RÅ 1994 not 11

Reseföretags avbokning av en resa utgjorde inte omsättning av tjänst

Not 11. Överklagande av Riksskatteverket av ett förhandsbesked ang. mervärdeskatt. - Scandorama AB, som arrangerade resor med buss, tåg och flyg i Sverige och utlandet, uppgav i en ansökan om förhandsbesked att bolaget ville få klarlagt om bestämmelserna om export i lagen (1968:430) om mervärdeskatt, ML, var tillämpliga på vissa av de tjänster som bolaget tillhandahöll. I anslutning härtill ställde bolaget också frågan om mervärdeskatt skulle utgå på de avbokningsavgifter som bolaget tog ut vid avbokning av utlandsresor. Beträffande villkoren för avbokning uppgav bolaget följande. Om kunden avbokade resan tidigare än 30 dagar före avresa, återbetalades erlagd anmälningsavgift efter avdrag för en expeditionsavgift på 300 kr. Skedde avbokningen senare, gjordes ett större avdrag. Genom ett avtal om avbeställningsskydd kunde kunden uppnå att avdraget reducerades. Grundprincipen var således att avbokningskostnaden alltid debiterades i form av ett avdrag på återbetalningen av den av kunden tidigare erlagda betalningen för utlandsresan. - Skatterättsnämnden (1992-04-13, Wingren, Arvidson, Eriksson, Lindberg, Nyström, Udd, Wendler): Mervärdeskatt skall inte utgå på belopp som bolaget håller inne i samband med avbokning av resa. - Motivering. - En grundläggande förutsättning för att mervärdeskatt skall utgå är att en vara eller tjänst omsätts. Med omsättning förstås enligt punkt 2 första stycket av anvisningarna till 2 § ML bl.a. att vara levereras i samband med försäljning eller att tjänst utförs eller förmedlas (tillhandahålls) mot vederlag. - När en kund avbokar en resa betingar sig bolaget ur det belopp som återbetalas till kunden en avgift, vars storlek beror på hur sent avbokningen görs. Denna avgift kan inte anses utgöra vederlag för någon utförd tjänst och således föreligger inte omsättning i ML:s mening. Någon mervärdeskatt skall därför inte utgå på avgiften. - I Regeringsrätten yrkade Riksskatteverket att avbokningsavgiften skulle förklaras utgöra skattepliktig ersättning för utförda administrativa tjänster inom landet. - Regeringsrätten (1994-01-12, Voss, Dahlman, Berglöf, Swartling, Lindstam) gjorde samma bedömning som Skatterättsnämnden och fastställde förhandsbeskedet. (fd I 1993-12-16, Nihlen)

*REGI

*INST