RÅ 1994 not 108

Överklagande av Kjell W. ang. rätt att ta del av allmän handling

Not 108. Överklagande av Kjell W. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Hos pastorsämbetet begärde Kjell W. att få uppgift om sin halvsyster (född utom äktenskap). - Pastorsämbetet i Mariestad och Leksberg (1993-10-26) avslog framställningen med hänvisning till 7 kap. 15 § sekretesslagen (1980:100). - I besvär vidhöll Kjell W. sin begäran. Han uppgav att han och en syster till honom i många år undrat över om och i så fall var deras halvsyster fanns och om hon kände till deras existens. - Pastorsämbetet avstyrkte bifall och anförde bl.a. följande. Kyrkoherden hade tillfrågat modern till den person som efterfrågades och fått uppgift om att denna person inte visste om sin biologiske faders existens och att hon adopterats av sin styvfader som litet barn. Uppgiften om familjeförhållandena kunde vara till uppenbart men för den person som efterfrågades och även för förhållandet mellan den åldrade modern och dottern. - Kammarrätten i Jönköping (1993-11-24, Nordling, Stroh, Källman): Enligt 7 kap. 15 § sekretesslagen (1980:100) gäller sekretess i verksamhet som avser folkbokföring för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon honom närstående lider men om uppgiften röjs. I fråga om uppgift i allmän handling enligt denna bestämmelse gäller sekretess i 70 år. - I förarbetena till lagen (prop. 1979/80:2 del A s. 210-211) anger departementschefen bl.a. att huvudregeln bör vara att uppgifter i folkbokföringen om namn, adress, personnummer, civilstånd eller nationalitet skall vara offentliga. Han framhåller emellertid att bestämmelsen är tillämplig på de mer ömtåliga uppgifter som kan förekomma, såsom i vissa fall uppgifter om börd, omyndighet m.m. - Med hänsyn till vad som upplysts av pastorsämbetet finner kammarrätten att det kan antas att den person om vilken uppgifter efterfrågas samt hennes moder kan lida men om uppgifterna lämnas ut. I förevarande fall gäller detta samtliga uppgifter. Överklagandet skall därför avslås. -

Kammarrätten avslår Kjell W:s överklagande. - Kjell W.

fullföljde sin talan. - Regeringsrätten (1994-02-23, M. Sjöberg, Brink, Berglöf, Lindstam) gjorde samma bedömning som kammarrätten och fastställde kammarrättens

dom. (f I 1994-01-27, Karlberg)

*REGI

*INST