RÅ 1994 not 110

För beslutsmyndighet (i mål ang. utlämnande av allmän handling)

Not 110. Överklagande av Peter D. och Luftfartsverket ang. rätt att ta del av allmän handling. - Peter D. begärde att få ta del av den kravspecifikation som medföljde Luftfartsverkets anbudsinfordran avseende bevakning och säkerhetskontroll på Stockholm-Arlanda flygplats. -

Luftfartsverket (1993-07-13): Anbudsunderlaget som Ni begär att få del av består av uppgifter om säkerhets- och bevakningsåtgärder för Stockholm-Arlanda flygplats.

Eftersom det kan antas att syftet med dessa åtgärder skulle

motverkas om uppgifterna lämnades ut gäller sekretess för

dessa handlingar enligt 5 kap. 2 § sekretesslagen

(1980:100). Ni kan således inte få del av de begärda

handlingarna. - I besvär vidhöll Peter D. sin begäran och

anförde bl.a. Vid upphandlingen lämnades kravspecifikationen ut till i vart fall de fem anbudsgivarna. Härigenom var kravspecifikationen att betrakta som offentlig handling varför Luftfartsverkets beslut saknade rättslig grund. - Kammarrätten i Stockholm (1993-10-25, Belfrage, Sjöberg, Levin): Enligt 5 kap. 2 § sekretesslagen (1980:100) gäller sekretess för uppgift om säkerhets- eller bevakningsåtgärd med avseende på - såvitt här är i fråga - byggnader eller anläggningar, om det kan antas att syftet med åtgärden motverkas om uppgiften röjs. Vidare gäller enligt 6 kap. 2 § samma lag sekretess för uppgifter som hänför sig till ärende angående bl.a. förvärv av tjänst, om det kan antas att det allmänna lider skada om uppgiften röjs. - Vid en genomgång av den handling Peter D. begär att få utlämnad och med beaktande av ovan angivna bestämmelser i sekretesslagen finner kammarrätten att handlingen kan lämnas ut med följande undantag. (I domen följde en förteckning över de avsnitt i anbudsinfordran med bilagor som inte ansågs kunna lämnas ut.) - Kammarrätten visar med ändring av det överklagade beslutet målet åter till Luftfartsverket för handläggning i enlighet med det anförda. - Peter D. fullföljde sin talan. - Luftfartsverket yrkade att sekretess skulle gälla för, utöver vad som angetts i kammarrättens dom, vissa av verket närmare angivna avsnitt i den ifrågavarande handlingen. - Regeringsrätten (1994-02-24, M. Sjöberg, Brink, Berglöf, von Bahr, Lindstam): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 2 kap. 15 § tryckfrihetsförordningen och 15 kap. 7 §

sekretesslagen följer att ett avgörande varigenom en

myndighet ålagts att till en sökande lämna ut en allmän

handling inte får överklagas av annan än sökanden (se härom

bl.a. Corell m.fl. Sekretesslagen, 3:e uppl. s. 443 f och

där anmärkta rättsfall). Luftfartsverkets talan skall

därför avvisas. - Vidkommande Peter D:s talan finner

Regeringsrätten ej skäl göra ändring i kammarrättens dom. -

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar Luftfartsverkets talan samt avslår Peter D:s överklagande.

(fd I 1994-01-25, Liljeros)

*REGI

*INST