium över krypterade meddelanden, diarium över handlingar som rör myndigheters krigsorganisation och beredskapsförberedelser, diarier över inriktningar och underrättelser enligt lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet, diarier över handlingar som rör förberedelser enligt 11 f § förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet samt diarier hos Utrikesdepartementet över handlingar som kommit in eller upprättats i andra än administrativa och konsulära ärenden och handelsärenden
Rikspolisstyrelsendiarier över underrättelser inom den särskilda polisverksamheten för hindrande och uppdagande av brott mot rikets säkerhet m. m.
Signalspaningsnämndendiarier över ärenden om tillstånd enligt lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
Skatteverketdiarium över ärenden om könsbyte
Socialstyrelsendiarium över ärenden som handläggs av Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga, sociala och medicinska frågor
Steriliseringsersättningsnämndendiarium över ärenden om ersättning till steriliserade
Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen (EU)samtliga diarier, utom diarium över EU-institutionernas officiella dokument och diarier över handlingar som kommit in eller upprättats i administrativa ärenden och handelsärenden
Tullverketdiarier över ärenden om kvarhållande av försändelse på befordringsanstalt och om hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning, hemlig kameraövervakning och hemlig rumsavlyssning
åklagarmyndigheternadiarier över ärenden om kvarhållande av försändelse på befordringsanstalt och om hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning, hemlig kameraövervakning och hemlig rumsavlyssning samt diarier över förundersökningar som rör brott mot rikets säkerhet
Förordning (2009:342).

 • NJA 1993 s. 26:Fråga om sekretess för vissa uppgifter i TR:s diarium över ärenden om hemlig telefonavlyssning. 5 kap 1 § sekretesslagen (1980:100).

Utlämnande till enskilda av handlingar som är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet

7 §  Frågan om utlämnande till en enskild av en allmän handling som är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet får, om inte annat följer av andra stycket, endast prövas av

 1. chefen för Justitiedepartementet, om handlingen innehåller uppgifter som är sekretessbelagda enligt 2 kap. 2 § eller 5 kap. 1 §sekretesslagen (1980:100) och som angår polisens verksamhet för att hindra eller uppdaga brott som rör rikets säkerhet,
 2. chefen för Utrikesdepartementet, om handlingen innehåller uppgifter som är sekretessbelagda enligt 2 kap. 1 § sekretesslagen och den har överlämnats av departementet till en svensk myndighet,
 3. chefen för Försvarsdepartementet, om handlingen innehåller andra uppgifter som är sekretessbelagda enligt 2 kap. 2 § sekretesslagen än som avses i 1.

[S2]I de fall en sådan handling som avses i första stycket förvaras i Statsrådsberedningen eller Förvaltningsavdelningen, ska en begäran om utlämnande av handlingen till en enskild prövas av statsministern. Detta gäller dock inte om handlingen har lämnats över från ett departement till Regeringskansliets centralarkiv.

[S3]Hinder möter inte mot att frågan hänskjuts till regeringens prövning. Förordning (2009:342).

