RÅ 1994 not 105

Avvisat (kommunal stiftelse ansågs ej som myndighet)

Not 105. Överklagande av Bengt O. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Bengt O. begärde hos Haparanda kommuns Industristiftelse att få ta del av stiftelsens bokslut för år 1991. - Stiftelsens styrelse (1993-03-25) avslog hans begäran med hänvisning till 8 kap. 7 § sekretesslagen (1980:100). - I besvär vidhöll Bengt O. sin begäran. - Kammarrätten i Sundsvall (1993-10-06, Bergman, Lowen, Johansson): Enligt 2 kap. 3 § första stycket tryckfrihetsförordningen är en handling allmän om den förvaras hos myndighet och enligt 6 eller 7 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet. - I 15 kap. 7 § första stycket sekretesslagen (1980:100) stadgas bl.a. att beslut varigenom myndighet avslagit enskilds begäran att få ta del av handling får överklagas av sökanden. I 1 kap. 8 § andra stycket samma lag anges att vissa organ skall jämställas med myndighet. - I målet uppkommer frågan om Haparanda kommuns Industristiftelse är att anse som en myndighet i tryckfrihetsförordningens och

sekretesslagens mening. - Enligt § 2 i stiftelsens nu

gällande stadgar har stiftelsen till ändamål att aktivt

stödja näringslivsutvecklingen i kommunen. I § 21 anges att

allmänheten äger rätt att ta del av handlingar hos

stiftelsen enligt de grunder som gäller för allmänna

handlingars offentlighet i 2 kap.tryckfrihetsförordningen

och sekretesslagen. - Kammarrätten gör följande bedömning.

Haparanda kommuns Industristiftelse är ett privaträttsligt

organ. Vid tillkomsten av den nya kommunallagen (1991:900),

då en regel om handlingsoffentlighet hos kommunala företag

infördes i 3 kap. 17 §, infördes dock inte någon

bestämmelse i sekretesslagen som jämställer en kommunal

stiftelse med myndighet. Konstitutionsutskottet förordade

emellertid (1990/91:KU38) efter inrådan av lagrådet en

översyn av sekretesslagen i anledning av bl.a. förslaget om

handlingsoffentlighet i kommunala företag. En sådan översyn

har gjorts (SOU 1992:134) men ännu inte lett till någon

lagreglering. Haparanda kommuns Industristiftelse utgör

således inte en myndighet i tryckfrihetsförordningens och

sekretesslagens mening. Något överklagbart beslut enligt

dessa författningar föreligger därför inte. Med hänsyn

härtill och då kammarrätten inte kan pröva stiftelsens

beslut enligt någon annan författningsbestämmelse kan

Bengt O:s överklagande inte tas upp till prövning. -

Kammarrätten avvisar överklagandet. - Bengt O. fullföljde

sin talan. - Regeringsrätten (1994-02-23, M. Sjöberg, Brink, Berglöf, von Bahr, Lindstam) gjorde samma bedömning som kammarrätten och fastställde kammarrättens beslut. (fd I 1994-01-26, Karlberg)

*REGI

*INST