Bilaga

Verksamheten består i Särskilda begränsningar i sekretessen
1. utredning, planering, tillståndsgivning, prisreglering, tillsyn och stödverksamhet hos regeringen i frågor som rör näringslivet
2. utredning och planering hos kommitté eller särskild utredare som har tillkallats med stöd av regeringens bemyndigande i frågor som rör näringslivet
3. stöd som handhas av Arbetsförmedlingen och planering hos Arbetsförmedlingen i frågor som rör byggnadsverksamhet sekretessen gäller inte beslut i ärenden
4. utredning och tillsyn med avseende på samkörning mellan kraftverk samt behovet, tillgången eller distributionen av kraft inom riket
5. prisreglering på jordbrukets och fiskets områden
6. bidrag till utvecklingsarbete som Statens jordbruksverk tar befattning med sekretessen gäller inte beslut i ärenden
7. utredning, planering, tillståndsgivning och tillsyn som handhas av Kommerskollegium
8. stöd som handhas av
Exportkreditnämnden
9. utredning, planering, tillståndsgivning, tillsyn och stödverksamhet hos Tillväxtverket, Verket för innovationssystem, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Sveriges geologiska undersökning, Rymdstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten, Programrådet för forskning för ett avfallssnålt samhälle, Affärsverket svenska kraftnät, Elsäkerhetsverket, Statens energimyndighet, Energimarknadsinspektionen, Styrgruppen för Food from Sweden, Myndigheten för utländska investeringar i Sverige samt Vägverket sekretessen enligt 2 § första stycket 1 gäller inte vid Elsäkerhetsverkets tillsyn över produktsäkerheten hos varor som är avsedda för konsumenter eller kan antas komma att användas av konsumenter, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör risk för skada på person har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut
10. utredning, planering och tillsyn med avseende på ägarfrågor och ägarspridning samt sådan verksamhet som bedrivs av bolag där staten direkt eller genom förmedling av annat bolag äger aktier sådan vikt att de bör lämnas ut sekretessen enligt 2 § första stycket 1 gäller inte för uppgifter i tillsynsverksamheten, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har
11. utredning och planering med avseende på lokaliseringspolitiska frågor inom ramen för den av riksdagen godkända ordningen för lokaliseringssamråd enligt överenskommelser mellan regeringen och organisationer som företräder näringslivet
12. utredning, tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll eller enligt motsvarande äldre bestämmelser redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att de bör lämnas ut sekretessen enligt 2 § första stycket 1 gäller inte för uppgifter i tillsynsverksamheten, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller
13. utredning, planering, tillsyn och stöd som handhas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
14. har upphävts genom förordning (2000:1134).
15. utredning i frågor om energibesparande åtgärder inom transportsektorn eller om upphandling av olönsam interregional trafik på järnväg
16. utredning, planering och tillsyn som handhas av Konsumentverket eller Konsumentombudsmannen kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att de bör lämnas ut sekretessen enligt 2 § första stycket 1 gäller inte för uppgifter i tillsynsverksamheten, om intresset av allmän
18. prisreglering och utredning hos Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
20. tillståndsgivning och tillsyn som handhas av Transportstyrelsen sekretessen gäller inte beslut i ärenden
sekretessen enligt 2 § första stycket 1 gäller inte heller vid Transportstyrelsens tillsyn över produktsäkerheten hos varor som är avsedda för konsumenter eller kan antas komma att användas av konsumenter, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör risk för skada på person har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut
22. tillståndsgivning och tillsyn enligt virkesmätningslagen (1966:209) och skogsvårdslagen (1979:429) sekretessen gäller inte beslut i ärenden
23. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel, kungörelsen (1961:567) med närmare bestämmelser om befordran av krigsmateriel med luftfartyg och utredning, tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd samt utredning som handhas av Försvarets radioanstalt till stöd för tillståndsgivning hos Inspektionen för strategiska produkter enligt samma lag, eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
24. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1939:174) om tillverkning, införsel och försäljning av gasskyddsmateriel
25. tillståndsgivning och tillsyn enligt lotterilagen (1994:1000) och kasinolagen (1999:355) eller enligt motsvarande äldre bestämmelser samt utredning och planering som handhas av Lotteriinspektionen sekretessen gäller inte beslut i ärenden
26. tillståndsgivning och tillsyn enligt förordningen (1956:413) om klassificering av kött, lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter, de föreskrifter som meddelats med stöd av förordningarna och de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen samt förordningen (1997:969) om import- och exportreglering, eller enligt motsvarande äldre bestämmelser sekretessen gäller inte beslut i ärenden sekretessen enligt 2 § första stycket 1 gäller inte för uppgifter i tillsynsverksamheten, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att de bör lämnas ut
27. tillståndsgivning för nya verksamheter med påverkan på miljön enligt 17 kap.miljöbalken sekretessen gäller endast enligt 2 § första stycket 1
28. utredning, planering, tillståndsgivning, tillsyn och stöd inom jordbrukets, rennäringens och fiskets områden som handhas av Statens jordbruksverk, Fiskeriverket, Sametinget, Kustbevakningen och länsstyrelsen sekretessen gäller inte beslut i ärenden med undantag för beslut i ärenden om exportbidrag, produktionsbidrag och stöd till marknadsföring
29. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet och förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet eller enligt motsvarande äldre bestämmelser sekretessen gäller inte beslut i ärenden
31. utredning, planering, tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
32. tillståndsgivning och tillsyn enligt strålskyddslagen (1988:220) eller enligt motsvarande äldre bestämmelser av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att de bör lämnas ut sekretessen gäller inte beslut i ärenden sekretessen enligt 2 § första stycket 1 gäller inte för uppgifter i tillsynsverksamheten, om intresset
33. tillståndsgivning och tillsyn enligt livsmedelslagen (2006:804), livsmedelsförordningen (2006:813), förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredje land, kungörelsen (1974:271) om kontroll vid utförsel av livsmedel eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, de föreskrifter som meddelats med stöd av förordningarna och kungörelsen och de EG-bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen samt tillståndsgivning och kontroll enligt rådets förordning (EEG) nr 2377/90 av den 26 juni 1990 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tilllåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung sekretessen gäller inte beslut i ärenden sekretessen enligt 2 § första stycket 1 gäller inte för uppgifter i tillsynsverksamheten, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att de bör lämnas ut
34. tillsyn över hälsoskyddet enligt miljöbalken och förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken liknande allmänintresse har sådan vikt att de bör lämnas ut sekretessen enligt 2 § första stycket 1 gäller inte om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett
35. utredning, tillståndsgivning och tillsyn enligt lagstiftningen om djurskydd, epizooti, zoonoser, kontroll av husdjur, provtagning på djur, införsel och utförsel av levande djur, behörighet att utöva veterinäryrket och EG-bestämmelser som kompletteras av lagstiftningen samt enligt förordningen (1994:1313) om avgifter vid veterinär yrkesutövning eller enligt motsvarande äldre bestämmelser och förordningen (1971:810) med allmän veterinärinstruktion sekretessen gäller inte beslut i ärenden
36. uppföljnings- och stödverksamhet hos länsstyrelserna, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i frågor som rör förberedelser enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
37. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m.
39. utredning, tillståndsgivning och tillsyn enligt läkemedelslagen (1992:859) eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, tillsyn enligt lagen (1993:584) om medicintekniska produkter eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1996:1152) om handel med läkemedel m.m., lagen (2006:496) om blodsäkerhet och lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler, tillsyn enligt rådets förordning (EG) nr 953/2003 av den 26 maj 2003 om förhindrande av att handeln med vissa viktiga mediciner avleds till Europeiska unionen, tillsyn enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, tillsyn enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 816/2006 av den 17 maj 2006 om tvångslicensiering av patent för tillverkning av läkemedelsprodukter för export till länder med folkhälsoproblem samt tillsyn enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1901/2006 av den 12 december 2006 om läkemedel för pediatrisk användning och om ändring av förordning (EEG) nr 1768/92, direktiv 2001/20/EG, direktiv 2001/83/EG och förordning (EG) nr 726/20048 sekretessen enligt 2 § första stycket 1 gäller inte vid tillsyn över produktsäkerheten hos varor som är avsedda för konsumenter eller kan antas komma att användas av konsumenter, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör risk för skada på person har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut
40. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1992:860) om kontroll av narkotika, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 273/2004 av den 11 februari 2004 om narkotikaprekursorer, Rådets förordning (EG) nr 111/2005 av den 22 december 2004 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer, eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, samt tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor sekretessen gäller inte beslut i ärenden
41. tillståndsgivning för marinvetenskaplig forskning enligt 7 kap. 23 § miljöbalken sekretessen gäller inte beslut i ärenden
42. tillsyn enligt fartygssäkerhetslagen (2003:364) och fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
43. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln
44. tillsyn enligt förordningen (1977:945) om trädgårdsväxters sundhet, sortäkthet och kvalitet sekretessen gäller inte beslut i ärenden
45. utredning som handhas av Skogsstyrelsen i fråga om produktionsförhållande hos svenska sågverk och producenter av skogsodlingsmaterial samt stöd inom skogsbrukets område som handhas av Skogsstyrelsen sekretessen gäller inte beslut i stödärenden
46. tillståndsgivning för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 § miljöbalken och för hantering av farligt avfall enligt avfallsförordningen (2001:1063) eller motsvarande äldre bestämmelser samt tillsyn över miljöfarlig verksamhet och hantering av farligt avfall enligt miljöbalken och förordningen (1998:900) om miljöbalken sekretessen gäller inte beslut i ärenden sekretessen enligt 2 § första stycket 1 gäller inte för uppgifter i tillsynsverksamheten, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att de bör lämnas ut tillsyn enligt
47. tillsyn enligt förordningen (1991:93) om införande av OECD:s principer om god laboratoriesed
48. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon
49. tillsyn enligt lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar
50. tillsyn över sådan dumpning och förbränning av avfall som anges i 15 kap. 31 § miljöbalken redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att de bör lämnas ut sekretessen enligt 2 § första stycket 1 gäller inte om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller
51. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1971:1204) om byggnadstillstånd m.m. sekretessen gäller inte beslut i ärenden
52. utredning, tillståndsgivning och tillsyn i fråga om kemiska produkter och biotekniska organismer enligt miljöbalken eller enligt till miljöbalken anslutande förordningar eller enligt EG-förordningar inom samma område hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att de bör lämnas ut sekretessen gäller inte i beslut i ärenden sekretessen enligt 2 § första stycket 1 gäller inte för uppgifter i tillsynsverksamheten, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors
53. stöd enligt förordningen (1985:855) om statligt stöd till vissa tjänsteresor och förordningen (1985:856) om statligt stöd till viss datakommunikation eller enligt motsvarande äldre bestämmelser sekretessen gäller inte beslut i ärenden
54. tillståndsgivning och tillsyn enligt tullagen (2000:1281) eller motsvarande äldre bestämmelser samt utredning vid inrättande eller indragning av tullkontor och vid fastställande av förrättnings- eller farledsvaruavgift
55. stöd enligt förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag eller enligt motsvarande äldre bestämmelser samt stöd till linjesjöfarten på Gotland sekretessen gäller inte beslut i ärenden
56. tillståndsgivning och tillsyn enligt förordningen (2006:311) om transport av farligt gods eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
57. tillsyn enligt förordningen (1975:49) om gemensam kontrollstämpel m.m. för arbeten av guld, silver och platina
58. tillståndsgivning och tillsyn enligt minerallagen (1991:45), lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter och lagen (1978:160) om vissa rörledningar eller enligt motsvarande äldre bestämmelser sekretess för ingivna undersökningsresultat enligt 14 kap. 3 § minerallagen skall gälla i högst fyra år
59. stöd enligt förordningen (1993:555) om statligt stöd till skogsbruket eller enligt motsvarande äldre bestämmelser sekretessen gäller inte beslut i ärenden
60. stöd enligt förordningen (1991:978) om statsbidrag till produktion av vissa läromedel eller enligt motsvarande äldre bestämmelser sekretessen gäller endast enligt 2 § första stycket 1
61. utredning som handhas av Naturvårdsverket i samband med ansökan om medel ur EG:s LIFE-fond
62. tillståndsgivning och tillsyn med stöd av lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor eller motsvarande äldre bestämmelser antas komma att användas av konsumenter, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör risk för skada på person har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut sekretessen enligt 2 § första stycket 1 gäller inte vid tillsyn över produktsäkerheten hos varor som är avsedda för konsumenter eller kan
63. tillståndsgivning och tillsyn enligt bilskrotningslagen (1975:343), lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen samt förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening eller motsvarande äldre bestämmelser lämnas ut sekretessen gäller inte beslut i ärenden sekretessen enligt 2 § första stycket 1 gäller inte för uppgifter i tillsynsverksamheten, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att de bör
64. stöd enligt förordningen (1998:653) om statligt stöd till energiteknik, förordningen (1998:654) om energiteknikbidrag och förordningen (2003:564) om bidrag till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning eller enligt motsvarande äldre bestämmelser sekretessen gäller inte beslut i ärenden
65. utredning och tillsyn enligt lagen (1996:786) om tillsyn över hälso- och sjukvården sekretessen gäller inte beslut i ärenden
sekretessen gäller inte för uppgifter som avses i 26 § första stycket lagen (1996:786) om tillsyn över hälso- och sjukvården
66. utredning, tillståndsgivning och tillsyn enligt utsädeslagstiftningen och växtskyddslagstiftningen sekretessen gäller inte beslut i ärenden
67. tillsyn enligt lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
68. tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) eller enligt motsvarande äldre bestämmelser sekretessen gäller inte för uppgifter som ingår i information som skall spridas till konsumenter enligt 3 § tobaksförordningen (2001:312)
69. tillståndsgivning enligt 3 kap. 11 §, andra stycket, 5 kap. 9 1 andra stycket eller 7 kap. 17 § årsredovisningslagen (1995:1554) eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
70. utredning, planering och tillsyn enligt lagen (1976:295) om skyldighet för näringsidkare att medverka vid lagring för försörjningsberedskap
71. stöd enligt presstödsförordningen (1990:524), förordningen (1993:567) om statligt stöd till kulturtidskrifter eller enligt motsvarande äldre bestämmelser sekretessen gäller endast enligt 2 § första stycket 1
72. stöd genom garantier som handhas av Riksgäldskontoret eller Statens bostadskreditnämnd samt genom lån som handhas av Riksgäldskontoret
73. stöd som handhas av Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap samt Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande sekretessen gäller endast enligt 2 § första stycket 1
74. stöd enligt lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion och därtill anslutande förordning sekretessen gäller inte beslut i ärenden
75. stöd enligt förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd eller enligt motsvarande äldre bestämmelser sekretessen gäller inte beslut i ärenden
76. utredning enligt förordningen (1985:738) om dumpnings- och subventionsundersökningar sekretessen gäller inte beslut i ärenden
77. planering, tillståndsgivning och tillsyn enligt ransoneringslagen (1978:268)
78. planering och tillsyn enligt förfogandelagen (1978:262)
79. stöd enligt förordningen (1981:665) om exportkreditfinansiering med statligt stöd, förordningen (1981:666) om statligt stöd för kredit vid försäljning inom landet i vissa fall eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
80. utredning om ekonomiska förhållanden i ärenden om tillstånd till biluthyrning enligt lagen (1998:492) om biluthyrning eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
81. stöd enligt förordningen (1993:449) om statligt litteraturstöd eller enligt motsvarande äldre bestämmelser sekretessen gäller endast enligt 2 § första stycket 1
82. stöd enligt förordningen (1978:507) om industrigarantilån m.m., förordningen (1998:996) om sysselsättningsbidrag, förordningen (2007:61) om regionalt investeringsstöd, förordningen (2000:282) om småföretagsstöd, förordningen (2000:283) om regionalt bidrag till företagsutveckling samt förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
83. utredning och tillsyn enligt lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon eller enligt motsvarande äldre bestämmelser och enligt lagen (1999:779) om handel med ädelmetallarbeten sådan vikt att de bör lämnas ut sekretessen gäller inte beslut i ärenden sekretessen enligt 2 § första stycket 1 gäller inte för uppgifter i tillsynsverksamheten, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har
84. utredning om ekonomiska förhållanden i ärenden om trafiktillstånd enligt yrkestrafiklagen (1998:490) eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
85. tillsyn som utövas av Nämnden för offentlig upphandling sekretessen gäller inte beslut i ärenden
86. stöd enligt förordningen (1998:222) om statligt stöd till energiforskning sekretessen gäller inte beslut i ärenden
87. stöd i form av arbetsstipendier till läromedelsförfattare sekretessen gäller inte beslut i ärenden
88. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1979:357) om yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg sekretessen gäller inte beslut i ärenden
90. tillståndsgivning och tillsyn enligt skogsvårdsförordningen (1993:1096) avseende införsel av skogsodlingsmaterial sekretessen gäller inte beslut i ärenden
91. utredning, tillståndsgivning och tillsyn i fråga om genetiskt modifierade organismer enligt miljöbalken, förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och förordningen (2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer samt tillsyn i fråga om genetiskt modifierade organismer enligt förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken
sekretessen enligt 2 § första stycket 1 gäller inte om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors och djurs hälsa, miljön eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att uppgifterna bör lämnas ut
sekretessen gäller inte heller i övrigt beslut i ärenden eller i ärenden om tillstånd och anmälan för en allmän beskrivning av de genetiskt modifierade organismerna, för uppgift om vem som bedriver den verksamhet som omfattas av ärendet och dennes adress, för uppgift om verksamhetens syfte och var verksamheten bedrivs, för uppgift om klassificering i riskkategori, för uppgift om skyddsåtgärder, för planer för övervakning av de genetiskt modifierade organismerna och för nödsituationer samt för sådan riskbedömning som avses i 1 kap. 6 § förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och 7 § förordningen (2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer eller uppgifter som en ansvarig myndighet har erhållit i enlighet med artiklarna 4, 9 och 12 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1946/2003 av den 15 juli 2003 om gränsöverskridande förflyttning av genetiskt modifierade organismer och som omfattas av de begränsningar i sekretessen som följer av artikel 16 samma förordning
92. stöd enligt förordningen (1996:880) om finansiering genom stiftelsen Industrifonden eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
93. tillsyn enligt lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
94. tillsyn enligt lagen (1974:191) om bevakningsföretag
95. beredskapsplanering för livsmedelsförsörjning
96. utredning, planering och stödverksamhet enligt lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
98. utredning, planering och stödverksamhet hos länsstyrelserna i frågor som rör näringslivet sekretessen gäller inte beslut i ärenden
99. tillståndsgivning och tillsyn som rör handel med skjutvapen enligt vapenlagen (1996:67) sekretessen gäller inte beslut i ärenden
100. stöd enligt förordningen (1982:1228) om statligt bidrag för investeringar som rör distribution av fjärrvärme och förordningen (1983:1109) om statligt stöd för vissa energiprojekt eller enligt motsvarande äldre bestämmelser sekretessen gäller inte beslut i ärenden
101. planering och tillsyn som handhas av Försvarets materielverk vid uppbyggnad och kontroll av företags säkerhetsskydd
102. tillsyn över vattenverksamhet enligt miljöbalken och förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken sekretessen gäller inte beslut i ärenden
103. stöd enligt förordningen (1983:1108) om statligt bidrag till installationer för uppvärmning m.m. sekretessen gäller inte beslut i ärenden
104. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1983:1097) med vissa bestämmelser om larmanläggningar m.m. sekretessen gäller inte beslut i ärenden
105. utredning hos Försvarets materielverk för bedömning av företag inför framtida materielleveranser
106. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1991:336) om vissa dryckesförpackningar, tillsyn över verksamhet som avser import och återvinning av dryckesförpackningar av aluminium samt över handhavande av statliga medel för företagshälsovård inom lantbruket sekretessen gäller inte beslut i ärenden
107. tillståndsgivning och tillsyn enligt miljöbalken och annan lagstiftning i fråga om åtgärder som rör djur och växter som tillhör skyddade arter sekretessen gäller inte beslut i ärenden
108. stöd i form av projektbidrag enligt förordningen (1976:528) om bidrag till konstnärer eller bidrag till projekt på filmområdet enligt förordningen (1989:500) om vissa särskilda insatser på kulturområdet sekretessen gäller inte beslut i ärenden
109. utredning, tillståndsgivning och tillsyn som handhas av Post- och telestyrelsen sekretessen gäller inte beslut i ärenden
110. utredning enligt lagen (1990:712) om undersökning av olyckor och förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, särskild utredning som har tillsatts av regeringen för att utreda en sådan olycka som avses i 2 § nämnda lag samt tillsyn som handhas av Statens haverikommission sekretessen gäller inte i ärende som avses i 8 kap. 16 § sekretesslagen
112. tillsyn som utövas av Granskningsnämnden för radio och TV samt utredning, tillståndsgivning och tillsyn som handhas av Radio- och TV-verket sekretessen gäller inte beslut i ärenden
113. utredning och tillsyn som handhas av Kammarkollegiet
114. utredning, tillståndsgivning och tillsyn som handhas av Revisorsnämnden sekretessen gäller inte beslut i ärenden
115. tillståndsgivning och tillsyn vid registrering av fastighetsmäklare enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400) sekretessen gäller inte beslut i ärenden
116. utredning och planering som handhas av sjöräddningscentralen i Göteborg enligt föreskrifter om informationsskyldighet för vissa fartyg
117. utredning och stödverksamhet enligt förordningen (2007:14) om förvaltning av EG:s strukturfonder eller enligt motsvarande äldre bestämmelser sekretessen gäller inte beslut i ärenden
118. utredning och tillsyn enligt lagen (1994:1708) om EG:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden, lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, lagen (1995:551) om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter, förordningen (1995:702) om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter, lagen (1995:1336) om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, m.m. och förordningen (1995:1345) om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, m.m. sekretessen gäller inte beslut i ärenden sekretessen enligt 2 § första stycket 1 gäller inte om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors och djurs hälsa, miljön, redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att uppgifterna bör lämnas ut
119. utredning och tillsyn enlig lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor sekretessen gäller inte beslut i ärenden
120. utredning som handhas av Livsmedelsekonomiska institutet
121. utredning, tillståndsgivning och tillsyn i fråga om växtskyddsmedel och biocidprodukter enligt bestämmelserna om bekämpningsmedel och tillsyn i miljöbalken, förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel, förordningen (2000:338) om biocidprodukter och förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken registrering av växtskyddsmedel eller biocidprodukter för en allmän beskrivning av produkterna och produkternas namn, för uppgift om vem som ansökt om godkännande eller registrering och dennes adress, för uppgift om vem som tillverkat ett verksamt ämne, för uppgift om namn på och halten av ett verksamt ämne i en produkt, för uppgifter om benämning på sådana andra ämnen i en produkt som betraktas som farliga och därigenom påverkar bedömningen av produkten, för fysikaliska och kemiska uppgifter om produkter och deras verksamma ämnen, för uppgifter om hur produkter eller deras verksamma ämnen kan göras oskadliga, för sammanfattande uppgifter om resultaten av försök som har krävts för att fastställa ett verksamt ämnes eller en produkts effektivitet och dess effekter på människor, djur och miljö eller effekter i fråga om resistens, för uppgifter om åtgärder som bör vidtas för att minska riskerna i samband med användning och annan hantering av produkter samt för uppgifter om analysmetoder beträffande en produkts verksamma ämnen, föroreningar eller formuleringsämnen som har toxikologisk eller miljömässig betydelse eller beträffande resthalter som är en följd av godkänd användning och som har toxikologisk eller miljömässig betydelse sekretessen enligt 2 § första stycket 1 gäller inte om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors och djurs hälsa, miljön eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att uppgifterna bör lämnas ut sekretessen gäller inte heller i övrigt beslut i ärenden eller i ärenden om godkännande eller
122. utredning och planering som handhas av Banverket i fråga om tilldelning av infrastrukturkapacitet enligt järnvägslagen (2004:519) eller enligt motsvarande äldre bestämmelser sekretessen gäller endast enligt 2 § första stycket 1 sekretessen gäller inte beslut i ärenden
123. utredning och tillståndsgivning enligt 12 kap. 8 § första eller andra stycket aktiebolagslagen (1975:1385) sekretessen gäller inte beslut i ärenden
124. utredning och tillståndsgivning enligt 1 kap. 4 § andra stycket och 7 kap. 4 § första stycketbokföringslagen (1999:1078) samt utredning i anmälningsärende enligt 7 kap. 3 a § samma lag sekretessen gäller inte beslut i ärenden
125. tillsyn enligt 7 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. sekretessen gäller inte beslut i ärenden
126. utredning av behovet av narkotikaklassificering enligt narkotikastrafflagen (1968:64) och klassificering av varor enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
127. utredning, tillståndsgivning och tillsyn i fråga om enligt fordonslagen (2002:574) typgodkännande
128. utredning, planering och uppföljning hos Banverket rörande trafik- och transportutveckling samt infrastruktur
129. utredning och planering som handhas av Transportstyrelsen och som avser den civila sjöfarten och hamnskyddet sekretessen gäller inte beslut i ärenden
130. tillsyn enligt produktsäkerhetslagen (2004:451) inte, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör risk för skada på person har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut sekretessen enligt 2 § första stycket 1 gäller
131. tillsyn enligt lagen (1996:18) om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar allmän kännedom om förhållande som rör risk för skada på person har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut sekretessen enligt 2 § första stycket 1 gäller inte, om intresset av
132. tillsyn enligt lagen (1998:1707) om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner varor som är avsedda för konsumenter eller kan antas komma att användas av konsumenter, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör risk för skada på person har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut sekretessen enligt 2 § första stycket 1 gäller inte vid tillsyn över produktsäkerheten hos
133. utredning, planering, tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter eller enligt motsvarande äldre bestämmelser sekretessen gäller inte beslut i ärenden
134. utredning och planering enligt förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
135. utredning enligt förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter och tillsyn i fråga om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter enligt förordningen (1998: 900) om tillsyn enligt miljöbalken liknande allmänintresse har sådan vikt att uppgifterna bör lämnas ut sekretessen enligt 2 § första stycket 1 gäller inte om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett
136. tillståndsgivning och tillsyn enligt EG-förordningar om ekonomiska sanktioner och enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner samt utredning till stöd för sådan tillståndsgivning och tillsyn
137. tillsyn enligt lagen (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel Förordning (2009:141).
Sakregister till bilagan
Siffrorna avser punkter i bilagan
Affärsverket svenska kraftnät 9
Aktier 10
Allvarliga kemikalieolyckor 119
Arbetsförmedlingen 3
Arbetslivsforskning 9, 73
Arbetsstipendier till läromedelsförfattare 87
Avfall 46, 50
Avgaser 63
Banverket 122, 128
Bekämpningsmedel 121
Beredskapslagring 31
Beredskapsplanering 95, 134
Bevakningsföretag 94
Bilskrotningslagen 63
Biluthyrning
Biocidprodukter 121
Biotekniska organismer 80
52
Bolag, statligt 10
Brandfarliga varor 62
Byggnadstillstånd 51
Byggnadsverksamhet 3
Byggprodukter 125
Datakommunikation 53
Djur 35, 107
Dryckesförpackningar 106
Dumpning 50
Dumpnings- och subventionsundersökningar 76
Dyrkverktyg 88
EG:s LIFE-fond 61
Ekologiskt framställda produkter 118
Ekonomiska sanktioner 136
Elektriska och elektroniska produkter 135
Elsäkerhetsverket 9
Energibesparande åtgärder 15
Energiforskning 86
Energimarknadsinspektionen 9
Energiprojekt 100
Energiteknik 64
Energiteknikbidrag 64
Epizootilagstiftning 35
Europeisk läkemedelsmyndighet 39
Explosiva varor 62
Exportkreditfinansiering 79
Exportkreditnämnden 8
Exportreglering 26
Farledsavgift Farligt avfall Farligt gods Fartyg Fastighetsmäklare Film Fiskeriverket Fjärrvärme Foder Fordonslagen Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Fritidsbåtar Fyr- och farledsvaruavgift Förbränning Företagshälsovård inom lantbruket Företagsstöd, regionalpolitiskt Förfogandelagen Förorening Förrättningsavgift Försvarets materielverk Försvarsuppfinningar Försäkringskassan Försörjningsberedskap 54 46 56 42 115 108 28 100 26 127 73 73 131 54 50 106 82 78 93 54 101, 105 49 18 70
Garanti 72
Gasskyddsmateriel 24
Genetiskt modifierade organismer 91
Granskningsnämnden för radio och TV 112
Guld 57
Hamnskydd 129
Humanläkemedel 39
Husdjur 35
Hälso- och sjukvård 65
Hälsofarliga varor 40, 126
Hälsoskydd 34
Importreglering 26
Industrifonden 92
Industrigarantilån 82
Investeringar 9, 64, 100
Investeringar på energiområdet 64
Investeringsstöd 82
Jordbruk 28, 118
Järnvägstrafik 15
Kammarkollegiet 113
Kasino 25
Kemikalier 119
Kemiska produkter 52
Kol 31
Kommersiell service 82
Kommerskollegium 7
Kommitté 2
Konkurrensverket 17
Konstnärer 108
Konsumentombudsmannen 16
Konsumentverket 16
Kontinentalsockeln 43
Kraftverk 4
Kraftdistribution 4
Krigsmateriel 23
Krishantering 36, 134
Kulturtidskrifter 71
Kustbevakningen 28
Kärnteknisk verksamhet 29, 96
Kött 26
Laboratoriesed 47
Larmanläggningar 104
Litteraturstöd 81
Livsmedel 33, 118, 120
Livsmedelsekonomiska institutet 120
Livsmedelsförordningen 33
Lokaliseringssamråd 11
Lotterier 25
Läkemedel 18, 33, 39
Läkemedelslagen 39
Länsstyrelserna 28, 36, 98
Läromedel 60
Marinvetenskaplig forskning Materielleveranser Medicintekniska produkter Miljöavgift Miljöbalken 52, 91, 102, 107 Miljöfarlig verksamhet Miljön Minerallagen Mobila maskiner Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Myndigheten för utländska investeringar i Sverige Måttenheter 41 105 39 74 27, 34, 41, 46, 50, 46 27 58 132 13,36 9 9 83
Narkotikaklassificering 126
Narkotikakontrollagen 40
Narkotikaprekursorer 40
Naturvårdsverket
Nikotinläkemedel 137
Nämnden för offentlig upphandling 61
85
Olja 31, 67
Olyckor 110
Platina Post- och telesstyrelsen Presstödsförordningen Prisreglering, hos regeringen Prisreglering och utredning, hos Läkemedelsförmånsnämnden Prisreglering, på jordbrukets och fiskets område Producentansvar Produkter med dubbla användningsområden Produktsäkerhetslagen Programrådet för forskning för ett avfallssnålt samhälle Provtagning på djur 57 109 71 1 18 5 135 23 130 9 35
Radio- och TV-verket 112
Ransoneringslagen 77
Regeringen 1
Regional utvecklingspolitik 82
Rennäringen 28
Revisorsnämnden 114
Riksgäldskontoret 72
Risk- och sårbarhetsanalys 134
Rymdstyrelsen 9
Rådet för arbetslivsforskning 14
Rörledningar 58
Salmonella 35
Sametinget 28
Silver 57
Sjöfart 42, 55, 75, 129
Sjöfartsverket 129
Sjöräddningscentralen i Göteborg 116
Skatteverket 123, 124
Skjutvapen 99
Skogsbruket 59
Skogs- och jordbrukets forskningsråd 73
Skogsodlingsmaterial 45, 90
Skogsstyrelsen 45
Skogsvård 22, 90
Småföretagsstöd 82
Statens bostadskreditnämnd 72
Statens energimyndighet 9
Statens haverikommission 110
Statens jordbruksverk 6, 28
Statsbidrag 19
Strukturfonder 117
Strålskyddslagen 32
Strålsäkerhetsmyndigheten 9
Styrgruppen för Food from Sweden 9
Sveriges ekonomiska zon 48
Sysselsättningsbidrag 82
Sågverk 45
Säkerhetsskydd 101
Särskild utredare 2
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 18
Teknikupphandling 64
Teknisk kontroll 12
Teknisk sprit 37
Tekniskt bistånd 23
Tillväxtverket 9
Tjänsteresor 53
Tobakslagen 68
Torvfyndigheter 58
Trafiktillstånd 84
Transportbidrag 55
Transportstyrelsen 29, 129
Trädgårdsväxter 44
Tullagen 54
Tullkontor 54
Tullförrättning 54
Täktverksamhet 41
Upphandling 85
Uppvärmning 103
Utsläpp av koldioxid 133
Utsäde 66
Vapenlagen 99
Vattenverksamhet 102
Verket för innovationssystem 9
Vetenskapsrådet 73
Veterinär 35
Veterninärmedicinska läkemedel 33
Virkesmätning 22
Vägverket 9
Växter 44, 66, 107
Yrkestrafiklagen 84
Årsredovisningslagen 69
Ädelmetallarbeten 83
Ägarfrågor 10
Förordning (2009:141).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Sekretessförordning (1980:657)

Förordning (1980:1075) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

  Omfattning
  ändr. 5 §, bil.

Förordning (1981:103) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

  Omfattning
  ändr. 5, 6 §§, bil.

Förordning (1981:269) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

  Omfattning
  ändr. 3 §

Förordning (1981:689) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

  Omfattning
  ändr. 3, 6 §§, bil.

Förordning (1981:966) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

  Omfattning
  ändr. 3, 5 §§

Förordning (1981:1339) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

  Omfattning
  ändr. 5 §, bil.; omtryck

Förordning (1982:149) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

  Omfattning
  ändr. 3 §, bil.

Förordning (1982:468) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

  Omfattning
  ändr. 3, 5 §§, bil.

Förordning (1982:786) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

  Omfattning
  ändr. bil.

Förordning (1982:1107) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

  Omfattning
  ändr. 3 §, bil.; omtryck

Förordning (1983:281) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1983-06-01

Förordning (1983:561) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

  Omfattning
  ändr. 5 §, bil.
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1984:8) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1984-02-01

Förordning (1984:65) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1984-04-01

Förordning (1984:141) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1984-05-01

Förordning (1984:317) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1984-07-01

Förordning (1985:101) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1985-04-01

Förordning (1985:761) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1985-11-01

Förordning (1985:950) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

  Omfattning
  ändr. bil.; omtryck
  Ikraftträder
  1986-01-01

Förordning (1986:19) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1986-02-15

Förordning (1986:563) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1986. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om undersökningar som utförts av Permissionsutredningen, Prostitutionsutredningen och 1983 års rösträttskommitté samt i fråga om verksamhet som har bestått i stöd enligt förordningen (1981:576) om statligt stöd till miljöskyddsteknik, m.m. eller motsvarande äldre bestämmelser, stöd enligt kungörelsen (1974:472) om statsbidrag till skogsvård i norra Sverige eller tillståndsgivning och stöd enligt förordningen (1978:516) om statligt stöd till fiskets rationalisering m. m.
  Omfattning
  ändr. 3 §, bil.
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1986:1373) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1986:1427) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1987. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om verksamhet som har bestått i stöd enligt förordningen (1977:523) om statligt stöd till tidningar på andra språk än svenska och förordningen (1977:607) om stöd till organisationstidskrifter eller enligt motsvarande äldre bestämmelser.
  Omfattning
  ändr. 3 §, bil.
  Ikraftträder
  1987-02-01

Förordning (1987:507) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1987:867) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1987-10-01

Förordning (1987:981) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om tillsyn som har utövats av Länsläkarorganisationen.
  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1988-01-01

Förordning (1987:1160) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

  Omfattning
  nya 1 a §, rubr. närmast före 1 a §
  Ikraftträder
  1988-01-01

Förordning (1988:8) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

  Omfattning
  ändr. bil.; omtryck
  Ikraftträder
  1988-02-01

Förordning (1988:384) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om verksamhet som har bestått i stöd enligt förordningen (1978:443) om statligt stöd till viss kollektiv persontrafik, förordningen (1978:446) om statligt stöd till viss skärgårdstrafik och förordningen (1978:447) om statligt stöd till fjällflygtrafik.
  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1988:1161) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1988:1546) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1989:386) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

  Omfattning
  ändr. 5 §, bil.
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1989:655) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1989-09-01

Förordning (1989:913) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

  Omfattning
  ändr. 5 §, bil.
  Ikraftträder
  1990-01-01

Förordning (1990:40) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1990-04-01

Förordning (1990:412) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

  Omfattning
  ändr. 5, 6 §§
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1990:883) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1990-08-15

Förordning (1990:944) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1990-10-15

Förordning (1990:1126) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om utredning, planering och stödverksamhet hos Samrådsnämnden för kärnavfallsfrågor och Bergslagsdelegationen, tillståndsgivning och stöd enligt kungörelsen (1950:506) med vissa bestämmelser angående utförsel av fisk, fiskrom och fiskkonserver eller stöd enligt förordningen (1975:632) om lånegaranti för arbetsmiljöförbättringar.
  Omfattning
  ändr. 5, 7 §§, bil; omtryck
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1991:957) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

  Omfattning
  ändr. 1 a, 3, 5, 6 §§, bil.
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1991:1756) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft, i fråga om 7 § dagen efter den dag då förordningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Svensk författningssamling, och i övrigt den 1 januari 1992. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om tillståndsgivning enligt lagen (1982:617) om utländska förvärv av svenska företag m.m. och lagen (1989:990) om tillstånd till överlåtelse av skepp eller enligt motsvarande äldre bestämmelser samt tillsyn enligt 2 § 2 förordningen (1988:859) med instruktion för Statens lantbrukskemiska laboratorium eller enligt motsvarande äldre bestämmelser.
  Omfattning
  ändr. 1, 7 §§, bil.; omtryck
  Ikraftträder
  1991-12-21

Förordning (1992:143) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1992-05-01

Förordning (1992:792) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om utredning, prisreglering och tillsyn som har utövats av Statens pris- och konkurrensverk.
  Omfattning
  ändr. 5 §, bil.
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1992:1023) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1992-11-16

Förordning (1992:1037) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1992-12-01

Förordning (1992:1476) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om
  1. verksamhet som har utövats av Trafiksäkerhetsverket avseende bil-, körkorts- och felparkeringsregistret, haveriundersökningar och tillsyn,
  2. utredning, planering, tillståndsgivning, tillsyn och stödverksamhet som har utövats av Statens elektriska inspektion, Delegationen för industriell utveckling inom informationsteknologiområdet och Delegationen för verkstadsteknisk utveckling.
  Omfattning
  ändr. 1 a, 3, 5, 6 §§, bil.
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1993:146) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1993-04-01

Förordning (1993:216) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1993-05-01

Förordning (1993:824) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om utredning, planering, tillståndsgivning, tillsyn och stödverksamhet hos Nämnden för statens gruvegendom, tillstånd och tillsyn enligt lagen (1987:588) om träfiberråvara samt stöd enligt förordningen (1977:497) om statlig kreditgaranti till svenskt rederiföretag, förordningen (1980:461) om statlig värdegaranti för fartyg och förordningen (1982:784) om statligt rederistöd.
  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1993:1431) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om tillståndsgivning och tillsyn enligt förordningen (1987:477) om förbud mot handel med Sydafrika och enligt lagen (1985:98) om förbud mot investeringar i Sydafrika samt i verksamhet som består i stöd enligt förordningen (1982:580) om bidrag för prospektering av vissa mineral.
  Omfattning
  ändr. 5, 6 §§
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1994:23) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

  Omfattning
  ändr. 5, 6, 7 §§, bil.
  Ikraftträder
  1994-03-01

Förordning (1994:1030) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994. Äldre bestämmelser om registrering av handlingar skall fortfarande gälla i fråga om handlingar hos EG-delegationen som registrerats före ikraftträdandet.
  Omfattning
  nuvarande 1 a § betecknas 1 b §, rubr. närmast före 1 a § sätts närmast före 1 b §; ändr. 3, 5, 6 §§, bil.; nya 1 a, 1 c §§, rubr. närmast före 1 a, 1 c §§; omtryck
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1994:1508) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1994-12-19

Förordningen (1994:2036) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

  Omfattning
  ändr. 1 a, 1 c, 3 §§, bil.
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1995:956) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

  Omfattning
  ändr. 1 b, 1 c, 3, 5, 6 §§, bil.
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1995:1033) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1995-10-01

Förordning (1995:1461) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.
  2. I fråga om fastighetsregistermyndigheter som inrättats enligt lagen (1971:133) om kommunal fastighetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet gäller 1 b § i sin äldre lydelse.
  Omfattning
  ändr. 1 a, 1 b, 5 §, bil.
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1995:1635) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1996-02-01

Förordning (1996:71) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 april 1996. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om tillståndsgivning och tillsyn enligt vapenlagen (1973:1176).
  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1996-04-01

Förordning (1996:78) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1996-03-01

Förordning (1996:708) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1996:823) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 1996.
  2. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om stöd enligt förordningen (1993:215) om statligt stöd till banker och andra kreditinstitut.
  Omfattning
  ändr. 1 a, 5, 6 §§, bil.
  Ikraftträder
  1996-08-15

Förordning (1996:1028) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

  Omfattning
  ändr. 3 §, bil.
  Ikraftträder
  1996-11-15

Förordning (1996:1089) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

  Omfattning
  ny 3 a §, rubr. närmast före 3 a §
  Ikraftträder
  1996-12-15

Förordning (1996:1186) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

  Omfattning
  ändr. 1 a, 5 §§
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:50) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

  Omfattning
  ändr. 5, 6 §§, bil.
  Ikraftträder
  1997-03-15

Förordning (1997:86) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1997-04-01

Förordning (1997:171) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

  Omfattning
  ändr. 1 b §
  Ikraftträder
  1997-06-01

Förordning (1997:345) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

  Omfattning
  ändr. 1 a §
  Ikraftträder
  1997-07-01

Förordning (1997:758) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1997-11-20

Förordning (1997:1119) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1997:1204) om ändring i förordningen (1997:1119) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

  Omfattning
  ändr. bil. i 1997:1119

Förordning (1998:39) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1998-03-01

Förordning (1998:180) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 15 maj 1998.
  2. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om prisreglering som utövats av Närings- och teknikutvecklingsverket enligt förordningen (1991:960) med instruktion för Närings- och teknikutvecklingsverket.
  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1998-05-15

Förordning (1998:216) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1998-06-01

Förordning (1998:223) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 15 juni 1998.
  2. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om stöd enligt förordningen (1987:819) om statligt stöd till energiforskning.
  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1998-06-15

Förordning (1998:401) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (1998:631) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

Omfattning
ändr. 1 a, 5 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1998:655) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
1998-07-15

Förordning (1998:785) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998.
 2. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om utredning enligt lagen (1985:450) om buss- och taxivärderingsnämnden.
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (1998:1333) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.
 2. Bilagan till förordningen gäller i sin äldre lydelse i fråga om tillstånd enligt 4 kap. lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, tillsyn enligt hälsoskyddslagen (1982:1080) eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, utredning och tillstånd enligt naturvårdslagen (1964:822), tillståndsgivning och tillsyn enligt miljöskyddslagen (1969:387) eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, tillsyn enligt lagen (1971:1154) om förbud mot dumpning av avfall i vatten, utredning, tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1985:426) om kemiska produkter och lagen (1991:639) om förhandsgranskning av biologiska bekämpningsmedel och till lagarna anslutande förordningar eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, utredning, tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1994:900) om genetiskt modifierade organismer samt tillsyn enligt vattenlagen (1983:291).
Omfattning
ändr. bil; omtryck
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1998:1448) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

Omfattning
ändr. 1 a, 1 c, 3, 5 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1998:1449) om ändring i förordningen (1998:1333) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

Omfattning
ändr. bil. i 1998:1333

Förordning (1999:34) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
1999-03-15

Förordning (1999:166) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
1999-05-01

Förordning (1999:440) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

Omfattning
ändr. 1 c, 5, 6 §§, bil.
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (1999:493) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

Omfattning
ändr. 1 a , 5 §§
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (1999:663) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
1999-08-01

Förordning (1999:909) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.
 2. I fråga om handlingar som inkommit till Rikspolisstyrelsen, Statens invandrarverk och åklagarmyndigheterna före ikraftträdandet samt handlingar som utgör underlag till kriminal- och polisregister som förs med stöd av övergångsbestämmelserna till lagen (1998:620) om belastningsregister, gäller 5 § i sin äldre lydelse.
Omfattning
ändr. 1 b, 3, 5 §§
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (1999:1163) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2000-02-01

Förordning (2000:113) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2000-05-01

Förordning (2000:254) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2000-06-01

Förordning (2000:384) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000.
 2. Äldre föreskrifter gäller dock i fråga om utredning och tillsyn enligt förordningen (1994:1715) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter.
Omfattning
ändr. 1 c, 5 §§, bil.
CELEX-nr
31998L0081
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2000:385) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2000:496) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

Omfattning
ändr. 1 a §
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2000:497) om ändring i förordningen (2000:384) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

Omfattning
ändr. 5 § i 2000:384

Förordning (2000:621) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2000.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för uppgifter hos Finansinspektionen som erhållits enligt avtal med Kredittilsynet i Norge, avsiktsförklaring den 31 maj 1994, Finanstilsynet i Danmark, avsiktsförklaring den 31 maj 1994, Sedlabanki Islands i Island, avsiktsförklaring den 31 maj 1994, och Finansinspektionen i Finland, avsiktsförklaring den 31 maj 1994 med tillägg den 3 november 1998.
Omfattning
ändr. 1 c §, bil.
Ikraftträder
2000-08-01

Förordning (2000:687) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2000-09-01

Förordning (2000:696) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

Omfattning
ändr. 1 a §
Ikraftträder
2000-10-01

Förordning (2000:896) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

Omfattning
ändr. 1 a, 3, 5 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2000:1134) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

Omfattning
ändr. 6 §, bil.
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2000:1323) om ändring i förordningen (2000:1134) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

Omfattning
ändr. bil. i 2000:1134

Förordning (2000:1453) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2001-01-15

Förordning (2001:34) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

Omfattning
ändr. 1 b §
Ikraftträder
2001-03-15

Förordning (2001:131) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2001-05-01

Förordning (2001:220) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

Omfattning
ändr. 1 a, 1 c, 3 §§, bil.
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2001:592) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2001-10-01

Förordning (2001:672) om ändring i förordningen (2001:592) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2001-10-01

Förordning (2001:719) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

Omfattning
ändr. 1 b §
Ikraftträder
2001-10-01

Förordning (2001:757) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2001-12-01

Förordning (2001:772) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2001-12-01

Förordning (2001:1258) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

Omfattning
ändr. 1 c, 3, 5 §§, bil.
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2002:71) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

Omfattning
ändr. 3, 5 §§
Ikraftträder
2002-03-15

Förordning (2002:617) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2002. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om utredning, planering, tillsyn och stödverksamhet som har utövats av Överstyrelsen för civil beredskap.
Omfattning
ändr. 1 a, 3, 5 §§, bil.
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2002:711) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 30 september 2002 i fråga om punkt 68 i bilagan och i övrigt den 1 oktober 2002. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om prisreglering som utövats av Riksförsäkringsverket.
Omfattning
ändr. 1 a, 1 b, 3, 5 §§, bil.
Ikraftträder
2002-09-30

Förordning (2002:968) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2003:15) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

Omfattning
ändr. 3 §, bil.
CELEX-nr
32001L0018
Ikraftträder
2003-02-15

Förordning (2003:202) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2003-06-01

Förordning (2003:374) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2003, utom i fråga om punkt 42 i bilagan som träder i kraft den 21 juli 2003.
Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om
 1. utredning, planering, tillståndsgivning, tillsyn och stödverksamhet som har utövats av Delegationen för utländska investeringar i Sverige,
 2. tillsyn som har utövats av Riksrevisionsverket och som avser hur statsbidrag används av enskilda mottagare, samt
 3. Riksrevisionsverkets kartläggning av dels omfattningen av fusk med förmåner och bidrag av social karaktär, dels datorrelaterade brott och datormissbruk.
Omfattning
ändr. 1 a, 1 c, 3, 5 §§
Ikraftträder
2003-07-01

Förordning (2003:569) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2003.
 2. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om tillsyn enligt fartygssäkerhetslagen (1988:49).
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2003-10-01

Förordning (2003:876) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om
 1. tillsyn över totalisatorvadhållning som har utövats av Riksskatteverket,
 2. sekretess i personaladministrativ verksamhet hos Statens jordbruksverk,
 3. utredning i ärenden enligt lagstiftningen om tillämpning av avtal mellan Sverige, Norge och EEG om civil luftfart,
 4. tillsyn enligt räddningstjänstlagen (1986:1102) eller enligt motsvarande äldre bestämmelser,
 5. uppgifter om ersättning och andra avtalsvillkor för samtrafik i sådana avtal som har lämnats till Post- och telestyrelsen enligt 34 § första stycket 5 telelagen (1993:597).
Omfattning
ändr. 1 a, 3, 5, 6 §§, bil.
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:87) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

Omfattning
ändr. 1 c §, bil.
Ikraftträder
2004-04-01

Förordning (2004:550) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004.
 2. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om tillståndsgivning och tillsyn avseende järnvägssäkerhet som har handhafts av Banverket.
Omfattning
ändr. 1 a, 1 b, 3 §§, bil.
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2004:673) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

Omfattning
ändr. 1 a §, bil.
Ikraftträder
2004-08-01

Förordning (2004:710) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

Omfattning
ändr. 1 a, 1 c, 3 §§
Ikraftträder
2004-10-01

Förordning (2004:1011) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om
 1. sekretess i personaladministrativ verksamhet hos Riksförsäkringsverket och de allmänna försäkringskassorna,
 2. utredning, planering, tillståndsgivning, tillsyn och stödverksamhet som har utövats av Delegationen för energiförsörjning i Sydsverige,
 3. tillståndsgivning och tillsyn som har handhafts av Luftfartsverket.
Omfattning
ändr. 1 a, 3, 5 §§, bil.
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2004:1208) om ändring i förordningen (2004:1011) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

Omfattning
ändr. bil. i 2004:1011
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2005:51) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

Omfattning
ändr. 3, 5 §§
Ikraftträder
2005-04-01

Förordning (2005:350) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

Omfattning
ändr. 3 §, bil.
Ikraftträder
2005-07-01

Förordning (2005:671) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

Omfattning
ändr. 1 b, 1 c, 3 §§
Ikraftträder
2005-10-01

Förordning (2005:1112) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

Omfattning
ändr. 3, 5 §§ bil.
Ikraftträder
2006-01-15

Förordning (2006:169) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2006. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om sekretess i personaladministrativ verksamhet hos Utlänningsnämnden.
Omfattning
ändr. 1 a, 1 c, 3 §§
Ikraftträder
2006-04-15

Förordning (2006:483) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2006:624) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om sekretess i personaladministrativ verksamhet hos kronofogdemyndigheterna.
Omfattning
ändr. 1 a, 1 c §§
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2006:889) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

Omfattning
ändr. 3 §, bil.
CELEX-nr
32006R0816
Ikraftträder
2006-07-15

Förordning (2006:1131) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

Omfattning
ändr. 3, 6 §§, bil.; ny 1 d §, rubr. närmast före 1 d §
CELEX-nr
31990R2377
Ikraftträder
2006-10-01

Förordning (2006:1222) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

Omfattning
ändr. 1 a, 1 c, 3 §§, bil.
CELEX-nr
32003R1946
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2006:1498) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2007-01-15

Förordning (2007:51) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

Omfattning
ändr. 3, 5 §§, bil.
CELEX-nr
32006R1901
Ikraftträder
2007-04-01

Förordning (2007:146) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

Omfattning
ändr. 1 c, 3 §§, bil.
Ikraftträder
2007-05-01

Förordning (2007:496) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om sektress i personaladministrativ verksamhet hos Djurskyddsmyndigheten.
Omfattning
ändr. 1 a, 5 §§, bil.
CELEX-nr
32004L0036
Ikraftträder
2007-07-01

Förordning (2007:696) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2007-10-01

Förordning (2007:736) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

Omfattning
ändr. 1 d §, bil.
Ikraftträder
2007-11-01

Förordning (2007:1213) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om
 1. personaladministrativ verksamhet som bedrivits hos Arbetsmarknadsstyrelsen och länsarbetsnämnderna,
 2. pensionsregister som förts hos Statens löne- och pensionsverk,
Omfattning
ändr. 1 a, 1 b, 3, 5 §§, bil.
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:44) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

Omfattning
ändr. 1 c, 3, 6 §§, bil.
Ikraftträder
2008-03-01

Förordning (2008:234) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

Omfattning
ändr. 1 b, 3 §§
Ikraftträder
2008-06-01

Förordning (2008:413) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om
 1. undersökningar och studier i beredskaps- och miljömålsarbete som utförts av Statens strålskyddsinstitut,
 2. verksamhet hos Statens kärnkraftinspektion som bestått i utredning, planering, tillståndsgivning, tillsyn och stödverksamhet.
Omfattning
ändr. 3, 5 §§, bil.
CELEX-nr
32004L0023
Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2008:749) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2008. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om prisreglering och utredning som hanterats av Läkemedelsförmånsnämnden.
Omfattning
ändr. 1 c, 3 §§, bil.
Ikraftträder
2008-10-01

Förordning (2008:1258) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om
 1. utredning, planering, och tillsyn samt uppföljnings- och stödverksamhet som utförts av Krisberedskapsmyndigheten,
 2. tillståndsgivning och tillsyn som utförts av Järnvägsstyrelsen,
 3. tillståndsgivning och tillsyn som utförts av Luftfartsstyrelsen,
 4. utredning, planering och tillsyn som utförts av Sjöfartsverket,
 5. undersökningar som utförts av Statens räddningsverk,
 6. tillsyn som utförts av Vägverket.
Omfattning
ändr. 1 b, 3 §§, bil.
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:3) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2009. Äldre föreskrifter gäller dock i fråga om sekretess vid utredning, planering, tillståndsgivning och tillsyn som utförts enligt lagen (1985:635) om försörjningsberedskap på naturgasområdet.
Omfattning
ändr. 3 §, bil.
Ikraftträder
2009-02-15

Förordning (2009:20) om ändring i förordningen (2009:3) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

Omfattning
ändr. bil. i 2009:3

Förordning (2009:141) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om utredning, planering, tillståndsgivning, tillsyn och stödverksamhet som hanterats av Institutet för tillväxtpolitiska studier och Verket för näringslivsutveckling.
Omfattning
ändr. 5, 6 §§
Ikraftträder
2009-04-01

Förordning (2009:342 ) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

Omfattning
ändr. 1 b, 6, 7 §§
Ikraftträder
2009-06-01

Ändring, SFS 2009:641

Omfattning
upph.